Pozor na vnitřní a vnější validity výzkumného designu

Výzkum v oblasti vědy a psychologie má klíčový význam pro naše chápání světa a našeho fungování v něm. Avšak, správné nasazení metod a správný design výzkumu jsou klíčovými faktory, které ovlivňují jeho validitu a spolehlivost. V tomto článku se budeme věnovat dvěma typům validity, které zahrnují vnitřní a vnější validitu výzkumného designu.

Předtím, než nastíníme, jakým způsobem validity ovlivňují výzkumný design, je třeba si nejprve ujasnit, co validita vlastně je. Validita se vztahuje k tomu, jak dobře měříme to, co se snažíme měřit. Výzkumníci vědí, že při výzkumných studiích může dojít k řadě chyb a zkreslení v důsledku nedostatečné validnosti.

Vnitřní validita výzkumu zahrnuje měření, která jsou přímá a důsledná. Tento typ validity nám ukazuje, zda skutečně existuje vztah mezi dvěma proměnnými a pokud ano, zda-li je vztah kauzální. Vysoká vnější validita znamená, že náš výzkumný design měří to, co má měřit, takže náš výsledek získaný z výzkumu je relevantní a použitelný.

Tento typ validity se liší podle výzkumného designu. Například, pokud je výzkumný design korelační, odkazuje se vnitřní validita na to, zda-li tyto vztahy jsou kauzální a ne náhodné. To znamená, že je třeba zajistit, aby změny v nezávislé proměnné vyvolaly změny v závislé proměnné a nikoli naopak nebo nezávisle.

Na druhou stranu, můžeme hovořit o externí validitě v případě, kdy je výzkumný design náhodný a zahrnuje výběrové sítě. Tento typ validity zahrnuje to, zda-li lze zobecnit výsledky výzkumu na ostatní populace.

Vnitřní validita může být ovlivněna řadou faktorů. Jedním z těchto faktorů může být selekce. Selektivní efekt vzniká, když se v jisté části populace určitý způsob chování a určité hodnoty v nezávislé proměnné, takže není jisté, zda-li jsou výsledky vztahů mezi proměnnými obecně platné. Věkové změny mohou také být příčinou zkreslení vnitřní validity.

Dalším faktorem, který může mít vliv na vnitřní validitu, je měřící nástroj nebo metodiky. Pokud nástroj měření není spolehlivý, pak dochází k nedostatku interní validity.

Na druhou stranu, vnější validita zahrnuje to, zda lze výsledky výzkumu zobecnit na celou populaci. Tento typ validity může být také ovlivněn řadou faktorů. Jedním z těchto faktorů může být úroveň aplikace výsledků výzkumu. Pokud jsou výsledky výzkumu použity v odlišných situacích, může být jejich použitelnost omezená.

Často výzkumníci používají metodu výběrových sítí pro zjištění, zda-li jsou výsledky výzkumu na určité populaci zobecnitelné. Pokud jsou výsledky výzkumu získané prostřednictvím sítí shodné s výsledky, které by byly získány na celé populace, pak dochází k vnějšímu efektu.

Tyto faktory se navzájem ovlivňují a mohou vést ke zkreslení výsledků výzkumu. Proto je důležité zajistit, aby byl výzkumný design přesný, úplný a odpovídal na otázky, které se snažíme zodpovědět.

V souhrnu, validita je klíčovým faktorem, který ovlivňuje spolehlivost a platnost výzkumu. Vnitřní validita zahrnuje to, zda-li skutečně existuje vztah mezi dvěma proměnnými a zda-li je vztah kauzální. Vnější validita zahrnuje to, zda-li je možné výsledky výzkumu zobecnit na ostatní populace. Tyto faktory se navzájem ovlivňují a proto je důležité pečlivě zvažovat výzkumný design a zohlednit všechny faktory, které mohou mít vliv na validitu.