Co je to elektrický proud?

Etika vědecké práce

Pojem elektrický proud se setkáváme téměř denně. Od svítidel až po zařízení v našich domovech běží elektřina. Ale co přesně znamená “elektrický proud”?

Elektrický proud je jedním ze základních pojmů v elektrotechnice. Jedná se o pohyb elektronů vodičem. Když dojde ke spojení vodiče s elektrickým zdířkou – baterií nebo zdrojem napětí – elektrony vodičem kmitají a tvoří proud. Elektrony kmitají, protože kladné náboje v baterii je nutí pohybovat se do vodiče a vodiči po nějakou dobu cestovat. Proud tak vzniká jako důsledek tohoto toku elektronů.

Elektrický proud se vyjadřuje v jednotce A (amper) a závisí na intenzitě toku elektronů vodičem, přesněji na počtu elektronů s nábojem, které projdou vodičem za sekundu. Současně se vyjadřuje jako podíl napětí mezi dvěma body na vodiči a odpovídajícího odporu vodiče.

Existuje několik způsobů, jak měřit elektrický proud. Jedním způsobem je použití ampérmetru, který se připojuje paralelně k měřenému obvodu. Ampérmetr slouží ke snímání měřených hodnot a v případě překročení bezpečného limitu přetrhne obvod. Dalším způsobem je použití klientské automaty, což jsou speciální nebo uzemňovací automaty.

Další zajímavou vlastností elektrického proudu je, že se magickým způsobem přeměňuje do dalších typů energie, jako je světlo nebo teplo. Například, když v akumulátoru vydává elektrický proud teplu, zvětšuje se jeho teplota, a tím stoupá i rychlost kmitů elektronů vodičem. Stejné to je u žárovek. Ty vyrábějí světlo, když k nim cestuje dostatečný počet elektronů.

Proudy určité intenzity mohou být bezpečné, ale proudy extrémního napětí mohou být velmi nebezpečné a způsobovat větší zranění. Proto je velmi důležité zajistit, aby byla elektrická zařízení v našich domovech a kancelářích plně funkční a bez chyb. Například při způsobení úrazu elektřinou v bytě může dojít k velmi nebezpečnému zapojení na následky na zdraví.

Kromě toho je důležité vést elektřinu s nepřetržitou a bezpečnou dodávkou pro naše elektronické spotřebiče a zařízení. Z tohoto důvodu je nutné pravidelně podnikat preventivní opatření, jako je kontrola jakosti elektřiny používané v našich domovech a měření proudu s časovým intervalem, aby se zabránilo nepříjemným překvapením a nečekaným výpadkům.

Elektrický proud je také klíčový pro elektromagnetismus. To zahrnuje vše, co souvisí s elektromagnetickými poli a elektromagnetickými vlnami. Mezi ně patří široká škála technologií od rádiových vysílačů, WiFi, mikrovlnných troub až po mobilní telefony a další zařízení, která jsou dnes neoddělitelnou součástí našeho každodenního života.

Závěrem lze říct, že elektrický proud je nezbytný pro naše každodenní fungování - bez něho by naše domácnosti a kanceláře nebyly plně funkční. Zároveň je však nutné dbát na bezpečnou manipulaci s elektřinou, aby nedošlo k nebezpečným úrazům. Vývoj elektronických zařízení a technologií během posledních let dokazuje, že elektrický proud nadále zůstává klíčovým prvkem v našem světě.