Zdi hraduVšechny poznatky, které lidé za staletí nashromáždili o Zdi hradu, jsou nyní k dispozici na internetu a my jsme je pro vás shromáždili a uspořádali co nejpřístupnějším způsobem. Chceme, abyste měli rychlý a efektivní přístup ke všem informacím o Zdi hradu, které chcete vědět, aby vaše zkušenost byla příjemná a abyste měli pocit, že jste skutečně našli informace o Zdi hradu, které jste hledali.

Pro dosažení našich cílů jsme se snažili nejen získat co nejaktuálnější, nejsrozumitelnější a nejpravdivější informace o Zdi hradu, ale dbali jsme také na to, aby design, čitelnost, rychlost načítání a použitelnost stránky byly co nejpříjemnější, abyste se mohli soustředit na to podstatné, znát všechny dostupné údaje a informace o Zdi hradu, aniž byste se museli starat o cokoli dalšího, o to jsme se již postarali za vás. Doufáme, že jsme dosáhli svého cíle a že jste našli informace, které jste chtěli o Zdi hradu. Proto vás vítáme a vyzýváme, abyste si i nadále užívali používání scientiacs.com.

"Zdi hradu"
Píse od TI s Christinou Aguilerou
z alba No Mercy
Zaznamenáno 2010
ánr
Délka 5 : 29
Oznaení
Skladatelé
Producent (y) Alex da Kid

Castle Walls je píse amerických zpvák TI a Christiny Aguilery ze sedmého studiového alba TI No Mercy (2010). Alex da Kid píse produkoval a spoluautoroval spolu se Skylarem Grayem a TI. Píse byla pvodn vytvoena pro album Diddyho Last Train to Paris , ale Diddy cítil, e Castle Walls by byly pro TI vhodnjí; Aguilera byl pozdji vybrán jako uvádný umlec v písni. Hip hop a electro íslo, hradby obdrel smíené reakce od hudebních kritik , nkteí z nich vybral to jako zlatý heb z No Mercy , a nkteí jiní kritizovali slovech písn. Pestoe nebyl vydán jako singl , track se stále dokázal objevit na rekordních ebících nkolika národ, vetn USA Bubbling Under Hot 100 Singles , kde vyvrcholil u ísla pt.

Pozadí

Pvodn Castle Walls patil Diddymu , který píse objednal pro své páté album Last Train to Paris se svou skupinou Dirty Money . Ale Diddy ekl TI : Ano, toto je mj rekord, ale ví co, myslím, e tohle je pro tebe vhodnjí. Myslím, e by ses na to ml podívat. Myslím, e to hodn vypovídá o tom, kde jsi, co jsi procházíte tím, ím ijete a jak se cítíte. V dsledku toho byla Christina Aguilera vybrána jako hlavní host písn, která se objevila na albu TI No Mercy . Alex da Kid , producent písn, o spolupráci ekl: Miluji to. Myslím, e je to úasné. Je to mj zvuk, jen taková evoluce. Myslím, e to bude vyhovovat spoust rzných lidí. TI ekl RapFix Live o inspiraci na tra:

iji ivot, pro který by vtina zemela, ale s tímto ivotem pichází spousta vcí. Lidé to neberou v úvahu. V tomto ivot je spousta vcí, které bych bhem minuty vymnil jen za kousek normálnosti [...] Jen jsem vyjmenoval pár vcí, na které se z té konkrétní perspektivy pravdpodobn nikdy nedívali. Protoe si myslím, e lidé potebují vidt vci jiným zpsobem; potebují to vidt jinak ne jen celebrity.

V listopadu 2010 Alex da Kid oznámil, e Castle Walls budou vydány jako singl od No Mercy . Píse vak nebyla vydána. Ticetisekundový úryvek písn s Aguilerovou ástí byl proputn na YouTube pozdji ten msíc.

Sloení

Castle Walls trvá 5:29 (pt minut a dvacet devt sekund) a je to hip hopová a elektro píse. Píse má ve svém uspoádání klávesnici Europop . Nathan Rabin z The AV Club napsal, e texty Hradních zdí nabízejí podobn pronikavý a jen obas sebelítostný komentá k tragédii a vítzství mladého, erného, bohatého, slavného a opakovaného zloince. Píse zaíná refrénem , ve kterém Aguilera zpívá: Vichni si myslí, e to vechno mám / Ale je tak prázdné ít za tmito hradními zdmi (Tyto hradní zdi) / Kdybych se ml zítit, kdybych ml spadnout / Slyel by m nkdo kiet za tmito hradními zdmi / Není tu vbec nikdo, za tmito hradními zdmi. Po refrénu TI rapuje ver Podívejte se s Fantomy a Ferraris na píjezdové cest / Ale vidíte, e to pilo jako výmna rozumu rozumného mue / Vae vize unavená Grammy na mantlepiece / Staí vymnit oky fotoaparátu, budete podívejte se na agónii nad válcujícím elektronickým pozadím a hip hopovými beaty. Ke konci skladby je smutné smycové uspoádání a triumfáln kráející rytmus ovlivnný elektronikou . Redaktor z HipHopDX pirovnal Castle Walls k Love the Way You Lie od Eminema s Rihannou , kterou také produkoval da Kid.

Recepce

Hradní zdi pijaly protichdné recenze od hudebních kritik . Becky Bain z Idolatoru nazvala Hradní zdi svtlým bodem pro TI i Aguileru po nepíli velkých letech, které oba umlci mají. Steve Jones, redaktor z USA Today , ocenil vystoupení Aguilery na trati a vybral jej jako jeden z vrchol No Mercy . Podobn Slava Kupersein z HipHopDX a The Boston Globe ' s Ken Capobiancem oznaené "hradby" standout z No Mercy a tleskali Aguilera vokály. Chase McMullen z One Thirty BPM se domníval, e píse tém dokonale symbolizuje album, ale domníval se, e hostujícím zpvákem by ml být spíe Justin Timberlake ne Aguilera. Leah Greenblatt z Entertainment Weekly jednodue povaovala skladbu za truchlivou, osamlou a refrén písn oznaila za melancholický.

David Amidon, který píe pro PopMatters, napsal smíenou recenzi a nazýval Hradní zdi srdeným [...], ale také se cítí jako hip-hopová verze Phila Collinse z pozdního období , jakýsi konec tak nekodný a daleko vzdálený ivotní síla hip-hopu, která vypadá jako nemocný vtip. " Kritik Jody Rosen z Rolling Stone byl s textem písn nespokojen a povaoval ji za podivný kousek sebelítosti od bohatého a slavného mue. Sean Fennessey z The Washington Post to oznail za bohuel královskou perspektivu, zatímco Tom Breihan z Pitchfork Media to oznail za pímo urálivé. asopis Prefix Magazine's Dave Park popsal Castle Walls jako cloying a vyslovil názor, e skladba má trapnou podobnost s písní Britney Spears Lucky (2001).

I kdy nebyl vydán jako oficiální singl, Castle Walls se pesto podailo vstoupit do rekordních ebík nkolika zemí. Tra mla úspch v Jiní Koreji, kde debutovala u ísla est na Gaon International Singles Chart v týdnu od 5. prosince 2010. Ve Spojených státech se píse dostala na páté místo v ebíku Bubbling Under Hot 100 Singles a na íslo 84 na písních Hot R & B/Hip-Hop . Na ebíku Canadian Hot 100 dosáhl vrcholu na ísle 99. Hradní zdi se také dostaly do ebík tí evropských zemí: íslo 27 v eské republice, íslo 31 na Slovensku a íslo 51 ve védsku.

Vyuití v médiích

V esté sezón z TI & Tiny: The Family Hustle píse byla pouita v poslední epizod s názvem 100, v klíové scén pedstavovat TI

Grafy

Reference

externí odkazy

Opiniones de nuestros usuarios

David Havel

Už je to nějakou dobu, co jsem viděl článek o Zdi hradu napsaný tak didaktickým způsobem. Líbí se mi to.

Nela Malý

Konečně! V dnešní době se zdá, že pokud nepíší články o deseti tisících slovech, nejsou šťastní. Redaktoři obsahu, toto ANO je dobrý článek o Zdi hradu.