Zabezpeení kasinaVšechny poznatky, které lidé za staletí nashromáždili o Zabezpeení kasina, jsou nyní k dispozici na internetu a my jsme je pro vás shromáždili a uspořádali co nejpřístupnějším způsobem. Chceme, abyste měli rychlý a efektivní přístup ke všem informacím o Zabezpeení kasina, které chcete vědět, aby vaše zkušenost byla příjemná a abyste měli pocit, že jste skutečně našli informace o Zabezpeení kasina, které jste hledali.

Pro dosažení našich cílů jsme se snažili nejen získat co nejaktuálnější, nejsrozumitelnější a nejpravdivější informace o Zabezpeení kasina, ale dbali jsme také na to, aby design, čitelnost, rychlost načítání a použitelnost stránky byly co nejpříjemnější, abyste se mohli soustředit na to podstatné, znát všechny dostupné údaje a informace o Zabezpeení kasina, aniž byste se museli starat o cokoli dalšího, o to jsme se již postarali za vás. Doufáme, že jsme dosáhli svého cíle a že jste našli informace, které jste chtěli o Zabezpeení kasina. Proto vás vítáme a vyzýváme, abyste si i nadále užívali používání scientiacs.com.

Zabezpeení kasina se týká opatení, která jsou v kasinech pijímána k ochran penz, majetku a patron zaízení. Zabezpeení chrání kasino a jeho zákazníky ped násilnými zloiny , krádeemi a jiným nevhodným chováním.

Vzhledem k relativn velkému mnoství obiva, které je zpracováno v kasinu, existuje pokuení pro patrony i zamstnance ke spáchání zloin. Mnoho kasin pijímá bezpenostní opatení, aby pedelo krádeím a jiným zloinm. Nejzákladnjí úrove zabezpeení dnes tvoí kamery rozmístné po celém objektu provozované vysoce vykolenými jednotlivci, kteí se pokouejí najít podvádní a krádee jak hrái, tak zamstnanci.

Zatímco zabezpeení kasina v minulosti nebylo nic jiného ne svalovec, dnení bezpenost je investicí v ádu nkolika milion dolar, která je sloitá jako policejní oddlení. Moderní zabezpeení kasina je obvykle rozdleno mezi fyzické bezpenostní síly, asto vykolené profesionály, kteí hlídají v kasinu a reagují na volání o pomoc a hláení o kriminálních a/nebo podezelých aktivitách, a specializované sledovací oddlení, které provozuje uzavený televizní systém kasina ( v oboru známý jako oko na obloze ) ve snaze odhalit jakékoli pochybení host i zamstnanc. Ob tato specializovaná kasinová oddlení spolu velmi úzce spolupracují, aby zajistila bezpenost jak host, tak majetku kasina, a v prevenci kriminality se jim celkem daí. Ped technologií video dohledu mla vtina kasin pehlídková mola ve strop nad podlahou kasina. Pehlídková mola umoovala sledujícímu personálu dívat se pímo dol, pes jednosmrné sklo, na innosti u stol a/nebo hracích automat.

Krom kamer a dalích technologických opatení prosazují kasina také bezpenost prostednictvím pravidel chování a chování; napíklad hrái karetních her jsou obvykle povinni mít své ruce neustále viditelné.

Výe jistoty, která je v kasinu pouita, je stanovena na základ místních zákon a vyhláek a na základ eho jsou státní zástupci v regionu ochotni jednat.

Úel

Zabezpeení v kasinech slouí k následujícím úelm:

 • Manuální a video dohled nad zaízením
 • Ochrana patron zaízení
 • Ochrana hotovosti a jiných cenností v zaízení
 • Dávejte pozor na podvádní hazardních hrá
 • Kontrola vku vstupujících, aby zjistili, zda splují poadavky
 • Rozbíjení boj a eení dalích incident
 • Odstranní tch, kteí poruují pravidla kasina
 • V pípad poteby zatení obana
 • Budování pípadu proti stíham za stíhání

Hrou

Ruleta

V rulet jsou z bezpenostních dvod vynucena následující pravidla:

 • Hrái nesmjí sbírat své výhry a sázkové etony na vnjí ance, dokud nebudou zaplaceny vechny výhry ve stejném poli (nap. Vechny sázky a výhry na 'ervenou'). To má zabránit zámn a minimalizovat anci hrá ukrást etony ostatních hrá.
 • Hrái se nesmí dotýkat eton poté, co dealer dá znamení rukou nebo oznámí ádné dalí sázky. Hrái nesmí za tento bod odebírat, mnit ani pidávat sázky.
 • Kdy dealer umístí dolly (plastová znaka pouitá k oznaení výherního ísla), je písn zakázáno dotýkat se jakýchkoli eton pi výherní anci.
 • Krupiéi nesmjí brát peníze na výmnu za etony z ruky hráe. Pokud si hrá peje zmnit, musí umístit peníze na rozloení stolu.
 • Zakázáno je také pouívání elektronických zaízení u stolu, jako jsou mobilní telefony a fotoaparáty.
 • Jediné poloky povolené ped hráem jsou: ipy, peníze, nápoje, cigarety. Objemné pedmty, jako jsou penenky a penenky nebo taky, nesmí být na stole.

Craps

V kostkách jsou vechny stoly v kasinu uspoádány do jámy. Existuje dozorí ochranka, která je známá jako pit boss , který má na starosti bezpenost vech tabulek craps. Pod pit bossem je skupina floorman, kteí mají za úkol sledovat stl v kostkách, aby si dali pozor na podvádní a jakoukoli neobvyklou aktivitu. Na stl je obvykle jeden floorman. To ve navíc k zabezpeení oko na nebi.

Krom toho jsou prosazována následující pravidla:

 • Hrái by nemli manipulovat s kostkami více ne jednou rukou (jako je napíklad tepáním v dlaních ped házením) ani by nemli kostky pesahovat za hranu stolu. Jediným zpsobem, jak zmnit ruce pi házení kostkami, je -li to vbec povoleno, postavit kostky na stl, pustit je a pak je vzít druhou rukou. To sniuje nebo eliminuje monost stelce pepínat kostky pouhou rukou .
 • Pi házení kostkami se oekává, e hrá zasáhne nejvzdálenjí ze na opaném konci stolu. Vtina kasin dovolí hod, který nenarazí na protjí ze, pokud jsou kostky hozeny pes sted stolu. Obas se krátkému hodu bude íkat ádný hod kvli lépe ovladatelné povaze takového hodu. Kostky nesmí být posouvány po stole a musí se hodit. Hrái jsou obvykle poádáni, aby neházeli kostkami výe, ne je úrove oí dealer.
 • Kostky jsou povaovány za ve he, pokud dopadnou na sázky hrá na stl, pracovní hromádky krupiéra, na znakovací puk nebo s jednou kostkou poloenou na druhé. Hod je neplatný, pokud jedna nebo ob kostky dopadnou do boxmanovy banky, stickmanovy mísy (kde jsou ti dalí kostky dreny mezi hody) nebo do kolejnic kolem horní ásti stolu, kde jsou uloeny etony hrá. Pokud kostky opustí kostka nebo ob kostky, je to také ádný hod a boxman kostky prozkoumá, ne je nechá vrátit se do hry. Hrá vak me poádat o stejnou kostku nebo kostku.
 • Kdy nkterá z kostek dopadne nebo se zastaví, opená o etony, znaky nebo o stranu stolu, íslo, které by bylo nahoe, pokud by byl odstrann pedmt, o který se kostka opírá, je íslo, které se pouije k vytvoení volání.
 • Pokud jedna nebo ob kostky zasáhnou hráe nebo dealera a hodí se zpt na stl, hod se poítá tak dlouho, dokud zasaená osoba nezasáhne do ádné z kostek, akoli nkterá kasina v této situaci rozhodnou ádný hod.
 • Ve vtin kasin me stelec ped házením nastavit kostky na konkrétní poátení konfiguraci (napíklad ukázat konkrétní íslo nebo kombinaci, skládat kostky nebo je rozmístit tak, aby byly vyzvednuty mezi rznými prsty), ale pokud ano, jsou asto ádáni, aby o tom rychle informovali, aby hru nezdrovali. Nkterá kasina nemají pravidla bez nastavení.
 • Prodejci se nesmí dotýkat hrá nebo eton pímo hrái a naopak. Pokud hrái nakupují (platí hotovost za etony) u stolu, oekává se, e hotovost poloí na rozloení, které si dealer vezme a poté umístí etony ped hráe.
 • Nkterá rozvrení tabulek uvádí No Call Bets. Sázka na volání se uzavírá, kdy je hrái umonno sázet, ani by nejprve umístil potebné etony na správné místo na stole. K tomu me dojít, kdy hrá eká na píjezd znaky (kasino kredit), nebo poté, co kostky opustí sted stolu (po uplynutí této doby musí hrái obvykle sundat ruce z hrací plochy).
 • Ve vtin jurisdikcí me kasino poádat hráe, aby opustil stl nebo kasino z jakéhokoli dvodu, obvykle kvli výhe, soudy v New Jersey a North Las Vegas vak povaovaly tuto bnou praxi za nezákonnou pro zákazníky dodrující zákony.

Viz také

Reference

Opiniones de nuestros usuarios

Emanuel Pavlíčková

Vždy je dobré se učit. Děkujeme za článek o Zabezpeení kasina.

Dominika Sedláková

Skvělý objev tohoto článku o Zabezpeení kasina a celé stránce. Přejde přímo k oblíbeným.

Alice štěpánová

Děkuji. Pomohl mi článek o Zabezpeení kasina.