Úhel kolekaVšechny poznatky, které lidé za staletí nashromáždili o Úhel koleka, jsou nyní k dispozici na internetu a my jsme je pro vás shromáždili a uspořádali co nejpřístupnějším způsobem. Chceme, abyste měli rychlý a efektivní přístup ke všem informacím o Úhel koleka, které chcete vědět, aby vaše zkušenost byla příjemná a abyste měli pocit, že jste skutečně našli informace o Úhel koleka, které jste hledali.

Pro dosažení našich cílů jsme se snažili nejen získat co nejaktuálnější, nejsrozumitelnější a nejpravdivější informace o Úhel koleka, ale dbali jsme také na to, aby design, čitelnost, rychlost načítání a použitelnost stránky byly co nejpříjemnější, abyste se mohli soustředit na to podstatné, znát všechny dostupné údaje a informace o Úhel koleka, aniž byste se museli starat o cokoli dalšího, o to jsme se již postarali za vás. Doufáme, že jsme dosáhli svého cíle a že jste našli informace, které jste chtěli o Úhel koleka. Proto vás vítáme a vyzýváme, abyste si i nadále užívali používání scientiacs.com.

Píklad vrtulníku s hrabanou vidlicí v extrémním úhlu koleka .

Úhel koleko nebo úhel ricinový je úhlová výchylka osy ízení od svislé osy ízeného kola v automobilu , motocyklu , kola , jiného vozidla nebo plavidla, jak je vidt ze strany vozidla. Osa ízení v automobilu s dvojitým zavením kulového kloubu je imaginární ára, která prochází stedem horního kulového kloubu do stedu dolního kulového kloubu, nebo stedem epu u vozidel s epem.

Caster zpsobí, e se kolo vyrovná se smrem jízdy, a me být provedeno bu posunutím koleka nebo úhlem koleka. Posuv koleka posune osu ízení ped osu otáení kol, jako u pedních kol nákupního koíku. Úhel koleka posouvá osu ízení ze svislé polohy.

V automobilových závodech lze úhel koleka upravit tak, aby se optimalizovaly jízdní vlastnosti pro konkrétní místo. To ve je spojeno s pedními koly.

Djiny

Arthur Krebs navrhl umístit pední nápravu automobilu pod kladným úhlem koleka ve svém britském patentu z roku 1896 s názvem Vylepení mechanicky pohánných vozidel. V nm uvedl, e to bylo zamýleno Zajistit stabilitu smru pomocí zvlátního uspoádání pedního vozíku, to znamená automaticky obnovit rovnobnost obou náprav vozidla, pokud neexistuje tendence udrovat v jakémkoli jiném smru, nebo poté, co je doasné úsilí pimlo odchýlit se od uvedené rovnobnosti. [...] Osa pedního vozíku je umístna ve vhodné vzdálenosti za prmtem osy otoného epu, aby aby byla zajitna stabilita výe uvedeného smru.

Kladný úhel sesilatele

Osa ízení je sklonna tak, e ára, která je protaena, protíná povrch vozovky mírn ped stedem kontaktní plochy pneumatiky na chodníku o vzdálenost nazývanou stezka . Úelem je, aby stupe samostedící pro ízení-kol koleky kolem, aby se stop za osou ízení. To usnaduje ovládání vozidla a zlepuje jeho smrovou stabilitu (sniuje jeho tendenci k bloudní). Nadmrný úhel koleka zpsobí, e ízení bude tí a bude mén reagovat, pestoe pi závodech se pouívají velké úhly koleka pro zlepení zisku odklonu v zatákách. Bné jsou úhly koleka pes 7 stup s radiálními pneumatikami. Posilova ízení je obvykle nutný k pekonání efektu zvedání z vysokého úhlu koleka.

Nkterá zarovnání front-end vyaduje rzné koleko na pravé a levé stran. Tomu se íká cross caster a rozdílu se íká spread. Me být také zadán kíový odklon, ale obvykle ne obojí.

Stezka nebo vleka

Osa ízení (erven tekovaná ára ve výe uvedeném diagramu) nemusí procházet stedem kola, take sesílatel lze nastavit nezávisle na stop, co je vzdálenost mezi místem, kde osa ízení protíná zem, v boní pohled a bod pímo pod nápravou.

Úhel koleka a stopa ovlivují ízení, i kdy rznými zpsoby: sesilatel má tendenci pidávat tlumení, zatímco stezka dodává cit a návratnost.

Koleko na nákupní vozíky jsou extrémní pípad - systém je netlumené, ale stabilní, jak kol osciluje kolem správnou cestu. Konstrukce má relativn vysokou stopu, ale ádné koleko, co umouje zmnu smru s minimální silou.

V tomto pípad boní síly na pneumatiku nepsobí ve stedu kontaktní plochy , ale v bod za stedem. Tato vzdálenost se nazývá pneumatická stezka a mní se v závislosti na rychlosti, zatíení, úhlu ízení, povrchu, typu pneumatiky, tlaku v pneumatikách a ase. Dobrým výchozím bodem je 30 mm za stedem kontaktní plochy.

Zarovnání front-end

Kdy je pední zavení vozidla vyrovnáno , je koleko seízeno tak, aby se v ízení dosáhlo samostedícího úinku, co ovlivuje stabilitu vozidla v pímém smru. Nesprávné nastavení koleek bude vyadovat, aby idi pesouval volant do kadé zatáky i ven, co ztuje udrování pímky.

Dvoukolová vozidla

V souvislosti s jízdními koly a motocykly je koleko bnji oznaováno jako úhel hlavy , úhel sklonu nebo hráb a stezka, zejména v americké anglitin . V britské anglitin se stále peván pouívají termíny koleko nebo úhel koleka .

Nkteí konstruktéi kol oznaují úhel svíraný mechanickou stopou ve stedu kola jako koleko.

Viz také

Reference


Opiniones de nuestros usuarios

Iveta Němcová

Skvělý příspěvek o Úhel koleka.

Libor Adamcová

Vždy je dobré se učit. Děkujeme za článek o Úhel koleka.

Julia Pavlíčková

Pro ty, jako jsem já, kteří hledají informace o Úhel koleka, je to velmi dobrá volba.