Troseník 2007Všechny poznatky, které lidé za staletí nashromáždili o Troseník 2007, jsou nyní k dispozici na internetu a my jsme je pro vás shromáždili a uspořádali co nejpřístupnějším způsobem. Chceme, abyste měli rychlý a efektivní přístup ke všem informacím o Troseník 2007, které chcete vědět, aby vaše zkušenost byla příjemná a abyste měli pocit, že jste skutečně našli informace o Troseník 2007, které jste hledali.

Pro dosažení našich cílů jsme se snažili nejen získat co nejaktuálnější, nejsrozumitelnější a nejpravdivější informace o Troseník 2007, ale dbali jsme také na to, aby design, čitelnost, rychlost načítání a použitelnost stránky byly co nejpříjemnější, abyste se mohli soustředit na to podstatné, znát všechny dostupné údaje a informace o Troseník 2007, aniž byste se museli starat o cokoli dalšího, o to jsme se již postarali za vás. Doufáme, že jsme dosáhli svého cíle a že jste našli informace, které jste chtěli o Troseník 2007. Proto vás vítáme a vyzýváme, abyste si i nadále užívali používání scientiacs.com.

Troseník 2007
Logo Castaway 2007.jpg
ánr Reality televize
Vytvoil Rozliný
Pedloený Danny Wallace (BBC One)
Richard Bacon (BBC Three)
Zem pvodu Spojené království
Pvodní jazyk Anglitina
Poet sérií 1
Poet epizod 13
Výroba
Výkonný producent Jeremy Mills
Výrobce Sebastian Grant
Doba bhu 3060 minut
Produkní spolenost Lion Television
Uvolnní
Pvodní sí BBC One
BBC Three
Pvodní vydání 9. bezna  - 27. kvtna 2007 ( 2007-03-09 )
 ( 2007-05-27 )
Chronologie
Pedchází Troseník 2000
Související poady Castaway: The Last 24 Hours
Castaway Exposed
externí odkazy
BBC - Castaway Website

Castaway 2007 navazuje nasérii BBC Castaway 2000, ve které je skupina lidí z britské veejnosti troseníkem na vzdáleném ostrov. Zatímco v sérii 2000 se 36 mu, en a dtí na rok pesthovalo na vzdálený skotský ostrov, v této sérii bylo 15 mu a en z britské veejnosti, kteí byli na ti msíce pesunuti na novozélandský ostrov.

Základní premisa skupiny dobrovolník ijících jako komunita na odlehlém míst zstává, nicmén BBC tentokrát slíbila exotické místo, na druhém konci svta. Dalí zmnou od Castaway 2000 bylo, e troseníci byli voleni z ostrova jeden po druhém, podobným zpsobem jako jiné reality seriály jako Big Brother .

Cenou za vítzného troseníka, kterým byl Jonathan, byla cesta kolem Nového Zélandu s pítelem pozdji v tomto roce.

Penos

Castaway 2007 byl vysílán na BBC One a pedstaven Danny Wallace , se spin-off show na BBC Three . Hlavní show mla zpoátku 60 minut, vysílala se kadou nedli ve 21 hodin. Dále bylo dne 11. bezna 2007 oznámeno, e ve vední dny veer bude spin-off show s názvem Castaway: The Last 24 Hours . Kadá show ukázala to nejlepí z pedchozího dne a moderoval ji Danny Wallace. Spin-off show, Castaway Exposed byla vysílána na BBC Three, kterou pedstavil Richard Bacon .

Od 8. dubna byl formát pehlídky zmnn na ti plhodinové pehlídky týdn v 19:00 v nedli, úterý a ve tvrtek. To vidli komentátoi jako zpsob, jak pesunout show z hlavního vysílacího asu, protoe její sledovanost se od úvodní epizody sníila na polovinu.

Umístní

ada míst na Novém Zélandu byla nabízena, vetn ostrov Durville, Slipper, Rotoroa, Forsyth a Arapawa. Vybraným ostrovem byl ostrov Great Barrier Island , Nový Zéland .

Troseníci

Dne 7. bezna, BBC odhalila tináct pvodních troseník, dalí dva troseníci se k pehlídce pipojili pozdji.

Alasdair 'Lil Al' Humberston

Alasdair 'Lil Al' Humberston - (skonil na 3. míst ) - 19, ze Northamptonshire , má rok dvojité mezery ped zahájením studia v oboru podnikání . Povauje se za vdce, který byl zástupcem editele na jeho veejné kole . Chce být rizikovým kapitalistou a vydlávat miliony. Mezi koníky patí rybaení , ragby a horské stravování . Njaký as také rapoval v tribute kapele Goldie Looking Chain . íká: Bylo by úasné honit se za snídaní po ostrov a zápasit s ním. est let navtvoval Uppinghamskou kolu v Highfieldov dom. 27. kvtna se Alasdair probojoval do velkého finále a skonil tetí.

Alisterové chlazení Big Al

Alister 'Big Al' Cooling - (skonil na 6. míst ) - 24, z Leedsu, sám sebe popisuje jako spisovatele sci -fi fanouk. Al-piznaný gauový brambor, Al ertem uvádí své pátele jako televizi, poíta a Hi-Fi. Al tvrdil, e jeho dvodem pro cestu na ostrov bylo dokázat, e vtí lidé dokáou to, co vichni ostatní. Big Al se stal desátým Castawayem, který byl 22. kvtna volen mimo ostrov a získal nejmén hlas od divák, aby ho udrel na ostrov.

Catherine 'Cathy' Ball

Catherine 'Cathy' Ball - (skonila 4. ) - 27, z Nuneatonu, je doktorandkou . Sama sebe popisuje jako intelektuála a hovoí pti jazyky - anglicky, nmecky, francouzsky, panlsky a thajsky . Cathy také uvedla, e chtla bych uniknout ivotu, jak ho známe; vyzvat sebe sama. Osvit svou lásku k ivotu a k ostatním lidem. Catherine byla trnáctým troseníkem, který dorazil na ostrov, a pipojil se k Jasonovi 15. den na Banigation Beach, ne byl pedstaven druhému Castawayovi na zádech na hlavním ostrov. 27. kvtna se Cathy dostala do velkého finále a skonila tvrtá.

Catrin 'Cat' Lye

Catrin 'Cat' Lye - (skonila na 7. míst ) - 20, z Cardiffu je studentka psychologie, která sama sebe popisuje jako odchozí, vzruující, velmi upovídanou a velmi argumentaní. Piznává, e dokáe být obas velmi náladová. íká: Jsem normální velská dívka pipravená reprezentovat Wales a ukázat, e nejsme vichni divní, hloupí a blonatí! Catrin se pipojila k Troseníkm po pihláení do soute Cast Me , kde ji diváci hlasovali na ostrov prostednictvím Catrin se stal devátým Castawayem, který byl 22. kvtna volen mimo ostrov a získal nejmén hlas od divák, aby ji udrel na ostrov.

Clare Hilley

Clare Hilley - (skonila 14. ) - 22, z Londýna chce být konzervativní poslankyní . V loském roce byla nejmladí kandidátkou, která se zúastnila místních voleb ve Velké Británii. Vidí sama sebe jako pirozeného vdce a piznává, e me být sebevdomá a do arogance . Pracuje jako náborový poradce a mezi její koníky patí létání , létání , plachtní a chze . íká: Tato zkuenost m nauí, co je pro m nejdleitjí a ím chci, aby byla dalí kapitola mého ivota. Clare se stala druhou osobou, kterou její kolegové troseníci odhlasovali z ostrova, piem ostrov opustili 28. dubna poté, co strávili osm týdn v poadu.

Erica Hurstová

Erica Hurst - (skonila 10. ) - 22, z Boltonu má titul z mediálních studií . Díve pracovala jako tanenice na klín a touí být herekou . Ve svém volném ase je nezávislou cestovatelkou pro své místní noviny. Mezi koníky patí snowboarding , thajský box a extrémní sporty . íká: Je to typ situace, o které jsem vdy snila, kde bych mohla vidt, jaký je mj plný potenciál. Erica se stala estým Castawayem, který byl 17. kvtna volen mimo ostrov a získal nejmén hlas od divák, aby ji udrel na ostrov.

Francie Smee

Francie Smee - (skonila 2. ) - 56, nedávno se po 20 letech manelství rozvedla a zaala nový ivot v Oxfordu . Má ti dosplé dcery a popisuje se jako vysoká, panovaná, zábavná a dobrodruná s vání pro ivot v pírod. Mezi její dovednosti patí vaení , zahradniení , turistika , cyklistika , kutilství, lov a odchyt . íká: Potebuji mít ze sebe dobrý pocit, znovu získat dvru po rozvodu, splnit si sen o dobrodruství. Francie se 27. kvtna probojovala do velkého finále a skonila druhá. Francie se také objevila v regionálních vedrech britského Best Dish , které bylo uvedeno v záí 2008. V únoru 2014 se Francie objevila v ITV herní show Tipping Point , kde byla vyazena ve 3. kole.

Gemma Zinyama

Gemma Zinyama - (skonila 11. ) - 22, z Essexu pracuje jako klasifikovaná obchodní editelka. City dívka leí na srdci, ona íká, e to není dobré na vaení a úklid . íká: Chtla bych se nechat vzdlávat ostatními a moná se vrátím, kdy si uvdomím, jaké tstí mj ivot je, a pehodnotím svj postoj k uritým ivotním problémm. Gemma se stala pátým Castawayem, který byl 15. kvtna volen mimo ostrov a získal nejmén hlas od divák, aby ji udrel na ostrov.

Hassan Kobeissi

Hassan Kobeissi - (skonil 12. ) - 24, ze Suffolku pracuje jako dlník. Má kvalifikaci z obchodních studií a múzických umní . Nepraktikující muslim Hassan íká, e nikdy neustoupí od hádky a rád vyhrává. Mezi své koníky uvádí plavání , bh , box , rybaení, tenis a golf . íká: Být na Troseníkovi m dostane z tohoto robotického ivotního stylu, který vtina z nás vede. Hassan se stal tvrtým Castawayem, který byl 13. kvtna volen mimo ostrov a získal nejmén hlas od divák, aby ho udrel na ostrov.

Jason Ross

Jason Ross - (ukonené 15. ) - 37, z Kentu , je v souasné dob nezamstnaný a zotavuje drog a alkoholu závislý . Byl istý 18 msíc. Kvalifikovaný tesa má sedmiletého syna, kterého popisuje jako jeden ze svých nejvtích osobních úspch. Jason, pvodem z Londýna, má rád své jídlo a má obavy z nedostatku na ostrov. íká: Chtl bych získat pocit sebe sama, hlubí respekt k ivotu a nauit se zvládat to nejnutnjí. Jason byl zvolen mimo ostrov svými kolegy troseníky 25. bezna a stal se první osobou, která ostrov opustila.

Joe Chicken

Joe Chicken - (skonil na 9. míst ) - 33 let, ije v Londýn a je ergoterapeutem . Sebevdomý bavi, který se zajímá o zvíata a problémy ivotního prostedí. Mezi koníky patí jízda na kajaku , plavání v moi a jízda na kole. íká: Budu se zabývat hraním na schovávanou , vyprávním vtip, hledáním poklad a tancem jako kobliha! Joe se stal sedmým Castawayem, který byl 20. kvtna volen mimo ostrov a získal nejmén hlas od divák, aby ho udrel na ostrov.

Jonathan Shearer

Jonathan Shearer - (skonil na 1. míst ) - 41 let, strávil mnoho let jako migrující pracovník po celém svt - pracoval hlavn jako uitel . Osoba samostatn výdlen piznal samotá , Jonathan ije na ostrov Benbecula ve Skotsku. Aktuáln uklízí toalety a hotelové pokoje, aby podpoil svj ornitologický zvyk. Ten vypíe jeho jinou práci jako profesionální psychická , kanalizace bagr a oetovatel (pedevím tygi ). íká: Mám silnou nechu k druhu hluboce váných, zelených, citlivých a hloupých idiot, u nich se domnívám, e svj ostrov osídlíte. 27. kvtna se Jonathan dostal do velkého finále a vyhrál Castaway 2007.

Kenneth 'Ken' Rose

Kenneth 'Ken' Rose - (skonil na 8. míst ) - 65 let z Essexu strávil 22 let v Royal Marines a íká, e je stále srdcem voják. V civilu se vnuje fotografování . Je také zruný v kutilství , tesaství a dokáe zabíjet zvíata a lovit ryby . Ken piznává, e se nezlobí snadno, ale me psobit agresivn, ani by si to uvdomoval. íká: V mém vku by to mohla být poslední ance udlat nco pobuujícího. Ken se stal osmým Castawayem, který byl 20. kvtna volen mimo ostrov a získal nejmén hlas od divák, aby ho udrel na ostrov.

Lucinda King

Lucinda King - (skonil 13. ) - 27 let, je projektovým manaerem akcí v Londýn. Závodu kláter dívka má vysokokolské vzdlání v oboru interiéru a architektury . Piznává, e psobí sebevdom a koketn , ale uvnit je citlivá a neustále sní o tom, kam m ivot zavede. íká: Castaway by m odvedl ode veho, co vím - byla by to konená výzva. Poté, co byla pistiena pi krádei produkního týmu, si 7. kvtna museli ostatní troseníci vybrat, zda má Lucinda zstat a být potrestána, nebo ji okamit poslat dom; vybrali si to druhé, ím se stala tetí osobou, která opustila ostrov.

Wendie Mitchell

Wendie Mitchell - (skonila na 5. míst ) - 42, z Londýna je matkou ty dtí, která se loni vzdala kariéry reklamní agentury, aby se stala peovatelkou své matky na plný úvazek. Skinhead na mnoho let, Wendie provozuje internetovou stránku vnovanou ska hudby. íká, e me být obas trochu panovaná a ovládat se. íká: Chtla bych pro sebe nco udlat po roce pée o ostatní. Wendie se stala jedenáctým troseníkem, který byl 24. kvtna volen mimo ostrov a získal od divák nejmén hlas, aby ji udrel na ostrov. se objevil v epizod havjí ne moje dcera vysílaného na BBC Three dne 25. února 2010.

Reference

externí odkazy

Opiniones de nuestros usuarios

Monika černá

Zjistil jsem, že informace, které jsem našel o Troseník 2007, jsou velmi užitečné a příjemné. Kdybych měl dát "ale", možná by to bylo tak, že to není dostatečně inkluzivní ve svém znění, ale jinak je to skvělé.

Eva Burianová

Potěšilo mě, že jsem našel tento článek o Troseník 2007.

Alexandra štěpánková

Tento záznam na Troseník 2007 mi pomohl na poslední chvíli dokončit práci na zítřek. Viděl jsem, jak znovu táhnu Wikipedii, něco, co nám učitel zakázal. Díky, že jsi mě zachránil.