Tok penzVšechny poznatky, které lidé za staletí nashromáždili o Tok penz, jsou nyní k dispozici na internetu a my jsme je pro vás shromáždili a uspořádali co nejpřístupnějším způsobem. Chceme, abyste měli rychlý a efektivní přístup ke všem informacím o Tok penz, které chcete vědět, aby vaše zkušenost byla příjemná a abyste měli pocit, že jste skutečně našli informace o Tok penz, které jste hledali.

Pro dosažení našich cílů jsme se snažili nejen získat co nejaktuálnější, nejsrozumitelnější a nejpravdivější informace o Tok penz, ale dbali jsme také na to, aby design, čitelnost, rychlost načítání a použitelnost stránky byly co nejpříjemnější, abyste se mohli soustředit na to podstatné, znát všechny dostupné údaje a informace o Tok penz, aniž byste se museli starat o cokoli dalšího, o to jsme se již postarali za vás. Doufáme, že jsme dosáhli svého cíle a že jste našli informace, které jste chtěli o Tok penz. Proto vás vítáme a vyzýváme, abyste si i nadále užívali používání scientiacs.com.

Cash flow je skutený nebo virtuální pohyb penz :

 • penní tok v uím smyslu je platba (v mn), zejména z jednoho útu centrální banky na druhý; pojem penní tok se vtinou pouívá k popisu plateb, u nich se oekává, e se stanou v budoucnu, jsou tedy nejisté a je tedy teba je pedpovídat pomocí penních tok;
 • penní tok je uren jeho asem t , nominální ástkou N , mnou CCY a útem A ; symbolicky CF = CF ( t, N, CCY, A ).
 • je vak populární pouívat penní toky v mén specifikovaném smyslu popisujícím (symbolické) platby do nebo z podnikání, projektu nebo finanního produktu.

Penní toky jsou úzce propojeny s pojmy hodnota , úroková sazba a likvidita . Penní tok, ke kterému dojde v budoucí den t N, lze v t 0 pemnit na penní tok stejné hodnoty .

Analýza penních tok

Penní toky se asto transformují do opatení, která poskytují informace nap. O hodnot a situaci spolenosti:

 • k urení míry návratnosti nebo hodnoty projektu. as penních tok do a z projekt se pouívá jako vstupy do finanních model, jako je vnitní míra návratnosti a istá souasná hodnota .
 • urit problémy s likviditou podniku . Být ziskový neznamená nutn být likvidní. Spolenost me selhat kvli nedostatku penz, i kdy je zisková.
 • jako alternativní mítko zisk podniku, kdy se má za to, e akruální úetní koncepce nepedstavují ekonomickou realitu. Napíklad spolenost me být pomysln zisková, ale generovat malou provozní hotovost (jak tomu me být v pípad spolenosti, která vymuje své produkty, místo aby prodávala za hotovost). V takovém pípad me spolenost získat dalí provozní hotovost vydáním akcií nebo získáním dalího dluhového financování.
 • penní tok lze pouít k vyhodnocení kvality píjm generovaných akruálním úetnictvím . Pokud se istý píjem skládá z velkých nepenních poloek, povauje se to za nízkou kvalitu.
 • vyhodnotit rizika v rámci finanního produktu, nap. odpovídající poadavky na hotovost, vyhodnocení rizika selhání, poadavky na re-investice atd.

Pojem penní tok je voln zaloen na úetních standardech výkazu penních tok. Termín je flexibilní a me odkazovat na asové intervaly peklenující minulost-budoucnost. Me odkazovat na souet vech zúastnných tok nebo na podmnoinu tchto tok.

V rámci analýzy penních tok jsou k dispozici 3 typy penních tok, které se pouívají pro výkaz penních tok:

 • [Provozní penní tok] - míra hotovosti generovaná bnými obchodními operacemi spolenosti. Provozní penní tok naznauje, zda spolenost me vyprodukovat dostatený penní tok k pokrytí bných výdaj a splácení dluh.
 • Penní tok z investiní innosti - mnoství hotovosti generované z investiní innosti, jako je nákup fyzických aktiv, investice do cenných papír nebo prodej cenných papír nebo aktiv.
 • Penní tok z finanních aktivit (CFF) - isté toky penních prostedk, které se pouívají k financování spolenosti. To zahrnuje transakce zahrnující dividendy, vlastní kapitál a dluh.

Finanní podnikání

(Celkový) istý penní tok spolenosti za období (obvykle tvrtletí, pl roku nebo celý rok) se rovná zmn penního zstatku za toto období: pozitivní, pokud se penní zstatek zvýí (bude k dispozici více hotovosti) , negativní, pokud se zstatek na hotovosti sníí. Celkový istý penní tok pro projekt je soutem penních tok, které jsou klasifikovány ve tech oblastech:

 • Provozní penní toky : hotovost pijatá nebo vydaná v dsledku interních obchodních aktivit spolenosti. Provozní penní tok projektu je uren:
  • OCF = pírstkový zisk + odpisy = (zisk ped úroky a daní - da) + odpisy
  • OCF = zisk ped úroky a zdanním * (1 daová sazba) + odpisy
  • OCF = (výnosy - náklady na prodané zboí - provozní náklady - odpisy) * (1 - daová sazba) + odpisy
  • OCF = (Výnosy - náklady na prodané zboí - provozní náklady) * (1-daová sazba) + odpisy * (daová sazba)

Odpisy * (daová sazba), které se nacházejí na konci vzorce, se nazývají odpisový tít, díky kterému vidíme, e existuje negativní vztah mezi odpisy a penním tokem.

 • Zmna istého pracovního kapitálu: jsou to náklady nebo výnosy související s krátkodobým aktivem spolenosti, jako je inventá.
 • Kapitálové výdaje : jedná se o náklady nebo zisk související s fixním aktivem spolenosti, jako jsou hotovost pouitá k nákupu nového vybavení nebo hotovost získaná prodejem starého vybavení.

Souet výe uvedených tí sloek bude penním tokem pro projekt.

Penní tok pro spolenost také zahrnuje ti ásti:

 • Provozní penní tok : oznauje pijaté nebo ztrátové hotovosti z dvodu vnitních inností spolenosti, jako jsou hotovost pijatá z výnos z prodeje nebo hotovost vyplácená pracovníkm.
 • Investiní penní tok: oznauje penní tok, který souvisí s dlouhodobými aktivy spolenosti, jako je stavba zaízení atd., Jako jsou hotovost pouitá k nákupu nového zaízení nebo budovy
 • Financování penních tok: penní toky z finanních aktivit spolenosti, jako je vydávání akcií nebo vyplácení dividend.

Souet výe uvedených tí sloek bude pedstavovat celkový penní tok spolenosti.

Píklady

Popis ástka ($) souty ($)
Penní tok z operací +70

  Trby (vyplácené v hotovosti) +30
  Pijatá pjka +50
  Splácení pjky -5
  Dan -5
Penní tok z investic -10
  Nakoupený kapitál -10
Celkový 60

istý penní tok poskytuje pouze omezené mnoství informací. Porovnejte napíklad penní toky dvou spoleností za ti roky:

Spolenost A Spolenost B
Rok 1 Rok 2 3. rok Rok 1 Rok 2 3. rok
Penní tok z operací + 20 mil + 21 mil + 22 mil + 10 mil + 11 mil + 12 mil
Penní tok z financování + 5 mil + 5 mil + 5 mil + 5 mil + 5 mil + 5 mil
Penní tok z investice -15 mil -15 mil -15 mil 0 mil 0 mil 0 mil
istý penní tok + 10 mil + 11 mil + 12 mil + 15 mil + 16 mil + 17 mil

Spolenost B má vyí roní penní tok. Spolenost A vak ve skutenosti vydlává více penz svými hlavními aktivitami a ji utratila 45 milion za dlouhodobé investice, z nich se výnosy objeví a po tech letech.

Viz také

Reference

Dalí tení

 • Auerbach, AJ, a Devereux, MP (2013). Dan ze spoteby a penních tok v mezinárodním prostedí (. W19579). STICERD - Diskusní píspvky k programu veejné ekonomiky 03, Suntory and Toyota International Centers for Economics and Related Disciplines, LSE. Národní úad pro ekonomický výzkum.

externí odkazy

Opiniones de nuestros usuarios

Marketa Vaňková

Skvělý příspěvek o Tok penz.

Martina Pavelka

Pro ty, jako jsem já, kteří hledají informace o Tok penz, je to velmi dobrá volba.

Valerie Novak

Tento záznam o Tok penz bylo přesně to, co jsem chtěl najít.

Darina Pešek

Konečně článek o Tok penz, který se snadno čte.