Studie pípadové kontrolyVšechny poznatky, které lidé za staletí nashromáždili o Studie pípadové kontroly, jsou nyní k dispozici na internetu a my jsme je pro vás shromáždili a uspořádali co nejpřístupnějším způsobem. Chceme, abyste měli rychlý a efektivní přístup ke všem informacím o Studie pípadové kontroly, které chcete vědět, aby vaše zkušenost byla příjemná a abyste měli pocit, že jste skutečně našli informace o Studie pípadové kontroly, které jste hledali.

Pro dosažení našich cílů jsme se snažili nejen získat co nejaktuálnější, nejsrozumitelnější a nejpravdivější informace o Studie pípadové kontroly, ale dbali jsme také na to, aby design, čitelnost, rychlost načítání a použitelnost stránky byly co nejpříjemnější, abyste se mohli soustředit na to podstatné, znát všechny dostupné údaje a informace o Studie pípadové kontroly, aniž byste se museli starat o cokoli dalšího, o to jsme se již postarali za vás. Doufáme, že jsme dosáhli svého cíle a že jste našli informace, které jste chtěli o Studie pípadové kontroly. Proto vás vítáme a vyzýváme, abyste si i nadále užívali používání scientiacs.com.

Studie pípadové kontroly (také známá jako pípadová referenní studie ) je typem observaní studie, ve které jsou identifikovány a porovnávány dv existující skupiny liící se ve výsledku na základ njakého pedpokládaného píinného atributu. Studie pípadové kontroly se asto pouívají k identifikaci faktor, které mohou pispt ke zdravotnímu stavu, porovnáním subjekt, kteí mají tento stav/nemoc (dále jen pípady) s pacienty, kteí tento stav/nemoc nemají, ale jsou jinak podobní (kontrolní "). Vyadují mén zdroj, ale poskytují mén dkaz pro kauzální odvození ne randomizovaná kontrolovaná studie . Studie pípad -kontrola produkuje pouze pravdpodobnostní pomr, co je nií míra síly asociace ve srovnání s relativním rizikem.

Definice

Pípadová kontrola je typem epidemiologické observaní studie. Observaní studie je studie, ve které subjekty nejsou randomizovány do exponovaných nebo neexponovaných skupin, spíe jsou subjekty pozorovány za úelem stanovení jak jejich expozice, tak jejich výsledného stavu a stav expozice tedy není stanoven výzkumným pracovníkem.

Portav slovník epidemiologie definuje pípadovou kontrolní studii jako: observaní epidemiologickou studii osob se zájmem o onemocnní (nebo jinou výslednou promnnou) a vhodnou kontrolní skupinu osob bez onemocnní (srovnávací skupina, referenní skupina). Potenciální vztah podezelého rizikového faktoru nebo atributu k chorob se zkoumá porovnáním nemocných a nedisponovaných subjekt s ohledem na to, jak asto je faktor nebo atribut pítomen (nebo, je -li kvantitativní, úrovn atributu) v kadém skupiny (nemocné a nedisponované).

Napíklad ve studii, která se snaí ukázat, e u lidí, kteí kouí ( atribut ), je vtí pravdpodobnost, e jim bude diagnostikována rakovina plic ( výsledek ), pípady by byly osoby s rakovinou plic, kontroly by byly osoby bez rakoviny plic (nikoli nutn zdravý) a nkteí z kadé skupiny by byli kuáci. Pokud kouí vtí ást pípad ne kontroly, naznauje to, ale neprokazuje to, e hypotéza je platná.

Studie pípadu a kontroly je asto v kontrastu s kohortovými studiemi , kde jsou sledováni exponovaní a neexponovaní jedinci, dokud nevyvinou výsledek zájmu.

Výbr kontrolní skupiny

Kontroly nemusí být v dobrém zdravotním stavu; zalenní nemocných lidí je nkdy vhodné, protoe kontrolní skupina by mla zastupovat osoby, u nich existuje riziko, e se stanou pípadem. Kontroly by mly pocházet ze stejné populace jako pípady a jejich výbr by ml být nezávislý na expozicích, které jsou pedmtem zájmu.

Kontroly mohou nést stejné onemocnní jako experimentální skupina, ale jiného stupn/závanosti, proto se lií od výsledku zájmu. Protoe vak bude rozdíl mezi pouzdry a ovládacími prvky mení, bude to mít za následek nií výkon pro detekci úinku expozice.

Jako u kadé epidemiologické studie, vtí poet ve studii zvýí sílu studie. Poty pípad a kontrol nemusí být stejné. V mnoha situacích je mnohem jednoduí pijímat kontroly, ne hledat pípady. Zvýení potu kontrol nad poet pípad a na pomr asi 4 ku 1 me být nákladov efektivní zpsob, jak zlepit studii.

Prospektivní vs. retrospektivní kohortové studie

Prospektivní studie sleduje výsledky, jako je vývoj onemocnní, bhem studijního období a vztahuje to k dalím faktorm, jako je podezení na riziko nebo ochranné faktory. Studie obvykle zahrnuje pevzetí kohorty subjekt a jejich dlouhodobé sledování. Výsledek zájmu by ml být spolený; v opaném pípad bude poet pozorovaných výsledk píli malý na to, aby byly statisticky významné (k nerozeznání od tch, které mohly vzniknout náhodou). Mlo by být vyvinuto vekeré úsilí, aby se zabránilo zdrojm pedpojatosti, jako je ztráta osob, které je teba v prbhu studie sledovat. Prospektivní studie mají obvykle mén potenciálních zdroj zkreslení a zmatenosti ne retrospektivní studie.

Retrospektivní studie se naopak ohlíí zpt a zkoumá expozice vi podezelým rizikovým nebo ochranným faktorm ve vztahu k výsledku, který je stanoven na zaátku studie. Mnoho cenných studií pípadové kontroly, jako napíklad vyetování rizikových faktor rakoviny prsu Laneem a Clayponem z roku 1926, bylo retrospektivní vyetování. Vtina zdroj chyb zpsobených zmatením a zkreslením je bnjí v retrospektivních studiích ne v prospektivních studiích. Z tohoto dvodu jsou retrospektivní vyetování asto kritizována. Pokud je vak výsledek zájmu neobvyklý, velikost potenciálního vyetování potebného k odhadu relativního rizika je asto píli velká na to, aby byla uskutenitelná. V retrospektivních studiích poskytuje pomr ancí odhad relativního rizika. lovk by ml vnovat zvlátní pozornost tomu, aby se vyhnul zdrojm pedpojatosti a zmatku v retrospektivních studiích.

Silné a slabé stránky

Studie pípadové kontroly jsou relativn levným a asto pouívaným typem epidemiologické studie, kterou mohou provádt malé týmy nebo jednotliví výzkumní pracovníci v jednotlivých zaízeních zpsobem, který strukturovanjí experimentální studie asto nemohou být. Ukázali cestu k ad dleitých objev a pokrok. Návrh studie pípad -kontrola se asto pouívá pi studiu vzácných onemocnní nebo jako pedbná studie, kde je málo známo o souvislosti mezi rizikovým faktorem a nemocí, která je pedmtem zájmu.

Ve srovnání s prospektivními kohortovými studiemi bývají mén nákladné a mají kratí dobu trvání. V nkolika situacích mají vtí statistickou sílu ne kohortové studie, které asto musí pokat, ne se objeví dostatený poet chorobných událostí.

Studie pípadové kontroly jsou pozorovací povahy, a proto neposkytují stejnou úrove dkaz jako randomizované kontrolované studie . Výsledky mohou být zmateny jinými faktory, do té míry, e dávají opanou odpov lepím studiím. Metaanalýza toho, co bylo povaováno za 30 vysoce kvalitních studií, dospla k závru, e pouívání výrobku sníilo riziko na polovinu, i kdy ve skutenosti se riziko zvýilo. Rovn me být obtínjí stanovit asovou osu expozice výsledku onemocnní v rámci studie pípadové kontroly ne v rámci návrhu prospektivní kohortové studie, kde je expozice zjiována ped sledováním subjekt v prbhu asu za úelem zjitní jejich výsledného stavu. . Nejdleitjí nevýhoda studií ízení pípadu se týká obtínosti získávání spolehlivých informací o stavu expozice jednotlivce v prbhu asu. Studie pípadové kontroly jsou proto v hierarchii dkaz umístny nízko .

Píklady

Jedním z nejvýznamnjích úspch studie pípadové kontroly byla demonstrace vazby mezi kouením tabáku a rakovinou plic, kterou provedli Richard Doll a Bradford Hill . Ukázali statisticky významnou souvislost ve velké studii pípad -kontrola. Odprci mnoho let tvrdili, e tento typ studie neme prokázat píinnou souvislost, ale pípadné výsledky kohortových studií potvrdily píinnou souvislost, kterou naznaovaly studie pípadové kontroly, a nyní se uznává, e kouení tabáku je píinou asi 87% vech úmrtnost na rakovinu plic v USA.

Analýza

Studie pípadové kontroly byly pvodn analyzovány testováním, zda existují významné rozdíly mezi podílem exponovaných subjekt mezi pípady a kontrolami. Následn Cornfield poukázal na to, e kdy je výsledek zájmu, který je pedmtem zájmu, vzácný, lze k odhadu relativního rizika pouít pomr pravdpodobnosti expozice (viz pedpoklad vzácných onemocnní ). Platnost pomru pravdpodobnosti do znané míry závisí na povaze studovaného onemocnní, na metodice odbru vzork a na typu sledování. Akoli v klasických studiích pípadové kontroly zstává pravdou, e pomr pravdpodobností se me v pípad vzácných onemocnní pibliovat pouze relativnímu riziku, existuje ada dalích typ studií (pípadová kohorta, vnoená pípadová kontrola, kohortové studie) ve kterém se pozdji ukázalo, e pomr ancí expozice lze pouít k odhadu relativního rizika nebo pomru míry expozice expozice, ani by bylo nutné pedpokládat vzácné onemocnní.

Kdy je k modelování dat case-control pouit model logistické regrese a zajímavý je pomr pravdpodobnosti, prospektivní i retrospektivní pravdpodobnostní metody povedou ke shodným odhadm maximální pravdpodobnosti pro kovariantu, krom zachycení. Obvyklé metody odhadu více interpretovatelných parametr ne pomr pravdpodobnosti-jako jsou rizikové pomry, úrovn a rozdíly-jsou zkreslené, pokud jsou aplikovány na data kontroly pípad, ale speciální statistické postupy poskytují snadno pouitelné konzistentní odhady.

Dopad na dlouhovkost a veejné zdraví

Tetlock a Gardner tvrdili, e pínos lékaské vdy ke zvýení lidské dlouhovkosti a veejného zdraví byl zanedbatelný a píli asto negativní, dokud nebyl skotský léka Archie Cochrane schopen pesvdit zdravotnické zaízení, aby po druhé svtové válce pijalo randomizované kontrolní studie .

Viz také

Reference

Dalí tení

externí odkazy

Opiniones de nuestros usuarios

Izabela Zelenka

Myslel jsem, že už o Studie pípadové kontroly vím všechno, ale v tomto článku jsem si ověřil, že určité detaily, které jsem považoval za dobré, tak dobré nejsou. Děkuji za informaci.

Dagmar štěpánová

Stránka se mi líbí a článek o Studie pípadové kontroly je ten, který jsem hledal.

Svetlana štěpán

Děkuji za tento příspěvek na Studie pípadové kontroly, přesně to jsem potřeboval.

Sylvie Kolářová

Tento záznam na Studie pípadové kontroly mi pomohl na poslední chvíli dokončit práci na zítřek. Viděl jsem, jak znovu táhnu Wikipedii, něco, co nám učitel zakázal. Díky, že jsi mě zachránil.