Stroskotanec (kniha)Všechny poznatky, které lidé za staletí nashromáždili o Stroskotanec (kniha), jsou nyní k dispozici na internetu a my jsme je pro vás shromáždili a uspořádali co nejpřístupnějším způsobem. Chceme, abyste měli rychlý a efektivní přístup ke všem informacím o Stroskotanec (kniha), které chcete vědět, aby vaše zkušenost byla příjemná a abyste měli pocit, že jste skutečně našli informace o Stroskotanec (kniha), které jste hledali.

Pro dosažení našich cílů jsme se snažili nejen získat co nejaktuálnější, nejsrozumitelnější a nejpravdivější informace o Stroskotanec (kniha), ale dbali jsme také na to, aby design, čitelnost, rychlost načítání a použitelnost stránky byly co nejpříjemnější, abyste se mohli soustředit na to podstatné, znát všechny dostupné údaje a informace o Stroskotanec (kniha), aniž byste se museli starat o cokoli dalšího, o to jsme se již postarali za vás. Doufáme, že jsme dosáhli svého cíle a že jste našli informace, které jste chtěli o Stroskotanec (kniha). Proto vás vítáme a vyzýváme, abyste si i nadále užívali používání scientiacs.com.

Odvrhnout
Obálka knihy Castaway.gif
Autor Lucy Irvine
Jazyk Anglitina
ánr Autobiografie
Vydavatel Victor Gollancz Ltd.
Datum publikace
1983
ISBN 0-575-03340-1

Castaway je 1983 autobiografická kniha Lucy Irvine o ní rok na australském tropickém ostrov Torres Strait of Tuin, kteí odpovídali na poptávku od spisovatele Geralda Kingsland hledá enu po dobu jednoho roku v roce 1982. To bylo vydáváno Victor Gollancz Ltd . Irvine uvedla, e touí po velké osobní výzv. Rovn uznala, e riskovala, ale protoe nemla vztah ani nemla dti, cítila, e to stojí za to. Její kniha byla základem filmu Castaway z roku 1986, kde si zahrali Oliver Reed jako Gerald Kingsland a Amanda Donohoe jako Irvine.

Synopse

Irvine ve své knize zaíná ponkud zvlátními okolnostmi této spolupráce, ve které oslovuje Kingslandovu reklamu na manelku, která bude rok ít na osamlém ostrov. V tom roce (1982) mla Irvine 25 let a Kingsland 49 let. Poté, co byl formáln enatý - ostrov Tuin je souástí Queenslandu a úady by je nikdy nepustily, ani by se nejprve oenily - a Irvine si nechala implantovat nitrodloní tlísko, aby zabránila thotenství. Irvine a Kingsland se snaí pizpsobit a vyuít toho krásného, ale nepátelského prostedí se zrádnou flórou a faunou. Pomalu, ale jist se mezi nimi rozvíjí intenzivní vztah lásky a nenávisti, protoe Irvine je mnohem písnjí a disciplinovanjí ne bezstarostný Kingsland. Kingsland také dává jasn najevo, e touí po blonaté, tíhlé Irvine, ale ke svému mrzutosti odmítá jeho pokroky. Jeliko jsou vak oba na sob navzájem závislí a oba jsou také neustále hladoví, naptí zstává pod kontrolou.

Záleitosti se zhorují, kdy mají Kingslandovy nohy zamoené vedy - ukázalo se, e je alergický na raloka, kterého pravideln jedí - a ty dva navtíví dva námoní potovní dstojníci, kteí vypustí zásoby. Kdy s nimi Irvine flirtuje a uzná, e jsou sexuáln pitahováni, Kingsland je pohlten árlivostí. Kdy vak jí otrávené fazole, zachrání jí také ivot, ím si získá její úctu. Ale vci se zhorují od horího k horímu, kdy na Tuina pijde patné sucho. Nemají ádné komunikaní prostedky - chybí anténa jejich rádiového pijímae CB - dva tém zemeli hladem. Irvine má váné problémy s bichem a obává se, e je thotná, co by byla její zkáza v oslabeném stavu.

Pak pichází záchrana v podob domorodc ze sousedního ostrova Badu Island v Queenslandu , kteí najdou troseníky a vychovávají je zpt, obas jim pomohly projít bílé zdravotní sestry. Irvine a Kingsland znovu získávají svoji sílu a zdraví; Irvine má problémy s bichem kvli zántu zpsobenému nitrodloní tlískou, nikoli thotenství. Nechá to vytáhnout a po uzdravení se s nimi zachází jako s estnými hosty. Jsou pozváni na nkolik kmenových obad a získávají hluboký vhled do jejich kultury. Kingsland se prosazuje jako skvlý doplnk, protoe dokáe opravit mnoho jejich technických a elektrických zaízení. Prosperuje svou novou uiteností a Irvine se ocitá u mladých ostrovan z Badu, nabídky, které zdvoile odmítá. Irvine je hrdá na Kingsland a dlá osudové rozhodnutí. Cítí, jak se libido vrací a nyní je ochotna splnit Kingsland jediné pání, které mu popela, vybaví se kondomy a svádí ho. Zahájí naplující, ale nepíjemný sexuální vztah; oba si uívají nové kvality svého manelství, ale Irvine dává jasn najevo, e ho na konci roku opustí, jak plánovali. Cítí, e ivot me nabídnout více ne to, e je manelkou troseníka mechanika, a Kingsland to pijímá s tkým srdcem a prohlauje, e je stále píli mladá na to, aby promarnila své sny. Poslední dny tráví spolen na Tuinov ostrov, a kdy odletí do Velké Británie, cítí Irvine smutek i úlevu.

O nkolik let pozdji Irvine uvedla, e se jí Kingsland líbí, ale nenávidla, kdy byla nucena si ho vzít, protoe to poadovala vláda Queenslandu. Rovn prohlauje, e by to u neudlala stejným zpsobem, ale byla to neocenitelná zkuenost.

Film

Kniha byla základem filmu Castaway z roku 1986 , kde hráli Amandu Donohoe jako Irvine a Oliver Reed jako Kingsland. Kdy se Irvine setkal s reisérem Nicolasem Roegem , cítil, e její píbh je dokonalým materiálem pro vyprávní vztahu mezi starím muem a mladí enou. Nikdy to nemlo být pesn jako její zkuenost, protoe Roeg mla pocit, e Irvine bude tehdy píli osobn zapojena. Irvine se k filmu postavila pozitivn a uvedla, e je spokojená s Donohoe, Reedem a Roegem.

Reference

externí odkazy

Opiniones de nuestros usuarios

Alena Dvořák

Informace poskytnuté o proměnné Stroskotanec (kniha) jsou pravdivé a velmi užitečné. Dobrý.

Lukas Zapletalová

Někdy, když na internetu hledáte informace o něčem, najdete příliš dlouhé články, které trvají na tom, abyste mluvili o věcech, které vás nezajímají. Tento článek o Stroskotanec (kniha) se mi líbil, protože jde k věci a mluví přesně o tom, co chci, aniž bych se ztrácel v neužitečných informacích.

Vladimir Strnad

Tento příspěvek na Stroskotanec (kniha) mi pomohl na poslední chvíli dokončit práci na zítřek. Už jsem se viděl, jak zase používám Wikipedii, což nám učitelka zakázala. Díky za záchranu.

Nicole Brož

Opravit. Poskytuje potřebné informace o Stroskotanec (kniha).