Prohláení o pípaduVšechny poznatky, které lidé za staletí nashromáždili o Prohláení o pípadu, jsou nyní k dispozici na internetu a my jsme je pro vás shromáždili a uspořádali co nejpřístupnějším způsobem. Chceme, abyste měli rychlý a efektivní přístup ke všem informacím o Prohláení o pípadu, které chcete vědět, aby vaše zkušenost byla příjemná a abyste měli pocit, že jste skutečně našli informace o Prohláení o pípadu, které jste hledali.

Pro dosažení našich cílů jsme se snažili nejen získat co nejaktuálnější, nejsrozumitelnější a nejpravdivější informace o Prohláení o pípadu, ale dbali jsme také na to, aby design, čitelnost, rychlost načítání a použitelnost stránky byly co nejpříjemnější, abyste se mohli soustředit na to podstatné, znát všechny dostupné údaje a informace o Prohláení o pípadu, aniž byste se museli starat o cokoli dalšího, o to jsme se již postarali za vás. Doufáme, že jsme dosáhli svého cíle a že jste našli informace, které jste chtěli o Prohláení o pípadu. Proto vás vítáme a vyzýváme, abyste si i nadále užívali používání scientiacs.com.

Case Informace o prohláení (nebo krycí list ) je dokument, který se podává v soudní úedník na zahájením obanského soudního sporu v mnoha soudních systém v USA . Obvykle se podává spolu se stíností . Nkteré státy pouívají podobné podklady pro trestní pípady stejn.

Úel a terminologie

Úelem prohláení o pípadu je informovat soudce a soudního úedníka o tom, jaký typ pípadu strany podávají, aby se mohly lépe pipravit na to, aby se pípad dostal k soudu . Nkteré soudy (napíklad vrchní soud v New Jersey ) staví rzné typy pípad na rzné stopy, aby omezily, jak dlouho by jim mlo trvat zjitní .

Pokud právník vyplující prohláení o pípadu udlá chybu, nebo se zmní okolnosti nebo se objeví nové informace, me strana, která si peje toto prohláení zmnit, uinit návrh soudci odpovdnému za pípad.

Nkteré soudy pouívají pro tento dokument pojem Krycí list, ale obsah a úel jsou stejné. Napíklad ekvivalentní dokument u federálních okresních soud je formulá JS-44, civilní krycí list. Podobn mají vrchní soudy v Kalifornii formulá CM-010, civilní krycí list.

Prohláení o pípadech v civilních vcech

Dotazy obvykle kladené na prohláení o civilních informacích zahrnují:

V pípadech týkajících se rodinného práva (jako je rozvod a pée o dít ) jsou otázky uvedené v prohláení o informacích o pípadu asto delí a podrobnjí a vyadují recitaci situace kadé strany v zamstnání, aktuálního píjmu a aktiv a pasiv kadé strany.

Prohláení o pípadech v trestních vcech

Dotazy obvykle kladené na prohláení o trestních vcech zahrnují:

Newyorská ádost o soudní intervenci

Ekvivalentním dokumentem New Yorku je ádost o soudní intervenci, která je nezbytná, protoe v New Yorku zaíná pípad doruením stínosti a soudu se nic nepodává, dokud to není naprosto nezbytné (obvykle proto, e se objeví spor o objev, nkdo chce podat dispozitivní pohyb, nebo je ve skutenosti as na zkouku). V té dob strana, která ádá o soudní intervenci, podá RJI (která poaduje informace podobné CIS nebo krycí list) a pedloí soudu vechny písluné dokumenty z vlastní verze spisu strany.

Reference

  • Greenberg, Bruce Esq. a Wolinetz, Gary K. Esq. Píprava na obanský soud . New Jersey Institute for Continuing Legal Education, 2007.

externí odkazy

Píklady prohláení o pípadu

Píklady civilních krycích list

Opiniones de nuestros usuarios

Stanislava Vacková

Potěšilo mě, že jsem našel tento článek o Prohláení o pípadu.

Nikolas Urban

Vždy je dobré se učit. Děkujeme za článek o Prohláení o pípadu.