Pomoc v hotovosti a voucheruVšechny poznatky, které lidé za staletí nashromáždili o Pomoc v hotovosti a voucheru, jsou nyní k dispozici na internetu a my jsme je pro vás shromáždili a uspořádali co nejpřístupnějším způsobem. Chceme, abyste měli rychlý a efektivní přístup ke všem informacím o Pomoc v hotovosti a voucheru, které chcete vědět, aby vaše zkušenost byla příjemná a abyste měli pocit, že jste skutečně našli informace o Pomoc v hotovosti a voucheru, které jste hledali.

Pro dosažení našich cílů jsme se snažili nejen získat co nejaktuálnější, nejsrozumitelnější a nejpravdivější informace o Pomoc v hotovosti a voucheru, ale dbali jsme také na to, aby design, čitelnost, rychlost načítání a použitelnost stránky byly co nejpříjemnější, abyste se mohli soustředit na to podstatné, znát všechny dostupné údaje a informace o Pomoc v hotovosti a voucheru, aniž byste se museli starat o cokoli dalšího, o to jsme se již postarali za vás. Doufáme, že jsme dosáhli svého cíle a že jste našli informace, které jste chtěli o Pomoc v hotovosti a voucheru. Proto vás vítáme a vyzýváme, abyste si i nadále užívali používání scientiacs.com.

Cash and Voucher Assistance (CVA) je zasteující termín pro programy humanitární pomoci, které poskytují hotovost nebo poukázky vymnitelné za zboí a sluby pímo píjemcm. CVA pedstavuje stále významnjí zpsob nebo nástroj pi poskytování pomoci, který reaguje na adu faktor, vetn pechodu od charitativního k právnímu pístupu k pomoci; zvýená poteba nákladové efektivity reagující na klesající trendy ve financování pomoci; a realizace nákladové efektivity CVA ve srovnání s pedchozími pístupy.

Podle The Cash Learning Partnership (CaLP) poskytlo CVA v roce 2019 mechanismus, kterým byla distribuována pomoc v hodnot 5,6 miliardy USD, co pedstavuje 17,9% celkových výdaj na mezinárodní humanitární pomoc.

Pehled

Cash and Voucher Assistance je zasteujícím výrazem pro celou adu podprných inností charakterizovaných pevodem hotovosti, ekvivalentu hotovosti nebo ekvivalent zboí a slueb pímo píjemcm pomoci. CVA se také rzn nazývá Cash Based Intervention (CBI), Cash Based Assistance (CBA) a Cash Transfer Programming (CTP).

Plan International identifikuje adu forem CVA, vetn:

 • hotovostní pevody, navrené ke splnní konkrétních poteb, ale neomezené z hlediska jejich pouití
 • víceúelové penní pevody urené k pokrytí nkterých nebo vech poteb domácnosti
 • hodnotové poukázky vymnitelné za zboí nebo sluby na uvedenou hodnotu
 • komoditní poukázky, vymnitelné za urené zboí nebo sluby
 • hotovost za práci, podmínná forma CVA vyadující, aby píjemce vykonal práci
 • hotovost za kolení vyadující, aby píjemce absolvoval kolení

Mezi výhody a výhody CVA patí:

 • volba, dstojnost a flexibilita - umouje píjemcm upednostnit své vlastní preference výdaj
 • bezpenost - hotovost lze distribuovat elektronicky, ím se eliminuje poteba píjemc cestovat za úelem získání pomoci
 • nákladová efektivita - hotovost lze distribuovat za nií cenu ne zboí a sluby
 • nákladová efektivita - CVA me dosáhnout lepích výstup a výsledk ne vcná pomoc
 • podpora hospodáského oivení a podpory - CVA podporuje rozvoj udritelných místních trh
 • finanní zmocnní - CVA me vyuít pístup k dalím finanním zdrojm, jako je poátení kapitál
 • sociální ochrana - CSV me pracovat v rámci irích bezpenostních sítí a dlouhodob poskytovat podporu zranitelným skupinám

Mechanismy pro CVA zahrnují distribuci hotovosti v ruce; vyuívání ady technologií elektronických penz, vetn penz zaloených na mobilních telefonech (mobilní peníze), elektronických penenek, pedplacených debetních karet nebo pístupu k penzm prostednictvím bankomat; a distribuce papírových nebo elektronických poukázek vymnitelných za zboí a sluby.

Rozvoj

Poskytnutí podpory pevodem hotovosti nebo náhraek hotovosti není nové a lze jej vysledovat nejmén k 100 miliardám BC. Podmínné penní pevody (CCT) existují v západních zemích pinejmením od 17. století, napíklad podle anglických chudých zákon . V mezinárodní humanitární pomoci vak tradiním pístupem k nouzové pomoci bývalo poskytování vcné pomoci.

Hanlon et al dokumentují posun paradigmatu od poátku dvacátých let, od paternalistických postoj k poskytování pomoci, který je charakterizován obavami z regulace a dobré správy vcí veejných, k pímému financování píjemc pomoci v hotovosti. Stejn jako v pípad rstu státem financovaného CCT na globálním jihu existují dkazy naznaující úinnost penních pevod pro chudé a pípad tchto pevod je pesvdivý.

V roce 2012, Florika Fink-Hooijer pedstavil podporu cash-based stejn jako pohlaví a citlivé pomoc stáí jako souást Evropské komise s generálním editelstvím pro evropské civilní ochrany a humanitární pomoci v .

Svtový humanitární summit v roce 2016 zahájil velkou smlouvu mezi poskytovateli pomoci a humanitárními organizacemi a zavázal se dostat více prostedk do rukou lidí v nouzi; tetí pracovní postup vyjednávání, vedený Spojeným královstvím a Svtovým potravinovým programem, se zabývá zvýeným vyuíváním a koordinací programování zaloeného na hotovosti. Generální tajemník OSN vyzval k hotovosti jako výchozí zpsob podpory krizí postiených lidí, kde to situace dovolí.

CaLP, nezisková lenská organizace zabývající se budováním kapacit v oblasti humanitární hotovosti a pomoci s poukázkami, vydala dv zprávy o stavu CVA, naposledy v roce 2020. Dokumentují, e hodnota CVA vzrostla z 2B USD v roce 2015, co pedstavuje 7,9 % rozvojové pomoci, na 5,6 miliardy USD v roce 2019, co pedstavuje 17,9% pomoci. Spolenost CVA je identifikována poskytovateli financí , jako je ministerstvo zahranií USA a Caritas Internationalis, jako efektivní, efektivní a vhodný zpsob podpory; Spolenost Plan International se zavázala, e se zeptá pro ne hotovost pi navrhování svých humanitárních reakcí. UN World Food Program , nejvtí svtový humanitární agentury, vyplacena US $ 3.3B v roce 2020 pes CVA - 37% jeho celkové pomoci. Rada Evropské unie v roce 2015 schválila pouití penních pevod, najít znaný prostor pro zvýení vyuití víceúelové hotovostní bázi pomoci pi humanitárních reakcích, v závislosti na kontextu. Evropská unie se prostednictvím svého generálního editelství pro evropské operace civilní ochrany a humanitární pomoci zavázala poskytnout 35% humanitární pomoci formou hotovostních pevod v rámci Velké dohody a v roce 2016 dosáhla nárstu z 24% celkového rozpotu na 34% v letech 2019 a 2020.

Poskytovatelé technologií, napíklad prostednictvím programu GSMA Mobile for Humanitarian Innovation, reagovali na píleitost CVA rozvojem partnerství s poskytovateli a spoluprací se irí komunitou pomoci pi íení znalostí a eení CVA.

Reference

Zdroje

externí odkazy

Opiniones de nuestros usuarios

Viera Procházková

Děkuji. Pomohl mi článek o Pomoc v hotovosti a voucheru.

Max Zelenka

Záznam o Pomoc v hotovosti a voucheru pro mě byl velmi užitečný.

Jarmila Kohout

Tento příspěvek na Pomoc v hotovosti a voucheru mi pomohl na poslední chvíli dokončit práci na zítřek. Už jsem se viděl, jak zase používám Wikipedii, což nám učitelka zakázala. Díky za záchranu.

Lydie Nová

Informace o proměnné Pomoc v hotovosti a voucheru jsou velmi zajímavé a spolehlivé, stejně jako ostatní články, které jsem dosud četl, kterých je již mnoho, protože na své datum na Tinderu čekám téměř hodinu a neobjevuje se, takže mi to dává, že mě to postavilo. Využívám příležitosti nechat pár hvězd pro společnost a vysrat se na svůj zkurvený život.