Pípadová adaVšechny poznatky, které lidé za staletí nashromáždili o Pípadová ada, jsou nyní k dispozici na internetu a my jsme je pro vás shromáždili a uspořádali co nejpřístupnějším způsobem. Chceme, abyste měli rychlý a efektivní přístup ke všem informacím o Pípadová ada, které chcete vědět, aby vaše zkušenost byla příjemná a abyste měli pocit, že jste skutečně našli informace o Pípadová ada, které jste hledali.

Pro dosažení našich cílů jsme se snažili nejen získat co nejaktuálnější, nejsrozumitelnější a nejpravdivější informace o Pípadová ada, ale dbali jsme také na to, aby design, čitelnost, rychlost načítání a použitelnost stránky byly co nejpříjemnější, abyste se mohli soustředit na to podstatné, znát všechny dostupné údaje a informace o Pípadová ada, aniž byste se museli starat o cokoli dalšího, o to jsme se již postarali za vás. Doufáme, že jsme dosáhli svého cíle a že jste našli informace, které jste chtěli o Pípadová ada. Proto vás vítáme a vyzýváme, abyste si i nadále užívali používání scientiacs.com.

Pípad série (také známý jako klinická série ) je druh z lékaského výzkumu studie, která sleduje objekty se známou expozicí, jako jsou pacienti, kteí obdreli podobné zacházení nebo zkoumá své lékaské záznamy expozice a výsledku. Pípadové ady mohou být po sob jdoucí nebo nesouvislé , v závislosti na tom, zda byly zahrnuty vechny pípady pedkládající autorm hláení za urité období, nebo pouze výbr. Jsou -li zahrnuty informace o více ne tech pacientech, je ada pípad povaována za systematické vyetování navrené tak, aby pisplo ke zobecnitelným znalostem (tj. Výzkumu ), a proto je vyadováno pedloení institucionální revizní komisi (IRB). Pípadové ady obvykle obsahují demografické informace o pacientech, napíklad vk, pohlaví, etnický pvod. atd.

Pípadové ady mají design popisné studie ; na rozdíl od studií, které vyuívají analytický design (nap. kohortové studie , pípadové kontrolní studie nebo randomizované kontrolované studie ), pípadové ady samy o sob nezahrnují testování hypotéz k hledání dkaz o píin a následku (akoli se nkdy provádjí pouze analýzy pípadu v genetické epidemiologii zkoumat asociaci mezi expozicí a genotypem ). Pípadové ady jsou obzvlát citlivé na zkreslení výbru ; napíklad studie, které referují o sérii pacient s uritým onemocnním a/nebo podezením na související expozici, erpají jejich pacienty z urité populace (napíklad nemocnice nebo kliniky), která nemusí vhodn reprezentovat irí populaci. Interní validita studií pípadových sérií je obvykle velmi nízká, kvli nedostatku srovnávací skupiny vystavené stejnému poli intervenujících promnných. Zjevné efekty mohou být napíklad zcela nebo ásten zpsobeny vedlejími úinky, jako je placebo efekt, Hawthornv efekt , Rosenthalov efekt , asové efekty, cviné efekty nebo efekt pirozené historie. Výpoet rozdílu v úincích mezi dvma léebnými skupinami, u nich se pedpokládá, e jsou vystaveny velmi podobné ad takových intervenujících úink, umouje efekty tchto intervenujících promnných zruit. Platný odhad skuteného léebného úinku tedy umoní pouze pítomnost srovnávací skupiny, která není charakteristická pro pípadové studie.

Viz také

Reference

externí odkazy

Opiniones de nuestros usuarios

Viera Strnad

Jazyk vypadá staře, ale informace jsou spolehlivé a obecně vše, co je o proměnné Pípadová ada napsáno, dává hodně důvěry.

Eva Doležalová

Skvělý objev tohoto článku o Pípadová ada a celé stránce. Přejde přímo k oblíbeným.

Ivona Richter

Můj táta mě vyzval, abych udělal domácí úkol, aniž bych použil cokoli z Wikipedie, řekl jsem mu, že to zvládne prohledáním mnoha jiných stránek. Naštěstí jsem našel tento web a tento článek o Pípadová ada mi pomohl dokončit můj úkol. Málem jsem upadl do pokušení jít na Wikipedii, protože jsem nemohl najít nic o Pípadová ada, ale naštěstí jsem to našel zde, protože pak táta zkontroloval historii procházení, aby zjistil, kde byl. Dokážete si představit, že se dostanu na Wikipedii? Naštěstí jsem našel tento web a článek o Pípadová ada zde. Proto vám dávám svých pět hvězdiček.