Pípad uzaven (sezóna 6)Všechny poznatky, které lidé za staletí nashromáždili o Pípad uzaven (sezóna 6), jsou nyní k dispozici na internetu a my jsme je pro vás shromáždili a uspořádali co nejpřístupnějším způsobem. Chceme, abyste měli rychlý a efektivní přístup ke všem informacím o Pípad uzaven (sezóna 6), které chcete vědět, aby vaše zkušenost byla příjemná a abyste měli pocit, že jste skutečně našli informace o Pípad uzaven (sezóna 6), které jste hledali.

Pro dosažení našich cílů jsme se snažili nejen získat co nejaktuálnější, nejsrozumitelnější a nejpravdivější informace o Pípad uzaven (sezóna 6), ale dbali jsme také na to, aby design, čitelnost, rychlost načítání a použitelnost stránky byly co nejpříjemnější, abyste se mohli soustředit na to podstatné, znát všechny dostupné údaje a informace o Pípad uzaven (sezóna 6), aniž byste se museli starat o cokoli dalšího, o to jsme se již postarali za vás. Doufáme, že jsme dosáhli svého cíle a že jste našli informace, které jste chtěli o Pípad uzaven (sezóna 6). Proto vás vítáme a vyzýváme, abyste si i nadále užívali používání scientiacs.com.

Pípad uzaven
Sezóna 6
Detektiv Conan DVD 6.png
Kryt první DVD kompilace pro estou sezónu detektiva Conana vydané Shogakukanem
Zem pvodu Japonsko
Poet epizod 28
Uvolnní
Pvodní sí NNS ( ytv )
Pvodní vydání 15. února  - 27. záí 1999 ( 1999-02-15 )
 ( 1999-09-27 )
Sezónní chronologie

estou sezónu anime Case Closed reírovali Kenji Kodama a Yasuichiro Yamamoto a produkovali TMS Entertainment a Yomiuri Telecasting Corporation . Série je zaloena na Gosho Aoyama je pípad uzaven manga série. V Japonsku bude série s názvem Detective Conan (, Meitantei Conan ), ale byl zmnný kvli právním otázkám s názvem Detective Conan . Dj epizod sleduje dobrodruství Conana Edogawy .

Epizody pouívají tyi skladby tematické hudby : dv úvodní a dv závrená. Prvním úvodním tématem je Pravda ~ Velký detektiv lásky ~ od Two-Mix do epizody 142. Druhým úvodním tématem je Giri Giri Chop ( Chop , rozsvícený Barely Chop) od B'z a pouívá se po zbytek sezony. Prvním konícím tématem je Still for your love od Rumania Montevideo a do epizody 152. Následuje Free Magic od Wag po zbytek sezóny.

Sezóna pvodn bela od 15. února 1999 do 27. záí 1999 na Nippon Television Network System v Japonsku. Epizody 135 a 162 byly pozdji shromádny do sedmi kompilací DVD Shogakukanem . Byli proputni mezi 25. íjnem 2000 a 15. prosincem 2000 v Japonsku.

Seznam epizod

Ne. Titul Airdate
135
Pepis Mizející pouzdro na zbra : Kieta Kyki Sousaku Jiken ( japonsky : )
15. února 1999 ( 1999-02-15 )
Juniorská detektivní liga doprovází Amy Yoshidu do Mitsue Mika, jejího holiského bytu, aby se nechala ostíhat. Zjistí, e Mika zemel poté, co byl ukrcen neznámým viníkem. Zatímco policie vyetuje, Conan si vimne modrého plastu na Mikov krku a uvdomí si, e byla ukrcena vákem na aty . Conan si je jistý, e vrahem je Mikov éf, Futou Midori, ale chybí dkazy, které by to dokazovaly. Detective Boys hledají vák a zjiují, e si ho vzala hnízdo vrána . Policie poté Midoriho usvdila z vrady Miky. Midori odhaluje, e Mika se jí chystá opustit, aby se vnovala vyí kariée, pestoe Midori byl tím, kdo ji vycviil na holiství. Pozdji tého dne jsou na Juniorskou detektivní ligu zaútoeny vrány, které hledají pomstu za ukradený vák.
136 Pípad vyetování starého modrého hradu (ást 1)
Pepis: Ao no Koj Tansaku Jiken (Zenpen) ( japonsky : )
22. února 1999 ( 1999-02-22 )
Detective Boys jsou na táboe, ale doktor Agasa zapomnl stan. Putují na hrad, který vlastní Masuyo Mamiya, potkají Katsuo Tabata, Mitsuru Mamiya, Takahito Mamiya a zjistí, e nkde uvnit je tajný poklad. Conan najde klí k pokladu a vstupuje do tajné chodby, ale je napaden neznámým útoníkem. Skupina hledá Conana, ale zastaví se na veei. Práv tam jim Mitsuru vypráví o vi, která shoela do základ; Paní Mamiya, její pátelé, nkteí sluebníci a Mutsumi Nishikawa, jedna z Masuyových sluebnic, jsou mezi tmi, kteí pi tom poáru zemeli. Paní Mamiya uvrhla fámy s kletbou s fatálními dsledky pro ty, kteí li poblí ve. Asistent Mitsuriho jako takový el vyetovat a poté, co se ztratil v lese, umel hlady. Agasa se chystá zavolat policii, aby proetila, ale je viníkem vyazen.
137 Pípad vyetování starého modrého hradu (ást 2)
Pepis: Ao no Koj Tansaku Jiken (Khen) ( japonsky : ( ) )
1. bezna 1999 ( 1999-03-01 )
Haibara vede vyetování a je doprovázen Detective Boys. Vstupují do stejné tajné chodby jako Conan a putují z jiné. Genta a Mitsuhiko jsou zajati viníkem. Haibara a Ayumi pokraují dále do oputné ve a objevují mrtvolu patící velké paní. Po dlouhém pronásledování, Haibara dává dohromady kousky a odhaluje viníka Mutsumi Nishikawa. Zavradila paní Mamiyu, ostatní, pedstírala její smrt, podstoupila plastickou operaci a pevzala Masuyovu identitu poté, co ji nala mrtvou, jen aby hledala skrytý poklad na zámku. Mutsumi popadne dívky a pokusí se je zabít. Objeví se Conan, Mitsuhiko, Dr. Agasa a Genta. Poté, co se se vemi znovu spojí, Conan odhalí umístní pokladu, kterým je doslova hrad s nádhernou scénou nad údolím. Mutsumi, zcela zdrcená a uvdomující si as a rozsah svých zloin, pijde na to, e promarnila 10 let a zabila obrovské mnoství lidí práv kvli tomu. Pozdji je zatena.
138 Pípad závrené projekce vrady (ást 1)
Pepis: Saigo no Jouei Satsujin Jiken (Zenpen) ( japonsky : ( ) )
08.03.1999 ( 1999-03-08 )
Detective Boys v doprovodu doktora Agasy se úastní závreného dne zahájení divadla, které se chystá zbourat. Setkají se s majitelem divadla Akio Muramatsu a jeho zamstnanci Minoru Furuhashi a Yuriko Tomosato. Seiji Haruta, sadistický realitní agent , pichází a oznamuje svj plán zbourat divadlo, aby uvolnilo místo novému podnikání. Bhem druhého filmu Gomera zaíná Seiji terorizovat patrony, dokud na nj zezadu nezaútoí neviditelná postava ; jeho lapání po dechu zstalo bez povimnutí kvli hlasité hlasitosti. Haibara cítí chladný vánek, vysokokolák Toshiyuki Ide je chycen pi paování filmu a ped obrazovkou je vrhán stín. Kdy se rozsvítí svtla, Seiji je nalezen viset ped projektorem. Conan najde stopy pro prohláení vrady, ale kadý má silné alibi. Kdy Mitsuhiko prohlásí, e vidl Yuriko dívat se na sebe v zrcadle , Conan ví, e v jejím píbhu je nco víc, ne je ochotna mluvit.
139 The Final Screening Murder Case (Part 2)
Transcription: Saigo no Jouei Satsujin Jiken (Khen) ( japonsky : ( ) )
15. bezna 1999 ( 1999-03-15 )
Poté, co Conan získal dostatené dkazy a prohlédl si Toshiyukiho video, pomocí hlasu doktorky Agasy osvtlil danou záleitost a prozradil, e vrahem je Minoru. The Detective Boys znovu vytvoí vradu, zatímco Conan rozvede, jak Minoru pouil projektor filmu k výrob alibi. Poté, co zabil Seiji mimo obrazovku, se Minoru vrátil do promítací místnosti a pomocí zrcadel odráel svtlo z jednoho okna do druhého, ped ním byla zavena Seijiho mrtvola. Klimatizace zpsobila, e se mrtvola rozhoupala. Celý incident je zachycen kamerou Toshiyuki; poté, co byl ukázán stín, byl film roztesený a vyazený z ohniska kvli Minoru pesunutí zrcadla zpt do pvodního okna. Yuriko odela do koupelny, aby pouila zrcadlo, protoe v promítací místnosti ádné nebyly, ím Minoru a jeho metody nechtn dala pry. Minoru piznává, e byl zavradn kvli tomu, e píinou nízké zátity byl Seiji. Ne odejde, Minoru poádá o dokonení závrené projekce divadla pro Detective Boys. Akio se nakonec rozhodne divadlo neprodat, protoe mu dti pipomnly kouzlo divadel.
140 SOS! Zpráva od Amy!
Pepis: SOS! Ayumi Kara no Messeiji ( japonsky : SOS! )
12. dubna 1999 ( 1999-04-12 )
Na svobod je zlodj! Ale Amy je nemocná, take zstává doma. Kdy vloupa vtrhne do jejího domu, pokusí se pomocí detektivního odznaku zavolat pomoc. Amy pomocí svého budíku sdlí kód Juniorské detektivní lize. Conan si uvdomuje, e v jejím dom je lupi a Conanovi se ho podaí zastavit pomocí Junior Detective League.
141 Pouzdro The Night Before the Wedding Locked Room (ást 1)
Pepis: Kekkon Zenya no Misshitsu Jiken (Zenpen) ( japonsky : ( ) )
19. dubna 1999 ( 1999-04-19 )
Harley a Kirsten navtíví Tokio v doprovodu Moora, Rachel a Conana. Narazí na pítele Harleyova otce a jsou pozváni do svého sídla. Tam dojde k vrad a pítel jeho otce je nalezen mrtvý v zamené místnosti. Zdá se, e ho po bodnutí do srdce odvlekli do jiné místnosti.
142 Pípad zamené místnosti Noc ped svatbou (ást 2)
Pepis: Kekkon Zenya no Misshitsu Jiken (Khen) ( japonsky : ( ) )
26. dubna 1999 ( 1999-04-26 )
Harley pokrauje ve vyetování a prohlauje, e vrahem je komorník, který je odvezen a kií na svou nevinu. Pozd v noci neznámý mu vezme vraednou zbra a pokusí se ji umístit do taky, ale je chycen Harleyem a Conanem, kteí odhalí, e vinu svezli na lokaje, aby vylákal skuteného viníka. Viník prozradí, e mue zavradil, protoe se pokusil zruit svatbu a vzít mu svou lásku.
143
Pepis Podezelé astronomické pozorování : Giwaku no Tentaikansoku ( japonsky : )
3. kvtna 1999 ( 1999-05-03 )
Rachel, Serena a Conan jdou sledovat hvzdy. Serena zejména doufá, e uvidí padající hvzdu. Rachel má pítele na observatoi, který jí pomáhá pouívat dalekohled; pedstavuje své senpais, které pracují na hvzdárn. Jeden z nich práv získal cenu známou jako hvzdný prkopník. Tée noci vak tatá osoba padá z vyí úrovn observatoe. Conan ví, e to není nehoda - ale jak to me dokázat
144 The North Star No. 3 Express Leaving Ueno (ást 1)
Pepis: Ueno-hatsu Hokutosei Sango (Zenpen) ( japonsky : 3 ( ) )
10. kvtna 1999 ( 10.05.1999 )
Conan, Kogoro a Ran jedou pes noc North Star Express na Hokkaido, aby se setkali s bývalým klientem. Ve vlaku se setkají s adou lidí: Toshinori Kaetsu, Akishige Ishizuchi, Toru Aoba a Azusa Izumo, Yasuji Asama a Keitaro Izumo. Jak jízda vlakem postupuje, Yasuji zejm stílí Keitarovi do hlavy, okamit ho zabije a utee oknem. Vlak zastaví a skupina najde Yasuji mrtvého, co se jeví jako neastná nehoda. Conan si viml, e události jsou dsiv podobné zápletce nepublikovaného románu napsaného jeho otcem Yusuko, který byl ukraden ped deseti lety. Neme kontaktovat Yusuka, aby potvrdil své podezení, a vezme pípad do svých rukou. Je vidt tajemná ena, která z dálky sleduje Conana.
145 The North Star No. 3 Express Leaving Ueno (ást 2)
Pepis: Ueno-hatsu Hokutosei Sango (Khen) ( japonsky : 3 ( ) )
17. kvtna 1999 ( 1999-05-17 )
Conan odhalí podezelou enu jako jeho matku Yukiko Kudo. Kdy Kogoro zavolá vechny cestující, aby byli svdky jeho nepesného odpotu, Conan zjistí trik. Vzpomíná, e v románu byl mu, který pípad eil, zabit pastí, kterou na zloince nastrail. Yukiko se dobrovoln chová jako návnada, aby mu pomohl najít dkaz. Kdy vlak pistane na stanici Sapporo, Conan a Yukiko se od sebe oddlí a zloinec se pohne s úmyslem ji vytlait na koleje. Yusuko se objeví práv vas a odhalí pravdu: cestující Toshinori Kaetsu je vrah. Toshinori zabil Yasujiho k smrti, pak zmanipuloval okno a povsil svou mrtvolu ven s rybáským vlascem. Vrátil se, pevlékl se za Yasuji, zastelil Keitaro k smrti, bhem pronásledování vyskoil z okna a proízl linii, která uvoluje Yasujiho mrtvolu, a rámcoval ho za vradu. Jako dkaz má Toshinori pevlek v zavazadle. Toshinori, který zbooval Yusukovu práci, se pizná a uvádí, e Keitaro a Yasuji vykradli jeho vlastní klenotnictví. Jeho pítelkyn, která tam byla zamstnankyní, byla unesena pozdji Yasuji. Prozrazuje, e ukradl Yusukv nedokonený román, který ml pouít pro své vrady, a je zaten. Yusuko a Yukiko odletí zpt do Los Angeles .
146 Milostný píbh detektiva metropolitní policie (ást 1)
Pepis: Honcho bez Keiji Koi Monogatari (Zenpen) ( japonsky : ( ) )
24. kvtna 1999 ( 1999-05-24 )
Detective Boys jdou na policejní stanici a snaí se zjistit, kdo vykradl nedalekou banku. Keizo Masuo, majitel banky, telefonuje své manelce Kayo a dává telefon detektivovi Takagimu, aby s ní mohl mluvit. Najednou Kayo kií a pimje skupinu, aby jí pispchala na pomoc. Vcházejí do domu, zatímco Keizo poaduje, aby se podívali na rzná místa. Keizo najde Kayo bodnutého do zad; celá místnost je vyplenna knihami a knihovnou na podlaze, co naznauje boj mezi Kayo a jejím vrahem. Conan zjistí, e pípady vrad a loupeí spolu souvisí. Nahoe na police s knihami je erstvá krvavá skvrna. Dkazy ukazují na outsidera, ale Conan je nucen pehodnotit od zaátku, kdy pistihne Keiza pi pohledu na Kayovu mrtvolu se straidelným úsmvem.
147 Milostný píbh detektiva metropolitní policie (ást 2)
Pepis: Honcho bez Keiji Koi Monogatari (Kohen) ( japonsky : ( ) )
30. kvtna 1999 ( 1999-05-30 )
Conan pokrauje ve vyetování a uzavírá Keiza, jeho hlavního podezelého z bodné smrti jeho manelky Kayo. Kdy jsou vechny ásti zloinu na míst, Conan chápe skrytou pravdu a vysílá rady pro dstojníky. Sato, Shiratori a Takagi prozrazují, e Keizo zavradil jeho manelku na policejní stanici; Keizo znal rutinu své eny a pivázal rybáskou ru ke Kayovu rotopedu a k noi ukrytému v knihovn. Kdy Kayo okvtní lístky, struna se navine, stáhne polici a n, ím ji úinn bodne a zabije. Po píjezdu Keizo nasmroval policisty jedním smrem, zatímco on el na místo inu a zniil dkazy. Jako dkaz Keizo napíchl prst pendlíkem, který uvolní strunu a zpsobí její krvácení, kdy vyndal knihovnu z mrtvoly své manelky. Keizo piznává, e plánoval vykradení vlastní banky pro Kayo, který il okázalým ivotním stylem. Bhem loupee vak byla drena jako rukojmí a poznala jednoho z viník, co nakonec Keizo odhalilo jako hlavního strjce. O dv hodiny pozdji jsou lupii spolu s Keizem zateni.
148 Pepad Sudden Street Car Stopping Case
: Rmen Densha Kyteishi Jiken ( japonsky : )
07.06.1999 ( 1999-06-07 )
Conan a Juniorská detektivní liga se ráno probouzejí v 5:30 a vyrazí do ady na jízdu na horské dráze. Ve vlaku jsou jen ti dalí lidé, vichni jsou vlakové závodníky. Jeden z fotograf eká venku, aby mohl vyfotit vlak pijídjící k nmu; najednou se ebík pod ním pevrhne a on spadne na kolej. Prvodí vlaku rychle zatáhne nouzové brzdy a vichni spchají z vlaku, aby ho nali nezranného. Kdy se vak Conan vrátí do vlaku, aby pokraoval ve své cest, najdou jednoho z dalích fotograf mrtvého. Jak me Conan pimt dstojníka odpovdného za pípad, aby vidl, e lo o vradu, ne o nehodu
149
Pepis Zábavní park Bungee Jumping Pepis: Yenchi Banjii Jiken ( japonsky : )
21. ervna 1999 ( 1999-06-21 )
V zábavním parku dojde k nehod bhem hraní Kamen Yaiba. Kdy Yaiba vyskoil z bungeeové ry, ra hoí a padá do vody. O 20 minut pozdji je nalezen mrtvý. Conan si uvdomuje, e Yaiba, který skoil, byl zloinec, který zabil herce Yaiba pedem. Viník prozradil, e tak uinil, protoe mu bylo eeno, e neme vystupovat jako Yaiba.
150 Pravda o explodujícím aut (ást 1)
Pepis: Jidsha Bakuhatsu Jiken no Shins (Zenpen) ( japonsky : ( ) )
28. ervna 1999 ( 1999-06-28 )
Moore ukazuje, e v mládí uil, a rozhodne se setkat s jedním ze svých student. Kdy se vak za ní jdou podívat, její auto náhle exploduje, kdy ji sestra vyhání z píjezdové cesty. Moore je odhodlaný pípad vyeit a najít vraha co nejdíve. Nakonec se zdá, e pípad vyeí, ale Conan ví, e v tom je nco víc, ne jednoduché vysvtlení, které dává.
151 Pravda o explodujícím aut (ást 2)
Pepis: Jidsha Bakuhatsu Jiken no Shins (Khen) ( japonsky : ( ) )
5. ervence 1999 ( 1999-07-05 )
S njakým popichováním Conanem Moore pekvapiv zjistí pravdu o pípadu sám. Konfrontuje zloince a s trochou pomoci od Conana pekoná své ideály a dostane se k jádru vci.
152
Pepis Tajemný pípad zmizení starého mue : Nazo no Rjin Shiss Jiken ( japonsky : )
12. ervence 1999 ( 1999-07-12 )
V autobuse dom se Rachel setká se starým muem, který pozdji zmizí. Pozdji najde v kabelce MO disk s tajnými informacemi o podvodech nkolika spoleností. Conan si uvdomuje, e starého mue muselo sledovat a zajmout. Poté, co je Serena unesena, se Conanovi podaí zjistit, kde se skrývají viníci, a zachrání ji i starého mue.
153 Sonoko's Dangerous Summer Story (ást 1)
Pepis: Sonoko no Abunai Natsumonogatari (Zenpen) ( japonsky : ( ) )
19. ervence 1999 ( 1999-07-19 )
Ve snaze najít mue a napravit její milostný ivot jde Sonoko na plá s Ranem a Conanem, kde narazí na 3 mue: zdánliv hrubý íník Kyogoku Makoto, tlustý mu, který sleduje Sonoko, Terabayashi Shouji a vysokokolák Tadahiko Michiwaki. Tadahiko pozve Sonoko na obd, kde jí ekne o hndovlasé en, která byla zavradna ped rokem. Píbh vydsí Ran a oni odejdou, fotí se, zatímco ekají na vlak, který jim blokuje cestu. Skupina je zdena, kdy zjistí, e nedávno byla zavradna hndovlasá ena, dsiv stejným zpsobem, jak je vyprávno v Tadahikov píbhu. Pi pobytu v motelu je Sonoko napadena poté, co najde tajemného viníka, který prohledává její taky. Sonoko kousne svého útoníka do toho, co popisuje, do jeho chlupatého bicepsu. Conan se diví, pro byla napadena Sonoko a co by mohlo být na její kamee, na které by byla zamena.
154 Sonoko's Dangerous Summer Story (ást 2)
Pepis: Sonoko no Abunai Natsumonogatari (Khen) ( japonsky : ( ) )
26. ervence 1999 ( 1999-07-26 )
Po rozhovoru s Tadahikem Sonoko usne v aut a nkdo ho rozjede. Conan a Ran ji zachránili ped odchodem z útesu. Pozdji se setkají s Terabayashim, který je pronásleduje v lesích, kde se rozeli, ale on je odhalen jako detektiv pracující na pípadu sériové vrady. Conan jde s Ranem a Sonoko s Tadahikem. Kdy Sonoko objeví stopy po kousnutí na Tadahiko, odhalí se jako sériový vrah, který zárove Terabayashi odhalí, e Tadahiko ji zavradil dalí tyi eny; Sonoko si kousla do nohy, ne do pae, jak si pvodn myslela. Tadahikova pítelkyn ho vyhodila, který ml také hndé vlasy, co mlo za následek jeho zabití hndovlasých dívek. Pokusil se zavradit Sonoko posunutím runí brzdy a vloením ledu pod volant svého auta. Kdy led roztaje, auto se pohybuje ve smru útesu. Falené dkazy jsou vedeny k oklamání lidí, které nkdo zlomil v jeho aut. Tadahiko propadl dojmu, e se Sonoko vyfotil, zatímco zabil svou poslední ob poblí elezniních kolejí, odkud se ozvala svtla, a plánoval ukázat Shinichiho. Makoto se náhle objeví a porazí Tadahika, který je zaten. Ran si pamatuje, e byl na souti karate, který byl známý jako The Prince of Attack.
155
Pepis Klí ve vod zamené místnosti : Suich no Kagi Misshitsu Jiken ( japonsky : )
2. srpna 1999 ( 1999-08-02 )
Detektiv Moore, Rachel a Conan navtíví starou enu. Rozhodne se je odvést svému vnukovi, ale ten se nael mrtvý, kdy se dostali do domu. Dvee do koupelny jsou vak zamené. Jak se to mohlo stát Spíe ne pouívat pro pípad detektiva Moora, Conan to eí jako sám.
156 Detektiv lásky metropolitní policie 2 (ást 1)
Pepis: Honcho bez Keiji Koi Monogatari 2 (Zenpen) ( japonsky : 2 ( ) )
09.08.1999 ( 1999-08-09 )
Detektiv Sato pronásleduje vraha kolní budovou, kde jsou shodou okolností Conan, Haibara, Ayumi, Mitsuhiko a Genta. Poté, co ho zatáhla do zatáky, ho omylem spoutala pouta mezi záchodovou klikou a uvznila je. Mu prohlauje, e je nevinný a e se musí zítra dostat do letadla, aby se zúastnil svatby své dcery. íká Takagimu, aby pípad vyeil vas a neinformoval policii. Tokijské policejní oddlení vyslalo masivní pátrání po podezelém Satoovi a Takagim.
157 Metropolitní policejní detektiv Love Story 2 (ást 2)
Pepis: Honch no Keiji Koi Monogatari 2 (Khen) ( japonsky : 2 ( ) )
16. srpna 1999 ( 1999-08-16 )
S pomocí Conana, Haibary, Ayumi, Mitsuhiko a Genty je pípad vyeen. Budova Sato a podezelý je uvznn, ale chystají se vyhodit do vzduchu. Se ví touhou lidí nejsou schopni varovat Agasu, který vytvoil speciální bombu s názvem Tropical Rainbow, bombu, která exploduje vemi barvami duhy. Conanovi se podaí vyrazit Agasu, ne zmákne tlaítko k demolici budovy. Takagi se také nesmírn uleví, kdy zjistí, e Sato vidí inspektora Megure pouze jako otcovskou postavu.
158
Pepis Silent Ring Line : Chinmoku no Kanjosen ( japonsky : )
23. srpna 1999 ( 1999-08-23 )
Kogoro, Ran a Conan ekají na vlak, kdy si vimnou skupiny lidí, kteí v nedli odcházejí z práce. Jakmile nastoupili do vlaku, skupina najde svého spolupracovníka mrtvého v prázdném vagónu. Poté, co jsou vichni ti pedstaveni jako moní podezelí, si Conan vimne nkolika indicií, na uchu má znaku a na pai áru. Zanedlouho Conan omráí Kogoro a odhalí, kdo to udlal, a dkazy pouité k prokázání jejich viny,
159 Bizarní legenda Ptipodlaní pagody (ást 1)
Pepis: Kaiki Gojnot Densetsu (Zenpen) ( japonsky : ( ) )
06.09.1999 ( 06.09.1999 )
Kogoro, Ran a Conan jsou návtvníky 5patrové pagody. Poté, co narazili na manaera, jsou díky Velkému detektivu Moorovi pozváni na veei jako host chrámu. Ráno poté, co uslyel legendu o 5patrové pagod, se manaer (který ji plánoval promnit v turistickou atrakci) stal mrtvým, visel z horního patra, zpsobem napodobujícím legendu. Podezení ukazuje na sebevradu jako prostedek smrti. Conan na konci epizody spatí manaerovu sponu na kravatu a ví, e lo o vradu, a odpovdný mohl být pouze jeden ze ty lidí.
160 Bizarní legenda Ptipodlaní pagody (ást 2)
Pepis: Kaiki Gojnot Densetsu (Khen) ( japonsky : ( ) )
13. záí 1999 ( 1999-09-13 )
Dalí dkazy se objevují, kdy si Conan viml, e na lan pouitém k zavení jsou stopy po popálení a také svázaný uzel. Navíc ve smyslu lana nebyla dostatená délka, k sebevrad by poteboval skoit do smyky. Tsn pedtím, ne to policejní detektiv nazval sebevraedným pípadem, Conan omráí Kogoro a odhalí zpsob, jakým byla vrada spáchána, následovaný klíovým dkazem, který má prokázat, kdo byl vrah.
161 Vrada plovoucí v Ryusuitei
Pepis: Rysuitei ni Nagareru Satsui ( japonsky : )
20. záí 1999 ( 1999-09-20 )
Kogoro, Ran a Conan jsou ve fantastické tradiní japonské restauraci, kde je jídlo dodáváno na malé poítaem ovládané lodi, která se plaví po bícím proudu kolem restaurace. Pozdji dojde k vrad a Conan si uvdomí, e jediným zpsobem, jakým by to bylo moné, bylo, aby byl lovk sám a pouil proud k pístupu do místnosti. Conan pozdji odhalí, e se vrah ukryl v lunech a vyel zabít ob. Viník vysvtlil, jak byl vydírán obtí, která po nm poadovala vysokou platbu.
162 Uzavená komora na obloze! První pípad Shinichi Kudo
Pepis: Sora Tobu Misshitsu Kud Shinichi Saisho no Jiken ( japonsky : )
27. záí 1999 ( 1999-09-27 )
Agasa vyhrává výlet do pláového letoviska a dává lístky na Kogoro, Ran a Junior Detective League. V letadle, Ran usíná a sní o vrad, k nmu dolo na Letadlo . V minulosti je fotograf jménem Kazuhiro Ootaka nalezen mrtvý v koupeln. Shinichi odhaluje, e Ootaka byl uspán a byl zabit tím, e tenký kovový pedmt namoil do jedu a nechal si jej vpíchnout do zátylku. Megure shromauje tyi lidi, kteí za tu dobu vstoupili do koupelny, a hledá v nich zbra, ale marn. Po dkladném vyetování odhalí Shinichi Tsugumi Amano, pítelkyni Ootaky, která je vrahem. Shinichi odhaluje, e Amano pouil k vrad naostený podprsenku . Amano se pizná a prozradí, e Ootaka zapálila budovu kvli obrázkm, které nechtn zpsobily smrt jejího bratra.

Reference

Veobecné
  • Detektiv Conan epizoda 129173 (v japontin). Aga-Search.com. Archivováno od originálu 6. kvtna 2009 . Získaný 5. kvtna 2009 .
Charakteristický

Opiniones de nuestros usuarios

Jiri Veselý

Potěšilo mě, že jsem našel tento článek o Pípad uzaven (sezóna 6).

Emma Vaněk

Tento záznam na Pípad uzaven (sezóna 6) mě přiměl vyhrát sázku, což je méně než dobré skóre.

Peter Urban

Tento příspěvek na Pípad uzaven (sezóna 6) mi pomohl na poslední chvíli dokončit práci na zítřek. Už jsem se viděl, jak zase používám Wikipedii, což nám učitelka zakázala. Díky za záchranu.