Pípad uzaven (sezóna 4)Všechny poznatky, které lidé za staletí nashromáždili o Pípad uzaven (sezóna 4), jsou nyní k dispozici na internetu a my jsme je pro vás shromáždili a uspořádali co nejpřístupnějším způsobem. Chceme, abyste měli rychlý a efektivní přístup ke všem informacím o Pípad uzaven (sezóna 4), které chcete vědět, aby vaše zkušenost byla příjemná a abyste měli pocit, že jste skutečně našli informace o Pípad uzaven (sezóna 4), které jste hledali.

Pro dosažení našich cílů jsme se snažili nejen získat co nejaktuálnější, nejsrozumitelnější a nejpravdivější informace o Pípad uzaven (sezóna 4), ale dbali jsme také na to, aby design, čitelnost, rychlost načítání a použitelnost stránky byly co nejpříjemnější, abyste se mohli soustředit na to podstatné, znát všechny dostupné údaje a informace o Pípad uzaven (sezóna 4), aniž byste se museli starat o cokoli dalšího, o to jsme se již postarali za vás. Doufáme, že jsme dosáhli svého cíle a že jste našli informace, které jste chtěli o Pípad uzaven (sezóna 4). Proto vás vítáme a vyzýváme, abyste si i nadále užívali používání scientiacs.com.

Pípad uzaven
Sezóna 4
Case Closed Volume 4.png
Kryt kompilace DVD vydané Funimation tvrté sezóny
Zem pvodu Japonsko
Poet epizod 24 (japontina)
27 (anglitina)
Uvolnní
Pvodní sí NNS ( ytv )
Pvodní vydání 01.12.1997  - 22 ervna 1998 ( 1997-12-01 )
 ( 1998-06-22 )
Sezónní chronologie

tvrtou sezónu anime Case Closed reíroval Kenji Kodama a produkoval TMS Entertainment a Yomiuri Telecasting Corporation . Série je zaloena na Gosho Aoyama je pípad uzaven manga série. V Japonsku bude série s názvem Detective Conan (, Meitantei Conan ), ale byl zmnný kvli právním otázkám s názvem Detective Conan . Dj epizod pokrauje v ivot Jimmyho Kudo jako malého dítte jménem Conan Edogawa .

Epizody pouívají est skladeb tematické hudby : dv otevírací témata a dv závrená témata v japonských epizodách a jedno úvodní téma a jedno koncové téma v anglické adaptaci. Prvním japonským úvodním tématem je Nazo (, Tajemství) od Miho Komatsu a do epizody devadesát est. Druhým úvodním tématem je Unmei no Roulette Mawashite ( , rozsvícený Spinning the Roulette of Destiny) od Zard je na zbytek sezóny. První konící téma je Kimi ga inai Natsu ( , Summer Without You) od Deena pro první epizodu sezóny. Druhým je Negai Goto Hitotsu Dake ( lit, rozsvícený Only One Wish) od Miho Komatsu po zbytek sezóny. Anglická vernisá je Mystery, Nazo s anglickými texty zpívanými Stephanie Naldony a do epizody 102. Druhé otevení zní Unmei no Roulette Mawashite od Zarda, a dále. Prvním anglickým konícím tématem je Léto bez tebe s texty Carla Finche a do epizody osmdesát sedm. Druhým anglickým koncem je Negai Goto Hitotsu Dake od Miho Komatsu a dále.

Sezóna pvodn bela od 1. prosince 1997 do 22. ervna 1998 na Nippon Television Network System v Japonsku. Epizody osmdesát est a sto est byly pozdji shromádny do sedmi kompilací DVD Shogakukanem a vechny byly vydány 24. bezna 2006. Sezóna byla pozdji licencována a dabována spoleností Funimation Entertainment a vydána v sad DVD box, která obsahuje epizody osmdesát ku jedné sto pt, sedmdesát sedm a devadesát devt v japonském íslování. Viridian vydání sezóny bylo vydáno 23. bezna 2010.

Seznam epizod

Ne. Crunchyroll peloený název/název Funimation
Originální japonský název
Pvodní datum vysílání
Orig. Funi.
83 86 Pípad vrady Veobecné nemocnice / Nastavení
Pepis: Sgbyin Satsujin Jiken ( japonsky : )
01.12.1997 ( 1997-12-01 )
Zatímco je Richard v nemocnici kvli zranní kolena, je svdkem vrady. Dr. Charles Yanning, Richardv léka, odmítá jeho tvrzení jako halucinace z jeho lék. Pi tvrtém incidentu byl Dr. Bill Hindman, dalí léka, ubodán k smrti, údajn Richardem. Conan zjiuje, e Richard se stal obtí svtelného triku a Dr. Yanning je povaován za vraha, ale má alibi mluvit se sestrou Nolanovou v jiné místnosti v dob vrady. Conan, poté, co nael rzné nesrovnalosti v Yanningov píbhu, uklidnil Richarda a prozradil, e Dr. Yanning pouil figurínu CPR a svtelný trik, aby Richarda pesvdil, e se zbláznil. Zabil Billa, potvrté pouil svou mrtvolu k vrad, pratil Richarda do hlavy a zavel ruku kolem noe, pak pomocí záznamníku vedl rozhovor se sestrou Nolan, kdy se vracel do své kanceláe. Jako dkaz, otisky prst doktora Yanninga nebyly na jeho álku, ale Nolanovy byly, na rozdíl od toho, e íkal, e je ve své kancelái a pije kávu. Doktor Yanning piznává, e ho Bill vydíral, aby vypadl z boje o hlavního chirurga, a je zaten.
84 87 Pípad vrady Ski Lodge (ást 1) / Noc masakr (ást 1)
Pepis: Sukii Rojji Satsujin Jiken (Zenpen) ( japonsky : ( ) )
08.12.1997 ( 08.12.1997 )
Na lyaské výprav se Rachel, Serena a Conan setkají se svými starými základními uiteli: Anne Preston, Shelley Tilton, Paul Keen a Brent Shore a jsou pozváni do své vily. Jakmile se tam setkají, setkají se s Drakem Ziegmanem, straidelným novináem, který tvrdí, e dojde k sérii vrad , a podle muova slova Serena najde paní Prestonovou v bezvdomí a sama je napadena; oba peijí své utrpení. Pozdji je Larry Sullivan, mu, který údajn plánoval cestu, nalezen venku mrtvý, jeho zmrzlá mrtvola poloena na zvonek. Conan nechal Dr. Agasu provést výzkum, kde zjistil, e student jménem Moreen Manahan spáchal sebevradu ped 3 lety; zbylí podezelí byli jednou jejími uiteli v jednom asovém okamiku. Ne si Conan me dát dohromady cokoli, je slyet paní Tiltonová kiet hrzou.
85 88 Pípad vrady ve Ski Lodge (ást 2) / Noc masakr (ást 2)
Pepis: Sukii Rojji Satsujin Jiken (Khen) ( japonsky : ( ) )
15. prosince 1997 ( 1997-12-15 )
Paul Keen je nalezen ukrcený k smrti. Conan najde kolem krku poltá vlas a venku kolem poltá rybáské vlasce a uvdomí si, jak k vradám dolo. Rachel pod Conanovým vedením odhalí, e Larry byl zavradn jet pedtím, ne kdokoli dorazil, a jeho tlo bylo naklonno pede dvee rybáskou rou a gumikou, která praskla kvli chladnému vzduchu a umonila jeho tlu spadnout dopedu. Pan Keen byl krátce nato zavradn a vrah vzal zbra s sebou: Anne Preston je odhalena jako vrah; pedstírala svj vlastní útok (pomocí Larryho zmrzlé mrtvoly) a poté se pokusila o Serenin ivot, dkazem proti ní je paruka na hlav, která byla po celou dobu vraednou zbraní; dává krev patící Paulovi Keenovi. Anne piznává, e uvedla svj motiv jako pomstu Moreenovi, který ví, e byl zabit a její smrt byla pedstavena jako sebevrada poté, co jí ekla, e Larry a nejmenovaný komplic vyuili jejího vlivu, aby nelegáln dostali studenty do své koly. Rachel, zdrcená tím, e její uitel je vrah, krátce poté pestane plakat na Conana.
86 89 Pípad lokalizace únosu / Najít místo únosu
Pepis: Ykai Genba Tokutei Jiken ( japonsky : )
12. ledna 1998 ( 1998-01-12 )
Mitch pináí do koly irokopásmový pijíma a Detective Boys zvedají dsivý telefonát únosce. Pomocí zvuk slyených v pozadí a konverzace jako vodítek dokáe Conan zúit umístní únosce na oblast kolem eleznice, stední koly a stavenit. Únosce poaduje, aby otec obti spáchal sebevradu a ob vykikla poslední stopu, která naznauje, e je poblí továrny na pneumatiky. Conan je schopen zadret únosce práv vas.
87 90 Pepis Jeáb, který vrátil pípad vrady laskavosti / Pro ptáky
: Tsuru no Ongaeshi Satsujin Jiken ( japonsky : )
19. ledna 1998 ( 1998-01-19 )
Výlet do Hokkaido za ervenokorunami jeáb koní tragicky, kdy je oetovatel pták Shane Mathison nalezen mrtvý se ípem v hrudi. Chad, Shanev syn, je nejvíce podezelý, kdy najednou odeel, ne byl zloin odhalen, a Lindsey a Tom, Shaneova dcera a bratr, jsou podezelí. Conan najde v krbu kus deva, elví hnízdo na vrcholu komína, rozbité sklo v pímce a hurikánové okno se krábancem. Syn starého mue piznal, e je vrah, ale Conan dokazuje, e není. Richard je uspán a Conan odhalí Shaneova bratra Toma, aby byl vrahem, který postavil pruinovou kue a vypálil ji souasn se synem.
88 91 Pípad vrady Drákuly (ást 1) / Upírská vila (ást 1)
Pepis: Dorakyura-s Satsujin Jiken (Zenpen) ( japonsky : ( ) )
26. ledna 1998 ( 1998-01-26 )
Stefan Van Croven, slavný autor horor, ádá Richarda, protoe ví, e jeho ena má pomr. Ve Van Crovenov vile se Richard setká se svým studentem Jonathanem Tradoniem, jeho manelkou Daiselle, redaktorem asopisu Fosterem Drakem a výzkumníkem jménem Shamus O'Halliwell. Richard narazí na samotného Stefana dsiv obleeného jako upír a je mu nabídnuto, aby zstal pes noc kvli snhové boui. Stefan se omlouvá do své pracovny a poádá Jonathana, aby mu pinesl víno a film, na který se bude dívat. O plnoci vichni kontrolují Stefana, ale najdou ho pivázaného k devnému kíi s klem probodnutým srdcem; promítaka promítá jeho mrtvolu a kl pouitý pi vrad byl ukraden. Richard je nucen prozkoumat tlo kvli tomu, e úady nepomohly s probíhající snhovou bouí. Kadý ml motiv vidt Stefana mrtvého a Daiselle se pizná ke svému vztahu se Shamusem, ím se oba dostali na první místo seznamu podezelých. Kdy se Richard pipravuje uzavít pípad, on a Conan jsou zdeni, e na vrcholu spojovací chodby neobjeví ádné stopy ve snhu; se zamenými dvemi pracovny obti je pístup ke Stefanovi nemoný.
89 92 Pípad vrady Drákuly (ást 2) / Upírská vila (ást 2)
Pepis: Dorakyura-s Satsujin Jiken (Khen) ( japonsky : ( ) )
02.02.1998 ( 1998-02-02 )
Richard si prohlíí události, které se staly ped Stefanovou vradou. Conan najde ebík ve skíni a celofánovou pásku pilepenou na vák na závsy, aby objevil pravdu za pípadem. Conan omráí Richarda, aby odhalil, e vrah ukradl kl z místnosti pro upomínkové pedmty pomocí ebíku jako mstku, ezaky ovoce a provení okna pedem vtvikou. Nebylo teba chodit po stee spojovací chodby; vrah po získání zbran jednodue sestoupil, zavradil Stefana a poté za pouití filmového projektoru za nimi zamkl dvee. Vrahem je odhalen být Jonathan Tradonio. Dvee pracovny zamkl celofánovou páskou pipevnnou k knoflíku pes zábradlí, a kdy projektor pásku stáhne, zamkne ji. Jonathan tvrdil, e slyel bící projektor, ne bylo tlo objeveno, pesto jsou dvee studovny zvukotsné; u vdl, e je zapnutý. Jonathan piznává, jak Stefan naídil lékam, aby udrovali stav jeho nemocné sestry Joelly stabilní, co zhoruje pesasy a zabilo ji. Pozdji Richard íká, e jeho dalí klient je vc pro Frankensteina.
90 93 Pouzdro na vradu kvtinové vn / Smrtící umní
Pepis: Hana no Kaori Satsujin Jiken ( japonsky : )
09.02.1998 ( 1998-02-09 )
Richard je pozván na slavnostní pedávání cen ikebany Rity Jordanové, aby proetila výhruný dopis oznamující vradu v luxusním hotelu. Rita opráí dopis jako árlivost, ale hrozba se brzy splní, kdy je Ty Sherwood, majitel hotelu, ukrcen k smrti. Bhem vyetování Conan odhalí výpary chloroformu uvolnné z Sherwoodova kvtu, které ho pivedly do bezvdomí a byl zabit. Také v Rikin atn je kyanid . Kvli bezcitnému chování Rity ji Conan podezívá, e je vrahem, a obává se, e by mohla znovu zabít. Dostane se na konec situace, spchá do fáze, kdy Rika vystupuje, a postíká vechny kvtiny tekutým dusíkem, které jsou seity kyanidem. Kdy byl Richard ohromen, Conan odhalí, e dalím cílem vraha byla samotná Rita Jordan a viníkem Madison, Rikina manaerka, která se také pokusila o sebevradu. Madison vysvtluje, e technika ikebana, kterou Rita proslavila, byla její sestry a Rita byla studentkou, která se uila provazy. Rita ukradla techniku své sestry, získala na to finance a vydala ji za svoji a Madisonova sestra spáchala sebevradu. S odhalenou pravdou zstane Rit zlomená ena a Richard, nyní vzhru, plácne Conana za zniení show.
91 94 Pípad lupiské hospitalizace / Nemocniní vrada
Pepis: Gt Hannin Nyuuin Jiken ( japonsky : )
16. února 1998 ( 1998-02-16 )
Richard si zlomí nohu a je pijat do nemocnice. Conan a Detective Boys ho navtíví po kole, kde se setkají s Yoshio a Richardem spolubydlícími v nemocnici. V rozhovoru v místnosti se ukázalo, e Yoshio pracoval v bance v dob loupee 100 milion jen a zloinci jsou stále na svobod. Conan se postaví Yoshiovi a ekne mu, e ví, e ho bankovní zloinci nutí zabít jejich zadreného partnera a jeho dcera je drena jako rukojmí. Conan popadne zbra, kterou drí Yoshio, a vyrazí zloince svým fotbalovým míem. Detective Boys pispchají zachránit Yoshiovu dceru, která je drena na vrcholu budovy naproti nemocnici.
92 95 Pípad vrady teroru (ást 1) / Mountain Fox (ást 1)
Pepis: Kyfu no Toravaasu Satsujin Jiken (Zenpen) ( japonsky : ( ) )
23. února 1998 ( 1998-02-23 )
V úvodních chvílích The Fox, povaovaný za nejlepího vraha v Japonsku, zavradil prezidenta banky a nepímo zabil malou dívku na palub kolního autobusu. Mezitím si Bruno Ushton, prezident realitní spolenosti, spletl ved s rakovinou a zaplatil The Foxovi, aby ho zavradil bhem procházení. Bruno si uvdomil svou chybu a poádal Richarda, aby ho nael, protoe ztratil kontakt a nebyl schopen zastavit atentát. Richard, Rachel a Conan míí na horu Tanbara, kde se setkávají se Sarah, jejím manelem Jaredem, Adamem Dukem, Francouzem Sebastianem LeClairem a Garrettem Burkem. Cestou nahoru je Garret zavradn; jeho mrtvola je ponechána pro uchování dkaz. Skupina zstává v chatce, kterou vede Jericho, na vrcholu hory. Skupina slyí o vrad mue a jeho penzích ukradených z rádia a policie hledá pár; Jared a Sarah zapojení popírají. Richard je napaden a Sebastian chybí. Nali ho v jeskyni a Conan usoudil, e je klaustrofobický . Kdy zamíí zpt do kabiny, je slyet Rachelin kik.
93 96 Pípad vrady teroru (ást 2) / Mountain Fox (ást 2)
Pepis: Kyfu no Toravaasu Satsujin Jiken (Khen) ( japonsky : ( ) )
02.03.1998 ( 1998-03-02 )
Richard a Conan spchají zpt do horské chaty, kvli Rachelinu jeení, aby nali Sarah ubodanou k smrti. Vyvozují, e vrahem je její manel Jared. Krvav zbarvené peníze se nacházejí v jeho batohu a zjistí, e je pry spolu s domovníkem kabiny Jerichem. Richard zachrání Jareda ped sesuvem pdy a spoutá ho, ale Lika je stále venku. Jared piznává, e Sarah se chtla obrátit poté, co se dozvdla, e Richard je mezi jejich skupinou, protoe ví, e je stopoval kvli jejich pedchozímu zloinu. Conan je zden, kdy zjistil, e dolo k peruení telefonních linek, a uzavírá, e Fox je pevleen za nyní chybjícího správce. Fox zavradil Garreta, protoe se s Jerichem znají a pedstavují hrozbu pro jeho práci. Poté, co se ozve výstel, Conan spchá do lesa. Bruno je odhalen, e si vyrobil svou nemoc a nemá v plánu umít; to vechno byl jen podnt k pitaení Foxa blí, aby se mohl pomstít poté, co jedna z Foxových vraedných prací vedla ke smrti jeho dcery. Conan mu pipomíná jeho dceru a Bruno spustí zbra, zatímco Fox, poté, co se o to pokusil utéct, je sraen Richardem. Skutené Jericho je nalezeno, tla Garretta a Sarah jsou získána, Bruno je vzat k výslechu a Fox je zaten.
94 97 Pípad vrady Legendy o snhu / Druhá dívka
Pepis: Yuki-onna Densetsu Satsujin Jiken ( japonsky : )
09.03.1998 ( 1998-03-09 )
Richard, Rachel a Conan jsou v prefektue Miyagi v hostinci provozovaném Kathleen a Grayson Neighbors, kde se setkávají s herekou Adele Kaiser, známou pro svou roli Snné knky a její kaskadérky Yvette Ainsworth. Pozdji v noci Rachel zahlédne venku Yukionnu a Adele jim zjevn dá láhev w a vrátí se do postele. Yvette zjistí, e je nezvstná, poté, co nala sebevraedný dopis, co skupinu pimlo ji hledat. Úady najdou Adele mrtvou ve snhu. Conan najde stopy na strom a doruovací panenku v hostinci, poté uklidní Richarda, e byla zavradna Adele, a odhalí, e Yvette je vrah. Kdy la na lye, byla Adele zdrogovaná, zahrabaná ve snhu a zemela na podchlazení . Yukionna, kterou Rachel vidla, byla ve skutenosti Yvette pi dvou píleitostech, která la dát Adele do kimona Yukionna a napodobila ji, hlas i tlo, aby to vypadalo, e Adele se chystá spáchat sebevradu. Umístní vrady usnadnilo Yvette hrát dv osoby najednou. Jako dkaz, Adeleiny otisky prst nejsou na láhvi whisky, na rozdíl od Yvette, která íká, e jí ji Adele podala. Byla to panenka karamori. Yvette se piznává, e ije ve stínu Adele a její dina byla neustále pehlíena.
95 98 Kogoro's Date Murder Case / Richard's Deadly Date
Pepis: Kogor no Deeto Satsujin Jiken ( japonsky : )
16. bezna 1998 ( 1998-03-16 )
Richard míí dom v naplánovaném vlaku 7:30, kde usne, ale probudí se práv vas, aby vystoupil na správné zastávce. Pi chzi dom narazí na kamarádku Soniu Shadowlyovou a oba se vydají na most Tto Bay Bridge. Richard najde v Sonin aut nekodné pero a nechá si ho pro sebe. Vracejí se o dv hodiny pozdji, aby nali Soninu spolubydlící Vicky Bowen, ubodanou k smrti v jejím byt. Conan podezívá Soniu a navrhuje, aby Richard zmekal zastávku ve vlaku a místo toho vystoupil v 8:30, ím poruil Sonino alibi. Natvaný, e byl pouit pro kriminální úely, se Richard vydá konfrontovat Sonii v jejím sídle, ale srazí se na stl. Conan vyuije píleitosti k jeho zosobnní a odhalí, e vrahem je skuten Sonia. Kdy byla Vicki jet naivu, navtívil ji potovní kurýr, aby podepsal balíek, který byl odevzdán v 8:00. Vicki si pero nechala a o chvíli pozdji pila Sonia a ubodala ji k smrti, kulikové pero padlo vedle ní. Sonia uvila, e pero je Vicki, a pozdji ho zlikvidovala, ani by jí bylo známo, e otisky prst potovního kurýra jsou na peru, které nyní vlastní Richard. Sonia se piznává a uvádí, e ji Vicki vydírala kvli produktu, který je v Japonsku zakázán prodávat.
96 99 Velký detektiv je v rohu! Dva velké pípady vrady za sebou / Jimmy Kudo odhaleno (ást 1)
Pepis: Oitsumerareta Meitantei! Renzoku Nidai Satsujin Jiken ( japonsky : ! 2 )
23. bezna 1998 ( 1998-03-23 )
Conan se vrací z Agasy a usíná. Rachel se vrací dom a sundává si brýle a zjiuje, e se nápadn podobá Jimmymu. Richarda najala Nina Tathers, aby vyetila smrt jejího manela Carla Tatherse, slavného kouzelníka. Vysvtluje, e policie dospla k závru, e jde o sebevradu poitím jedu, ale existují pochybnosti kvli nalezení dvou karet slepených na míst inu. Jsou pozváni do zámku, aby prozkoumali místo inu. Pi vyetování si Conan v Carlov obrazové sbírce svých student viml, e obraz Atrima Plomtholyda je bezpraný. Nina odhalí Artrimuse jako Carlova oblíbeného studenta, který zemel pi nehod ped trnácti lety. Conan poukazuje na to, e Carl zemel s rukama za zády, co je zvlátní postoj pro nkoho, kdo zemel na otravu, a dochází k závru, e byl svázán a vrah musí být jedním ze tí Carlových student; To se minulo, protoe si policie spletla znaky lana se znakami prsten. Pi vyetování si Conan viml, e karty pipomínají obrázek tlaítka pro opakované vytáení na telefonu, na kterém je vytoeno íslo 126871*32489*13548*1397.
96 100 Velký detektiv je v rohu! Dva velké pípady vrady za sebou / Jimmy Kudo odhaleno (ást 2)
Pepis: Oitsumerareta Meitantei! Renzoku Nidai Satsujin Jiken ( japonsky : ! 2 )
23. bezna 1998 ( 1998-03-23 )
Conan rozliuje, e telefonní ísla odhalují tvar písmene nebo abecedy; Zpráva je deifrována na písmena DC a Katakanas  a. Richard te Katakanu jako písmena MAR a vyvozuje, e vrahem je Carlv student, Marvella Asundi. Rachel odhaluje, e DC musí znamenat da capo, co zpsobí, e Conan a Richard si uvdomí, e Marvella plánuje zabít dceru Carla a Niny Anyu. Objeví se Marvella s Anyou a vysvtluje, e neme zabít nevinné dít. Vysvtluje, e jejím motivem zabití Carla bylo pomstít vradu jejího bratra, který zemel kvli Carl sabotování Artimusových pout. Pozdji se obrátí na policii. Na cest dom Rachel vezme Conana do Jimmyho domu a postaví se mu, jistý si, e jeho skutenou identitou je Jimmy. Jimmyho matka, Vivian , shodou okolností dorazí a kryje Conana tím, e íká, e Conan je vzdálený píbuzný a byl vykolen Jimmym. Na druhý den Vivian vezme Conana, aby vyetil identitu jejího strýce jménem Yorkham Xanderbilt na ádost jejího pítele Hiedy Xanderbilt. Hiedy a její píbuzní mají podezení, e se Yorkam vydává za svého strýce, aby získal podíl na ddictví, které zanechal jejich otec Cornileus Xanderbilt. Jizva na Yorkhamov noze zjiuje jeho identitu. Yorkham odhalí, e jeden z píbuzných mu poslal výhruný dopis proti jeho ivotu, pokud se vrátí, aby prohlásil, e ddictví prozrazuje, e mu, který ho doprovází, je brazilský osobní stráce Carlos.
96 101 Velký detektiv je v kout! Dva velké pípady vrady za sebou / Jimmy Kudo odhaleno (ást 3)
Pepis: Oitsumerareta Meitantei! Renzoku Nidai Satsujin Jiken ( japonsky : ! 2 )
23. bezna 1998 ( 1998-03-23 )
Po potvrzení Yorkhamovy identity prostednictvím svého psaní, které odpovídá starému dopisu, si Conan vimne mue v píkopu, který se skrývá kolem zámku. Té noci, Hiedy nevlastní matka je nalezen mrtvý ve vod dobe drí kamélie v pravé ruce; Stejným zpsobem zemela Hiedyho biologická matka. Policie je povolána k vyetování, zatímco Conan se pokouí rozeznat, kdo je vrah. Policie najde v lese auto nevlastní matky s chybjícím klíem v emisi a kazetou. Následující den, bhem slyení vle , je z mené kue namíené na Yorkhama vystelen íp, kterému se podaí vyhnout.
96 102 Velký detektiv je v rohu! Dva velké pípady vrady za sebou / Jimmy Kudo odhaleno (ást 4)
Pepis: Oitsumerareta Meitantei! Renzoku Nidai Satsujin Jiken ( japonsky : ! 2 )
23. bezna 1998 ( 1998-03-23 )
Policista prozradí, e poblí kazety nael kazetu a otisky prst na noi prozrazují, e nevlastní matka drela n smrem ven. Zjistí, e kazeta obsahovala zvuky veírku, který dal Conanovi zjevení. Conan uklidnil detektiva Magnuma a prozradil, e Kari Xanderbilt byla tou, která pipravila kue, co dokazuje její prohláení, které ukazuje, e vdla, e byl ze skín vystelen íp. Kari piznává, e je ve velkém dluhu. Conan pak odhalí nevlastní matku, která pouila kazetu k vytvoení alibi, aby to vypadalo, jako by byla na veírku, a plánovala zavradit Yorkhama, aby zvýila svj podíl na ddictví. Kvt kamélie ml spojit zloin se smrtí jejich biologické matky, aby se pidal zmatek. Yorkham, zkuený v brazilském Jiu-Jitsu , odkloní n a zabil ji nechtn v sebeobran. Conan vyvozuje, e Yorkham dostal dv hrozby, jednu od Kari a jednu od nevlastní matky, a umístil tlo do studny jako varování pro druhého vraha. Pevleený mu poté vstoupí do místnosti a odhalí se jako Jimmyho otec Booker , který prozradí, e tam Yorkham umístil tlo, aby bylo moné zjistit, jak jsou na tom detektivovy schopnosti. Yorkham, který si uvdomil, e Magnum je idiot, tajil, co se stalo a dv hrozby. Booker poté odhalí, e Yorkham je dvojnásobek a osobní stráce Carlose, který je synem skuteného Yorkhama. Dále rozvádí vysvtlení dvojitého psaní pro skuteného Yorkhama, protoe piel o levou ruku, co dokládají dopisy, které Booker nael ve skladiti. Pozdji Booker a Vivian vrátí Conana k Mooreovu rezidentovi, ne se vrátí dom.
97 103 Pepis The Farewell Wine Murder Case
: Wakare no Wain Satsujin Jiken ( japonsky : )
13. dubna 1998 ( 1998-04-13 )
Sterling Alexander, prezident spolenosti Alexander Industries, ádá Richarda o pomoc pi hlídání jeho dvou dcer, podzimu a léta, kdy se chystá zemít na nemoc diagnostikovanou jeho osobním lékaem, doktorem Prestonem. Na Sterlingov panství je Conan svdkem podzimního otrávení láhve vína a je chloroformován, pozdji vydedukován samotným Sterlingem, který naopak po konzumaci vína stejn zeme. Podzim je zaten, akoli Conan zstává nespokojen a najde skrytou kameru a víno v dekorativní rostlin, poté srazí Richarda, aby vysvtlil, e Sterling vymyslel plán, aby zjistil, jestli se ho jeho dcery pokusí zabít; víno nikdy nepil, ale byl stále zabit. Doktor je odhalen jako skutený vrah, který mu diagnostikoval falenou nemoc, poté pouil Sterlingv plán proti Sterlingovi a vstíkl mu smrtící dávku. Celý incident je zachycen kamerou. Doktor Preston se piznává s tím, e Sterling dohnal jeho otce, který byl jeho obchodním partnerem, do bankrotu, ten se kvli tomu zabil a jeho nemocná matka krátce nato zemela. Doktor Preston je zaten za vradu.
98 104 Slavný pípad vrady Potter (ást 1) / Potterv gambit (ást 1)
Pepis: Meitgeika Satsujin Jiken (Zenpen) ( japonsky : ( ) )
20. dubna 1998 ( 1998-04-20 )
Stygas Walfulcot, známjí jako Forgemaster, zve Richarda, Rachel a Conana na víkend k sob dom. Setkají se se Stygasovými studenty: Artie Stonewall, Sammy Hammerstoltz, Otto a Stygasovou snachou Margery, která omylem rozbije svj nejnovjí výtvor. Vechno je odputno na veírku a druhý den brzy ráno Margery zmizela, ale bohuel je nalezena viset ve skladiti. Poté, co si Conan viml pinavé podlahy, ale Margery má nohy isté, pesvdí inspektora Meguireho, aby vil, e vrah je na dosah.
99 105 Slavný pípad vrady Potter (ást 2) / Potterv gambit (ást 2)
Pepis: Meitgeika Satsujin Jiken (Khen) ( japonsky : ( ) )
27. dubna 1998 ( 1998-04-27 )
Policie zjistí, e telefon obti je vypnutý a Conan najde na míst inu zvlátní krvavé skvrny. Conan vyetuje a ukládá Richarda ke spánku, nejprve vysvtlil, jak vrah poloil opilou Margery na polici s oprátkou kolem krku, která jí visí v okamiku, kdy se probudí a ztratí rovnováhu, a poté odhalila Sammyho Hammerstoltze jako vraha. Jako dkaz Sammy umístil svj vlastní telefon do sklenice v nádob pod Margery, pak ji zavolal, aby se probudila a upadla do své smrti. Sammy se piznává a íká, e vyrábl repliky Stygasových dl, zatímco je Margery prodávala a dlala s ním zisk, ale Margery se rozhodla pestat ve strachu, aby se Stygas k nim nedostal, a nadával Sammyho dovednosti jako hrníe, ím ho rozzuil. Krátce nato je zaten.
100 106 Pípad vzpomínek na první lásku (ást 1) / Vzpomínky na první lásku (ást 1)
Pepis: Hatsukoi no Hito Omoide no Jiken (Zenpen) ( japonsky : ( ) )
11. kvtna 1998 ( 1998-05-11 )
Pi úklidu Jimmyho domu se Rachel a Serena setkají s Annette Petersovou, která se zastaví tím, e prohlásí, e je Jimmyho první láskou, co Rachel zdilo. Annette si peje pozvat Jimmyho na narozeninovou oslavu se svým tajemným klubem, který tvoí Mark, Cherie, Damon, Nory a Tammy. Uprosted veírku Annette usne, take zbytek skupiny odejde do karaoke boxu. Damon jde pouít telefon do nedaleké veerky, Nory se opije a skupina si vimne, e jejich pronajatý buganlow je v plamenech poté, co se podíval z okna baru. Vichni spchají zpt a Rachel prorazí hoící budovou, aby zachránila Annette práv vas. Conan vyetuje a pijde mu divné, e Annette byla na podlaze, ne na gaui, kdy poprvé odeli, a ohe zaal poblí telefonu vech míst. Jeliko byli vichni v karaoke baru a zjevn nemají ádný motiv, jediným logickým vysvtlením poáru je, e se Annette pokusila o sebevradu, ale Conan má pocit, e je toho víc.
101 107 Pípad vzpomínek na první lásku (ást 2) / Vzpomínky na první lásku (ást 2)
Pepis: Hatsukoi no Hito Omoide no Jiken (Khen) ( japonsky : ( ) )
18. kvtna 1998 ( 1998-05-18 )
Bhem vyetování si Conan viml pesunu nábytku, zaslechl hasie a pemýlel, pro byl narozeninový dort poloen na idli pod faxem, a je si jistý, e jde o zloin. Skupina je nervózní, kdy slyí, e Annette uprchla z nemocnice, a obává se, e se me znovu pokusit o sebevradu. Conan odhalí viníka poté, co zpovídá majitele veerky vedle karaoke boxu. Richard je vyazen, zatímco Conan rozvádí, jak viník napil Annettin nápoj, peskupil nábytek a umístil dort zapálený pi svíce pod fax. Pod roukou pouívání telefonu poslal viník do bungalovu fax, ím zapálil ohe. Conan odhaluje prezidenta záhadného klubu Damona jako háe. Jako dkaz poslal Damon jako test fax profesorky Annette, stále potený dortovým krémem, který má stále v drení. Damon se pizná; chtl hrdinn zachránit Annette, aby si získala její náklonnost. Objeví se Annette a dále mu nadává za jeho zloiny. Poté Annette prozradí, e ji Jimmy odmítl, protoe u ml rád dívku, kterou znal od dtství s odkazem na Rachel.
102 108 Pípad vrady Historického dramatu (ást 1) / Sláva a netstí (ást 1)
Pepis: Jidaigeki Haiy Satsujin Jiken (Zenpen) ( japonsky : ( ) )
25. kvtna 1998 ( 1998-05-25 )
Johnny Hijikata, slavný historický samurajský herec, ádá Richarda o radu ohledn jeho dalího filmu, ve kterém bude hrát detektiva. Rachel poukazuje na zvsti, e jeho mladí manelka Isabel má pomr s Harrisanem Blackwellem, dalím hercem a sousedem Johnnyho, který ije v 5. pate jejich komplexu. Richard zlomí Johnnyho modelovou zbra a schová ji pod pohovku, zatímco Johnny je pry a vaí aj. Johnny se vrací, aby vzal Rachel, Conana a Richarda na balkon jeho bytu, kde jsou svdky toho, jak Isabel skolabovala, zejm z Harrisanova balkonu. Akoli jsou si jisti, e vrahem je Harrisan, Conan pochybuje o situaci, kdy je Johnny vidn s ruivým úsmvem na tvái, kdy se dívá na mrtvolu své eny. Uprosted vyetování Harrisan tvrdí, e je nevinný, i kdy mu nikdo neví, a stopy neustále ukazují na to, e viníkem je Johnny. Conan objeví mouhu na digitálním panelu výtahu a uvdomí si, e Johnny nemusí být tak nevinný, jak se jim vilo.
103 109 Pípad vrady historického dramatického herce (ást 2) / Sláva a netstí (ást 2)
Pepis: Jidaigeki Haiy Satsujin Jiken (Khen) ( japonsky : ( ) )
01.06.1998 ( 1998-06-01 )
Conan se vrací do Johnnyho bytu, aby dokázal Harrisanovu nevinu. Richard odvádí pozornost médií, zatímco inspektor vede Harrisana ven, ale Conan ho ukliduje, aby oznámil, e skuteným zabijákem je Johnny Hijikata, který vyuil adu trik vetn pepínání pokojových desek a manipulace s ovládacím panelem výtahu. Johnny tím vechny podvedl tím, e je odvezl do 6. patra, zatímco vichni vili, e jsou v 5., vytvoením duplicitní místnosti v obou patrech, poté spustil Isabelinu mrtvolu ze 6. patra na Harrisanv skutený balkon a úinn ho zarámoval za vradu . Jako dkaz Conan nasmruje detektiva Wildera, aby nael model pistole pod pohovkou a v místnosti v 6. pate drel Richardovy otisky prst. Johnny se samolib piznává s tím, e ho jeho ena podvádí a potebuje peníze ze svého ivotního pojitní. Tvrdí, e vzení neudlá, protoe je celebritou, akoli inspektor Meguire si myslí nco jiného.
104 110 Pípad tajemného banditského sídla (ást 1) / Tajemství panství Bludcraven (ást 1)
Pepis: Tzoku-dan Nazo no Ykan Jiken (Zenpen) ( japonsky : ( ) )
08.06.1998 ( 1998-06-08 )
Richard obdrí dopis, ve kterém ho ádá, aby vyeil záhadu sídla. Richard, Conan a Rachel se tam setkají s Misao Nakamurou a jeho bratrem. Celé sídlo je plné hodin, protoe pedchozí majitel, bratrv ddeek, byl hodináský emeslník. Conan si vímá podivných záhad - kadé digitální hodiny jsou pokrábané mezi dvouminutovými íslicemi, vyvrtané otvory jsou vude, zrcadlo je pilepené ke stolu, kadé hodiny zvoní jednu minutu v 11:00 a v podkroví se nkdo skrývá. V 1:10 se z kukakových hodin v kancelái objevují ti postavy sket.
105 111 Pípad tajemného banditského sídla (ást 2) / Tajemství panství Bludcraven (ást 2)
Pepis: Tzoku-dan Nazo no Ykan Jiken (Khen) ( japonsky : ( ) )
15. ervna 1998 ( 1998-06-15 )
Conan zjiuje záhady sídla, ale eká, a se setmí, aby pedal stopy bojujícímu Kogoro. První vodítko, které dává, je slovní híka, která odhalí, e 1100 znamená lva. Druhá stopa, kterou Conan prozradil, odhaluje písmena N, L a R na hlav goblinské figury pro noc, svtlo a doprava. Tím, e svítí svtlo skrz hlavu lva na pední stran dvee, svtlo se odráí skrz otvory skrz zámek a na kukakové hodiny, kde se vynoí kukaí pták nesoucí zlaté hodinky. Oba brati ukazují svou pravou identitu jako lenové skupiny zlodj zvané Goblini, ale oni jsou sraeni Kogoro a Ran a skutený Misao jsou proputni z podkroví.
106 112 Pípad vrady na Scoop Photo / Snapshots of Death
Pepis: Sukpu Shashin Satsujin Jiken ( japonsky : )
22. ervna 1998 ( 1998-06-22 )
Reynold Yates získává 35. cenu Yomikiri Photography Award a dostává nové hodinky. Jeho vítzství je krátkodobé, kdy pijde reportér Artie Nelson a fouká mu práek, identifikovaný jako vápno, do oblieje, co zpsobí, e Reynold odejde. Té noci Artie telefonuje Richardovi v obav o svj ivot, ale je napaden telefonem ve svém byt. Conan spchá, jen aby byl svdkem toho, jak Artie zachvátily plameny padající na jeho smrt níe; Reynold poizuje fotografie incidentu. V ironickém zvratu osudu jsou to práv fotografie, které odhalují Reynoldova kriminální provinní. Conan s pomocí doktor Agasy a inspektora Meguireho vyjaduje své teorie prostednictvím uklidnného Richarda a odhaluje Reynolda Yatese jako brutálního vraha, kterým ve skutenosti je.

Poznámky

 • ^Jp. íslování epizody následuje v Japonsku
 • ^Angl. íslování epizody následuje Funimation Entertainment
 • ^2 hod. Epizody byly vysílány jako jediná dvouhodinová epizoda v Japonsku
 • ^ D Tyto epizody jsou souástípáté sezónyopípad uzaven

Reference

 1. ^ " seznam zamstnanc" . Yomiuri Telecasting Corporation . Citováno 13. dubna 2009 .
 2. ^ "Funimation pejmenuje Conana" . Anime News Network . Citováno 13. dubna 2009 .
 3. ^ a b " (TV )" (v japontin). Aga-search.com. Archivováno od originálu 5. kvtna 2009 . Získaný 4. kvtna 2009 .
 4. ^ a b c " (TV )" (v japontin). Aga-search.com. Archivovány od originálu 28. listopadu 2009 . Citováno 28. listopadu 2009 .
 5. ^ " DVD Part4 vol.1" (v japontin). Amazon.co.jp . Citováno 28. listopadu 2009 .
 6. ^ " DVD Part4 vol.7" (v japontin). Amazon.co.jp . Citováno 28. listopadu 2009 .
 7. ^ Case Closed: Season Four . Amazon.com . Citováno 28. listopadu 2009 .
 8. ^ "Case Closed: Season Four (2010)" . Amazon.com . Citováno 14. února 2010 .

Opiniones de nuestros usuarios

Hubert Urbanová

Vždy je dobré se učit. Děkujeme za článek o Pípad uzaven (sezóna 4).

Stanislava Holub

Tento článek o Pípad uzaven (sezóna 4) mě zaujal, připadá mi zvláštní, jak dobře jsou slova změřena, je jako...elegantní.

Eduard Staněk

Zjistil jsem, že informace, které jsem našel o Pípad uzaven (sezóna 4), jsou velmi užitečné a příjemné. Kdybych měl dát "ale", možná by to bylo tak, že to není dostatečně inkluzivní ve svém znění, ale jinak je to skvělé.