Pípad uzaven (sezóna 2)Všechny poznatky, které lidé za staletí nashromáždili o Pípad uzaven (sezóna 2), jsou nyní k dispozici na internetu a my jsme je pro vás shromáždili a uspořádali co nejpřístupnějším způsobem. Chceme, abyste měli rychlý a efektivní přístup ke všem informacím o Pípad uzaven (sezóna 2), které chcete vědět, aby vaše zkušenost byla příjemná a abyste měli pocit, že jste skutečně našli informace o Pípad uzaven (sezóna 2), které jste hledali.

Pro dosažení našich cílů jsme se snažili nejen získat co nejaktuálnější, nejsrozumitelnější a nejpravdivější informace o Pípad uzaven (sezóna 2), ale dbali jsme také na to, aby design, čitelnost, rychlost načítání a použitelnost stránky byly co nejpříjemnější, abyste se mohli soustředit na to podstatné, znát všechny dostupné údaje a informace o Pípad uzaven (sezóna 2), aniž byste se museli starat o cokoli dalšího, o to jsme se již postarali za vás. Doufáme, že jsme dosáhli svého cíle a že jste našli informace, které jste chtěli o Pípad uzaven (sezóna 2). Proto vás vítáme a vyzýváme, abyste si i nadále užívali používání scientiacs.com.

Pípad uzaven
Série 2
Case Closed Volume 2.png
Vydání Viridian druhé série DVD box série Case Closed vydané Funimation Entertainment
Zem pvodu Japonsko
Poet epizod 26 (japontina)
27 (anglitina)
Uvolnní
Pvodní sí NNS ( ytv )
Pvodní vydání 19. srpna 1996  - 14. dubna 1997 ( 1996-08-19 )
 ( 1997-04-14 )
Sezónní chronologie

Druhou sezónu anime Case Closed reíroval Kenji Kodama a produkoval TMS Entertainment a Yomiuri Telecasting Corporation . Série je zaloena na Gosho Aoyama je pípad uzaven manga série. V Japonsku bude série s názvem Detective Conan (, Meitantei Conan ), ale byl zmnný kvli právním otázkám s názvem Detective Conan . Dj epizod pokrauje v ivot Jimmyho Kudo jako malého dítte jménem Conan Edogawa . Epizody pedstavují doasný návrat Jimmyho Kudo.

Sezóna pvodn bela od 19. srpna 1996 do 14. dubna 1997 na Nippon Television Network System v Japonsku. Epizody dvacet devt a padesát tyi byly pozdji shromádny do sedmi DVD kompilací od Shogakukana a byly vydány 24. února 2006. Sezóna je licencována a dabována spoleností Funimation Entertainment. Pípad uzaven byla vysílána na Cartoon Network s Adult Swim programovací blok a Kanady YTV stanici. Case Closed vysílala do 16. srpna 2004, kde ji kvli nízkému hodnocení upustila spolenost Adult Swim. Anglická adaptace byla pozdji shromádna a vydána na tyech kompilacích DVD. Anglická adaptace období dva byla pozdji vydána v DVD boxsetu Funimation 30. záí 2008 obsahující epizody dvacet sedm a padesát dva, dvacet est a padesát jedna v japonském íslování. Vydání edice Viridian DVD boxset druhé sezóny je naplánováno na vydání 15. záí 2009.

Epizody pouívají devt skladeb tematické hudby : ti úvodní motivy a dva závrené motivy v japonských epizodách a jeden úvodní a koncový motiv v anglických. Prvním japonským úvodním tématem je Mune ga Doki Doki ( , rozsvícený My Heart Pounds) od The High-Lows do epizody ticet. Druhým úvodním tématem je Feel Your Heart od Velvet Garden do epizody dvaapadesát. Následuje Nazo (, rozsvícený Tajemství) od Miho Komatsu . Prvním konícím tématem je Meiky no Lovers ( , rozsvícený Lovers of the Labyrinth) od Heatha do epizody jedenapadesát. Zbývající epizody pouívají konící téma Hikari to Kage no Roman ( lit, rozsvícený Romance svtla a stínu) od Keiko Utoko. Úvodním tématem v anglitin je Mune ga Doki Doki s anglickými texty a Carlem Finchem pejmenovaným na First New Century a do epizody 54. Následuje "Nazo" s anglickými texty Stephanie Nadolny pro zbytek epizod. Anglické konící téma je Krok za krokem s anglickými texty Carla Finche k epizod padesát dva. Pozdji následuje Hikari to Kage no Roman s anglickými texty také od Stephanie Nadolny.

Seznam epizod

Ne. Crunchyroll peloený název/název Funimation
Originální japonský název
Pvodní datum vysílání Anglický airdate
Orig. Funi.
29 30 " Poíta Murder Case "
Transkripce " Konpyt Satsujin Jiken " ( Japonec :)
19. srpna 1996 ( 1996-08-19 ) 13. ervence 2004
Okida, generální editel spolenosti zabývající se poítaovým softwarem , byl nalezen mrtvý na infarkt . Conanovi pipadá zvlátní, e se Okida ped smrtí hodn potil a kvtiny, které byly dorueny den pedtím, u povadly. Conan si vimne, e Tokito, idi Okidy, má jako jediný motiv ho zavradit. Tokito kdysi sám vlastnil poítaovou spolenost, ale ve podepsal Okidovi, který Tokita nadával a ponioval, kdykoli se naskytla píleitost. Conan si uvdomuje, e srdení infarkt byl zpsoben tepelným okem v krátkém asovém období, piem zaznamenal mrtvé kvtiny a ztuhlé okolády. Pomocí motýla mnícího hlas pouívá hlasy Kogora a inspektora Josepha Megura , aby se setkali v Tokitov dom, kde Conan upoutí jemné náznaky, aby odhalil Tokita jako vraha. S vyuitím dkaz, e Tokito ten den vzal Okidinu koku s sebou dom, se Tokito pizná k vrad Okidy hacknutím poítae, který reguluje teplotu v dom a sám se pihlásí .
30 31 Pípad vrady Alibiho svdectví / Chybjící melodie
Pepis: Aribai Shgen Satsujin Jiken ( japonsky : )
26. srpna 1996 ( 1996-08-26 ) 14. ervence 2004
Kogoro, Ran a Conan se setkávají s právníkem Tatsumi Souheiem v jeho kancelái v hotelu. Souhei pijímá hovor od své manelky Tatsumi Kazumi a z jejího konce telefonátu je slyet hudební melodie. Po schzce Kogoro vysvtluje Conanovi, e byl najat, aby dal ocas své podvádjící manelce Kazumi. Vejdou dom a projdou kolem Souheiho panství, které je obklopeno policií vyetující vradu Kazumiho, který byl nalezen svázaný, ucpaný roubíky, ukrcený k smrti a nacpaný do vany. Conan najde základ u tla a podezívá Souhei jako vraha, ale Kogoro potvrdí své alibi, co pimje Conana zamíit zpt do hotelu. Dozvídá se, e hotelový pokoj vedle hotelu Souhei je vyhrazen pro hosty, a také se uí melodii z budíku s hudebním boxem, který je pro tento hotel vyroben na míru. Na Kazumiho pohbu mu jménem Hirose Shunzou odhalí, e byl její milenec. Policisté ho plánují zatknout za vradu Kazumiho, ale Conan uklidní Kogoro a odhalí, e Souhei je vrah. Poté, co Souhei skonil s Kogoro, zavradil svou manelku, která byla v pokoji pro hosty vedle nj, pak umístil svou enu do taky a hodil ji dol labem na prádlo do spodního patra. Vzal Kazumi mrtvolu, vloil ji do kufru a odvezl ji dom, kde pak umístil její tlo do vany. Jako dkaz Conan dává Megurovi kazetu s budíkem v pokoji pro hosty Souhei pro srovnání se zaznamenaným telefonátem; to je odhaleno mít chybjící poznámku a odpovídá hudební melodii v telefonním hovoru. Souhei se pizná k vrad a odhalí, e ho Kazumi vydíral pro peníze, aby své zkorumpované iny jako advokát nechal skryté.
31 32 Pípad vrady televizní stanice / Vrada v televizním studiu
Pepis: Terebi-kyoku Satsujin Jiken ( japonsky : )
2. záí 1996 ( 1996-09-02 ) 15. ervence 2004
Matsuo Takashi, hostitel hodiny záhad v hlavním vysílacím ase, s ním a spoluhostitelkou Suwou Michihiko znepokojiv poídí snímek . Pozdji je Kogoro pozván, aby vystoupil na zmínné show ve studiu jako speciální host. Bhem 4 minutové pestávky Michihiko zavolá Takeshi, který ho brutáln zavradí stelou mezi oi. Michihiko mrtvola je objevena a Conan okamit podezívá Takeshi kvli úsmvu na tvái, ale Takeshi a Michihiko byli v dob Michihiko vrady na rzných podlaích budovy, co znemonilo. Conan vyetuje a najde chybjící krev stíkající na okno a kulku venku a vimne si, e skladit je o dv patra vý, odkud byla zabita Michihiko. Conan si uvdomuje, jak k vrad dolo, a láká Kogoro do místnosti a uspává ho. Dkladný Kogoro, Conan odhaluje, e Takeshi zavolal Michihiko a oznámil sebevraedné úmysly. Pitom se Michihiko pemluvil, aby se podíval ven z okna a byl zavradn; Takeshi upustil zbra do oteveného okna, co je zpsob, jakým byla zbra nalezena v místnosti s ním, a poté se vrátil do devátého patra, aby ml as. Jako dkaz zstává tlaítko opakování volby aktivní a jeho stisknutím zavoláte Michihiko na rozdíl od Takeshi, který tvrdí, e nezná jeho íslo. Takeshi piznává a ukazuje, e to muselo být provedeno, aby byla pehlídka zachránna ped zruením. Poté se Kogoro probudí a má podezení, e Conan je píinou jeho náhlé ospalosti bhem pípadu. Ne se mohl této mylence dále vnovat, vzhled Okina Yoko ho rozptýlil a nechal Kogoro beznadjného.
32 33 Pípad vrady v kavárn / Vrada v místní restauraci
Pepis: Kh Shoppu Satsujin Jiken ( japonsky : )
09.09.1996 ( 1996-09-09 ) 19. ervence 2004
Conan chytí Ran, jak odchází na rande, údajn s Kudo Shinichi . Conan, který vdl, e je to le, ji následuje do kavárny, kde piznává, e eká na nkoho dalího dleitého. Ran odejde koupit dort pro Conana, který zstane v kavárn. ena jménem Himeno Yayoi je nalezena zavradná v koupeln; tyi lidé, kteí pili v dob, kdy to udlal Yayoi, Wakaoji Shiro, Sumeragi Yuichi, Tonoyama Juzo a Kisaki Eri, jsou podezelí ze zloinu. Pijídí policie a pedpokládá, e se zloinec plazil nad toaletním stánkem, aby odeel z místa inu, a podezelé poezal na dv osoby. Conan si viml, e nahoe na stánku je krev. Uvdomuje si, jak k vrad dolo, a upoutí jemné náznaky. Podezelý Kisaki Eri (který si Conan myslí, e je nejasn známý) navazuje na náznaky pojmenování vraha Juza. Prozrazuje, e Juzo ukrtil Yayoi, hodil ji pes stánek, pivázal lano k noi a bodl ji, a poté, co ji hodil pes stánek, stáhl svj n zpt. Jako dkaz si Conan viml, e obvazy kolem prst Juza byly svázány kolem rzných prst, co ukazuje, e obvazy byly pouity k ukrcení Yayoi a byly pivázány k noi, aby ho pehodily. Juzo zabil Yayoi, aby utajil jeho vztah s ní ped jeho manelkou. Eri je odhalen být Kogoro ex-manelka a Ran matka; Conan si pak vzpomene, jak mu kdysi nadávala a Ran.
33 34 Pípad peití detektivní ligy / Lov pjdeme
Pepis: Tantei-dan Sabaibaru Jiken ( japonsky : )
14. íjna 1996 ( 1996-10-14 ) 20. ervence 2004
Profesor Agasa vezme Junior Detective Boys do pole a dá jim mapu pokladu. Pi sledování mapy poklad je pronásledují dva mui. Hádanky je zavedou do jeskyn, kde najdou taku obsahující perky nedávno ukradené z obchodu. Poté jsou konfrontováni dvma mui, kteí jsou opravdu zlodji perk. Conan mue odzbrojuje kopáním do pytl obsahujících jejich ukradené perky. Pokraují dále do jeskyn a najdou poklad, na který se mapa odvolávala. Uvnit je dopis, který jim íká, e jejich dobrodruství bylo pokladem a v budoucnu se stane nezapomenutelnou vzpomínkou. Conan najde v dopise podpis svého otce a uvdomí si, e jeho otec Kudo Yusaku vytvoil lov poklad ped mnoha lety. Staré rení: Není to ani tak cíl, ale cesta k nmu.
34 35 Pípad vrady The Mountain Lodge Bandage Man (ást 1) / Murder Mountain Mountain (ást 1)
Pepis: Sans Htai Otoko Satsujin Jiken (Zenpen) ( japonsky : ( ) )
21. íjna 1996 ( 1996-10-21 ) 21. ervence 2004
Sonoko zve Ran, která pináí Conana, na setkání filmového klubu její sestry Ayako (sestávající ze Sumiya Hiroki, Takahashi Ryoichi, ocenné spisovatelky Ikedy Chikako a Ohta Masaru) do její vily v horách. Kdy dorazí, uvidí na most tajemného mue omotaného obvazy, který utee, jakmile si ho vimnou. Ran hledá její pokoj, ale v pevlékání se vrhá na ostatní. Zatímco si povídali, je zmínn Tokumoto Atsuko, estý len skupiny, co rozzuilo Chikaka, který pak kráí lesem. Pozdji se pevázaný mu pokusí zavradit Rana sekerou, ale sele, kdy Conan zasáhne. Najednou je Chikako unesena, píern zavradna, sata a její tlo je rozezáno ; její pozstatky se nacházejí v lesích. Jejich únikové prostedky byly znieny a Conan pozdji zjistí, e Chikako byl vylákán ven s poznámkou, protoe vil, e vrahem je nkdo spojený s ní. Ran je zabit znovu ve spánku vrahem, ale je zachránn Conanem, který je pi útoku zrann a nechá se zajímat, pro na ni vrah v první ad míí.
35 36 Pípad vrady Mountain Lodge Bandage Man (ást 2) / Murder Mountain Villa (ást 2)
Pepis: Sans Htai Otoko Satsujin Jiken (Khen) ( japonsky : ( ) )
28. íjna 1996 ( 1996-10-28 ) 22. ervence 2004
Obvázaná zabijaka se pokusí jít znovu po Ranov ivot, ale ona zlomí zabijáckou sekeru kopem karate. Kdy Conan zjistí pípad, pokusí se uklidnit Ran, ale místo toho vyrazí Sonoko a odhalí, e Ryoichi, scénograf, zabil Chikako. Conan upesuje, jak Ryoichi ji zavradil Chikako, a poté pedstíral její únos její bezhlavou hlavou a figurínou, kterou spchal za okno, aby vytvoil iluzi, e byla vzata proti její vli. Ryoichi je také odhalen mít pedstíranou obezitu ; nacpal si do koile kostým vraha sekery a v jednu chvíli Chikakovu hlavu, take vypadal tí, ne ve skutenosti je. Ran na okamik vidla mnohem hubenjí Ryoichi, kdy omylem vtrhla do jeho pokoje, a proto se stala terem, ne si vbec uvdomila, co vidla. Ryoichi se piznává a vysvtluje, e Atsuko, estý len klubu, napsal Blue Kingdom , oceovaný scéná, který Chikako ukradl, pevzal za nj ocenní a získal cenu a o den pozdji Atsuko spáchal sebevradu, ím Ryoichi rozzuil. Pokusí se o sebevradu, ale je zastaven, kdy ho Conan prostednictvím Sonoko nadává za pokus o vradu Ran a zabití Chikako, piem uvedl, e jeho iny zneuctily Atsukovu pam. Ryoichi se zlomeným srdcem vzdává klubu.
36 37 Pípad vrady v pondlí v 19:30 / patné místo ve patnou dobu
Pepis: Getsuy Yoru Shichiji Sanjpun Satsujin Jiken ( japonsky : 7 30 )
04.11.1996 ( 1996-11-04 ) 26. ervence 2004
Ayumi se chystá do zubní ordinace Sawaki Yoko, aby se zbavila mléného zubu, a ona se rozhodne, e si pro tstí nechá u sebe kartu Masked Yaiba. Mezitím je Nakamoto Katsuhiko, realitní manaer a Yokoin soused, brutáln zavradn, kdy ho nkdo zaklepe na dvee injekní stíkakou. Yoko objeví Katsuhikovu mrtvolu poblí jejího bytu v jeho kondominiu a jeho as smrti je pesn v 19:30. Policie podezívá Yoko, protoe má motiv, ale také mla alibi. V té dob byla s Ayumim ve své kancelái a sledovala televizní poad Masked Yaiba. Pi návtv svého bytu si Conan uvdomí pouitou iluzi a obviní Yoko jako vraha. Vyzdobila svj byt tak, aby vypadal pesn jako ekárna v její zubní ordinaci, a pomocí dvou sedativ a svého auta pesvdila Ayumi, e byla v kancelái po celou dobu, kdy v jednu chvíli byli v jejím byt, pesn v 19:30, kdy zloin se stal. Aby obvioval Yoko, Ayumi umístil maskovanou kartu Yaiba z balíku karet pro obchodování v kancelái do balíku karet pro obchodování s byty. Yoko se pizná a uvádí jako svj motiv pomstu, Katsuhiko unesla a poté s ní jako svdka zavradila svého bratra, ale kvli tomu, e byla mladá, byl pípad uputn. Yoko se bez odporu obrací.
37 38 Pípad vrady kaktusových kvt / Pichlavá minulost
Pepis: Saboten no Hana Satsujin Jiken ( japonsky : )
11. listopadu 1996 ( 1996-11-11 ) 27. ervence 2004
Dobe, Noriko pichází do Kogoro kanceláe a ádá o pomoc pi hledání mue jménem Kitagawa Tsuyoshi. Pedstaví hrubý nárt Tsuyoshiho spolu s obrázkem jeho erveného sporáku a poznávací znaky. Na druhý den, kdy byl na cest do akvária s Junior Detective Boys, Conan vidí Noriko v pohebním obleení a následoval ji k hrobu svého starého pítele, Yamaguchi Tatsuo, kde potkala svého známého Saekiho. Conan se ukazuje Saekimu, který je lékaem, který rehabilitoval Noriko poté, co se ona a Tatsuo úastnili autonehody; Noriko stí unikla, ale Tatsuo uhoel k smrti. Conan zjistí, e Tatsuo ml afinitu k pstování vánoních kaktus a vechny jeho rostliny po jeho smrti ly k lékai. Také zjiuje, e Noriko po havárii rehabilitovala po pouhých tech msících místo oekávaných esti, jen kvli motivaci a adrenalinu . Conan uzavírá, e Noriko poádala Kogoro, aby nala Tsuyoshi, aby mohla pomstít Tatsuovu smrt. Conan a Saeki se setkají s Kogoro a Ran na Tsuyoshiho adrese, jen aby nali Noriko, který se chystá Tsuyoshiho a jeho pítelkyni Naomi upálit. Conan pomocí kaktus Tatsuo a trochu pemlouvání uklidnil Noriko a ona se vzdala.
38 39 Pípad vrady Akaoni Fire Festival / Plameny zmatku
Pepis: Akaoni Mura Himatsuri Sastujin Jiken ( japonsky : )
18. listopadu 1996 ( 1996-11-18 ) 28. ervence 2004
Abe Yutaka poádá Kogoro, aby ti dny sledoval svého pítele Negishi Masakiho, aby ho chránil ped moným nebezpeím. V noci po tetím dni je Masaki nalezen mrtvý na popáleniny tvrtého stupn bhem kadoroního poárního festivalu, jeho stran ohoelé pozstatky se vynoily z ohn ped tisíci. Yutaka získává v rámci sázky mezi tmito dvma více ne 5 milion dolar penz ivotního pojitní a projevuje velmi bezcitné chování. Kogoro ho uvádí jako hlavního podezelého, ale protoe Yutaka byl na sluební cest, kdy dolo k vrad, má dokonalé alibi. Díky stopám z fotografií poízených Kogoro a Yutaka se Conan dostane na konec pípadu, ale zjistí, e Yutaka plánuje útk z Japonska. Pomocí svého modulátoru hlasu pesvdí inspektora Megureho a Kogora, aby se setkali na letiti. Na letiti Conan zachytí Yutaka a dkladn rozbije jeho alibi: Masaki byl zavradn ped Yutakinou cestou a jeho mrtvola byla ukryta v ohniti a Yutaka zaplatil dvojník, aby se procházel po mst, zatímco ho Kogoro následoval. Kdy Yutaka pizná vradu Masakiho, ale odmítne se odevzdat, Conan zaznamenal jeho slova a vyhrouje, e to ukáe policii. Rozzuený Yutaka se pokusí Conana zavradit, ale je rychle svren poté, co na nj Conan kopne pneumatikou a je zaten poté, co policie slyí záznam.
39 40 Pípad vrady bohaté dcery (ást 1) / Bluesové narozeniny Blues (ást 1)
Pepis: Shisanka Reij Satsujin Jiken (Zenpen) ( japonsky : ( ) )
25. listopadu 1996 ( 1996-11-25 ) 29. ervence 2004
Yotsui Reika, dcera miliardáe pana Yotsuie, poádá narozeninovou oslavu a zve Kogoro, který pináí Ran a Conana, jako speciálního hosta. Veírek náhle koní, kdy nkteí hosté zjistí, e pneumatiky na jejich autech byly seíznuty, co donutilo strávit noc Ichieda Takashi, Gojo Osamu, Mifune Takuya, Rokuda Masashi, Nikaido Yuji a pokojská Nanao Yone. Reika se jde pevléknout, ale u ji nikdo nevidl a Takuya zmiuje nehodu, o které se slíbilo, e se o ní nebude mluvit. Skupina se rozdlí a hledá ji, ale Conan a Kogoro najdou Yuji utopeného k smrti ve fontán a na vin je stále poheovaná Reika. Aby vichni uklidnili nervy, Yone a Ran se dobrovoln chystají pipravit aj. Ran usrkává aj, cítí se unavený a brzy usne. Conan pináí nehodu, o které skupina hovoila, a ví, e to me mít nco spoleného s vradou Yuji: Nanao Yaeko, Yoneova vnuka, se zjevn utopila bez záchranné vesty a pokouela se zachránit Reiku a Yuji poté, co je chytila boue, která odela uvízli na ostrov. V noci dojde k výpadku proudu, Ran je tém utopen k smrti a Kogoro ví, e je mezi nimi sériový vrah, který náhodn útoí na hosty. Ran je omámená a zdá se, e její aj byl omámen práky na spaní. Conan najde pár stop a je pesvden, e vrah je jedním z host ubytovaných v zámku. Takashi vaí kávu, ale vylije ji na Conana a Kogoro a pimje je, aby se li umýt do koupelny, jen aby Reiku nali utopenou ve van.
40 41 Pípad vrady bohaté dcery (ást 2) / Bluesové narozeniny Blues (ást 2)
Pepis: Shisanka Reij Satsujin Jiken (Khen) ( japonsky : ( ) )
02.12.1996 ( 1996-12-02 ) 2. srpna 2004
Reikinu promoenou mrtvolu vytáhnou z vany. Kogoro zjistí, e byla spoutána lanem, lepenou páskou a její aty byly mokré. Poté, co omylem zapnul sprchu a byl varován ped navlhnutím, Conan uklidnil Kogoro a poádal mue, aby si sundali bundy, a ne odhalí Takashiho jako vraha, vezme na vdomí, kde se na pánských koilích nacházejí vodní skvrny. Znovu se pipojil k Yuji, kdy hledal samotného Reika, co mu poskytlo ideální píleitost ho zabít. Takashi pak zpsobil výpadek proudu a rozbil okno, aby to vypadalo, e vrah uprchl. Vyuil tmy a zaútoil na Rana, který byl vybrán náhodn; získání svdka, který by potvrdil, e Reika byla drena pod vodou stejným zpsobem, jakým byl Yuji cílem tohoto incidentu. Akoli se zdálo, e Reika byla utopena stejným zpsobem, ne. Reika byla pilepená na dno vany se zapnutou sprchovou hlavicí, aby se zajistilo, e se utopí pomalu a tie, ím upevní Takashiho alibi. Jako dkaz ml na loktech skvrny od vody, kdy sundával Reiku, kdy si vyhrnul rukávy. Takashi piznává, íkat Yaeko byl zabit Reika a Yuji. Yaeko mla jen jednu náhradní záchrannou vestu, vetn té, kterou mla na sob, co znamenalo, e vzali záchranné vesty a nechali Yaeka zemít. Mluvil také s Reikou a Yuji a oba se piznali k zabití Yaeka, ne byli zabiti, a to ve bylo provedeno jako pomsta. Yone, kdy byl z tohoto odhalení znien, nesouhlasí s Takashiho jednáním.
41 42 Skíový vlajkový pípad ampionátu / Nechán v troskách
Pepis: Yshki Kirisaki Jiken ( japonsky : )
09.12.1996 ( 1996-12-09 ) 3. srpna 2004
Ran, Sonoko a Conan navtvují baseballový zápas na stední kole. Úadující ampioni, akademie Shukou, hrají proti stední kole Beika o anci dostat se do play -off. Hvzdný nadhazova Shukou High, Kaji Kenya, zavírá Beika High, kdy si vimne neho, co je jeho smrem. Rozhodí volá mí a hra pokrauje, jene tentokrát keská hit selhávají. Trenér mní dbány a Kea bí ve kole. Hra pokrauje a Beika High pokrauje v bodování. Najednou správce skladu upozorní editele akademie Shukou, e vlajka loského ampionátu byla staena. Hra se zastaví a hrái a editel se hromadí ve kole. Kogoro zkoumá vlajku a zjiuje, e vlajka byla ezána krátkými lomítky primárn na levou stranu poblí hlky, okno bylo rozbité a ebík je venku proti kolní zdi. editel uvádí, e kvli tomuto incidentu Shukou Academy odstoupí z play -off. Správce skladu íká, e klí od kanceláe a skladu je pry. Kogoro si uvdomuje, e ebík byl zasazen, a to byla vnitní práce. Tmito stopami oznaí podezelé, Keu, bývalého nadhazovae Etoua, jistinu Shukou High a keskou matku. Kea piznává, e vlajku pestihl. Vkroí jeho matka s tím, e ji jen chrání. Uízne ji a pedstaví Kogoro s epelí Xacto pouitou ke spáchání zloinu. Kogoro oznauje pípad za uzavený, ale Conan není spokojen. Poté, co Conan hovoí se Sonoko o akademické historii koly, poskládá kousky a vyeí pípad, naláká Kogoro do kanceláe a uspí ho. Pomocí Kogoroova hlasu volá vechny pes interkom do kanceláe. Podle dívjích dkaz musel být viník krátký, levák a v dob zloinu byl v budov. Kea je pravák a je dost vysoká, co ho vyadilo ze seznamu podezelých. Etou je píli vysoká na to, aby spáchala zloin, a matka Keni je pravák. Pouze editel je levák, krátký a v dob sekání byl v budov. Pizná se a íká, e pedseda koly chtl, aby byl baseballový tým rozputn, protoe si myslel, e studentm pekáí v cest. Úedník skladit se znovu objeví, aby oznámil, e pedseda, který byl povaován za nemocného, zemel, take jednání editele je zbytené. O est msíc pozdji, pod vedením keské matky, akademie Shukou znovu získává vlajku ampionátu.
42 43 Pouzdro na vradu v karaoke boxu / Zabíjení karaoke
: Karaoke Bokkusu Satsujin Jiken ( japonsky : )
16. prosince 1996 ( 1996-12-16 ) 04.08.2004
Sonoko vezme Ran a Conana do karaoke baru, aby navtívila svého nového známého, popovou hvzdu Kimuru Tatsuyu z kapely Lex, a jeho spoluhráe z kapely: kytaristu Shibazaki Mieko, manaera Terahara Mari a bubeníka Yamada Katsumi. Zdá se, e Tatsuya nenávidí kadého a projevuje arogantní, sobeckou osobnost. Zane hrát jeho podpisová píse Bloody Venus. Tatsuya si v rámci pedstavení strhává sako. Bývalý len Lex a kucha Sumii Go pináí jídlo a Tatsuya popadne rýovou kouli, sní ji a najednou se zhroutí na podlahu. Po poátením vyetení Conan cítí kyanid a uvdomuje si, e Tatsuya byla zavradna. Vimne si fotografie v místnosti jiného lena kapely. Na fotografii je Tatusya, Katsumi a dv neznámé eny. Katsumi íká, e jednou z en je Mari, i kdy nevypadá jako souasná Mari. Na základ dívjích dkaz Conan pomocí Shinichiho hlasu volá vechny zpt do karaoke místnosti. Kdy si Tatusya bhem Krvavé Venue stáhl sako, dotkl se rukou kyanidu, který byl potaen na vnjí vrstv jeho bundy. Jeho smrt byla uspchaná, kdy sndl rýovou kouli kontaminovanou rukou. Vrah je odhalen být Mari a jako dkaz, e má Tatsuya zapalova v drení; pehodila bundy, aby skryla dkazy. Mari se pizná a íká, e ji Tatsuya nenávidla poté, co podstoupila plastickou operaci, i kdy to na nj mlo udlat dojem. Tatsuyovi se vak ve skutenosti líbilo, jak pvodn vypadala, a nemohl si to odpustit poté, co zjistil, e Mari konkrétn podstoupila plastickou operaci, aby pro nj vypadala krásn, protoe by ji nikdy nepoádal, aby zmnila svj vzhled. Na zadní stran fotografie je milostná píse napsaná Tatsuyou vnovaná Mari, díky ní si uvdomila, e ji ve skutenosti stále miluje. Mari si uvdomuje svou chybu a rozplae se.
43 44 Pípad únosu Conana Edogawy / Conan je unesen
Pepis: Edogawa Konan Ykai Jiken ( japonsky : )
13. ledna 1997 ( 1997-01-13 ) 5. srpna 2004
Objeví se Edogawa Fumiyo, který tvrdí, e je Conanovou matkou, akoli po technické stránce ádnou mít nemá. Conan listy s Fumiyo, chtl vdt, jaké má úmysly, kde se ukáe, e ona ví, e je ve skutenosti Kudo Shinichi , dává nahlédnout na jeho rodie, jejich historii, a její vrnost s erným organizace. Conan utee a utee k doktorovi Agasovi do útoit, ale je chloroformován Fumiyem. Probudí se svázaný a zaslechne Fumiya a maskovaného mue, který mluví o jedu APTX 4869 a plánované vrad. Conan pedstírá svj útk tím, e se skrývá ve vinném sklep a sleduje stopy, které ho zavedly do hotelu Baker, pokoj 301. Maskovaný mu chytí Conana ve skíni, kdy pouil pokojovou slubu jako návnadu, vytlaí ho ven a vystelí na nj ipku. hlava. Maskovaný mu Fumiyo a jejich klient se odhalí jako Kudo Yusaku a Kudo Yukiko , Shinichiho skutení rodie, respektive Dr. Agasa. Yusaku prozrazuje, e byl obleen jako jeho postava, Night Baron , naplánoval celý scéná a pál si, aby Shinichi pestal hledat mue v erném. Chce, aby s nimi Shinichi pijel do zámoí, ale odmítá. Jako pomstu za vechny potíe Conan informuje Yusakuovy editory o tom, do kterého letadla nastupovali jeho rodie, protoe Yusaku ml více rukopis splatných pro více redaktor.
44 45 Pípad vrady tí sourozenc Hotta / Neastné narozeniny
Pepis: Hotta Sankydai Satsujin Jiken ( japonsky : )
20. ledna 1997 ( 1997-01-20 ) 09.08.2004
Kdy se Kogoro, Ran a Conan chystají zapracovat na pípadu, zvednou Hottu Kosaku, jeho auto má problémy na okraji silnice. Na oplátku za jízdu je Kosaku pozve na svou narozeninovou oslavu, kde se setkají s Hotta Ryoji, Hotta Koichi, Hotta Harumi a údrbáem Yamauchi Masahiro. Hotta Fumiko, Kosaku odcizená dcera, dlá vzhled a Kosaku ji rychle propustí. Argument vede Kosaku, aby se omluvil do svého pokoje, kde je zabit, kdy dojde k masivnímu výbuchu. Fumiko popírá úast, ale je ráda, e vidí jejího otce mrtvého. Conan vyetuje a uruje, e bomba byla podomácku vyrobena poté, co byla nalezena Kosakuova mrtvola pokryta hnojivem. Kogoro je uspán a Conan prohlauje, e vrahem je pozemní stráce Masahiro, protoe je jediný, kdo má pístup k chemikáliím, a má také schopnosti navrhnout dostaten silnou bombu, která znií jednu místnost a zabije jednu osobu. Masahiro piznává, e jeho syna, který byl klavíristou, Kosaku dohnal k sebevrad, protoe kdy Kentaro poádal o svolení randit se svou dcerou Fumiko, zlomil Kentarovi ruku v reakci, kvli které u nemohl hrát na klavír. Masahiro plánoval zavradit Fumiko, kterému poslal falenou pozvánku, ale to se nezdailo, kdy ji Conan na situaci varoval.
45 46 The Face Pack Murder Case / Neekaní návtvníci
Pepis: Kaopakku Satsujin Jiken ( japonsky : )
27. ledna 1997 ( 1997-01-27 ) 10. srpna 2004
Kojima Ikuko byla uduena k smrti ve svém vlastním dom a jsou pivedeni ti podezelí; její dcera Kojima Chihiro, pracovník domácí bezpenosti Yoshioka Juro a její zamstnanec Izumi Takeo. To je ukázal, e Takeo zpronevil peníze a Ikuko se ho chystá odhalit, take ml motiv, ale ona u byla mrtvá, kdy dorazil do jejího domu. Chihiro je kvli svému patnému vztahu s matkou extrémn podezelá a odhaluje, e Ikuko byl skuten mrtvý, kdy tam byla. Conan zjiuje, e na ob byla nanesena obliejová maska a jedna z jejích kontaktních oek chybí. Chihiro pozdji oblékla matku, aby vypadala stejn, aby odhodila podezení, ale zapomnla si v pestrojení utít rtnku. Pesto Conan uklidní Kogoro a odhalí Takeo jako vraha. Zatímco Takeo vradil Ikuko, její kontaktní oka vypadla do helmy jeho fláka. Takeo piznává, e se ho Ikuko chystá alovat, a poté poádal své rodie, aby kvli nmu prodali svou pdu.
46 47 Pípad vrady Snowy Mountain Lodge / Hra o vradu
Pepis: Yukiyama Sans Satsujin Jiken ( japonsky : )
03.02.1997 ( 1997-02-03 ) 11. srpna 2004
Ran, Kogoro a Conan lyují v horách, kde se setkávají s doktorem Oyamou Masashim a jeho studenty, Nakahara Kaori, Kanazawa Tomoyasu, Tobita Ginji a Ezumi Kaho. Dr. Masashi nabízí nechat trojici zstat pes noc na svém míst kvli nebezpené snhové boui. Doktor Masashi je pi sledování své oblíbené telenovely píern zavradn, ale utuje se vdomím, e Kogoro bude následovat stopy, aby vypátral jeho vraha. Conan zjistí, e vrada byla vnitní práce, a e to byl jeden ze 4 student. Dva mají vzduchotsné alibi, ale dalí dva jsou podezelí. Conan prostednictvím Kogoro oznámí Kaori jako vraha. Doktor Masashi, na pokraji smrti, dokázal zanechat umírající zprávu. Kaori, první, kdo nael dr. Masashiho mrtvého, to pochopil a pokusil se to vymazat, ale neuspl, protoe krev ji zaschla ((Kaori je stejné jméno jako kus shogi.) Kaori piznává, e dr. Masashi ukradl prohláení o diplomové práci jejího otce a vzal si plný kredit.
47 48 Pípad vrady sportovního klubu / Poslední ponor
Pepis: Suptsu Kurabu Satsujin Jiken ( japonsky : )
10.02.1997 ( 1997-02-10 ) -
Úadující potápský ampion Saijo Naoya se zjevn utopil k smrti; potápl se ve tm a udeil hlavou o dalí skokanské prkno. Faulová hra se navrhuje, kdy si Conan vimne, e punty do uí nejsou stejné znaky, jakou ob obvykle nosí, a v atn obti najde obleení, které voní jako chloroform. Conan má podezení na Saeki Reiko, který je vydírán kvli daovým únikm , Naruse Keiichiho, který prohrál ampionát s Naoyou, a Kijima Hisashiho, který byl také vydírán kvli afée. Conan s pochybnostmi jde vyslýchat starího umlce, který ije v sousední budov. Ukazuje Conanovi skicu potápe, akoli nevidl jeho tvá, protoe oblast bazénu byla zatemnná. Conan si viml, e v nártu jsou jiskry. Ve sportovním klubu je Kogoro uspán a Conan odhalí, e Naoya byla cihlou zavradna u bazénu. Jeho vrah, odhalený jako Hisashi, zámrn ztlumil svtla a ponoil se, ne ob. Jako dkaz starí umlec nartl kadý aspekt pedstavení potápe, dokonce i jiskru. Hisashi je jediným podezelým, který nosí náunice. Piznává, e k vrad ho pivedlo Naoyino vydírání.
48 49 Pípad vrady Diplomata (ást 1) / ádná imunita diplomata (ást 1)
Pepis: Gaikkan Satsujin Jiken (Zenpen) ( japonsky : ( ) )
17. února 1997 ( 1997-02-17 ) 12. srpna 2004
Hattori Heiji, detektiv ze stední koly ze západní strany Japonska, hledá Kudo Shinichiho, aby si vyzkouel své schopnosti. Na pomoc nemocnému Conanovi pi nachlazení mu Heiji nabídne neznámý nápoj, odhalený jako baijiu (alkoholický nápoj). Brzy poté Tsujimura Kimie, manelka diplomata Tsujimura Isaa, chce, aby Kogoro vyetila pítelkyni jejího syna Tsujimura Takayoshiho, Katsuragi Yukiko, protoe ví, e je píli dokonalá. Kogoro a gang jsou pozváni do Kimieho majetku, kde vstupují do Isaovy pracovny . Kimie se pokusí probudit zdánliv spícího Isaa, aby ho objevila mrtvého. Heiji a Conan poznali, e Isao byl zabit jehlou namoenou v silném neurotoxinu a jeho smrt byla nedávná. Místnost vak byla zamená. Isao a Kimie jsou jediní, kdo mají pístup ke studiu. Conan a Heiji se pokouejí odvodit tajemství zamené místnosti, dvody, pro stereo hrálo hlasitou operní hudbu, a hromadu knih umístných ped Isaem. Conanova zima se zhoruje, co zpsobuje, e je upoután na lko v jiné místnosti, zatímco Heiji objevuje vrahovu metodu: viník umístil do dráku klí lepicí pásku a propíchl rku kapsou obti, co vinníkovi umonilo opustit místnost, zamknout pracovnu, a zatáhnte za strunu, která zpsobí, e se klíe zasunou zpt do cíle obti. Jako dkaz Heiji nael v koi njaký provázek a jehlu. Kdy je Conan mimo hru, Heiji pokrauje v odhalení Isaova vraha.
49 50 Pípad vrady Diplomata (ást 2) / ádná imunita diplomata (ást 2)
Pepis: Gaikkan Satsujin Jiken (Khen) ( japonsky : ( ) )
24. února 1997 ( 1997-02-24 ) 16. srpna 2004
Heiji uzavírá vraha jako Isaova otce Tsujimura Toshimitsu, protoe byl v místnosti, kde byl nalezen provázek a jehla. Objeví se vak Shinichi a odhalí, e Heijiho odpoet vrady je nesprávný s tím, e pozice klíe uvnit Isaovy kapsy by byla nemoná, kdyby byl zavradn tímto zpsobem kvli vstupu do vnitní kapsy zuující se kvli Isaovi vsed. Vysvtluje, e ve více místnostech byly umístny provázky a jehly, které mly rámovat Isaova otce. Pro skutenou metodu Shinichi vysvtluje, e Isao byl zabit, kdy vichni poprvé veli do místnosti. Hrála operní hudba a hromada knih zakrývala výkiky a tvá obti pro pípad, e by se Isao probudil poté, co ho píchla otrávená jehla. Poté odhalí vraha jako Kimie a zvolá, e dkazy jsou v jejím dráku klí, který by se ml otevít, aby odhalil dráku jehly. Kimie se piznává a vysvtluje, e Isao sestavil Yamashira Kenjiho, jejího prvního manela, z korupce, která vedla k tomu, e byl uvznn a zemel tam, a také ji piml, aby si ho vzala. Isao to vechno v záchvatu vzteku odhalil, kdy zjistil, e Takayoshi chodil s Yukiko, která je dcerou Kimie a Kenji. Kimie poté zformulovala plán, jak ho zabít. Kdy je Kimie odvezena policií, Shinichi utee na záchod a stane se znovu Conanem. Ran ho najde v koupeln a zeptá se ho na místo Shinichiho, ale Conan se brzy poté zhroutí. O ti dny pozdji má Conan v plánu vypít více baijiu, aby se znovu stal Shinichi, ale Ran to skrývá, kdy ho zjistí, e pije alkohol. Conana doprovodí jeho pátelé do knihovny, rozhodne se s nimi naposledy hrát, ne se vrátí do normálu.
50 51 Pípad vrady knihovny / Kniha bez stránek
Pepis: Toshokan Satsujin Jiken ( japonsky : )
03.03.1997 ( 1997-03-03 ) -
Knihovník skrývá v regálech víc ne jen cizí knihy. Conan a Detective Boys se vplíili do knihovny v noci poté, co vidli policii hledat mrtvolu zmizelého knihovníka. Vidí editele Tsugawa Shuji, jak balí importované knihy, které Conan nael díve zabalené, do kufíku. Nevdomý si pítomnosti dtí se chlubí sám sebou, e dokáe schovat tlo poheovaného knihovníka v knihovn, ani by jej policie nala. Rozhodnou se vyhledat zbývající knihy, které Tsugawa Shuji nemohl vzít s sebou. Po vyerpávajícím hledání si uvdomí, e mezi vnjími dvma je prostední ada knih, která nemá hbet, co vyvolává dojem, e jde o opanou knihu. V kadém z tchto padlk najdou balíky narkotik. Conan si uvdomil, e tlo je na vrcholu výtahu, a pi runím otevírání dveí jej pivolá. Najdou mrtvé tlo poheované knihovnice Tamada Kazuo, ale uvnit výtahu je editel Tsugawa Shuji. Poté, co mu tsn unikli, na nj nastraili past, která ho srazí.
51 52 Pípad vrady golfového dosahu / ízení bomby
Pepis: Gorufu Renshuuj Satsujin Jiken ( japonsky : )
10.03.1997 ( 1997-03-10 ) -
Pohodový den na driving range vede Conana, Kogora a Ran k jejich dalímu výbunému pípadu, protoe prezident pedního výrobce elektroniky Tachibana Eisuke narazí na pedasný konec. Kogoro ví, e viceprezident Yasuito Minoru byl zodpovdný za umístní bomby do golfového míku. Conan objeví spálený golfový míek a uvdomí si, e bomba byla v golfové hole. Vyvozuje, e vrahem byla asistentka Minami Tomofumi. Prozradí, e je prezidentovým synem a chtl spolenost svého otce, a naznauje, e zabil ostatní, aby to zddili; faktem je, e výbuch mu zniil jen jednu stranu obleku, co znamená, e se instinktivn pokouel chránit se. Kdy ho policie odtáhla, Conan se domnívá, e v nm mohlo být nco dobrého, protoe se pokusil pimt Conana, aby opustil oblast, ne vybuchla bomba.
52 53 The Legendary Kiri Tengu Murders / The Mist Goblin Murder (Part 1)
Transcription: Kiri-tengu Densetsu Satsujin Jiken ( japonsky : )
17. bezna 1997 ( 1997-03-17 ) -
Jednoho detivého dne Ran, Conan a Kogoro ztratí cestu dom a chystají se strávit noc v aut, kdy Conan natstí najde chrám. Veleknz Tenei je vítá a poté jim vypráví o legendárním Mistovi Goblinovi, starovkém stvoení s obrovskou silou, které bylo vidt kolem chrámu a hledalo neastné obti viset z nejvyích strom v lese. Kdy bhem veee slyí, e je Kogoro detektiv, veleknz se rozzlobí a chce, aby ho zítra dostal z chrámu. Dalí den je bohuel veleknz nalezen obený ze stedového paprsku disciplinární místnosti, 10 metr nad zemí. Existují tyi podezelí: Kannen, Mokunen, Tonnen a Shunen, kteí jsou vichni mnii v chrámu. Conan a vyetovací tým zjistili, e se to samé stalo ped 2 lety: student byl zabit, dsiv za stejných pesných okolností, údajn Mist Goblin.
52 54 The Legendary Kiri Tengu Murders / The Mist Goblin Murder (Part 2)
Transcription: Kiri-tengu Densetsu Satsujin Jiken ( japonsky : )
17. bezna 1997 ( 1997-03-17 ) -
Po vrad veleknze, Conan pouívá Kogoro odhalit, e veleknz byl zavradn minulou noc ped obením. Vrah pouil palubní desku k vodopádu, aby naplnil místnost, ve které byl nalezen, vodou a gumovým lunem se vznáel na vrchol, kde zavsil mrtvolu na stedový paprsek. Conan pojmenoval vraha Shunena, odhalil, e Shunen neslyel Kogorov výkik pedchozí noci, a viml si kusu oboustranné pásky, která otiskla jeho otisky prst. Shunen odhaluje, e Chunen, student zabitý ped 2 lety, je jeho bratr a který byl zavradn veleknzem, protoe nechtl, aby jeho studenti chodili s vnukou Kikuno. Shunen se zapsal do chrámu, aby zjistil pravdu; nakonec ten trik objevil, ale nevdl, kdo ho pouil. Poté, co odmítl diskutovat o smrti svého bývalého studenta s Kogoro, se postavil opilému veleknzi. Piznal se k zavradní Chunena a poté ho v záchvatu vzteku zavradil Shunen. Shunen je poté zaten za svj zloin.
53 55 The Mystery Weapon Murder / Weapon of Choice
Pepis: Nazo no Kyouki Satsujin Jiken ( japonsky : )
07.04.1997 ( 1997-04-07 ) -
Poté, co Conan, Kogoro a Ran nali na zemi zranného ptáka, uslyeli z budovy vedle nich kik. Jakmile vstoupili do budovy, nali na svém balkon arogantního podnikatele Imota Ryuusukeho, který byl ubit k smrti a vraednou zbraní se zdá být rostlina v kvtinái vedle jeho mrtvoly. V pípadu je podezelá jeho brzy rozvedená manelka Imoto Takako, Dobashi Tetsuo a Terasawa Norio. Jedinou skutenou stopou v tomto okamiku jsou kovové zvuky slyené od podezelého, zranného ptáka z dívjí doby a erstvé krábance na zábradlí poblí. Conan chápe aktuální situaci a upoutí rady od Kogoro, co mu umouje vytvoit si teorii a odhalit Noria jako vraha. Ze sousední oputné budovy vrhl Norio váený pedmt a udeil Ryuusukeovi do hlavy a okamit ho zabil. Dkazem jeho viny je stopa, kterou po sob zanechal, kdy odhodil zbra. Norio se pizná a íká, e ho Ryuusuke vyhnal z podnikání. Poté se Kogoro pokusí surfovat na rybách, ale nakonec spadne do eky.
54 56 The Game Company Murder Case / Game Gone Bad
Pepis: Gmu Kaisha Satsujin Jiken ( japonsky : )
14. dubna 1997 ( 1997-04-14 ) -
Kogoro je pozván na veírek k vydání hry, která se ukládá. Zatímco tam, Conan narazí na mue, který pouívá pezdívku Tequila, a dozví se, e se plánuje setkat s Ginem a Vodkou . Conan sleduje Tequilu do koupelny, kde dojde k výbuchu a mue zabije. Conan zkoumá explozi a uvdomuje si, e to byl pokus o vradu, ale byla zabita nesprávná osoba. Conan srazil Kogoro a pomocí hlasu mnícího motýlka odhalil, co se stalo. Conan prozrazuje, e Tequila a Nakajima Hideaki, jeden z herních designér, si tajn vymnili kufry. Conan odhaluje, e bombardér je herní designér Takeshita Hironobu a e Hideaki byl jeho zamýleným cílem. Jako dkaz Conan odhaluje, e klí Hideakiho kufru by se veel do kufru, který drí Hironobu, protoe to je pvodn Hideakiho kufr. Hironobu pizná a odsoudí Hideakiho za pomr s jeho manelkou. Conan se ptá Hideakiho, co ví o Tequilových známých, jen aby zjistil, e se s nimi vdy setká v kavárn v budov Apolla. Conan tam zamíí jen proto, aby zjistil, e Gin a Vodka zpsobily explozi, která skryla dkazy o tom, e tam jsou.

Poznámky

  • ^Jp. íslování epizody následuje v Japonsku
  • ^Angl. íslování epizody následuje Funimation Entertainment
  • ^1 hod. Epizody byly vysílány jako jediná hodinová epizoda v Japonsku
  • ^ B Tyto epizody jsou souástítetího obdobíopípad uzaven

Reference

Veobecné
  • Detektiv Conan epizody 1-42 (v japontin). Aga-search.com. Archivovány od originálu 3. února 2008 . Citováno 13. dubna 2009 .
  • Detektiv Conan epizody 43-85 (v japontin). Aga-search.com. Archivovány od originálu 10. února 2008 . Získaný 4. kvtna 2009 .
  • Pípady uzavené epizody 20-37 . Funimation Entertainment . Archivovány od originálu na 2009-06-10.
  • Pípady uzavené epizody 3552 . Funimation Entertainment . Archivovány od originálu 10. ervna 2009 . Získaný 4. kvtna 2009 .
  • Case Closed airdates . Toon Zone.net. Archivovány od originálu 16. prosince 2004 . Získaný 4. kvtna 2009 .
Charakteristický

Opiniones de nuestros usuarios

Nicol červenková

Skvělý objev tohoto článku o Pípad uzaven (sezóna 2) a celé stránce. Přejde přímo k oblíbeným.

Maria Tichá

Tento záznam o Pípad uzaven (sezóna 2) bylo přesně to, co jsem chtěl najít.