Pípad proklamacíVšechny poznatky, které lidé za staletí nashromáždili o Pípad proklamací, jsou nyní k dispozici na internetu a my jsme je pro vás shromáždili a uspořádali co nejpřístupnějším způsobem. Chceme, abyste měli rychlý a efektivní přístup ke všem informacím o Pípad proklamací, které chcete vědět, aby vaše zkušenost byla příjemná a abyste měli pocit, že jste skutečně našli informace o Pípad proklamací, které jste hledali.

Pro dosažení našich cílů jsme se snažili nejen získat co nejaktuálnější, nejsrozumitelnější a nejpravdivější informace o Pípad proklamací, ale dbali jsme také na to, aby design, čitelnost, rychlost načítání a použitelnost stránky byly co nejpříjemnější, abyste se mohli soustředit na to podstatné, znát všechny dostupné údaje a informace o Pípad proklamací, aniž byste se museli starat o cokoli dalšího, o to jsme se již postarali za vás. Doufáme, že jsme dosáhli svého cíle a že jste našli informace, které jste chtěli o Pípad proklamací. Proto vás vítáme a vyzýváme, abyste si i nadále užívali používání scientiacs.com.

Pípad proklamací
Erb Anglie (1603-1649). Svg
Soud King's Bench
Rozhodnuto Michaelmas Term, 1610
Citace [1610] EWHC KB J22
EWHC KB J22
77 ER 1352
12 Co Rep 74
Pepis (y) Celý text o Bailii
lenství v soudu
Sedící soudci Edward Coke CJ
Thomas Fleming CJ
Lawrence Tanfield CB
James Altham B
Klíová slova
Královská výsada

Pípad proklamací [1610] EWHC KB J22 bylo rozhodnutí soudu za vlády krále Jakuba VI a I (1603 - 1625), která je definována uritá omezení na královské výsady v té dob. V zásad bylo zjitno, e panovník mohl pijímat zákony pouze prostednictvím parlamentu. Rozsudek zaal stanovovat zásadu v anglickém právu (která byla pozdji vyvinuta budoucími parlamenty a dalími leny soudní moci v následujících pípadech, napíklad pípad Dr. Bonhama ), e kdy ped soud piel spor týkající se údajného výkonu výsadní pravomoci, soudy mohly urit:

  • zda proklamovaná výsada existovala v právu a do jaké míry se rozíila;
  • zda to bylo omezeno zákonem, a pokud ano, jakým zpsobem; a
  • zda existoval njaký poadavek, aby The Crown vyplatila náhradu po výkonu výsady.

Abstraktní

Tudortí panovníci vili, e mají pravomoc regulovat prostednictvím vydání královských prohláení bez souhlasu parlamentu. Absolutní moc panovníka pipravit zákon vak zaala být zpochybována anglickým soudnictvím a vyvolávala znepokojení v samotném parlamentu. Otázka královské moci init zákony se objevila ped soudci v roce 1610, kdy se James I. a Parlament potýkali s otázkou vnucování . Parlament se postavil proti moci krále uvalit na dovoz dalí cla nad rámec toho, co ji Parlament sankcionoval. James vak doufal, e pomocí proklamací získá dalí peníze mimo parlament.

Dne 20. záí 1610 byl sir Edward Coke , tehdejí pedseda Nejvyího soudu pro spory , povolán ped radu záchod v Anglii spolu s lordem hlavním soudcem Thomasem Flemingem , lordem hlavním baronem Lawrencem Tanfieldem a baronem Jamesem Althamem a poádal o právní stanovisko jako k tomu, zda by král proklamací mohl zakázat nové budovy v Londýn , nebo výrobu krobu nebo penice, které byly poslaneckou snmovnou odkázány králi jako stínosti a proti zákonm. Coke poádal o as na zváení s dalími soudci, protoe otázky byly velmi dleité a týkaly se odpovdi krále dolní snmovn.

Coke a jeho kolegové soudci rozhodli, e moc krále vytváet nové trestné iny je zakázána a e král neme proklamací zakázat nové budovy v Londýn a jeho okolí; tj. královské výsady nemohly být rozíeny na oblasti, které díve nebyly schváleny zákonem:

... král neme svým parlamentem mnit ádnou ást obecného práva ani vytváet pestupky svým prohláením, které pedtím nebylo pestupkem.

Pi rozhodování hlavní soudce Coke stanovil zásadu, e král nemá pravomoc hlásat nové trestné iny proklamací:

Král nemá ádné výsady, ale to, co mu umouje zákon zem.

V dsledku toho neml král ádnou moc, kterou by svévoln, prostednictvím královských prohláení, zakazoval stavt nové budovy v Londýn, ani vyrábt peniný krob bez souhlasu parlamentu, protoe tato pravomoc nebyla díve udlena parlamentem králi vytvoením zákonného zákona. James vak tento bod nepipustil a pokusil se umístit vechna svá prohláení na ústavní základnu a nechal je publikovat v knize, jako by lo o zákony. Tvrdil, e proklamace jsou nezbytná k uplatnní rychlých, správných a pohodlných opravných prostedk ... ve vcech tak promnlivé a nepravidelné povahy, jak to nestanoví zákon, ani nemohou vhodn spadat pod urité pravidlo zákona ".

Dsledky

17. století

V budoucích anglických djinách by otázka proklamací byla souástí mnoha stíností a spor mezi Jamesem I. a Karlem I. a jejich parlamenty ped anglickou obanskou válkou. Poslanci by dále citovali rozsudek Coke ve vci Impositions na podporu jejich argument proti svévolnému pouití královské moci v letech do roku 1641. I kdy je tento spor sporný, nkteí historici a právníci jej povaují za vlivný na vývoj pojem soudního pezkumu v anglickém zvykovém právu . Otázka rozsahu královské výsady vak nebyla ádn vyeena, dokud Listina práv 1689 neprokázala, e pravomoci koruny podléhaly zákonm, a neexistovaly ádné pravomoci koruny, které by nebylo moné odnést nebo ovládat podle zákona ".

Oputní Evropské unie

Po více ne 400 letech pípad proklamací nadále ovlivuje ústavní právo Spojeného království. Uvedl to divizní soud Nejvyího soudu ve svém zásadním rozhodnutí o soudním pezkumu Miller v. Secretary of State for Exiting the European Union , týkající se toho, zda vláda Spojeného království byla v rámci výsady koruny v oblasti zahraniních vcí oprávnna podat oznámení Brexit po hlasování o odchodu v referendu o EU z roku 2016 . Divizní soud citoval dva principy z pípadu proklamací:

  • e Král svým prohláením nebo jinými zpsoby neme zmnit ádnou ást obecného práva, zákonného zákona ani zvyky íe; a
  • e král nemá ádné výsady, ale to, co mu umouje zákon zem.

Divizní soud jednomysln jednomysln odmítl vládní argument (který byl následn pijat vtinou Nejvyího soudu ). Soud dospl k závru, e vláda nemla právo dovolávat se královské výsady doruit oznámení podle lánku 50 Smlouvy o Evropské unii , co zahájilo formální proces oputní Spojeného království. Soud dodal, e jeliko by brexit pímo ovlivnil hmotná zákonná práva podle vnitrostátního práva Spojeného království, mohl o tom, zda takové oznámení doruit, rozhodnout pouze Parlament.

Reference

Opiniones de nuestros usuarios

Nina Macek

Nevím, jak jsem se dostal k tomuto článku o Pípad proklamací, ale moc se mi líbil.

Daniela Brabec

Záznam o Pípad proklamací pro mě byl velmi užitečný.

Anton Kadlec

Jazyk vypadá staře, ale informace jsou spolehlivé a obecně vše, co je o proměnné Pípad proklamací napsáno, dává hodně důvěry.