Míra úmrtnosti pípadVšechny poznatky, které lidé za staletí nashromáždili o Míra úmrtnosti pípad, jsou nyní k dispozici na internetu a my jsme je pro vás shromáždili a uspořádali co nejpřístupnějším způsobem. Chceme, abyste měli rychlý a efektivní přístup ke všem informacím o Míra úmrtnosti pípad, které chcete vědět, aby vaše zkušenost byla příjemná a abyste měli pocit, že jste skutečně našli informace o Míra úmrtnosti pípad, které jste hledali.

Pro dosažení našich cílů jsme se snažili nejen získat co nejaktuálnější, nejsrozumitelnější a nejpravdivější informace o Míra úmrtnosti pípad, ale dbali jsme také na to, aby design, čitelnost, rychlost načítání a použitelnost stránky byly co nejpříjemnější, abyste se mohli soustředit na to podstatné, znát všechny dostupné údaje a informace o Míra úmrtnosti pípad, aniž byste se museli starat o cokoli dalšího, o to jsme se již postarali za vás. Doufáme, že jsme dosáhli svého cíle a že jste našli informace, které jste chtěli o Míra úmrtnosti pípad. Proto vás vítáme a vyzýváme, abyste si i nadále užívali používání scientiacs.com.

V epidemiologii je míra úmrtnosti pípadu ( CFR )-nkdy nazývaná jako riziko úmrtnosti pípadu nebo pomr úmrtnosti pípadu- podíl úmrtí na urité onemocnní ve srovnání s celkovým potem lidí s diagnostikovanou nemocí za urité období. CFR se obvykle vyjaduje v procentech a pedstavuje mítko závanosti onemocnní. CFR se nejastji pouívají u nemocí s diskrétními, asov omezenými kurzy, jako jsou ohniska akutních infekcí. CFR lze povaovat za konený pouze tehdy, kdy byly vyeeny vechny pípady (bu zemely, nebo byly uzdraveny). Pedbná CFR, napíklad bhem ohniska s vysokým denním nárstem a dlouhou dobou eení, by byla podstatn nií ne konená CFR. Protoe tento podíl není mírou výskytu, nkteí autoi poznamenávají, e vhodnjím termínem je pomr pípad úmrtí .

Terminologie

Úmrtnost - asto zamováno s CFR - je mítkem relativního potu úmrtí (bu obecn nebo v dsledku specifické píiny) v rámci celé populace za jednotku asu. CFR je naopak poet mrtvých mezi potem diagnostikovaných pípad.

Nkdy se termín pomr úmrtnosti pípadu pouívá zamniteln s mírou úmrtnosti pípad , ale nejsou stejné. Pomr úmrtnosti pípadu je srovnání dvou rzných pípad úmrtnosti, vyjádeno jako pomr. Slouí k porovnání závanosti rzných onemocnní nebo k posouzení dopadu intervencí.

Z matematického hlediska jsou CFR, které nabývají hodnot mezi 0 a 1 (nebo 0% a 100%, tj . Nic a jednota), ve skutenosti mítkem rizika ( riziko smrtelnosti pípad ) - to znamená, e jsou proporcionální výskytu , i kdy neodráejí výskyt onemocnní . Nejsou to ani míry , ani incidence , ani pomry (ádný z nich není omezen na rozsah 01). Neberou v úvahu as od nástupu nemoci do smrti.

Míra úmrtnosti na infekce

Stejn jako pípad úmrtnosti, termín míra úmrtnosti na infekce (IFR) se také vztahuje na ohniska infekních chorob , ale pedstavuje podíl úmrtí mezi vemi infikovanými jedinci, vetn vech asymptomatických a nediagnostikovaných subjekt. Úzce souvisí s CFR, ale pokouí se dodaten vysvtlit inapparentní infekce mezi zdravými lidmi. IFR se lií od CFR v tom, e si klade za cíl odhadnout úmrtnost u nemocných i zdravých nakaených: detekované onemocnní (pípady) a u pacient s nezjitným onemocnním (asymptomatická a netestovaná skupina). (Jedinci, kteí jsou nakaeni, ale nevykazují ádné píznaky, se íká, e mají nehmotné, tiché nebo subklinické infekce a mohou nechtn nakazit ostatní.) Podle definice neme IFR pekroit CFR, protoe první pidává asymptomatické pípady svému jmenovateli.

Píklad výpotu

Pokud je 100 lidem v komunit diagnostikována stejná nemoc a 9 z nich následn zeme na následky této choroby, CFR by bylo 9%. Pokud se nkteré z pípad v dob analýzy jet nevyeily (ani nezemely, ani se zcela nezotavily), me pozdjí analýza vzít v úvahu dalí úmrtí a dospt k vyímu odhadu CFR, pokud by nevyeené pípady byly zahrnuty jako obnovené v pedchozí analýza. Alternativn me být pozdji stanoveno, e patogenem byl infikován vyí poet lidí, co mlo za následek nií IFR ne CFR.

Píklady

Pl tuctu píklad navrhne rozsah moných CFR pro nemoci v reálném svt:

Viz také

Reference

externí odkazy

Opiniones de nuestros usuarios

Romana Tesař

Potěšilo mě, že jsem našel tento článek o Míra úmrtnosti pípad.

Radoslava štěpán

Opravit. Poskytuje potřebné informace o Míra úmrtnosti pípad.

Ema Vaňková

Stránka se mi líbí a článek o Míra úmrtnosti pípad je ten, který jsem hledal.

Marian Kadlec

V tomto příspěvku o Míra úmrtnosti pípad jsem se dozvěděl věci, které jsem nevěděl, takže teď můžu jít spát.

Mariana Tesařová

Vždy je dobré se učit. Děkujeme za článek o Míra úmrtnosti pípad.