Kasino hraVšechny poznatky, které lidé za staletí nashromáždili o Kasino hra, jsou nyní k dispozici na internetu a my jsme je pro vás shromáždili a uspořádali co nejpřístupnějším způsobem. Chceme, abyste měli rychlý a efektivní přístup ke všem informacím o Kasino hra, které chcete vědět, aby vaše zkušenost byla příjemná a abyste měli pocit, že jste skutečně našli informace o Kasino hra, které jste hledali.

Pro dosažení našich cílů jsme se snažili nejen získat co nejaktuálnější, nejsrozumitelnější a nejpravdivější informace o Kasino hra, ale dbali jsme také na to, aby design, čitelnost, rychlost načítání a použitelnost stránky byly co nejpříjemnější, abyste se mohli soustředit na to podstatné, znát všechny dostupné údaje a informace o Kasino hra, aniž byste se museli starat o cokoli dalšího, o to jsme se již postarali za vás. Doufáme, že jsme dosáhli svého cíle a že jste našli informace, které jste chtěli o Kasino hra. Proto vás vítáme a vyzýváme, abyste si i nadále užívali používání scientiacs.com.

Hrací automaty jsou oblíbeným typem kasinových her.

Hry dostupné ve vtin kasin se bn nazývají kasinové hry . V kasinové he hrái hazardují s hotovostí nebo kasinovými etony na rzných moných náhodných výsledcích nebo kombinacích výsledk. Kasinové hry jsou k dispozici také v online kasinech , pokud to zákon umouje. Kasinové hry lze také hrát mimo kasina pro zábavní úely, jako jsou veírky nebo kolní soute, nkteré na automatech simulujících hazard.

Kategorie

Existují ti obecné kategorie kasinových her: hrací automaty, stolní hry a hry s náhodným íslem. Herní automaty, jako jsou hrací automaty a pachinko , obvykle hraje vdy jeden hrá a ke hraní nevyadují zapojení zamstnanc kasina. Hry s tabulkami, jako je blackjack nebo craps , zahrnují jednoho nebo více hrá, kteí soutí proti domu (kasinu samotnému), nikoli mezi sebou. Stolní hry obvykle vedou zamstnanci kasin známí jako krupiéi nebo prodejci. Hry s náhodným íslem jsou zaloeny na výbru náhodných ísel, a to bu z poítaového generátoru náhodných ísel, nebo z jiného herního vybavení. Hry s náhodným íslem lze hrát u stolu nebo prostednictvím nákupu papírových lístk nebo karet, jako je keno nebo bingo .

Nkteré kasinové hry kombinují více výe uvedených aspekt; napíklad ruleta je hra tabulka provádí prodejce, který zahrnuje náhodných ísel. Kasina mohou nabízet také jiné typy her, napíklad hostování pokerových her nebo turnaj, kde hrái soutí proti sob.

Bné kasinové hry

Mezi pozoruhodné hry, které se bn vyskytují v kasinech, patí:

Výhoda domu

Kasinové hry obvykle poskytují pedvídatelnou dlouhodobou výhodu kasinu nebo domu, piem hrám nabízejí monost krátkodobého zisku, který me být v nkterých pípadech velký. Nkteré kasinové hry mají dovednostní prvek, kde rozhodnutí hrá mají dopad na výsledky. Hrái, kteí mají dostatené dovednosti k odstranní inherentní dlouhodobé nevýhody ( house edge nebo vigorish ) v kasinové he, jsou oznaováni jako výhodní hrái .

Nevýhoda hrá je dsledkem toho, e kasino neplatí vítzné sázky podle skutených kurz hry, co jsou výplaty, které by se daly oekávat s ohledem na ance sázky na výhru nebo prohru. Pokud se napíklad hraje hra sázením na íslo, které by vyplynulo z hodu jednou kostkou, skutená ance by byla 5krát vyí ne vsazená ástka, protoe existuje ance 1 ku 6, e se objeví jakékoli jedno íslo, za pedpokladu, e hrá získá pvodní ástku vsazenou zpt. Kasino vak me za vítznou sázku zaplatit pouze 4násobek vsazené ástky.

House edge nebo vigorish je definován jako zisk kasina vyjádený jako procento pvodní sázky hráe. (Ve hrách, jako je blackjack nebo panltina 21 , me konená sázka být nkolikanásobkem pvodní sázky, pokud hrá zdvojnásobí a rozdlí.)

Kolo evropské rulety (jedna nula)

V americké rulet existují dv nuly (0, 00) a 36 nenulových ísel (18 ervených a 18 erných). Ve srovnání s evropskou ruletou to vede k vyímu okraji domu. ance hráe, který vsadí 1 jednotku na ervenou, vyhraje 18/38 a jeho ance na prohru 1 jednotky je 20/38. Oekávaná hodnota hráe je EV = (18/38 × 1) + (20/38 × (1)) = 18/38 - 20/38 = 2/38 = 5,26%. Proto je house edge 5,26%. Po 10 roztoeních se sázením 1 jednotky na otoení bude prmrný zisk domu 10 × 1 × 5,26% = 0,53 jednotek. Kola evropské rulety mají pouze jednu nulu, a proto se domácí výhoda (ignorující pravidlo en vzení ) rovná 1/37 = 2,7%.

House edge kasinových her se velmi lií podle hry, piem nkteré hry mají výhodu a 0,3%. Keno me mít house edge a 25%, výherní automaty a 15%.

Výpoet hrany rulety je triviální cviení; u ostatních her tomu tak obvykle není. K dokonení úkolu je nutná kombinatorická analýza a/nebo poítaová simulace.

Ve hrách, které mají dovednostní prvek, jako je blackjack nebo panltina 21 , je hrana domu definována jako výhoda domu pi optimální he (bez pouití pokroilých technik, jako je poítání karet ), na první stran boty (kontejner který drí karty). Sada optimálních her pro vechny moné kombinace je známá jako základní strategie a je velmi závislá na konkrétních pravidlech a dokonce na potu pouitých balík.

Tradin vtina kasin odmítla prozradit informace o hran domu u svých automat a vzhledem k neznámému potu symbol a váh na válcích je ve vtin pípad mnohem obtínjí vypoítat hranu domu ne v jiných kasinové hry. Vzhledem k nkterým online vlastnostem odhalujícím tyto informace a nezávislému výzkumu, který provedl Michael Shackleford v offline sektoru, se vak tento vzorec pomalu mní.

Ve hrách, kde hrái nesoutí proti domu, jako je poker , kasino obvykle vydlává peníze prostednictvím provize, známé jako rake .

Standardní odchylka

Faktor tstí v kasinové he je kvantifikován pomocí standardních odchylek (SD). Standardní odchylku jednoduché hry, jako je ruleta, lze vypoítat pomocí binomického rozdlení . V binomickém rozdlení SD = npq , kde n = poet odehraných kol, p = pravdpodobnost výhry a q = pravdpodobnost prohry. Binomické rozdlení pedpokládá výsledek 1 jednotky pro výhru a 0 jednotek pro ztrátu, spíe ne -1 jednotek pro ztrátu, co zdvojnásobuje rozsah moných výsledk. Krom toho, pokud místo 1 jednotky sázíme naplocho na 10 jednotek za kolo, rozsah moných výsledk se 10krát zvýí.

SD (ruleta, sázka na sudé peníze) = 2 b npq , kde b = rovná sázka na kolo, n = poet kol, p = 18/38 a q = 20/38.

Napíklad po 10 kolech pi 1 jednotce na kolo bude standardní odchylka 2 × 1 × 10 × 18/38 × 20/38 = 3,16 jednotek. Po 10 kolech bude oekávaná ztráta 10 × 1 × 5,26% = 0,53. Jak vidíte, standardní odchylka je mnohonásobkem velikosti oekávané ztráty.

Standardní odchylka pro poker pai gow je nejnií ze vech bných kasinových her. Mnoho kasinových her, zejména automat, má extrémn vysoké standardní odchylky. ím vtí je potenciální výplata, tím více se me standardní odchylka zvýit.

Jak se poet kol zvyuje, nakonec oekávaná ztráta mnohonásobn pekroí standardní odchylku. Ze vzorce vidíme, e standardní odchylka je úmrná druhé odmocnin potu odehraných kol, zatímco oekávaná ztráta je úmrná potu odehraných kol. S rostoucím potem kol roste oekávaná ztráta mnohem rychlejím tempem. Proto není moné, aby hrá dlouhodob vyhrál. Práv vysoký pomr krátkodobé smrodatné odchylky k oekávané ztrát pimje hráe, aby si mysleli, e mohou vyhrát.

Pro kasino je dleité znát jak výhodu, tak rozptyl u vech svých her. House edge jim ekne, jaký zisk budou tvoit jako procento z obratu, a rozptyl jim ekne, kolik potebují na hotovostní rezervy. Matematici a poítaoví programátoi, kteí dlají tento druh práce, se nazývají herní matematici a herní analytici. Kasina nemají v této oblasti vlastní odborné znalosti, proto své poadavky zadávejte extern odborníkm v oblasti herní analýzy.

Viz také

Reference

Opiniones de nuestros usuarios

Diana Pospíšil

Stránka se mi líbí a článek o Kasino hra je ten, který jsem hledal.

Samuel Beran

Tento záznam o Kasino hra je velmi zajímavý.

Nikol Brožová

Informace poskytnuté o proměnné Kasino hra jsou pravdivé a velmi užitečné. Dobrý.

Miriam Vlková

Článek o Kasino hra je úplný a dobře vysvětlený. Neodstraňuji ani nepřidávám čárku.