Hotovostní pevodVšechny poznatky, které lidé za staletí nashromáždili o Hotovostní pevod, jsou nyní k dispozici na internetu a my jsme je pro vás shromáždili a uspořádali co nejpřístupnějším způsobem. Chceme, abyste měli rychlý a efektivní přístup ke všem informacím o Hotovostní pevod, které chcete vědět, aby vaše zkušenost byla příjemná a abyste měli pocit, že jste skutečně našli informace o Hotovostní pevod, které jste hledali.

Pro dosažení našich cílů jsme se snažili nejen získat co nejaktuálnější, nejsrozumitelnější a nejpravdivější informace o Hotovostní pevod, ale dbali jsme také na to, aby design, čitelnost, rychlost načítání a použitelnost stránky byly co nejpříjemnější, abyste se mohli soustředit na to podstatné, znát všechny dostupné údaje a informace o Hotovostní pevod, aniž byste se museli starat o cokoli dalšího, o to jsme se již postarali za vás. Doufáme, že jsme dosáhli svého cíle a že jste našli informace, které jste chtěli o Hotovostní pevod. Proto vás vítáme a vyzýváme, abyste si i nadále užívali používání scientiacs.com.

Pevod hotovosti je pímá platba pevodem penz, které mají oprávnné osoby. Penní pevody jsou bu nepodmínné hotovostní pevody, nebo podmínné hotovostní pevody . Mohou být poskytnuty organizacemi financovanými soukromými dárci nebo místní nebo regionální vládou.

Cílení

Programy penních pevod v rozvojových zemích omezují ti faktory: finanní zdroje, institucionální kapacita a ideologie. Vlády v chudích zemích mají tendenci omezovat finanní zdroje, a proto jsou omezeny ástkou, kterou mohou investovat jak pímo do hotovostních pevod, tak do opatení k zajitní úinnosti tchto program. Investovaná ástka je ovlivnna úvahami o hodnot za peníze, jako i politickými a ideologickými obavami ohledn bezplatných rozdání a vytváení závislosti. Jeliko náhodné alokace nejsou nijak zvlá efektivní, existují dv hlavní formy cílení:

 • prostedky testovány
 • univerzální (kadý v urené sociální, geografické, vkové nebo jiné podobné kategorii)

Prostedky testování potenciálních píjemc penních pevod jsou politicky pijatelnjí, protoe peníze nejsou vnímány jako plýtvání zahrnutím tch, kteí peníze zoufale nepotebují (únik). Toho lze dosáhnout bu skríninkem potenciálních píjemc, nebo sníením výhod pevod budou platit jen ti nejzoufalejí. S touto metodou je vak také spojeno mnoho problém, protoe transakní náklady na provování jsou velmi vysoké, a to kvli poteb platit za posouzení, cestovním nákladm kandidát na hodnocení a zpt a také kvli moným rizikm korupce. Me také dojít k nepíznivému dopadu na sociální kapitál, protoe se rozvíjí zá u tch, kteí dostávají podporu od tch, kteí ji nedostávají.

Univerzální pístup, který vybírá vechny osoby mladí 5 let nebo dchodce, osoby se zdravotním postiením, domácnosti vedené enami atd., Má mnoho výhod, protoe zvyuje sociální jednotu mezi ástí spolenosti tící z programu a vyhýbá se transakním nákladm na screening. Univerzální pístup vyaduje pelivý výbr cílové skupiny, protoe nkteré skupiny mohou pokrývat vtí poet chudých rodin, ale zahrnují i ty mén potebné. Podobn hrozí, e uí skupina píjemc vylouí mnoho z tch, kteí skuten potebují podporu.

Pauální ástky

Jedním ze zpsob správy hotovostního pevodu je poskytnout vechny peníze najednou jednorázov, nikoli v malých pravidelných ástkách. Vdci z Institutu pro zámoský rozvoj provedli studii o úinnosti experiment výcarské agentury pro rozvojovou spolupráci s jednorázovými penními pevody a dospli k následujícím esti zjitním:

 1. Penosy jednorázových ástek fungují lépe v nouzových situacích ne ve vývojových kontextech, protoe jejich potenciál k rychlému pevodu na píjemce odpovídá naléhavosti post-nouzových poadavk.
 2. Úspch jednorázových pevod do znané míry závisí na místním trhu a na tom, zda je teba uskutenit dlouhodobé investice vytváející píjem. Oblasti postiené nemocí (nap. HIV / AIDS) nebo jinými podobnými problémy pravdpodobn budou mít vtí prospch z pravidelných malých plateb.
 3. Ekonomické podmínky jiné ne omezené trhy nebo omezené investiní píleitosti jsou také dleité, napíklad pokud rozsah pevodu výrazn pekroí nkolik let místních píjm, je nepravdpodobné, e by píjemci byli schopni vdt, jak obezetn investovat hotovost. Tam, kde existuje jasný investiní potenciál, je teba vnovat pozornost podpoe píjemce, zatímco investice v pauální ástce dozrávají, nap. Nkdo, kdo koupí krávu, musí jet jíst, zatímco eká na dlouhodobé výhody (tele, mléko), a proto mu musí být aby se ujistil, e tu krávu neprodá.
 4. I kdy je obchodní plánování, zvyování dovedností a podpora kolení uitené, je-li k dispozici jasná investiní píleitost (rybáský lun, kráva atd.), Obvykle to staí.
 5. Je teba vzít v úvahu kontext, nap. Lidé si nemohou postavit dm, pokud nemají pístup k zemi.
 6. Velké pevody hotovosti mohou zpsobit korupci nebo být pouity jako nástroj k získání politické podpory pro vládu.

irí ekonomické, politické a sociální dsledky

Mnoho vlád v chudích zemích, kde by pevody hotovosti mohly mít potenciáln nejpsobivjí dopad, asto není ochotno takové programy realizovat kvli obavám z inflace a hlavn kvli závislosti na pevodech. Programy asto podporují nevládní organizace . Pokud budou zavedena, jsou tato schémata asto zamena na nepracující chudé (i kdy DfID podporovaný Hunger Safety Nets Program je významnou výjimkou). V subsaharské Africe jsou hodnoty penosu obvykle omezeny na 10 a 30% hranice ultra chudoby , akoli dárci nyní doporuují poskytnutí úrovn penosu ekvivalentní 100%.

Studie ukázaly, e inflaci se asto vyhýbá, protoe obchodníci zvyují své zásoby v oekávání plán, a u kvli opatrnému pístupu, nebo ne. Projekty navíc asto pomohly budovat legitimitu státu, protoe pomáhají zajistit peití oban a programy jsou zameny na marginalizované skupiny a podporují jejich integraci (nap. V Nepálu postupné vlády pouívají pevody hotovosti k pomoci integrovat marginalizované skupiny a sníit riziko konfliktu ).

Monitorování a hodnocení program pevodu hotovosti

Zajitní úasti chudých komunit na monitorování a hodnocení program sociální ochrany - a zejména program penních pevod - získává podporu dárc a vlád, které vidí potenciální pínosy v efektivit, legitimit a spokojenosti. Techniky a mechanismy participativního monitorování a hodnocení (PM&E) jsou zvlát úinné pi vyjadování lidí, kteí peníze dostávají, a pokud fungují dobe, slouí ke zvýení odpovdnosti vlád, místních úedník a realizátor program.

Kvalitativní a participativní výzkum provádný Institutem pro zámoský rozvoj (v Keni, Mosambiku, na okupovaných palestinských územích, Ugand a Jemenu), který zkoumá vnímání program pevodu hotovosti jednotlivci i komunitou, ukazuje, e peníze mají adu pozitivních a potenciáln transformaních úink o ivot jednotlivc a rodin, které je pijímají, vetn:

Lidé dávají pednost pijímání hotovosti ne jiným formám pomoci (potravinová pomoc, veejné práce atd.), Protoe jim dává svobodu utrácet peníze za vci, které cítí, e potebují.

Lidé pociují zvýení kvality ivota, nap. Jsou schopni postavit trvalé písteky, mít ti jídla denn a platit náklady spojené se zdravím.

V dsledku pijetí pevodu chodí do koly více dtí.

Obzvlát zranitelní nebo vylouení píjemci mli pocit, e jsou nyní schopni uspokojit základní poteby svých rodin a poskytnout jim vtí ekonomickou svobodu, bezpenost a lepí psychickou pohodu.

Píklady

 • Doasná pomoc pro potebné rodiny (TANF)
 • Sociální pojitní
 • Píspvek na dti
 • Píspvek pro novorozence
 • Odmna pracovníka

Humanitární hotovostní pevody

Od roku 2015 se poskytuje pouze piblin 6% humanitární pomoci ve form penních pevod a poukázek, i kdy dkazy naznaují, e je nákladov efektivnjí, lepí pro píjemce a transparentnjí ne vcná pomoc.

V roce 2015 byl svolán panel na vysoké úrovni pro humanitární hotovostní pevody. Zjistil, e v mnoha pípadech byly hotovostní pevody pro lidi v humanitárních krizích lepí. Napíklad:

 • Studie v Ekvádoru, Nigeru, Ugand a Jemenu zjistila, e by bylo moné pomoci o 18% více lidem, kdyby vichni dostali hotovost, ne jídlo.
 • V Iráku 70% syrských uprchlík prodalo velkou ást své potravinové pomoci, aby naléhavji nakoupilo to, co potebovali.
 • V Somálsku lo 2,5krát více rozpot na pomoc pímo píjemcm pomoci, kdy jim byla poskytnuta hotovost, místo potravinové pomoci.

Za úelem zvýení penních pevod v rámci humanitární pomoci musí organizace:

 • Zvyte mnoství bezpodmínených penních pevod;
 • Investujte do plánování a pipravenosti;
 • Prozkoumat monosti provádní penních pevod prostednictvím systém soukromého sektoru, dlouhodobjích systém sociální ochrany a digitáln;
 • Zlepit koordinaci v humanitárním systému.

Pípadová studie: Sierra Leone

Výzkum provedl Institut pro zámoský rozvoj týkající se výzev provádní pevod hotovosti v Sierra Leone a zajitní jejich úspchu. Po desetiletí konfliktu ije více ne 70% populace v chudob a více ne 25% v extrémní chudob (definované jako neschopnost dosáhnout samotného minimálního výivového píjmu potravy). Vzhledem k chudob a vysoké míe roztítnosti ve spolenosti jsou systémy penních pevod k dnenímu dni malého rozsahu, ale zahrnují:

 • Uspokojení okamitých poteb píjmu;
 • Vkládání penz do komunity a stimulace místní ekonomiky; a
 • Posílení postavení lidí tím, e umoní autonomní rozhodování o výdajích.

Jakékoli rozíení systému musí brát v úvahu:

Vdci z Institutu pro zámoský rozvoj zjistili, e vnímané riziko závislosti bylo velmi vysoké a e pevody nástroj, icích stroj nebo zemdlských vstup se ukázaly být populárnjími. Organizace, jako je Svtový potravinový program, se navíc domnívaly, e dávání potravin místo penz v hotovosti za veejné práce je kulturn relevantnjí v oblasti, kde byli zamstnanci tradin placeni tímto zpsobem. Skutené riziko závislosti se vak ukázalo být mnohem mení, ne se obávalo. Výzkum také ukázal, e navzdory patné infrastruktue nepedstavuje správa hotovostních pevod tak velkou výzvu, jak se oekávalo. Neformální sít zajistily tok penz z mst do venkovských oblastí, i kdy run, a místní rady a koly daleko od hlavního msta nyní také dostávají platby prostednictvím bankovních út, a nikoli v hotovosti. Toté platí pro institucionální kapacitu, o které se obecn ví, e se zlepuje.

Korupce v Sierra Leone nadále pedstavuje vánou výzvu a zem se v ebíku Transparency International z roku 2006 umístila pouze na 142 ze 163 . Penní pevody nejsou o nic náchylnjí ke korupci ne jiné zdroje vládních výdaj, nicmén je teba peliv sledovat konkrétní ásti procesu implementace. Cenová dostupnost je povaována za nízkou. Celkové vládní výdaje na sociální ochranu byly rozpotovány na piblin 1,5 milionu USD v roce 2006 a 2,8 milionu USD v roce 2007 a výdaje na sociální ochranu se odhadují na piblin 1,5% a 2,5% neplacených, neúrokových opakujících se vládních výdaj, 0,30,6% celkových vládních výdaj a malý zlomek procenta HDP.

Dát pímo

GiveDirectly je nezisková organizace se sídlem ve Spojených státech, která v souasné dob psobí v Keni a jejím cílem je pomáhat lidem ijícím v extrémní chudob prostednictvím bezpodmínených penních pevod prostednictvím mobilních telefon (prostednictvím m-Pesa ). Je to první charita vnovaná výhradn penním pevodm. Tvrdí, e 90% dárcovských prostedk je vyuíváno ve form skutených penních pevod, piem zbývajících 10% je rozdleno mezi poplatky za pevody penz a náklady na identifikaci píjemce. Jejich model je blíe modelu pevodu pauálních ástek ne modelu doplku pravidelného píjmu, který byl historicky více pouíván vládami.

Dopady na zdraví

První komplexní systematický pehled dopadu bezpodmínených penních pevod na zdraví zahrnoval 21 studií, z toho 16 randomizovaných kontrolovaných studií. Zjistilo se, e bezpodmínené pevody penz nemusí zlepit vyuívání zdravotnických slueb. Vedou vak k velkému klinicky významnému sníení pravdpodobnosti nemoci o odhadovaných 27%. Bezpodmínené pevody v hotovosti mohou také zlepit zabezpeení potravin a rozmanitost stravy. Dti v rodinách píjemc astji navtvují kolu a pevody penz mohou zvýit peníze vynaloené na zdravotní péi.

Viz také

Reference

Dalí tení

Opiniones de nuestros usuarios

Karolina Hlaváček

Skvělý příspěvek o Hotovostní pevod.

Dorota Svobodová

Tento záznam o Hotovostní pevod je velmi zajímavý.

Irena Hlaváček

Děkuji. Pomohl mi článek o Hotovostní pevod.