HorizontalidadVšechny poznatky, které lidé za staletí nashromáždili o Horizontalidad, jsou nyní k dispozici na internetu a my jsme je pro vás shromáždili a uspořádali co nejpřístupnějším způsobem. Chceme, abyste měli rychlý a efektivní přístup ke všem informacím o Horizontalidad, které chcete vědět, aby vaše zkušenost byla příjemná a abyste měli pocit, že jste skutečně našli informace o Horizontalidad, které jste hledali.

Pro dosažení našich cílů jsme se snažili nejen získat co nejaktuálnější, nejsrozumitelnější a nejpravdivější informace o Horizontalidad, ale dbali jsme také na to, aby design, čitelnost, rychlost načítání a použitelnost stránky byly co nejpříjemnější, abyste se mohli soustředit na to podstatné, znát všechny dostupné údaje a informace o Horizontalidad, aniž byste se museli starat o cokoli dalšího, o to jsme se již postarali za vás. Doufáme, že jsme dosáhli svého cíle a že jste našli informace, které jste chtěli o Horizontalidad. Proto vás vítáme a vyzýváme, abyste si i nadále užívali používání scientiacs.com.

Horizontalidad ( panlsky:  [oisontaliðað] , horizontalita nebo horizontalismus) je sociální vztah, který obhajuje vytváení, rozvoj a udrování sociálních struktur pro spravedlivé rozdlení ídící síly. Tyto struktury a vztahy fungují jako výsledek dynamického sebeízení, zahrnujícího kontinuitu úasti a výmny mezi jednotlivci za úelem dosaení vtích poadovaných výsledk kolektivního celku.

Pvod

Jako specifický termín je horizontalidad pipisován radikálním hnutím, která vyrostla v prosinci 2001 v Argentin po ekonomické krizi . Podle Marina Sitrin je to nový sociální výtvor. Na rozdíl od mnoha sociálních hnutí v minulosti odmítal politické programy a místo toho se rozhodl vytváet pímo demokratické prostory a nový sociální vztah.

Související termín horizontály vznikl bhem antiglobalizaního evropského sociálního fóra v Londýn v roce 2004, aby popsal lidi organizující se stylem, ve kterém aspirují na otevený vztah mezi úastníky, jejich deliberativní setkání (spíe ne reprezentativní status) tvoí základ jakákoli rozhodnutí "na rozdíl od" vertikálek ", kteí" pedpokládají existenci a legitimitu reprezentativních struktur, v nich se vyjednávací síla získává na základ volebního mandátu (nebo jakéhokoli jiného zpsobu výbru, se kterým lenové organizace souhlasí) " .

Horizontalidad souvisí s teoriemi komunistického anarchismu , sociální ekologie a liberálního komunismu , autonomistického marxismu a participativní ekonomie . Podle tchto mylenkových smr se zdá, e horizontalita je nezbytným faktorem skutené svobody, protoe umouje osobní autonomii v rámci sociální rovnosti . Tyto pístupy obhajují jakousi socialistickou pímou demokracii a rady pracujících ( autogestion ) nebo rady komunity/sousedství.

Podle Paula Masona síla horizontálních hnutí je zaprvé jejich replikovatelnost lidmi, kteí nevdí nic o teorii, a zadruhé, jejich úspch pi rozbíjení hierarchií, které se je snaí zadret. Jsou vystaveni montái mylenek. zpsobem, který strukturované, tko pekonatelné znalosti 70. a 80. let neumoují (...) Velkou otázkou horizontálních hnutí je, e dokud nebudete artikulovat proti moci, budete v podstat dlat to, co nkdo nazval reformou výtrností : chlap v mikin jde na rok do vzení, aby chlap v obleku mohl svj zákon dostat do parlamentu .

Praxe

Neka, úastnice hnutí nezamstnaných dlník v Solanu , mimo Buenos Aires , Argentina, popsala horizontalidad jako:

Nejprve jsme se zaali nco spolen uit, bylo to jakési probuzení ke kolektivnímu poznání, a to souvisí s kolektivním sebeuvdomním si toho, co se v nás vech odehrávalo. Nejprve jsme se zaali ptát jeden druhého a my sami se ptáme a odtud jsme zaali vci spolen eit. Kadý den pokraujeme v objevování a stavní za chze. Je to jako kadý den je horizont, který se ped námi otevírá, a tento horizont nemá ádný recept ani program, my zante tady, bez toho, co bylo v minulosti. To, co jsme mli, byl ivot, ná ivot kadý den, nae potíe, problémy, krize a to, co jsme v té dob mli v rukou, bylo to, co jsme pouívali k hledání eení. V tomto procesu lze vidt praxi horizontalidad . Je to chze, proces zpochybování pi chzi, který obohatil ná rst a pomohl nám zjistit, e síla je jiná, kdy jsme bok po boku, kdy není nikdo, kdo by ekne vám, co máte udlat, ale spíe w a se rozhodneme, kdo jsme. Nevím, e existuje definice toho, co dláme, víme, jak se to dlá, ale nenarazíme na ádnou definici, v tomto ohledu je to podobné horizontalidad . Více ne odpov na cviení je to kadodenní praxe.

Moje osobní perspektiva má co do inní s ideou svobody, s touto mylenkou objevování, e máme kolektivní znalosti, které nás spojují, které nám dávají sílu a které nás pivádjí k procesm objevování. To se vymyká revoluním teoriím, teoriím, které vichni známe a slyeli jsme tak asto, teoriím, které se asto pemují na nástroje útlaku a podrobení. Praxe horizontalidad me dát monost rozejít se s tím a vytvoit nco, co nám poskytne jistotu, e se meme sami zorganizovat a dlat to dobe, a tak daleko od tch, kteí se nám snaí íct, e politika musí být provedena v konkrétním zpsobem.

Vytváení svobody je proces uení, který se me stát pouze v praxi. Horizontalidad , autonomie, svoboda, kreativita a tstí jsou pro m pojmy, které jdou dohromady a jsou to vechno vci, které je teba pi cviení procviit a nauit se. Vzpomínám si na pedchozí zkuenosti aktivist a pamatuji si silný pocit odevzdanosti . Patí sem i mé vlastní chování, které bylo asto opravdu rigidní, a bylo pro m tké si uít, co je nco rozumného a co vás posiluje, a pokud to dláte kolektivn, je to tím mnohem víc. Jako za kapitalismu jsme se vzdávali monosti uívat si a být astní. S touto mylenkou se musíme neustále rozcházet, máme ivot a ivot, který máme, je ít dnes, a ne ekat, a vezmeme jakoukoli sílu, abychom si mohli zaít uívat, vím, e je to organický proces. ( Citováno v Horizontalism , Sitrin, 2006)

Viz také

Reference

externí odkazy

Opiniones de nuestros usuarios

Marika Pešková

Jazyk vypadá staře, ale informace jsou spolehlivé a obecně vše, co je o proměnné Horizontalidad napsáno, dává hodně důvěry.

Simon Vacková

Pro ty, jako jsem já, kteří hledají informace o Horizontalidad, je to velmi dobrá volba.

Vilma Růžička

Konečně! V dnešní době se zdá, že pokud nepíší články o deseti tisících slovech, nejsou šťastní. Redaktoři obsahu, toto ANO je dobrý článek o Horizontalidad.