G20Všechny poznatky, které lidé za staletí nashromáždili o G20, jsou nyní k dispozici na internetu a my jsme je pro vás shromáždili a uspořádali co nejpřístupnějším způsobem. Chceme, abyste měli rychlý a efektivní přístup ke všem informacím o G20, které chcete vědět, aby vaše zkušenost byla příjemná a abyste měli pocit, že jste skutečně našli informace o G20, které jste hledali.

Pro dosažení našich cílů jsme se snažili nejen získat co nejaktuálnější, nejsrozumitelnější a nejpravdivější informace o G20, ale dbali jsme také na to, aby design, čitelnost, rychlost načítání a použitelnost stránky byly co nejpříjemnější, abyste se mohli soustředit na to podstatné, znát všechny dostupné údaje a informace o G20, aniž byste se museli starat o cokoli dalšího, o to jsme se již postarali za vás. Doufáme, že jsme dosáhli svého cíle a že jste našli informace, které jste chtěli o G20. Proto vás vítáme a vyzýváme, abyste si i nadále užívali používání scientiacs.com.


Skupina G20 dvaceti
G20.svg
  lenské zem skupiny G-20
  lenové Evropské unie nejsou jednotliv zastoupeni
  2019 host
Formace 26. záí 1999 2008 ( summity hlav stát / pedsed vlád ) ( 1999-09-26 )
 ( 2008 )
Úel Spojte systémov dleité industrializované a rozvojové ekonomiky a diskutujte o klíových problémech globální ekonomiky .
lenství
Pedseda
Itálie Mario Draghi (2021)
Personál
ádný
webová stránka G20.org

G20 (nebo skupina dvaceti ) je mezivládní fórum zahrnuje 19 zemí a Evropská unie (EU). Funguje tak, e eí hlavní problémy související s globální ekonomikou , jako je mezinárodní finanní stabilita , zmírování zmny klimatu a udritelný rozvoj .

Skupina G20 se skládá z vtiny nejvtích svtových ekonomik , vetn prmyslových a rozvojových zemí. Tato skupina dohromady tvoí zhruba 90 procent hrubého svtového produktu (GWP), 7580 procent mezinárodního obchodu , dv tetiny svtové populace a zhruba polovinu svtové rozlohy .

Skupina G20 byla zaloena v roce 1999 v reakci na nkolik svtových hospodáských krizí. Od roku 2008 se skupina se schází alespo jednou za rok, s vrcholy týkají kadého lena hlava vlády nebo státu , ministra financí , ministra zahraniních vcí a dalích vysoce postavených úedník; EU je zastoupena Evropskou komisí a Evropskou centrální bankou . Na summity jsou zvány dalí zem, mezinárodní organizace a nevládní organizace , nkteré trvale.

Na svém summitu v roce 2009 se skupina G20 prohlásila za hlavní místo mezinárodní hospodáské a finanní spolupráce. Postava skupiny bhem následujícího desetiletí vzrostla a analytici ji uznávají jako vykonávající znaný globální vliv; je také kritizován pro své omezené lenství, nedostatek donucovacích pravomocí a údajné podkopávání stávajících mezinárodních institucí. Summity se asto setkávají s protesty, zejména ze strany antiglobalizaních skupin .

Djiny

Zaloení

G20 je nejnovjí ze série iniciativ po druhé svtové válce zamených na mezinárodní koordinaci hospodáské politiky, mezi n patí instituce jako dvojata Bretton Woods , Mezinárodní mnový fond a Svtová banka a co je nyní svt Obchodní organizace .

Skupina G20 byla pedstavena na kolínském summitu G7 v ervnu 1999 a formáln byla zízena na zasedání ministr financí G7 dne 26. záí 1999 s ustavujícím zasedáním ve dnech 15. 16. Prosince 1999 v Berlín. Kanadský ministr financí Paul Martin byl vybrán jako první pedseda a nmecký ministr financí Hans Eichel hostil ustavující zasedání.

Zpráva Colina I. Bradforda a Johannesa F. Linna z Brookings Institution z roku 2004 tvrdila, e skupina byla zaloena pedevím z iniciativy Eichela, soubného pedsedy G7. Bradford vak pozdji popsal tehdejího ministra financí Kanady (a budoucího kanadského premiéra ) Paula Martina jako klíového architekta formování G-20 na úrovni ministra financí a jako toho, kdo pozdji navrhl, aby Zem G-20 se pesouvají na summity na úrovni lídr . Kanadské akademické a novináské zdroje také oznaily G20 za projekt iniciovaný Martinem a tehdejím ministrem financí USA Larrym Summersem . Vichni vak uznávají, e Nmecko a Spojené státy hrály klíovou roli pi uvádní jejich vize do reality.

Martin a Summers pojali G20 v reakci na sérii masivních dluhových krizí, které se koncem devadesátých let rozíily na rozvíjející se trhy , poínaje krizí mexického pesa a následnou asijskou finanní krizí v roce 1997 , ruskou finanní krizí v roce 1998 a nakonec dopad na Spojené státy, nejvýraznji v podob kolapsu prominentního zajiovacího fondu Long-Term Capital Management na podzim 1998. Ukázalo jim to, e v rychle globalizujícím se svt systém G7, G8 a Bretton Woods by nebyli schopni zajistit finanní stabilitu a pojali novou, irí trvalou skupinu hlavních svtových ekonomik, která by poskytla hlas a nové odpovdnosti pi jejím poskytování.

O lenství v G20 rozhodli Eichelv zástupce Caio Koch-Weser a Summersv zástupce Timothy Geithner . Podle politického ekonoma Roberta Wadea :

Geithner a Koch-Weser proli seznamem zemí, které íkaly: Kanada dovnit, Portugalsko ven, Jihoafrická republika, Nigérie a Egypt a tak dále; poslali svj seznam ostatním ministerstvm financí G7; schzka skonila. "

Raná témata

Hlavní prioritou skupiny G20 byla správa globální ekonomiky . Témata summit se rok od roku liila. Tématem setkání ministr G20 v roce 2006 bylo Budování a udrování prosperity. Diskutovaná témata zahrnovala domácí reformy s cílem dosáhnout udritelného rstu, globální trhy s komoditami s energií a zdroji, reformu Svtové banky a MMF a dopad demografických zmn v dsledku stárnutí svtové populace.

V roce 2007 uspoádala Jihoafrická republika sekretariát s pedsedou skupiny G20 Trevorem A. Manuelem , jihoafrickým ministrem financí.

V roce 2008 byl pedsedou skupiny G20 Guido Mantega , brazilský ministr financí, a navrhl dialog o hospodáské souti na finanních trzích, isté energii , hospodáském rozvoji a fiskálních prvcích rstu a rozvoje.

Dne 11. íjna 2008 po setkání ministr financí G7 americký prezident George W. Bush uvedl, e pítí setkání G20 bude dleité pi hledání eení narstající hospodáské krize v roce 2008 .

Summity

Summit ministr financí a guvernér centrálních bank G20, kteí summit lídr pipravují a provádjí jeho rozhodnutí, byl vytvoen jako reakce jak na finanní krizi v letech 20072008, tak na rostoucí uznání, e klíové rozvíjející se zem nebyly dostaten zahrnuty do jádro globální ekonomické diskuse a správy. Krom toho se konaly summity hlav stát a pedsed vlád G20 .

Po debutovém summitu v roce 2008 ve Washingtonu se vedoucí pedstavitelé G20 scházeli dvakrát ron: v Londýn a Pittsburghu v roce 2009 a v Torontu a Soulu v roce 2010.

Od roku 2011, kdy Francie pedsedala a hostila skupinu G20, se summity konaly pouze jednou za rok. Summit 2016 se konal v ínském Hangzhou , summit 2017 se konal v nmeckém Hamburku a summit 2018 se konal v argentinském Buenos Aires .

Od roku 2010 se konala ada dalích zasedání G20 na úrovni ministr. Setkání ministr zemdlství se uskutenila v letech 2011 a 2012; v letech 2012 a 2013 se konala setkání ministr zahranií v letech 2012 a 2014 se setkali ministi obchodu a od roku 2010 se kadoron konají ministerská zasedání.

V roce 2012 ministi cestovního ruchu G20 a vedoucí delegací lenských zemí G20 a dalích pozvaných stát, jako i zástupci Svtové rady pro cestovní ruch a cestovní ruch (WTTC), Svtové organizace cestovního ruchu (UNWTO) a dalích organizací v oblasti cestovního ruchu Sektor se setkal v Mérid v Mexiku 16. kvtna na 4. setkání G20 a zamil se na téma Cestovní ruch jako prostedek k vytváení pracovních míst. V dsledku tohoto setkání a výzkum Svtové rady pro cestovní ruch a cestovní ruch, který se pozdji uskutení na konferenci Leaders of the G20, svolané do Los Cabos na 18. 19. ervna, poprvé rozpozná dopad Travel & Tourism. Toho roku Deklarace lídr G20 pidala následující prohláení: Uznáváme roli cestování a cestovního ruchu jako prostedku pro vytváení pracovních míst, hospodáský rst a rozvoj a uznáváme svrchované právo stát kontrolovat vstup cizinc, budeme pracovat na rozvoji iniciativ usnadujících cestování na podporu vytváení pracovních míst, kvalitní práce, sniování chudoby a globálního rstu.

V beznu 2014 navrhla bývalá australská ministryn zahranií Julie Bishopová , kdy Austrálie poádala summit G20 v roce 2014 v Brisbane , zakázat Rusku summit kvli jeho roli v krymské krizi v roce 2014 . Tyto BRICS Ministi zahranií následn pipomnl biskup e úloha stráce G20 patí mezi vechny lenské státy stejn a ne jeden lenský stát neme jednostrann urit jeho povahu a charakter.

V roce 2016 formulovala skupina G20 svj závazek k Agend 2030 (cíle udritelného rozvoje) do tí klíových témat; podpora silného udritelného a vyváeného rstu; ochrana planety ped degradací; a prohlubování spolupráce s nízkými píjmy a rozvojovými zemmi . Na summitu G20 v Chang -ou se lenové dohodli na akním plánu a vydali lenským státm dokument o zásadách na vysoké úrovni, který má usnadnit provádní programu.

Japan hostil summit 2019 , The Summit 2020 se bude konat v Saúdské Arábii, ale byl radji drel prakticky na 21-22 listopadu 2020, vzhledem k COVID-19 pandemické za pedsednictví Saúdské Arábie.

Seznam summit

Otoení idle

Aby se rozhodlo, který lenský stát bude pedsedat schzce vedoucích pedstavitel G20 v daném roce, jsou vichni lenové, krom Evropské unie, zaazeni do jednoho z pti rzných uskupení, piem krom jedné skupiny mají vichni tyi leny, druhá ti. Národy ze stejného regionu jsou zaazeny do stejné skupiny, s výjimkou skupiny 1 a skupiny 2. Vechny zem v rámci skupiny jsou zpsobilé pevzít pedsednictví G20, kdy je ada na jejich skupin. Státy v rámci písluné skupiny proto musí mezi sebou vyjednat výbr pítího prezidenta G20. Od 1. prosince do 30. listopadu pedsedá kadý rok jiná lenská zem G20. Tento systém funguje od roku 2010, kdy keslo G20 zastávala Jiní Korea, která je souástí skupiny 5. Níe uvedená tabulka uvádí seskupení národ:

Skupina 1 Skupina 2 Skupina 3 Skupina 4 Skupina 5

Aby byla zajitna kontinuita, pedsednictví je podporováno trojkou , kterou tvoí souasná, bezprostední minulost a dalí hostitelské zem.

Organizace

Skupina G20 funguje bez stálého sekretariátu nebo personálu. Pedseda skupiny se kadoron stídá mezi leny a je vybrán z jiného regionálního seskupení zemí. Úadující pedseda zizuje na dobu svého funkního období doasný sekretariát, který koordinuje práci skupiny a organizuje její zasedání. Pedsedou pro rok 2019 bylo Japonsko, které v Osace uspoádalo summit 2019 . Souasnou idli drí Itálie. Summit 2021 se plánuje v Itálii. Summity 2022, 2023 a 2024 budou hostit Indonésie, Indie a Brazílie.

Navrhovaný stálý sekretariát

V roce 2010 prezident Francie Nicolas Sarkozy navrhl zízení stálého sekretariátu G20, podobného OSN . Soul a Paí byly navreny jako moná místa pro její sídlo . Brazílie a ína podpoily zízení sekretariátu, zatímco Itálie a Japonsko vyjádily nesouhlas s návrhem. Jiní Korea navrhla jako alternativu kybernetický sekretariát. Bylo argumentováno, e G20 vyuívá OECD jako sekretariát.

lenové

K roku 2021 má skupina 20 len: Argentina , Austrálie , Brazílie , Kanada , ína , Evropská unie , Francie , Nmecko , Indie , Indonésie , Itálie , Japonsko , Mexiko , Rusko , Saúdská Arábie , Jiní Afrika , Jiní Korea , Turecko , Spojené království a Spojené státy . panlsko je stálým zvaným hostem.

Mezi zástupce patí na summitech vedoucích pedstavitelé devatenácti zemí a Evropské unie a na schzkách na úrovni ministr ministi financí a guvernéi centrálních bank devatenácti zemí a Evropské unie.

Mezi hosty G20 navíc kadoron patí panlsko ; pedseda ASEAN ; dv africké zem (pedsedkyn Africké unie a zástupce Nového partnerství pro rozvoj Afriky (NEPAD) a zem (nkdy více ne jedna) pozvaná pedsednictvím, obvykle z vlastního regionu.

První z níe uvedených tabulek uvádí lenské subjekty a jejich hlavy vlád , ministry financí a guvernéry centrálních bank . Druhá tabulka uvádí relevantní statistiky, jako jsou poty obyvatel a HDP u kadého lena, a také podrobn lenství v jiných mezinárodních organizacích, jako jsou G7 , BRICS a MIKTA . Údaje o celkovém HDP jsou uvedeny v milionech amerických dolar.

Vedoucí

len Vedoucí pozice Vdce Finanní portfolio Ministr portfolia Centrální banka Guvernér centrální banky
 Argentina Prezident Alberto Fernández Ministr hospodáství Martín Guzmán Argentinská centrální banka Miguel Ángel Pesce
 Austrálie premiér Scott Morrison Pokladník Josh Frydenberg Reserve Bank of Australia Philip Lowe
 Brazílie Prezident Jair Bolsonaro Ministr hospodáství Paulo Guedes Brazilská centrální banka Roberto Campos Neto
 Kanada premiér Justin Trudeau Ministr financí Chrystia Freeland Bank of Canada Tiff Macklem
 ína Prezident Xi Jinping Ministr financí Liu Kun ínská lidová banka Yi Gang
Generální tajemník KS
 Francie Prezident Emmanuel Macron Ministr hospodáství Bruno Le Maire Francouzská banka François Villeroy de Galhau
 Nmecko Kanclé Angela Merkelová Ministr financí Olaf Scholz Deutsche Bundesbank Jens Weidmann
 Indie premiér Narendra Modi Ministr financí Nirmala Sitharaman Reserve Bank of India Shaktikanta Das
 Indonésie Prezident Joko Widodo Ministr financí Sri Mulyani Banka Indonésie Perry Warjiyo
 Itálie premiér Mario Draghi Ministr hospodáství a financí Daniele Franco Italská banka Ignazio Visco
 Japonsko premiér Fumio Kishida Ministr financí Shunichi Suzuki Bank of Japan Haruhiko Kuroda
 Jiní Korea Prezident Moon Jae-in Ministr hospodáství a financí Hong Nam-ki Korejská banka Lee Ju-yeol
 Mexiko Prezident Andrés Manuel López Obrador Ministr financí Rogelio Ramírez de la O Bank of Mexico Alejandro Díaz de León
 Rusko Prezident Vladimír Putin Ministr financí Anton Siluanov Ruská banka Elvira Nabiullina
 Saudská arábie Král Salman bin Abdulaziz Al Saud Ministr financí Mohammed Al-Jadaan Saúdská centrální banka Fahad Almubarak
 Jiní Afrika Prezident Cyril Ramaphosa Ministr financí Tito Mboweni Jihoafrická rezervní banka Lesetja Kganyago
 krocan Prezident Recep Tayyip Erdoan Ministr financí a financí Lütfi Elvan Turecká centrální banka ahap Kavcolu
 Spojené království premiér Boris Johnson Kanclé státní pokladny Rishi Sunak Bank of England Andrew Bailey
 Spojené státy Prezident Joe Biden Ministr financí Janet Yellen Federální rezervní systém Jerome Powell
 Evropská unie Pedseda Evropské rady Charles Michel Komisa pro hospodáství Paolo Gentiloni Evropská centrální banka Christine Lagarde
Pedseda Evropské komise Ursula von der Leyen

Vedoucí

Údaje o lenské zemi

len Obchodní
bil. USD (2018)
Jmen. HDP
mil. USD (2020)
PPP HDP
mil. USD (2019)
Jmen. HDP na obyvatele
USD (2019)
HDP na obyvatele v PPP
USD (2019)
HDI
(2019)
Populace
(2018)
Rozloha
km 2
P5 G4 G7 BRICS MIKTA DAC OECD C'wth N11 OPEC CIVETS Ekonomická klasifikace MMF
 Argentina 127 388 279 920,209 10,667 20,537 0,845 44 570 000 2 780 400 ervené XN. ervené XN. ervené XN. ervené XN. ervené XN. ervené XN. ervené XN. ervené XN. ervené XN. ervené XN. ervené XN. Rozvíjející se
 Austrálie 481,1 1,359,330 1,369,392 56,698 52,373 0,944 25 182 000 7 692 024 ervené XN. ervené XN. ervené XN. ervené XN. Zelené klítY Zelené klítY Zelené klítY Zelené klítY ervené XN. ervené XN. ervené XN. Pokroilý
 Brazílie 650,0 1 434 080 3 596 000 8955 17,016 0,765 210 869 000 8515767 ervené XN. Zelené klítY ervené XN. Zelené klítY ervené XN. ervené XN. ervené XN. ervené XN. ervené XN. ervené XN. ervené XN. Rozvíjející se
 Kanada 910 1 643 410 1896 725 46,733 49 651 0,929 37,078,000 9 984 670 ervené XN. ervené XN. Zelené klítY ervené XN. ervené XN. Zelené klítY Zelené klítY Zelené klítY ervené XN. ervené XN. ervené XN. Pokroilý
 ína 4629 14 722 840 27,331,166 10,276 18,110 0,761 1 396 982 000 9 596 960 Zelené klítY ervené XN. ervené XN. Zelené klítY ervené XN. ervené XN. ervené XN. ervené XN. ervené XN. ervené XN. ervené XN. Rozvíjející se
 Francie 1 227,4 2,598,910 3,054,599 42,931 45 775 0,901 65 098 000 640,679 Zelené klítY ervené XN. Zelené klítY ervené XN. ervené XN. Zelené klítY Zelené klítY ervené XN. ervené XN. ervené XN. ervené XN. Pokroilý
 Nmecko 2 834 3,803,010 4,467,238 48,670 52 559 0,947 82 786 000 357,114 ervené XN. Zelené klítY Zelené klítY ervené XN. ervené XN. Zelené klítY Zelené klítY ervené XN. ervené XN. ervené XN. ervené XN. Pokroilý
 Indie 830,7 2 708 770 11 468 022 2016 7,874 0,645 1 334 221 000 3,287,263 ervené XN. Zelené klítY ervené XN. Zelené klítY ervené XN. ervené XN. ervené XN. Zelené klítY ervené XN. ervené XN. ervené XN. Rozvíjející se
 Indonésie 368,9 1 059 640 3,743,159 4,120 13,230 0,718 265 316 000 1 904 569 ervené XN. ervené XN. ervené XN. ervené XN. Zelené klítY ervené XN. ervené XN. ervené XN. Zelené klítY ervené XN. Zelené klítY Rozvíjející se
 Itálie 1047,4 1 884 940 2,442,144 34,349 39,637 0,892 60 756 000 301 336 ervené XN. ervené XN. Zelené klítY ervené XN. ervené XN. Zelené klítY Zelené klítY ervené XN. ervené XN. ervené XN. ervené XN. Pokroilý
 Japonsko 1,486,6 5 048 690 5,749,550 39 306 44,227 0,919 126 431 000 377 930 ervené XN. Zelené klítY Zelené klítY ervené XN. ervené XN. Zelené klítY Zelené klítY ervené XN. ervené XN. ervené XN. ervené XN. Pokroilý
 Jiní Korea 1 140,4 1 630 870 2 229 779 32,046 41,351 0,916 51 665 000 100 210 ervené XN. ervené XN. ervené XN. ervené XN. Zelené klítY Zelené klítY Zelené klítY ervené XN. Zelené klítY ervené XN. ervené XN. Pokroilý
 Mexiko 915,2 1 076 160 2,658,041 9 807 20 602 0,779 124 738 000 1 964 375 ervené XN. ervené XN. ervené XN. ervené XN. Zelené klítY ervené XN. Zelené klítY ervené XN. Zelené klítY ervené XN. ervené XN. Rozvíjející se
 Rusko 687,5 1 473 580 4 135 000 11 601 28,184 0,824 146 850 200 17,098,242 Zelené klítY ervené XN. ervené XN. Zelené klítY ervené XN. ervené XN. ervené XN. ervené XN. ervené XN. ervené XN. ervené XN. Rozvíjející se
 Saudská arábie 369,1 701,467 1 924 253 23,187 55,944 0,854 33 203 000 2 149 690 ervené XN. ervené XN. ervené XN. ervené XN. ervené XN. ervené XN. ervené XN. ervené XN. ervené XN. Zelené klítY ervené XN. Rozvíjející se/rozvíjející se
 Jiní Afrika 187,8 302,114 875 100 6 560 15,239 0,709 57 420 000 1 211 037 ervené XN. ervené XN. ervené XN. Zelené klítY ervené XN. ervené XN. ervené XN. Zelené klítY ervené XN. ervené XN. Zelené klítY Rozvíjející se/rozvíjející se
 krocan 391 719 537 2 274 072 9346 27,956 0,820 71 867 000 783 562 ervené XN. ervené XN. ervené XN. ervené XN. Zelené klítY ervené XN. Zelené klítY ervené XN. Zelené klítY ervené XN. Zelené klítY Rozvíjející se
 Spojené království 1,157,1 2 710 970 3,128,185 42,261 45 705 0,932 66 466 000 242,495 Zelené klítY ervené XN. Zelené klítY ervené XN. ervené XN. Zelené klítY Zelené klítY Zelené klítY ervené XN. ervené XN. ervené XN. Pokroilý
 Spojené státy 4,278 20 932 750 21 344 667 62,606 62,606 0,926 328 116 000 9 833 517 Zelené klítY ervené XN. Zelené klítY ervené XN. ervené XN. Zelené klítY Zelené klítY ervené XN. ervené XN. ervené XN. ervené XN. Pokroilý
 Evropská unie 15 167 820 22,761,233 33,715 41,091 0,900 512 600 000 4,233,262 ervené XN. ervené XN. Zelené klítY ervené XN. ervené XN. Zelené klítY ervené XN. ervené XN. ervené XN. ervené XN. ervené XN. N/A

Krom tchto 20 len se schzí G20 úastní generální editelé nkolika dalích mezinárodních fór a institucí. Patí mezi n generální editel a pedseda Mezinárodního mnového fondu , tím prezident ze Svtové banky je Mezinárodní mnový a finanní výbor a pedseda výboru pro rozvojovou pomoc .

lenství v G20 neodráí pesn 19 nejvtích národních ekonomik svta v daném roce. Organizace uvádí:

Na fóru, jako je G20, je obzvlát dleité, aby byl poet zúastnných zemí omezen a fixován, aby byla zajitna úinnost a kontinuita jeho innosti. Pro lenství v G20 neexistují ádná formální kritéria a sloení skupiny se od jejího vzniku nezmnilo. S ohledem na cíle G20 bylo povaováno za dleité zahrnout zem a regiony systémového významu pro mezinárodní finanní systém. Dleitou roli hrály také aspekty, jako je geografická rovnováha a zastoupení obyvatel.

Vech 19 lenských zemí patí mezi top 31 ekonomik meno v HDP v nominálních cenách v seznamu zveejnném Mezinárodním mnovým fondem (MMF) na rok 2020. lenstvím v G20 nejsou zastoupeny lenské státy OSN výcarsko (MMF je na 18. míst) ), Írán (22), Thajsko (25) a Nigérie (27), pestoe se adí výe ne nkteí lenové; Nezastoupený je také Tchaj-wan (21), který není lenským státem OSN. Nizozemsko (17), védsko (24), Polsko (23), Belgie (26), Rakousko (28) a Irsko (29) jsou zahrnuty pouze v rámci EU, a to nezávisle na sob. panlsko (13) je stálým zvaným hostem.

Kdy se HDP zemí mí podle parity kupní síly (PPP) , je podle MMF vech 19 len mezi 30 nejlepími na svt za rok 2017. Írán (18), Thajsko (20), Egypt (21), Tchaj -wan (22), Nigérie (24), Pákistán (25), Malajsie (26) a Filipíny (29) nejsou leny G20, zatímco Polsko (23) a Nizozemsko (28) jsou zahrnuty pouze z dvodu, e jsou leny Evropské unie, a panlsku (15), je stálým hostem pozvaný. V seznamu prmrného HDP vypoítaného za roky od vytvoení skupiny (19992008) pi nominálních sazbách i sazbách PPP se vak nad jakýmkoli lenem G20 v seznamu objevuje pouze panlsko , Nizozemsko , Nigérie , Polsko , Tchaj -wan , Írán a Thajsko. oba seznamy souasn.

panlsko , které je 13. nejvtí ekonomikou na svt a 4. v Evropské unii, pokud jde o nominální HDP, bylo stálým hostem organizace a od roku 2010 je strategií panlské vlády nepoadovat oficiální lenství. panlská delegace byla pozvána a úastnila se kadého summitu hlav stát G20 od jeho vzniku.

Role asijských zemí

Zpráva z roku 2011, kterou vydala Asijská rozvojová banka (ADB), pedpovídala, e velké asijské ekonomiky, jako je ína a Indie, budou v budoucnosti hrát dleitjí roli v globální správ ekonomických záleitostí. Zpráva tvrdila, e vzestup rozvíjejících se trních ekonomik pedznamenal nový svtový ád, ve kterém se G20 stane globálním ekonomickým ídícím výborem. ADB dále poznamenal, e asijské zem vedly celosvtové oivení po recesi na konci roku 2000 . Pedpovdla, e tento region bude mít vtí zastoupení na globální scén, piem bude formovat agendu G20 pro vyváený a udritelný rst posilováním vnitroregionálního obchodu a stimulováním domácí poptávky.

Pozvaní

Obvykle je nkolik úastník, kteí nejsou stálými leny G20, rozíenými pozvánkami k úasti na summitech. Kadý rok pedseda Sdruení národ jihovýchodní Asie ; Chair z Africké unie ; a zástupce Nového partnerství pro rozvoj Afriky jsou pozváni jako vedoucí svých organizací a vedoucí vlád svých domovských stát. Krom toho jsou pozváni vedoucí pedstavitelé Rady pro finanní stabilitu , Mezinárodní organizace práce , Mezinárodního mnového fondu , Organizace pro hospodáskou spolupráci a rozvoj , OSN , Skupina Svtové banky a Svtová obchodní organizace, kteí se úastní plánování summit v rámci kompetencí písluných organizací. panlsko je stálým nelenským zvaným.

Dalí pozvané vybírá hostitelská zem, obvykle jedna nebo dv zem z jejího vlastního regionu. Napíklad Jiní Korea pozvala Singapur. Mezi mezinárodní organizace, které byly v minulosti pizvány, patí Asijsko-pacifická hospodáská spolupráce (APEC), Basilejský výbor pro bankovní dohled (BCBS), Spoleenství nezávislých stát (CIS), Euroasijské hospodáské spoleenství (EAEC), Evropská centrální Bank (ECB), the Food and Agriculture Organisation (FAO), the Global Governance Group (3G) and the Gulf Cooperation Council (GCC). Díve mlo Nizozemsko podobný status jako panlsko, zatímco pozvání by dostalo i rotující pedsednictví v Rad Evropské unie , ale pouze v této funkci a ne jako vdce vlastního státu (jako napíklad etí premiéi Mirek Topolánek a Jan Fischer bhem summit v roce 2009).

Pozvaní stálí hosté

Pozvaný Dritel kanceláe Stát Oficiální název
 Africká unie (AU) Félix Tshisekedi  DR Kongo Prezident
( pedseda )
 Sdruení národ jihovýchodní Asie (ASEAN) Hassanal Bolkiah  Brunej Brunej
(idle 2021)
Lim Jock Hoi N/A Generální tajemník
Rada pro finanní stabilitu (FSB) Randal K. Quarles N/A Pedseda
Mezinárodní organizace práce (ILO) Guy Ryder N/A Generální editel
Mezinárodní mnový fond (MMF) Kristalina Georgieva N/A jednatel firmy
 panlsko Pedro Sánchez  panlsko premiér
Nové partnerství pro rozvoj Afriky (AUDA-NEPAD) Paul Kagame  Rwanda Prezident
(pedseda)
Organizace pro hospodáskou spolupráci a rozvoj (OECD) Mathias Cormann N/A Generální tajemník
 OSN (OSN) António Guterres N/A Generální tajemník
Skupina Svtové banky (WBG) David Malpass N/A Prezident
 Svtová obchodní organizace (WTO) Ngozi Okonjo-Iweala N/A Generální editel

Agenda G20

Finanní zamení

Poátení agenda G20, koncipovaná americkými, kanadskými a nmeckými tvrci politik, byla velmi zamena na udritelnost státního dluhu a globální finanní stabilitu v inkluzivním formátu, který by nejvtí rozvojové ekonomiky pivedl jako rovnocenné partnery. Bhem summitu v listopadu 2008 se vedoucí pedstavitelé skupiny zavázali pispt biliony mezinárodním finanním organizacím, vetn Svtové banky a MMF, zejména na obnovu globálního finanního systému.

Od samého poátku se opakující se témata, jim se úastníci summitu G20 vnují, prioritn vztahují ke globálnímu ekonomickému rstu , mezinárodnímu obchodu a regulaci finanního trhu .

Inkluzivní rst

Zem G20 tvoí tém 75% celosvtových emisí uhlíku. Po pijetí cíl OSN v oblasti udritelného rozvoje a Paíské dohody o klimatu v roce 2015 bylo do agendy G20 pidáno více otázek globálního významu : migrace, digitalizace , zamstnanost, zdravotní pée, ekonomické posílení postavení en a rozvojová pomoc . Navzdory slibm zem G20 v letech 2015 a 2021 dotovaly spolenosti vyrábjící fosilní paliva více ne 3,3 bilionu dolar.

Vzájemn související témata

Wolfgang Schäuble , nmecký spolkový ministr financí , trval na propojené povaze problém, jim elí zem G20, a u ist finanní nebo rozvojové, a na poteb dosáhnout efektivních, prezových politických opatení: Globalizace pinesla stovky milion lidí chudoby, ale v nkterých oblastech také narstá frustrace [] vývoj, [národní] bezpenost a migrace jsou vzájemn propojeny

Kritika

Exkluzivita lenství

Akoli skupina G20 prohlásila, e ekonomická váha a iroké lenství skupiny jí dává vysoký stupe legitimity a vlivu na ízení globální ekonomiky a finanního systému, její legitimita byla zpochybnna. Zpráva z roku 2011 pro Dánský institut pro mezinárodní studia kritizovala exkluzivitu G20, zejména zdraznila její nedostatené zastoupení v afrických zemích a její praxi zvát pozorovatele z nelenských stát jako pouhý ústupek na okraji, co organizaci neudluje reprezentativní postavení. legitimnost. Pokud jde o otázku lenství, bývalý americký prezident Barack Obama poznamenal, e je obtíné potit vechny: Kadý chce co nejmení skupinu, která je zahrnuje. Pokud jsou tedy 21. nejvtím národem na svt, chtjí G21 a povaujte za velmi nespravedlivé, pokud byli vyazeni. Jiní v roce 2011 uvedli, e exkluzivita není nepekonatelným problémem a navrhly mechanismy, kterými by se mohla stát inkluzivnjí.

Norská perspektiva

V souladu s drazem Norska na inkluzivní mezinárodní procesy, OSN a systém OSN, v rozhovoru s Der Spiegel v roce 2010 bývalý norský ministr zahranií Jonas Gahr Støre oznail G20 za jeden z nejvtích nezdar od druhé svtové války jako 173. národy, které jsou vechny leny OSN, mezi G20 nepatí. To zahrnuje Norsko, významnou rozvinutou ekonomiku a sedmého nejvtího pispvatele do mezinárodních rozvojových program OSN, které není lenem EU, a není tedy v G20 zastoupeno ani nepímo. Norsko, stejn jako ostatní takové národy, má ve skupin malý nebo ádný hlas. Støre tvrdil, e G20 podkopává legitimitu mezinárodních organizací zízených po druhé svtové válce, jako jsou MMF, Svtová banka a OSN:

G20 je samozvaná skupina. Jeho sloení urují hlavní zem a mocnosti. Me být reprezentativnjí ne G7 nebo G8, ve kterých jsou zastoupeny pouze nejbohatí zem, ale stále je to svévolné. U neijeme v 19. století, v dob, kdy se setkávaly hlavní mocnosti a pekreslovaly mapu svta. Nikdo nepotebuje nový vídeský kongres .

Norsko se pod vládou Erny Solbergové zúastnilo summitu G20 2017 v nmeckém Hamburku a úastní se pracovních skupin a dílích pracovních skupin, napíklad pro výzkum. Norský ministr pro seniory se zúastní japonského pedsednictví skupiny G20 v roce 2019.

Pozice panlska na lenství

Politikou panlské vlády je nepoadovat oficiální lenství. Pestoe je panlsko po roce 2008 tvrd zasaeno hospodáskou krizí, je panlsko stále tináctou nejvtí ekonomikou svta podle nominálního HDP (tvrtá v Evropské unii) a patnáctou nejvtí podle parity kupní síly , co jasn pevyuje poet nkolika souasných len skupiny G20, jako je jako Argentina nebo Jiní Afrika. Krom toho od 90. let 20. století získalo nkolik panlských spoleností nadnárodní postavení a asto roziuje své aktivity v kulturn blízké Latinské Americe, kde je panlsko po USA druhým nejvtím zahraniním investorem a udruje si dleitý vliv. Tyto skutenosti posílily mylenku, e by panlsko mlo usilovat o trvalé lenství v G20.

Polské aspirace

Na rozdíl od panlské pozice polská vláda opakovan poádala o pipojení ke skupin G20.

Ped summitem G20 v Londýn v roce 2009 vyjádila polská vláda zájem pipojit se ke panlsku a Nizozemsku a odsoudila organizaní nepoádek, v nm nkolik evropských lídr hovoí jménem celé EU bez legitimního povolení v pípadech, které patí Evropská komise .

Bhem setkání se zahraniními diplomaty v roce 2010 polský prezident Lech Kaczyski ekl:

Polská ekonomika je podle naich údaj 18. svtovou ekonomikou. Místo mé zem je mezi leny G20. Toto je velmi jednoduchý postulát: za prvé - vyplývá z velikosti polské ekonomiky , za druhé - vyplývá ze skutenosti, e Polsko je nejvtí zemí ve svém regionu a nejvtí zemí, která zaila uritý píbh. Ten píbh je politickou a ekonomickou transformací.

V roce 2012 napsal Tim Ferguson ve Forbes, e by se mlo uvaovat o výmn Argentiny za Polsko, piem tvrdil, e polská ekonomika smuje k vedoucí roli v Evrop a její lenství by bylo legitimnjí. Podobný názor vyjádil Marcin Sobczyk ve Wall Street Journal . Mamta Murthi ze Svtové banky ekla: ... Polsko být v klubu , to, co me Polsko udlat, je chovat se, jako by ji bylo v klubu, do kterého se chce pipojit.

V roce 2014 poradenská spolenost Ernst & Young zveejnila svou zprávu o optimálních lenech pro G20. Po analýze obchodních, institucionálních a investiních vazeb bylo Polsko zaazeno jako jeden z optimálních len.

lenství v G20 je souástí polského politického programu Právo a spravedlnost a prezidenta Andrzeje Dudy . V beznu 2017 se místopedseda polské vlády Mateusz Morawiecki zúastnil setkání ministr financí G20 v Baden-Badenu jako první polský zástupce.

Odpov skupiny Global Governance Group (3G)

V ervnu 2010 zástupce Singapuru pi OSN varoval G20, e její rozhodnutí budou mít dopad na vechny zem, velké i malé, a tvrdil, e do diskusí o finanní reform by mli být zahrnuti prominentní lenové, kteí nejsou leny G20. Singapur poté pevzal vedoucí úlohu pi organizaci skupiny Global Governance Group (3G), neformálního seskupení 30 zemí, které nepatí do skupiny G20 (vetn nkolika mikrostát a mnoha zemí tetího svta ), s cílem spolen efektivnji smovat své názory do procesu G20. Singapurské pedsednictví 3G bylo citováno jako dvod pro pozvání Singapuru na summit G20 v listopadu 2010 v Jiní Koreji, stejn jako na summity 2011, 2013, 2014, 2015, 2016 a 2017.

Kritiky zahraniní politiky

Americký asopis Foreign Policy publikoval lánky odsuzující G20 z hlediska její hlavní funkce jako alternativy k údajn exkluzivní G8. Zpochybuje kroky nkterých len G20 a podporuje názor, e nkteré národy by nemly mít lenství na prvním míst. Krom toho, vzhledem k tomu, e úinky Velké recese stále pokraují, asopis kritizoval úsilí skupiny G20 o provedení reforem svtových finanních institucí a oznail takové snahy za neúspchy.

irí starosti

Významné lenství skupiny G20 jí poskytuje silný pínos pro globální politiku, pestoe postrádá jakoukoli formální schopnost prosazovat pravidla. Existují spory ohledn legitimity skupiny G20 a kritiky její organizace a úinnosti jejích prohláení.

Kritici kritizovali transparentnost a odpovdnost skupiny G20, která upozoruje na absenci formální listiny a na skutenost, e nejdleitjí schzky G20 jsou zavené. V roce 2001 navrhla ekonomka Frances Stewartová Radu pro hospodáskou bezpenost v rámci OSN jako alternativu k G20. V takové rad by byli lenové voleni Valným shromádním na základ jejich významu pro svtové hospodáství a píspvku, který jsou ochotni poskytnout svtovému hospodáskému rozvoji.

Náklady a rozsah zabezpeení související se summity jsou v hostitelské zemi asto sporným problémem a summity G20 pilákaly demonstranty z rzných prostedí, vetn informaních aktivist , odprc bankovnictví se ástenými rezervami a antikapitalist . V roce 2010 vyvolal summit G20 v Torontu masové protesty a nepokoje , které vedly k nejvtímu hromadnému zatení v historii Kanady.

Dotace na fosilní paliva

Zem G20 tvoí tém 75% celosvtových emisí uhlíku a v roce 2009 pislíbily postupné zruení neefektivních dotací. Navzdory tmto slibm státy G20 v letech 2015 a 2021 dotovaly spolenosti vyrábjící fosilní paliva více ne 3,3 bilionu dolar, piem nkolik zemí zvýilo dotace; Austrálie (+48,2%), USA (+36,7%), Indonésie (+26,6%), Francie (+23,8%), ína (+4,1%), Brazílie (+3,0%), Mexiko (+2,6%). ína sama vyrábí více ne polovinu uhelné elektiny na svt.

Viz také

Poznámky

Reference

Bibliografie

Dalí tení

externí odkazy

Opiniones de nuestros usuarios

Alois Pešek

Tento záznam o G20 bylo přesně to, co jsem chtěl najít.

Emilia Zapletal

Konečně článek o G20, který se snadno čte.

Agata Tomanová

V tomto příspěvku o G20 jsem se dozvěděl věci, které jsem nevěděl, takže teď můžu jít spát.