easyJetVšechny poznatky, které lidé za staletí nashromáždili o easyJet, jsou nyní k dispozici na internetu a my jsme je pro vás shromáždili a uspořádali co nejpřístupnějším způsobem. Chceme, abyste měli rychlý a efektivní přístup ke všem informacím o easyJet, které chcete vědět, aby vaše zkušenost byla příjemná a abyste měli pocit, že jste skutečně našli informace o easyJet, které jste hledali.

Pro dosažení našich cílů jsme se snažili nejen získat co nejaktuálnější, nejsrozumitelnější a nejpravdivější informace o easyJet, ale dbali jsme také na to, aby design, čitelnost, rychlost načítání a použitelnost stránky byly co nejpříjemnější, abyste se mohli soustředit na to podstatné, znát všechny dostupné údaje a informace o easyJet, aniž byste se museli starat o cokoli dalšího, o to jsme se již postarali za vás. Doufáme, že jsme dosáhli svého cíle a že jste našli informace, které jste chtěli o easyJet. Proto vás vítáme a vyzýváme, abyste si i nadále užívali používání scientiacs.com.

EasyJet plc
Easyjet orange.png
Zaloený Bezen 1995 Sir Stelios Haji-Ioannou ( Bezen 1995 )
Dceiné spolenosti EasyJet UK
EasyJet Europe
EasyJet výcarsko (40%)
EasyJet Holidays
Mateská spolenost EasyGroup (33,73%)
Obchodováno jako LSEEZJ
Hlavní sídlo Luton , Anglie, Velká Británie
Klíoví lidé
Píjmy Pokles 3 009 milion GBP (2020)
Provozní zisk Pokles (777) milion liber (2020)
istý píjem Pokles (1079 milion liber) (2020)
Zamstnanci 14 000 (2021)
webová stránka www .easyjet .com Upravte to na Wikidata

EasyJet plc , stylizovaný jako easyJet , je britská nadnárodní skupina nízkonákladových leteckých spoleností se sídlem na letiti London Luton . Provozuje vnitrostátní a mezinárodní pravidelnou dopravu na více ne 1 000 trasách ve více ne 30 zemích prostednictvím svých pidruených leteckých spoleností EasyJet UK , EasyJet Switzerland a EasyJet Europe . EasyJet plc je kotována na londýnské burze cenných papír a je souástí indexu FTSE 250 . Spolenost EasyGroup Holdings Ltd (investiní nástroj zakladatele letecké spolenosti, ecko-kyperského podnikatele Steliose Haji-Ioannou a jeho rodiny) je nejvtím akcionáem s 15,269% podílem (k záí 2021). Zamstnává piblin 14 000 lidí se sídlem v celé Evrop, ale hlavn ve Velké Británii.

EasyJet zaznamenal expanzi od svého zaloení v roce 1995, kdy vyrostl kombinací akvizic a základních otvor pohánných spotebitelskou poptávkou po levné letecké doprav. Skupina spolu s pidruenými spolenostmi EasyJet UK , EasyJet Europe a EasyJet Switzerland provozuje více ne 300 letadel. Má 29 základen po celé Evrop, nejvtí je Gatwick . V roce 2014 pepravila letecká spolenost více ne 65 milion cestujících, co z ní iní druhou nejvtí leteckou spolenost v Evrop podle potu pepravených cestujících za spoleností Ryanair .

EasyJet byl uveden v televizním seriálu Airline vysílaném na ITV, který sledoval provoz letecké spolenosti v Londýn Luton a pozdji na dalích základnách. Jeho schéma výcviku pilot bylo pedmtem dalího televizního seriálu ITV, easyJet: Inside the Cockpit , který ml premiéru v srpnu 2017.

30. bezna 2020 spolenost EasyJet kvli pandemii COVID-19 uzemnila celou svoji flotilu letadel . Pozdji zaveli ti své základny.

Djiny

Pvod a formace

EasyJet má své koeny v obchodní innosti ecko - kyperského Steliose Haji -Ioannou , který údajn získal zájem o letecký obchod poté, co byl osloven jako potenciální investor do eckého franízanta Virgin Atlantic . Stelios uznal volné místo na trhu a rozhodl se prozkoumat vyhlídky na zahájení vlastní letecké spolenosti, protoe si od svého otce zajistil závazek pjky 5 milion liber (7,7 milionu dolar). Pi studiu rzných obchodních model v oboru se Stelios významn zajímal o amerického operátora Southwest Airlines , který úspn pijal postup cenové elasticity, aby byl konkurenceschopný vi tradin levnjím autobusm a pilákal zákazníky, kteí by za normálních okolností neuvaovali o letecké doprav. Tento princip se stal základním kamenem provozu EasyJet.

V roce 1995 zaloil Stelios spolenost EasyJet, která byla první spoleností v pozdjím konglomerátu easyGroup . Pi sputní zamstnával pouhých 70 lidí; spolenost sídlí na letiti London Luton , který byl tradin vyuíván pouze charterovými lety. Na podporu spolenosti se letit Luton rozhodlo poskytnout EasyJet bezplatné vyuití budovy o rozloze 15 000 tvereních stop pro své sídlo, které pojmenovalo easyLand ; jeho styl ízení pedstavoval minimální reii , napíklad ranou implementaci konceptu bezpapírové kanceláe . Spolenost EasyJet pvodn provozovala dvojici letadel Boeing 737-200 pronajatých za mokra , schopných pojmout 130 cestujících. Ty byly letecky pevezeny na dvou linkách: Luton do Glasgow a Edinburgh . Na poátku spolenost EasyJet fungovala jako papírová letecká spolenost, piem letadlo bylo létáno a udrováno v nájmu.

Poátení propaganí aktivita se zamila na relativn nízké ceny leteckých spoleností ve srovnání s úadujícími operátory. V prvním roce pepravil easyJet údajn piblin 40 000 cestujících.

V dubnu 1996 bylo spolenosti EasyJet dodáno první stoprocentní letadlo, umoující první mezinárodní linku spolenosti, do Amsterdamu , který byl provozován v pímé konkurenci s konkurenními leteckými spolenostmi British Airways (BA) a nizozemským vlajkovým dopravcem KLM . Konkurenti reagovali na vznikající EasyJet rznými zpsoby; zatímco BA byla do znané míry lhostejná, KLM se údajn rozhodla reagovat pomocí predátorské cenové strategie, která vedla k vyetování Evropské unie kvli nekalým soutním praktikám. Navzdory obchodnímu tlaku ze strany rozvíjejícího se neformálního sektoru nebyly tradiní letecké spolenosti schopny pímo pijmout podobné postupy jako EasyJet kvli dynamické ochran stávajících zamstnaneckých privilegií odbory .

A do íjna 1997 provozovala vechna letadla spolenosti EasyJet spolenost GB Airways a následn spolenosti Monarch Airlines a Air Foyle , protoe spolenost EasyJet dosud neobdrela osvdení leteckého provozovatele .

Plovoucí

Dne 5. listopadu 2000 byla spolenost EasyJet uvedena na londýnskou burzu . V íjnu 2004 koupila FL Group , vlastník leteckých spoleností Icelandair a Sterling , 8,4% podíl v letecké spolenosti. V prbhu roku 2005 spolenost FL pravideln zvyovala svj podíl ve spolenosti na 16,9%, co vedlo ke spekulacím, e by zahájila nabídku pevzetí britského dopravce. V dubnu 2006 vak hrozba pevzetí ustoupila, protoe spolenost FL prodala svj podíl za 325 milion EUR a zajistila tak zisk 140 milion EUR ze své investice.

V beznu 2013 byl EasyJet povýen na FTSE 100 ; ve stejném msíci spolenost zahájila svou 100. trasu z letit Gatwick, která nabízí lety pímo z Londýna do Moskvy . Do roku 2015 spolenost letla do více ne 130 destinací ve 31 zemích, provozovala 26 základen soustedných po celé Evrop a mla celkem 10 000 zamstnanc.

Rozíení a akvizice

V beznu 1998 EasyJet koupil 40% podíl ve výcarské charterové letecké spolenosti TEA Basle za ti miliony výcarských frank . Letecká spolenost byla pejmenována na EasyJet Switzerland a zahájila franízové sluby 1. dubna 1999 poté, co pemístila své sídlo na mezinárodní letit v enev . eneva byla první novou základnou EasyJet mimo Spojené království. V roce 2002 byla konkurenní letecká spolenost Go Fly zakoupena za 374 milion liber; letecká spolenost zddila ti nové základny z Go, na letiti Bristol , East Midlands a londýnském letiti Stansted ; akvizice Go tém zdvojnásobila poet letadel Boeing 737-300 ve flotile EasyJet.

V roce 2002 letecká spolenost otevela svou základnu na letiti Gatwick . V letech 2003 a 2007 otevela dalí základny v Nmecku, Francii, Itálii a panlsku a vytvoila své zastoupení v kontinentální Evrop. Do roku 2007 EasyJet tvrdil, e provozuje více let denn ne kterákoli jiná evropská letecká spolenost.

Dne 25. íjna 2007 koupil EasyJet od spolenosti Bland Group celý základní kapitál spolenosti GB Airways . Tato akvizice byla ocenna na 103,5 milionu GBP a letecká spolenost ji vyuila k rozíení své innosti na Gatwicku a k vytvoení základny na letiti v Manchesteru .

V ervnu 2011 letecká spolenost otevela svou jedenáctou britskou základnu - na letiti London Southend , která nabízí lety do Alicante , Amsterdamu, Barcelony , Belfastu , Faro , Málagy , Jersey , Palmy de Mallorca a Ibizy .

V ervenci 2017 spolenost EasyJet oznámila, e oteve nové evropské sídlo v Rakousku, aby mohla fungovat po brexitu .

28. íjna 2017 spolenost EasyJet oznámila, e si v rámci svého evropského AOC pronajme 25 bývalých letadel Air Berlin A320 pro provoz v celé síti EasyJet Europe . Nkolik z tchto letadel sídlilo na letiti Berlín-Tegel , ne dolo k jeho uzavení. Tato letadla byla následn pevedena na letit Berlín-Brandenburg . Díve EasyJet fungoval pouze z letit Berlin-Schönefeld a Berlín-Tegel , kde EasyJet pevzal nkteré ze starých slueb Air Berlin.

30. bezna 2020 spolenost EasyJet pozastavila vechny lety, uzemnila celou flotilu a kvli uvaleným cestovním omezením propustila své posádky. Stalo se to poté, co spolenost provedla 650 záchranných let a odvezla 45 000 lidí zpt dom. V dubnu 2020 spolenost EasyJet zajistila pjku od britské vlády ve výi 600 milion liber bez jakýchkoli podmínek prostedí. V ervnu 2020 oznámil EasyJet svj zámr obnovit lety, piem polovinu svých linek proletl v ervenci 2020 a a 75 procent v srpnu 2020, i kdy se sníenou frekvencí.

V dubnu 2020 se spolenost EasyJet zapojila do sporu se svým majitelem a nejvtím akcionáem Steliosem Haji-Ioannou. Haji-Ioannou kritizoval rozhodnutí letecké spolenosti nepokouet se zruit zbývající objednávku Airbusu a tvrdil, e by to vytvoilo dodatený kapitál ve výi 4,5 miliardy GBP, který si letecká spolenost neme dovolit utratit. Vyhrooval svoláním valné hromady, aby kadé ti týdny odvolala editele, pokud nebudou podniknuty dalí kroky. Dne 22. kvtna se konala valná hromada, kde akcionái nakonec hlasovali více ne 99% ve prospch pedstavenstva EasyJet a zachování smlouvy s Airbusem.

Dne 19. kvtna 2020 spolenost odhalila, e byla pedmtem kybernetického útoku, jeho výsledkem bylo zveejnní osobních údaj 9 milion zákazník.

Dne 17. srpna 2020 spolenost EasyJet ve svém prohláení potvrdila, e zavírají ti základny ve Velké Británii. Stansted , Southend a Newcastle od konce srpna kvli nízké úrovni poptávky po letecké doprav ovlivnné pandemií COVID-19 .

Dne 10. záí 2021 spolenost tvrdila, e odmítla nabídku na pevzetí od konkurenního Wizz Air .

Dne 30.

Podnikové záleitosti

Obchodní strategie

EasyJet, stejn jako Ryanair , pouívá obchodní model propagovaný spoleností Southwest Airlines . Ob letecké spolenosti upravily tento model pro evropský trh prostednictvím dalích opatení ke sníení náklad, jako je neprodávání navazujících let nebo poskytování bezplatného oberstvení na palub. Klíovými body tohoto obchodního modelu jsou vysoké vyuití letadel, rychlé doby obratu, útování poplatk za doplkové sluby (jako je prioritní nástup do letadla, zapsaná zavazadla a jídlo) a udrování nízkých provozních náklad. Jedním z hlavních rozdíl EasyJet a Ryanair od Southwest je, e oba létají s mladou flotilou letadel. Jihozápad má prmrné stáí flotily 11,9 let, zatímco prmrné stáí let spoleností Ryanair a EasyJet je jen nco málo pes est let.

Strategií zamstnanosti spolenosti EasyJet bylo pvodn udrovat kontrolu s minimálním zapojením odbor. V prbhu roku 2000 letecká spolenost pijala jiný pístup a rozhodla se zajistit ubytování pro odbory.

Pvodn, podobn jako na jihozápad, EasyJet nepidlila místa - cestující obsadili vechna dostupná místa s moností zaplatit Speedy Boarding, co jim umonilo být první v letadle. Od roku 2012 jsou vem cestujícím pidlena oíslovaná místa ped zahájením nástupu, protoe se zjistilo, e to nezpomaluje asy nástupu a mohlo by to vydlávat více ne Speedy Boarding. Cestující mohou za uritá sedadla, jako jsou pední ady a otoná sedadla (která mají prostor pro nohy navíc), zaplatit píplatek.

Finanní výkon

Od zaátku pandemie COVID-19 do srpna 2020 získal EasyJet nové finance pes 2,4 miliardy GBP. Z této ástky pocházelo 600 milion GBP z nástroje Covid Corporate Financing Facility poskytovaného britskou vládou a více ne 400 milion GBP bylo vybráno z umístní akcií. V listopadu 2020 spolenost EasyJet oznámila, e kvli pandemii a uzavírkám v mnoha zemích sníí svj omezený letový plán na maximáln 20 procent kapacity. Rovn oznámila svou první roní ztrátu bhem 25leté historie spolenosti.

Finanní výkonnost EasyJet
Rok skonil Cestující letli Faktor zatíení Obrat (£ m) Zisk/ztráta ped zdanním (£ m) istý zisk/ztráta (£ m) Základní EPS (p)
30. záí 2020 48 100 000 87,2% 3009 (1273) (1 079) (264,9)
30. záí 2019 96 100 000 91,5% 6 385 430 349 88,6
30. záí 2018 88 454 611 92,9% 5 898 578 466 118,3
30. záí 2017 80,249,672 92,6% 5,047 408 325 82,5
30. záí 2016 73,137,826 91,6% 4669 495 427 108,4
30. záí 2015 68,629,825 91,5% 4,686 686 548 139,1
30. záí 2014 64 769 065 90,6% 4527 581 450 114,5
30. záí 2013 60 757 809 89,3% 4,258 478 398 101,3
30. záí 2012 58,399,840 88,7% 3,854 317 255 62,5
30. záí 2011 54 509 271 87,3% 3,452 248 225 52,5
30. záí 2010 48 754 366 87,0% 2 973,1 154,0 121,3 28.4
30. záí 2009 45,164,279 85,5% 2 666,8 54,7 71.2 16.9
30. záí 2008 43 659 478 84,1% 2 362,8 110,2 83,2 19.8
30. záí 2007 37,230,079 83,7% 1 797,2 201,9 152,3 36,62
30. záí 2006 32,953,287 84,8% 1,619,7 129,2 94,1 23,18
30. záí 2005 29 557 640 85,2% 1 314,4 67,9 42,6 10,68
30. záí 2004 24 343 649 84,5% 1 091,0 62.2 41,1 10,34
30. záí 2003 20,332,973 84,1% 931,8 51,5 32.4 8.24
30. záí 2002 11 350 350 84,8% 551,8 71,6 49,0 14,61
30. záí 2001 7,115,147 83,03% 356,9 40.1 37,9 15.2
30. záí 2000 5 600 000 263,7 22.1 22.1 11.9

Hlavní kancelá

Hangár 89 na letiti London Luton , ústedí spolenosti EasyJet.

Sídlem spolenosti EasyJet je Hangar 89 (H89), budova nacházející se v areálu londýnského letit Luton v Lutonu , Bedfordshire; hangár se nachází 150 metr (490 stop) od EasyLandu, pedchozího sídla letecké spolenosti. Hangár 89, postavený v roce 1974, má 30 000 tvereních stop (2 800 m 2 ) kanceláských prostor a me pojmout ti letadla velikosti Airbusu A319 najednou. Kdy EasyJet obdrel H89, ml kanceláské nastavení ve stylu sedmdesátých let. Letecká spolenost budovu zmodernizovala a pomalovala oranovou barvou.

Marketing

Poátení marketingový slogan spolenosti EasyJet byl dlat létání dostupným jako díny. Naléhalo na cestovatele, aby cestovní kancelá vyadili. Jeho pvodní reklama se skládala z neho více ne telefonního rezervaního ísla letecké spolenosti namalovaného jasn oranovou barvou na boku letadla. Specifická barva, kterou spolenost EasyJet pouívá, se velmi podobá barv telekomunikaní spolenosti Orange a byla pedmtem spor mezi tmito dvma spolenostmi v roce 2004, kdy spolenost easyGroup spustila dceinou spolenost mobilních telefon easyMobile .

Letecká série TV vytvoený LWT a natáel v letech 1999 a 2007 provedeny EasyJet jméno domácnosti ve Spojeném království. Série, i kdy ne vdy zobrazovala leteckou spolenost v pozitivním svtle, bhem této doby hodn podpoila. Letecká spolenost od svého zaloení pouívala adu slogan , vetn Oblíbená letecká spolenost na webu, Poj, letíme a Lett, zachránit (parodie na slogan British Airways Lett, slouit ). Poté následovalo [....] od easyJet, piem nejpouívanjí byly Europe by easyJet a business by easyJet. Aktuáln pouívá slogan This is Generation easyJet.

ivotní prostedí

V ervnu 2007 spolenost EasyJet oznámila plány na výstavbu vlastního dopravního letadla, kterému se pezdívá EcoJet . Tvrdilo se, e má lepí palivovou úinnost ne souasná dopravní letadla. Aby toho bylo dosaeno, byl EcoJet popsán jako vyuívající propfanové motory a také konstruovaný s rozsáhlým vyuitím kompozitního materiálu z uhlíkových vláken . V dob oznámení bylo uvedeno, e k prvnímu letu mlo dojít nkdy v prbhu roku 2015. V té dob to ekl generální editel EasyJet Andy Harrison s tím, e: Nevyvinuli jsme nový koncept. Pevzali jsme nápady od Boeingu. "Airbus a výrobci motor a dali je dohromady." Harrison tvrdil, e EcoJet v kombinaci s dalími vylepeními v tomto odvtví umoní do osmi let 50% sníení emisí skleníkových plyn . Od té doby vak bylo o projektu nkolik oznámení.

V únoru 2011 letecká spolenost namalovala osm svých letadel lehkým, tenkým polymerem revoluní nanotechnologické vrstvy . Funguje tak, e sniuje hromadní neistot a sniuje odpor vzduchu po povrchu letadla, ím se sniuje úet za palivo. Odhaduje se, e letecká spolenost me uetit 12% ron, co odpovídá sníení náklad na palivo o 14 milion liber. Tento nátr ji byl pouit na amerických vojenských letadlech a v pípad úspchu by EasyJet aplikoval barvu na celou svoji flotilu. Na konci roku 2015 spolenost EasyJet zaala vyuívat umlou inteligenci (AI) a velká data za úelem zvýení efektivity, sníení náklad a zlepení zákaznických zkueností.

Dne 27. záí 2017 spolenost EasyJet oznámila partnerství s americkou zaínající spoleností Wright Electric za úelem vývoje a zavedení pln elektrické letecké spolenosti se 120 sedadly na krátké vzdálenosti. íká se, e pohonný systém obsahuje sérii osmi elektricky pohánných ventilátor, které jsou uloeny v kídlech a které jsou napájeny adou baterií umístných pod podlahou kabiny; tvrdí se, e má dolet zhruba 335 mil, vhodný pro zhruba jednu ptinu souasných mstských linek spolenosti EasyJet, a usnaduje lety s nulovými emisemi, stejn jako o 50% tií a o 10% levnjí provoz ne konvenní proudová letadla. V té dob spolenost EasyJet uvedla, e zamýlí uvést elektrická letadla do výnosové sluby do 10 let. V íjnu 2018 spolenost EasyJet uvedla, e bylo dosaeno pokroku v oblasti elektrických ambicí a e partnerství plánuje testovat devítimístné elektrické letadlo ji v roce 2019.

Od listopadu 2019 easyJet kompenzuje emise uhlíku ze vech svých let pomocí projekt kompenzace uhlíku, které splují akreditaci Gold Standard nebo Verified Carbon Standard (VCS). V dsledku toho je první velkou leteckou spoleností na svt, která provozuje lety s nulovými emisemi uhlíku v celé své síti. Letecká spolenost to popisuje jako doasné opatení, zatímco se vyvíjí dalí generace pohonu letadel. V dsledku toho spolenost easyJet oznámila partnerství s Airbusem na spoleném výzkumném projektu vodíkových letadel s nulovými emisemi.

Kritika

EasyJet byl v Nmecku kritizován za nedodrování práva Evropské unie o odkodnní (a pomoci cestujícím) v pípadech odepení nástupu na palubu, zpodní nebo zruení letu ( naízení 261/2004 ). Pi zruení let by cestujícím mla být vrácena ástka do jednoho týdne. V roce 2006 letecká spolenost ne vdy vrátila letenky vas. Cestující obas museli na náhradu svých výdaj ekat déle.

Spolenost EasyJet vedla kampa za to, aby Spojené království nahradilo leteckou osobní dopravu (APD) novou daní, která se bude liit v závislosti na ujeté vzdálenosti a typu letadla.

V ervenci 2008 britský úad pro normalizaci reklamních norem (ASA) kritizoval tiskovou kampa letecké spolenosti za zavádjící environmentální tvrzení, e její letadlo vypustilo o 22% mén emisí ne konkurenní letecké spolenosti. Pouité údaje nebyly zaloeny na emisích produkovaných letadlem EasyJet nebo emisích produkovaných leteckou spoleností celkov, jak vyplývá z reklamy, a ASA prohlásila, e letecká spolenost poruila pravidla reklamy. Rozsudek, který následoval, pokáral leteckou spolenost v dubnu 2007 poté, co uvedla, e její letadla vytváejí o 30% mení zneitní na cestujícího ne nkteí její soupei.

V ervenci 2011 se letecká spolenost pokusila odmítnout pepravu chlapce se svalovou dystrofií, protoe ml elektrický invalidní vozík. Pi samostatných incidentech v roce 2012 se paralympionikm dostalo podobného zacházení a francouzský soud shledal leteckou spolenost vinnou ze tí pípad diskriminace zdravotního postiení. V lednu 2017 dostala spolenost pokutu 60 000 EUR od jiného francouzského soudu, protoe v roce 2010 odmítla umonit vstup zdravotn postienému cestujícímu; spolenost citovala obavy o bezpenost a interní pedpisy, ale uvedla, e se proti rozsudku neodvolá.

V záí 2013 cestující, který poslal tweet stující si na leteckou spolenost poté, co se jeho let zpozdil, ekl, e mu bylo pvodn eeno, e mu kvli vysílání nebude dovoleno nastoupit do letadla.

Dne 27. srpna 2020 byla letecká spolenost alována enou kvli diskriminaním obavám. ena byla dvakrát za sebou poádána, aby zmnila sedadla, aby se tam ubytovali dva ultraortodoxní idovtí mui.

Evropský AOC

EasyJet Europe Airbus A319 dorazí na letit Bristol v kvtnu 2019. Tento letoun je zapsána v Rakousku OE-LQQ.

Po britském referendu o vystoupení z Evropské unie oznámil EasyJet plán na zízení osvdení leteckého provozovatele (AOC) v jiném lenském stát EU. To zajistí letová práva 30% sít EasyJet, která zstává zcela ve státech EU a mezi nimi, s výjimkou Velké Británie. Spolenost EasyJet oekává jednorázové náklady ve výi piblin 10 milion GBP bhem dvou let, piem ve finanním roce 2017 bude vynaloeno a 5 milion GBP. Hlavním hybatelem náklad je optovná registrace letadel v jurisdikci EU AOC. V ervenci 2017 spolenost EasyJet oznámila, e poádala a následn jí ministerstvo dopravy udlilo osvdení rakouského leteckého provozovatele (AOC) a provozní povolení, ím zaloila spolenost EasyJet Europe . Nová letecká spolenost má hlavní sídlo ve Vídni a umoní EasyJet pokraovat v provozování let napí evropskými zemmi i uvnit nich i poté, co Spojené království opustí EU. První letadlo, Airbus A320, bylo znovu zaregistrováno jako OE-IVA.

Spolenost EasyJet oznámila, e pechod ve Velké Británii nepovede ke ztrát pracovních míst, protoe zamstnanci spolenosti EasyJet Europe ji mají sídlo v EU -27. Zamstnanci spolenosti EasyJet UK budou nadále sídlit v Lutonu. Tato skupina tedy bude zahrnovat ti letecké spolenosti, EasyJet UK, EasyJet Europe a EasyJet Switzerland, piem vechny jsou ve vlastnictví spolenosti EasyJet plc, která je sama vlastnna a kontrolována EU, kótována na londýnské burze cenných papír a sídlí ve Velké Británii. V kvtnu 2018 spolenost EasyJet potvrdila, e je velmi blízko k dosaení poadovaného vtinového vlastnictví akcií EU27 a e vláda Spojeného království ji bude nadále povaovat za britskou leteckou spolenost.

Destinace

Nejlepí letit podle destinací v roce 2020
Letit IATA Destinace
Londýn Gatwick LGW 118
Berlín Brandenburg BER 98
Londýn Luton LTN 80
eneva HPH 75
Bristol BRS 74
Manchester MU 69
Basilej/Mulhouse BSL 66
Milan Malpensa MXP 63
Lyon LYS 48
Benátky VCE 45
Amsterdam AMS 43
Paí Charles de Gaulle CDG 42
Pkný NCE 42
Edinburgh EDI 42
Neapol ZDÍMNUTÍ 39
Belfast BFS 37
Paí Orly ORY 28
Liverpool LPL 26
Lisabon LIS 22

EasyJet obsluhuje 136 destinací (k únoru 2019).

Dohody o kodexu

V roce 2013 spolenost EasyJet uzavela obchodní smlouvu se spoleností Transaero Airlines o zízení smlouvy o sdílení kód , podle ní spolenost Transaero získala právo prodat uritý poet míst na trase Moskva (Domodedovo) - Londýn (Gatwick) spolenosti EasyJet. Jednalo se o první smlouvu o sdílení kód pro EasyJet; bylo ukoneno, kdy spolenost Transaero Airlines v íjnu 2015 pestala létat. S odvoláním na sniující se poptávku na trase spolenost EasyJet v beznu 2016 ukonila vechny lety do Moskvy.

Spolenost EasyJet má se spoleností Emirates smlouvu o sdílení mil za odmnu .

Flotila

Aktuální skupinová flotila

Celková flotila EasyJet plc zahrnuje výhradn letadla Airbus. V íjnu 2021 skupina provozuje následující letadla:

Flotila EasyJet
Letadlo Ve slub Objednávky Cestující Operátor Poznámky
Airbus A319-100 56 - 156 EasyJet UK Starí letadla mají být vyazena a nahrazena A320neos
32 EasyJet Europe Starí letadla mají být v dchodu
5 EasyJet výcarsko Starí letadla mají být v dchodu
Airbus A320-200 59 - 186 EasyJet UK
83 186 EasyJet Europe
22 EasyJet výcarsko
Airbus A320neo 37 92 186 EasyJet UK Dodávky odloeny a po roce 2021
Airbus A321neo 10 16 235 EasyJet UK Dodávky byly zahájeny v ervenci 2018
v konfiguraci Airbus Cabin Flex (ACF)
4 EasyJet Europe
Celkový 308 108

Vechny lety v rámci Evropské unie mly být do ervence 2019 provozovány spoleností EasyJet Europe, která provozuje 45 letadel Airbus A319 a 91 letadel Airbus A320. Sesterská spolenost EasyJet Switzerland provozuje 6 letadel Airbus A319 a 21 letadel Airbus A320.

Strategie flotily a objednávky letadel

Stejn jako u jiných nízkonákladových dopravc má EasyJet strategii provozovat pouze jeden typ letadla. Zpoátku pouívala výhradn letadla Boeing 737, ale v íjnu 2002 objednala 120 letadel Airbus A319 a 120 moností . Od té doby vechny objednávky pocházejí z rodiny Airbus A320 a Boeingy byly vyazeny. Po akvizici GB Airways v roce 2007 zddil easyJet devt letadel Airbus A320 a est letadel Airbus A321 . To dalo letecké spolenosti njaký as na zhodnocení proveditelnosti provozu tchto vtích letadel. Na základ tohoto vyhodnocení spolenost EasyJet v ervenci 2008 vymnila 25 objednávek A319 za A320 a pozdji z flotily odstranila letadlo A321.

Dne 18. ervna 2013 letecká spolenost oznámila zámr získat - s výhradou souhlasu akcioná - 35 letadel Airbus A320 pro dodávky v letech 2015 a 2017 a 100 letadel Airbus A320neo pro dodávky mezi lety 2017 a 2022. V rámci dohody letecká spolenost bude mít nákupní práva na dalích 100 letadel A320neo. Souasná generace A320 a padesát A320neos nahradí souasná letadla A319.

Dne 15. kvtna 2017 spolenost EasyJet oznámila pemnu 30 objednávek A320neo na letadla A321neo, která budou pouita na runjích linkách. Tehdejí generální editelka spolenosti EasyJet Carolyn McCallová o této zmn uvedla: vtí letadla by pomohla spolenosti EasyJet zvýit kapacitu na letitích s omezeným provozem ve pice, jako je eneva, Amsterdam a Londýn Gatwick. Dodala, e A321neos by pomohl sníit náklady o 9 procent. Spolenost pevzala dodávku prvního A321neo 18. ervence 2018 na mezinárodní letecké výstav ve Farnborough .

Dne 20. listopadu 2018 si EasyJet objednal dalích 17 A320neo, piem jejich celková neo objednávka, vetn A321neo, byla 147.

Dne 19. listopadu 2019 si EasyJet objednal dalích 12 letadel A320neo, ím se celkový poet neo objednávek, vetn A321neo, zvýil na 159.

Historická flotila

Spolenost EasyJet díve provozovala následující letadla:

Historická flotila EasyJet
Letadlo Pedstaveno V dchodu Poznámky
Airbus A321-200 2008 2010 Zddno z GB Airways
Boeing 737-200 1995 1997 Oba letouny (G-BECG/G-BECH) byly v roce 1997 pevedeny do Virgin Express a do roku 2005 serotovány.
Boeing 737-300 1995 2006 Nahrazeno Airbusem A319-100s
Boeing 737-700 2000 2011 Nahrazeno letadly Airbus A320-200s

Sluby

Rezervace

Zpoátku byla rezervace pouze telefonická; jako prostedek k propagaci toho byla vechna letadla letecké spolenosti natena rezervaním telefonním íslem. Cestovní kanceláe nemají pobídky k rezervaci let u letecké spolenosti, protoe neplatí provize , co je pro nízkonákladové pepravce bnou praxí.

V prosinci 1997 jedna z designových a reklamních agentur spolenosti EasyJet navrhla Steliovi Haji-Ioannou, aby zváil vyzkouení webové stránky pro pímé rezervace. Odpov Haji-Ioannou byla: Internet je pro hlupáky, nikdy nevydlá peníze pro mé podnikání! Jiní manaei letecké spolenosti vidli potenciál a schválili zkuební verzi webové stránky zahrnující uvedení jiného telefonního rezervaního ísla na web, aby bylo moné sledovat úspch. Jakmile Haji-Ioannou vidl výsledky, rozmyslel si to a v dubnu 1998 byl sputn web elektronického obchodování schopný nabízet online rezervace v reálném ase; toto byl první takový web pro nízkonákladového dopravce v Evrop.

V prosinci 2001 pela letecká spolenost z rezervaního systému tetích stran na interní systém. Internetové rezervace byly cenov výhodnjí ne rezervace telefonické, aby odráely sníené náklady na call centrum ; jako dalí zpsob podpory pouívání webových stránek byla letadla znovu natena webovou adresou. Do jednoho roku bylo prostednictvím webové stránky provedeno více ne 50% rezervací; v dubnu 2004 se údaj údajn zvýil na 98%.

Palubní a palubní sluby

Kabiny letadel EasyJet jsou konfigurovány v uspoádání jedné tídy s vysokou hustotou.

Hlavní flotila letecké spolenosti, zahrnující letadla Airbus A319, A320/A320neo a A321neo, pepraví podle uspoádání a 156, 180/186 a 235 cestujících. Typický Airbus A319 pepravuje piblin 140 cestujících v konfiguraci jedné tídy, ale protoe letecká spolenost na kratích letech nepodává jídlo, rozhodla se pro mení galéry a nechala instalovat záchod v nevyuitém prostoru v zadní ásti letadla. Prostor uetený meními galérami umooval instalaci 156 sedadel. Kvli tomuto uspoádání sedadel mají letadla Airbus A319 letecké spolenosti namísto standardní konfigurace jednoho páru, která se nachází u vtiny letadel A319, dva páry otoných východ, aby byly splnny bezpenostní poadavky.

Spolenost EasyJet na svých letech neposkytuje bezplatná jídla ani nápoje (krom nkterých píleitostných charterových let provozovaných leteckou spoleností). Cestující mohou nakupovat zboí na palub z EasyJet Bistro koupit na palub programu. Prodej na palub je dleitou souástí vedlejích píjm letecké spolenosti ; na palub se prodávají dárky, jako jsou vn, kosmetika, pomcky a pedmty znaky EasyJet, dále lístky na sluby letitní dopravy nebo lístky na vlak. Msíní letový asopis letecké spolenosti se jmenuje Cestovatel .

Letecká spolenost díve poskytovala zábavu v letu (IFE) v nkterých letadlech, napíklad v bývalé flotile GB Airways, pomocí rozevíracích obrazovek u nkterých letadel Airbus; do roku 2018 bylo vekeré pouívání IFE ukoneno. Letecká spolenost nabízí ke koupi sluchátka spolu s cestovním poltáem a onicemi, podle skladových zásob. V prbhu roku 2017 byl u nkterých let EasyJet Switzerland zaveden Air Time , který cestujícím umouje pipojení k sledování výbru film a tení knih prostednictvím palubní WiFi sít; tuto slubu poskytuje Rakuten .

Frequent flyer, sluební cesty a vrnostní produkty

Nabízeny jsou ti rzné vrnostní produkty, pizpsobené pro byznys a asté zákazníky. Jedná se o Flexi Fare, EasyJet Plus a nový vrnostní program pro asté cestovatele s názvem Flight Club. Flexi Fare je typ letenky, která je obvykle draí ne bné jízdné a srovnatelná s obchodní letenkou u jiných leteckých spoleností. Tato jízdenka nabízí dalí flexibilitu, vetn neomezených bezplatných zmn data ve stanoveném období, bezplatných zmn trasy, bezplatného odbaveného zavazadla (1 x 20 kg), zvýeného píplatku za píruní zavazadlo a poukázky na oberstvení na palub 7,50 GBP. EasyJet Plus je produkt roního pedplatného zamený na asté zákazníky, obchodní i volnoasové. Tato sluba nabízí bezplatné pidlené sezení (vetn volného prostoru pro nohy), pednostní odbavení, rychlé sledování, rychlé nastupování a dalí kabinová zavazadla. Vrnostní program letecké spolenosti se nazývá Flight Club.

Hotely EasyJet a EasyJet Holidays

Dne 14. prosince 2004 zahájily spolenosti EasyJet a Hotelopia, dceiná spolenost spolenosti First Choice Holidays , spolen znakovou slubu rezervace ubytování EasyJetHotels. EasyJetHotels nabízí ubytovací produkty v celé síti leteckých spoleností. Zákazníkm, kteí si rezervují lety prostednictvím webových stránek letecké spolenosti, jsou poskytnuty cenové nabídky pro adu hotel v cílové destinaci. Alternativn si zákazníci mohou rezervovat ubytování samostatn na webových stránkách EasyJetHotels.

Dne 28. ervna 2007 rozíila letecká spolenost svj vztah se spoleností Hotelopia sputním EasyJetHolidays, která nabízí balíky dovolených chránné spoleností Travel Trust Association sloené z let EasyJet a ubytovacích produkt Hotelopia .

Dne 6. V beznu 2011 zajiovala spolenost EasyJet Holidays svátky a pestávky na msto na vech linkách leteckých spoleností.

Zpráva z poloviny listopadu 2019 naznaila, e spolenost plánuje znovu zahájit podnikání s balíkem o prázdninách po bankrotu bývalého konkurenta Thomase Cooka .

Celkový evropský trh s balíkovými prázdninami má hodnotu kolem 61 miliard GBP ron ... víme, e zákazníci chtjí dovolenou s rznou délkou trvání, a ne podle tradiních sedmi a 14 nocí. Samotná Velká Británie je trhem 13 miliard GBP a kadoron rostla o 6%, uvedl mluví spolenosti.

Reference

Poznámky

Citace

Bibliografie

  • Jones, Lois (2007). EasyJet: Píbh nejvtí britské nízkonákladové letecké spolenosti . Londýn: Aurum Press. ISBN 978-1-84513-247-7.

externí odkazy

Média související s EasyJet na Wikimedia Commons

Opiniones de nuestros usuarios

Marcela šimková

Zjistil jsem, že informace, které jsem našel o easyJet, jsou velmi užitečné a příjemné. Kdybych měl dát "ale", možná by to bylo tak, že to není dostatečně inkluzivní ve svém znění, ale jinak je to skvělé.

Dominik Němečková

Tento článek o easyJet mě zaujal, připadá mi zvláštní, jak dobře jsou slova změřena, je jako...elegantní.

Sarah Polák

Skvělý příspěvek o easyJet.