Castlevania: Order of EcclesiaVšechny poznatky, které lidé za staletí nashromáždili o Castlevania: Order of Ecclesia, jsou nyní k dispozici na internetu a my jsme je pro vás shromáždili a uspořádali co nejpřístupnějším způsobem. Chceme, abyste měli rychlý a efektivní přístup ke všem informacím o Castlevania: Order of Ecclesia, které chcete vědět, aby vaše zkušenost byla příjemná a abyste měli pocit, že jste skutečně našli informace o Castlevania: Order of Ecclesia, které jste hledali.

Pro dosažení našich cílů jsme se snažili nejen získat co nejaktuálnější, nejsrozumitelnější a nejpravdivější informace o Castlevania: Order of Ecclesia, ale dbali jsme také na to, aby design, čitelnost, rychlost načítání a použitelnost stránky byly co nejpříjemnější, abyste se mohli soustředit na to podstatné, znát všechny dostupné údaje a informace o Castlevania: Order of Ecclesia, aniž byste se museli starat o cokoli dalšího, o to jsme se již postarali za vás. Doufáme, že jsme dosáhli svého cíle a že jste našli informace, které jste chtěli o Castlevania: Order of Ecclesia. Proto vás vítáme a vyzýváme, abyste si i nadále užívali používání scientiacs.com.

Castlevania: ád Ecclesia
Castlevania ooe pední obálka.jpg
Severoamerický box art
Vývojái Konami
Vydavatelé Konami
editel (y) Akihiro Minakata
Producent (y) Koji Igarashi
Umlci Masaki Hirooka
Spisovatel (y) Kei Shigema
Tomohiro Takeda
Katuyuki Kuriyama
Takayoshi Kakehashi
Skladatelé Michiru Yamane
Yasuhiro Ichihashi
Série Castlevania
Platformy Nintendo DS
Uvolnní
  • NA : 21. íjna 2008
  • JP : 23. íjna 2008
  • KO : 27. íjna 2008
  • EU : 6. února 2009
  • AU : 12. bezna 2009
ánr Platforma-dobrodruství
Reimy Pro jednoho hráe , pro více hrá

Castlevania: Poadí Ecclesia je platforma-dobrodruná hra a tetí Nintendo DS splátka Castlevania série. Reie: Akihiro Minakata, producent Koji Igarashi se vrací. Dj zahrnuje Shanoa , který je souástí organizace, která má Draculu porazit poté, co klan Belmont zmizel.

Hratelnost

Castlevania: Order of Ecclesia je dvourozmrná akní adventura, která obsahuje prvky dobrodruství a hraní rolí , jako je schopnost vybavit brnní a kouzlit. Nový bojový systém s názvem Glyph System umouje hráov postav Shanoa sbírat ikony zvané Glyph symboly, které me získat poráením nepátel nebo dobýváním výzev. Tyto symboly lze vybavit paemi a zády, co jí umouje provádt speciální schopnosti a dovednosti. Hrá me ovládat více ne 100 rzných glyf, napíklad glyf zbraní a kouzel. Glyfy pouívají k práci magické body (MP) a jakmile je midlo MP vyerpáno, hrá musí pestat útoit, aby se mohl dobít. Hrá me také pouít speciální techniku Glyph Union, která volá silnjí útok na základ vybavených glyf. Útoky Unie pohlcují ukazatel Heart Points, co je funkce, která v Portrét ruiny chybla. Existují také urité glyfy, které lze pouít k vyeení nkterých hádanek.

Ve he lze navtívit mnoho rzných typ lokalit, vetn les, hor a oceán. Existuje celkem 20 míst, mezi nimi se prochází mapa podsvtí. Krom boje s nepáteli a pesunu z jednoho místa na druhé má hrá také adu vedlejích úkol, které musí vyeit. Po dokonení úkolu obdrí hrá na oplátku cenu. Pokud hrá dokoní hru, budou mu k dispozici nové funkce, vetn zvukového testu, tvrdého reimu, reimu spchu éfa a reimu Albus s alternativní hratelnou postavou. Je také vybaven online hrou , která umouje hrái obchodovat s jinými hrái nebo jít proti sob v reimu proti. Hra také vyuívá propojení DS-to-Wii s Castlevania Judgment , které odemyká obsah v obou hrách. Order of Ecclesia je první kanonickou hrou v sérii, ve které se bi Vampire Killer neobjevuje v ádné podob.

Spiknutí

Castlevania: Order of Ecclesia se odehrává po Castlevania: Symphony of the Night , nkdy v 19. století, tsn po ée Richtera Belmonta. Vzhledem k tomu, e klan Belmont do té doby zmizel, je vytvoeno nkolik organizací, které mají prozkoumat protiopatení proti Drákulovi a jeho pípadnému návratu. Mezi tmito organizacemi byl nejslibnjí ád Ecclesia, který vytvoil triádu magických glyf zaloených na Drákulov moci, pojmenovanou Dominus. Shanoa je lenem, kterého vdce ádu Barlowe vybral jako lidské plavidlo pro Dominuse. Kdy rituál zaíná, Dominovy glyfy (hnv, nenávist, agonie) jsou ukradeny Shanoovým kolegou Albusem a Shanoa ztrácí vzpomínky a emoce. Jde je vyzvednout, ani by vdla o jeho skutených zámrech.

Ve svém pronásledování Shanoa dorazí do oputné vesnice Wygol a zjistí, e Albus unesl její obyvatele, pivedl je na rzná skrytá místa a uvznil je. Jak je Shanoa zachrauje v prbhu hry, dozvídá se, e je Albus zajal, aby na nich provedli njaký druh experimentu, který zahrnoval odebrání vzork jejich krve. Pi dvou píleitostech Shanoa vystopuje Albuse, který jí ochotn dá dva z Dominusových glyf. Kdy zjistí, e je posedlý silou tetího glyfu, je nucena s ním bojovat. Po zabití Albuse pohltí jeho mysl a dui Shanoa spolen s posledním Dominusovým glyfem. Albus vysvtluje, e jeho skuteným zámrem bylo najít zpsob, jak porazit Draculu bez Shanoa pomocí Dominuse, protoe vdl, e by ji to zabilo, kdyby to pouila. Její ztracené vzpomínky a emoce ve skutenosti vzal Dominus, a ne Albus, jak Barlowe ekl Shanoa. Také prozrazuje, e experimentoval na vesnianech proto, e byli posledními potomky klanu Belmont, a vil, e jejich krev bude mít sílu pomoci mu ovládat Dominuse, ani by ho to pohltilo.

Po konfrontaci s Barlowem se Shanoa po poznání pravdy dozví, e jeho skuteným cílem je pivést Draculu zpt k ivotu, piem Shanoa pouije jako ob. Poté, co je Barlowe poraen v boji, nabízí svj vlastní ivot k oivení Drákuly a objeví se Drákulv hrad. Nakonec, kdy se Shanoa postaví Drákulovi, úspn ho porazí pomocí Dominuse, zdánliv za cenu vlastního ivota. Objeví se vak Albus a prozradí, e musí být nabídnuta pouze jedna due. Obtuje svou vlastní dui místo Shanoa, ale ne díve, ne jí obnoví vzpomínky a emoce a poádá ji, aby se za nj usmála. Hrad se rozpadá a Shanoa utee.

Rozvoj

Hru vytvoil tým, který spolu s Igarashim vytvoil Castlevania: Portrait of Ruin . V rozhovoru pro Wired Igarashi ekl: Dláme dalí verzi Nintendo DS. Oficiální oznámení nebylo, ale dláme to ... chceme, aby si lidé uili verzi PSP Castlevania: The Dracula X Chronicles "a poté to oznámíme. Pokejte prosím chvíli". 25. ledna 2008 se objevila skupina uniklých screenshot ze hry DS Castlevania, která také ukázala konektivitu Wii . V reakci na to Igarashi neposkytl pímou odpov, jestli to byla dokonce stejná hra, nebo ekl, e jde o oficiální produkt Konami - ekl IGN, e Konami nekomentuje fámy nebo spekulace. Nakonec bylo pozdjí aktualizací potvrzeno, e se jedná o screenshoty z Order of Ecclesia .

Recepce

Castlevania: Order of Ecclesia získala píznivé recenze podle agregátoru recenzí videohry Metacritic . Shane Bettenhausen to oznail za kíence Symphony of the Night a Simon's Quest s tím, e vysoká úrove obtínosti byla vyváena prvky hraní rolí. Bettenhausen se také vyjádil ke kvalit hry, navzdory délce poznamenal, e existují 3 nebo 4 úrovn vcí, které je teba najít. Své zkuenosti se hrou uzavel slovy Je to vechno akní RPG Castlevania v celé své kráse. Pozdji této he udlil A- for 1Up.com s tím, e stále me vdechnout nový ivot této dlouhodobé, asto samokanibalizující franíze. Game Informer ' s Tim Turi ocenil její hratelnost a nazval jej jeho oblíbený mobilní Castlevania titul. Edge Magazine UK dal he skóre 6 z 10, kritizoval nadmrné vedlejí úkoly. Napsali: Je koda, e Konami tak pehnan nafukuje záitek ranou prací. Game Revolution psal o boji pozitivn, ale cítil, e to byl celkov slabí titul ve srovnání s Castlevania: Dawn of Sorrow a záznamy vydané na Game Boy Advance.

Castlevania: Order of Ecclesia byla ocenna nejlepí hrou Nintendo DS od GameTrailers v jejich cenách 2008 videoher. Byla také ocenna Nejlepí platformovou hrou pro Nintendo DS od IGN . Byl také nominován na nkolik dalích ocenní specifických pro Nintendo DS, vetn Best Graphics Technology, Best Original Score a Game of the Year. Po nominacích vak nezískal ádnou z cen.

Poátení prodeje hry v Japonsku byly hláeny na 19 000 prodaných kopií bhem prvního týdne.

Shanoa získala obecn pozitivní pijetí po svém vystoupení v Castlevania: Order of Ecclesia . Byla zaazena do seznamu Complex 50 nejvtích hrdinek ve videohrách. Spisovatel Mary Sue Jonathan Ore napsal lánek, ve kterém chválil Shanoa jako píklad hlavní eny ve videohe, která se povedla. Pochválil také její design s tím, e postrádá zjevnou sexualizaci a pitom je stále atraktivní postavou. Poznamenává, e její aty bez zádech psobí naden, ani by se cítila vulgárn, a dodává, e zatímco zpoátku se me zdát jako nadbytená, chatrná postava maskovaná jako silná enská postava, v píbhu má agenturu. Zvlát ji povauje za lepí ne jiné enské postavy Castlevania, jako jsou Maria Renard , Sypha Belnades a Charlotte Aulin , z nich vechny jsou sekundární k protagonistovi jejich her. Spisovatel Zachary Miller podobn cítil, e Shanoa byla první silnou hlavní enskou rolí v sérii, s výjimkou Sonia Belmontové, kterou Igarashi udlal nekanonickou. Jonathan Holmes z Destructoidu ji nazýval enou s hloubkou a úelem, chválil její schopnosti a oznaoval ji za jednu z nejzajímavjích, ne -li nejvíce, nejzajímavjích protagonistek Castlevanie vech dob. GamesRadar ocenil Shanoa nejsexi novou hrdinkou roku 2008 a pochválil ji za to, e je atraktivní, ani by svlékla kadý poslední kousek obleení. Ona byla také chválen jako vzácný píklad enské vedení Castlevania . Joystiq, spisovatelka Candace Savino, pro ni byla ped vydáním ádu Ecclesia nadená a oznaila ji za docela drsnou postavu. Spisovatelka asopisu Escapist Keane Ng nicmén cítila, e nevyvolá genderovou revoluci v adách protagonist videoher, ale pesto cítila, e je v této sérii jedinenou hlavní hrdinkou. Spisovatel Phillip Willis ml pocit, e díky její amnézii je stereotypní i pro jiné podobné postavy ze hry na hrdiny. Revoluce hry byla k tomuto bodu zápletky krititjí, podobn ji kritizovala za stereotypní a zárove cítila, e dlá ze Shanoa zcela neempatického a chladného a bez ivota. Design a schopnosti Bloodstained: Ritual of the Night hlavní hrdinky Miriam byly porovnány s Shanoa v prodejnách, jako je Hardcore Gamer.

Poznámky

Reference

externí odkazy

Opiniones de nuestros usuarios

Jozef Procházková

Můj táta mě vyzval, abych udělal domácí úkol, aniž bych použil cokoli z Wikipedie, řekl jsem mu, že to zvládne prohledáním mnoha jiných stránek. Naštěstí jsem našel tento web a tento článek o Castlevania: Order of Ecclesia mi pomohl dokončit můj úkol. Málem jsem upadl do pokušení jít na Wikipedii, protože jsem nemohl najít nic o Castlevania: Order of Ecclesia, ale naštěstí jsem to našel zde, protože pak táta zkontroloval historii procházení, aby zjistil, kde byl. Dokážete si představit, že se dostanu na Wikipedii? Naštěstí jsem našel tento web a článek o Castlevania: Order of Ecclesia zde. Proto vám dávám svých pět hvězdiček.

Renata Hrubá

Pěkný článek z Castlevania: Order of Ecclesia.

Nikola Richterová

Tento příspěvek na Castlevania: Order of Ecclesia mi pomohl na poslední chvíli dokončit práci na zítřek. Už jsem se viděl, jak zase používám Wikipedii, což nám učitelka zakázala. Díky za záchranu.

Vladislav Mašek

Informace o proměnné Castlevania: Order of Ecclesia jsou velmi zajímavé a spolehlivé, stejně jako ostatní články, které jsem dosud četl, kterých je již mnoho, protože na své datum na Tinderu čekám téměř hodinu a neobjevuje se, takže mi to dává, že mě to postavilo. Využívám příležitosti nechat pár hvězd pro společnost a vysrat se na svůj zkurvený život.