Castlevania: Legacy of DarknessVšechny poznatky, které lidé za staletí nashromáždili o Castlevania: Legacy of Darkness, jsou nyní k dispozici na internetu a my jsme je pro vás shromáždili a uspořádali co nejpřístupnějším způsobem. Chceme, abyste měli rychlý a efektivní přístup ke všem informacím o Castlevania: Legacy of Darkness, které chcete vědět, aby vaše zkušenost byla příjemná a abyste měli pocit, že jste skutečně našli informace o Castlevania: Legacy of Darkness, které jste hledali.

Pro dosažení našich cílů jsme se snažili nejen získat co nejaktuálnější, nejsrozumitelnější a nejpravdivější informace o Castlevania: Legacy of Darkness, ale dbali jsme také na to, aby design, čitelnost, rychlost načítání a použitelnost stránky byly co nejpříjemnější, abyste se mohli soustředit na to podstatné, znát všechny dostupné údaje a informace o Castlevania: Legacy of Darkness, aniž byste se museli starat o cokoli dalšího, o to jsme se již postarali za vás. Doufáme, že jsme dosáhli svého cíle a že jste našli informace, které jste chtěli o Castlevania: Legacy of Darkness. Proto vás vítáme a vyzýváme, abyste si i nadále užívali používání scientiacs.com.

Castlevania: Legacy of Darkness
Castlevania Legacy of Darkness.jpg
Severoamerický box art
Vývojái Konami Computer Entertainment Kobe
Vydavatelé Konami
editel (y) Yuji Shibata
Producent (y) Etsunobu Ebisu
Spisovatel (y) Takeo Yakushiji
Koichi Yagi
Skladatel (y) Masahiko Kimura
Série Castlevania
Platformy Nintendo 64
Uvolnní
  • NA : 8. prosince 1999
  • JP : 25. prosince 1999
  • EU : 3. bezna 2000
ánr Akní adventura , ploinovka
Reimy Jeden hrá

Castlevania: Legacy of Darkness je akní adventura ploinových videohra , který byl vyvinut a publikoval Konami pro Nintendo 64 . Byla vydána v roce 1999 a je prequelem a rozíenou verzí prvníhry Castlevania na Nintendu 64; obsahuje remake pvodní hry s vylepenou grafikou, pidanými padouchy a alternativními verzemi nkterých úrovní.

Hratelnost

Velká ást výzvy hry spoívá v peskakování z platformy na platformu a zárove se vyhýbá ekologickým rizikm, jako jsou nepátelé a pasti. Platformy jsou obvykle nehybné, ale nkteré se mohou otáet zpod pehrávae, pohybovat se prostedím jako elezniní stelec a rozpadat se nebo spadnout pod nohy. Existuje nkolik neviditelných platforem, které bu poskytují hrám strategickou výhodu, nebo vedou ke skrytým polokám.

Castlevania obsahuje prvky ze ánru survival hororových her. Krom pastí a narativních prostedk gotického hororu jsou hrái asto situováni do situací, které vyvolávají pocity stresu, úzkosti a zranitelnosti. Hrái mohou být uvznni v klecových soubojích s monstry, jako je bitva s psy Cerberus ve vile, kdy obrazovka ztmavne tém na ernou. Nkteré bitvy v kleci jsou naasované, napíklad bitvy s bossy v úrovni Duel Tower, kde bude hrá rozdrcen padajícím stropem, pokud by svého nepítele vas neporazili. S upíry se asto bojuje v klecových prostedích s komplikací, e se mohou pichytit na Carrie, Cornell, Henryho a Reinhardta a sát jim krev. Pokud se hrá neodpoutá rychlým otáením ovládací páky, stav postavy se zmní na vamp a oni nebudou moci pouít svou primární zbra ani léivé pedmty. Pokud není k zotavení pouita konkrétní poloka, hra se stává exponenciáln náronjí. Castlevania nabízí dv hororové sekvence peití s vysokými sázkami: V bluditi ve vile musí hrái pomáhat Henrymu pes labyrintové ivé ploty, zatímco silní, nepekonatelní nepátelé pronásledují. V Centru hradu musí hrái peliv nést pedmt magické nitro nervov drásající pekákovou dráhou na místo urení. Jeden pád nebo zásah me zpsobit explozi tkavé chemikálie, co má za následek okamitou smrt.

Spiknutí

Odehrává se v roce 1844 a ve he hraje muské zvíe Cornell v jeho snaze zabránit tomu, aby jeho adoptivní sestra Ada byla pouita jako ob k vzkíení Drákuly . Hra se otevírá, kdy Cornell dorazí do své vesnice, kterou Drákulovi pisluhovai spálili na zem. Nalezne ve dveích Adin pívsek a sleduje její vni a k Draculovu hradu.

V prbhu hry Cornell narazí na velkolepý majetek, který vlastní rodina Oldrey: JA Oldrey, pán vily, Mary, jeho manelka a Henry, jejich syn. Gilles de Rais a Actrise promnili Oldreyho v upíra. Na Maryinu ádost Cornell zavede Henryho do bezpeí. Pozdji v ivot se Henry vrací do Castlevanie, aby zachránil unesené dti.

V prbhu hry se Cornell setkává se svým soupeem a spolubojovníkem Ortegou. Ortega se spojil s Drákulou, aby nakonec Cornella v boji porazil a promnil se v tvora podobného chimée. Nakonec bojují blízko konce hry, tsn pedtím, ne Cornell porazí Drákuly a zachrání jeho sestru. Toho druhého dosahuje pouze obtováním svých schopností vlk-lovk. Ani by to hrdina vdl, získání této síly bylo skuteným cílem temných sil, protoe to byla dokonalá ob (ne Ada, jak pedpokládal Cornell) vzkíení Drákuly na jeho plnou moc.

Rozvoj

Legacy of Darkness bylo pokraováním prvního pokusu Konami ( Castlevania , také publikoval v roce 1999) vytvoit 3D Castlevania . Napíklad Cornell byl pítomen v raných vývojových médiích a tiskových informacích pro Castlevania , ale byl nakonec odstrann ped vydáním hry.

Legacy of Darkness ' s hlavním zamením je na novém píbhu (na prequel k Carrie a Reinhardt dobrodruství), ve kterém Cornell prozkoumá nové úrovn, stejn jako pepracované úrovn z Castlevania . Úrovn z Castlevanie , které nebyly drasticky zmnny (napíklad Villa), jsou asto navigovány novým nebo novým zpsobem a obsahují rzné hádanky. Dokonení hry jednou odemkne Henryho pátrání a on prozkoumá vlastní sadu úrovní a nové éfy. Mnoho z nich je pepracovaných úrovní z Castlevanie .

Úkoly Carrie a Reinhardta jsou druhotným zamením (bonusové funkce), které lze odemknout pouze po dokonení úkol Cornella i Henryho. Úkoly Carrie a Reinhardta postrádají dabing, nkteré filmové scény a pvodní návrhy úrovní pítomné v Castlevanii (kvli vesmírným problémm), místo toho pebírají návrhy nových úrovní (z úkol Cornella a Henryho). Jejich úkoly také obsahují nové éfy z Henryho úkolu, jako je Medusa a královna pavouka. Dostanou také nové brnní a návrhy zbraní, akoli pvodní poátení brnní z Castlevanie lze odemknout bhem Henryho hledání.

V Legacy of Darkness byla zefektivnna kontrola postav, kamery a snímkové frekvence. Hra podporuje doplnk Nintendo 64's Expansion Pak , který umouje volbu, ve které jsou textury zobrazovány ve vyím rozliení. Tento reim má vak urité problémy s obnovovací frekvencí. Legacy of Darkness obsahuje nkolik drobných dodatk, napíklad alternativní kostým pro Cornella a nové alternativní kostýmy pro Carrie a Reinhardta (jejich pvodní kostýmy z Castlevanie ).

Castlevania: Legacy of Darkness byla pítomna v pvodní chronologii série od jejího pvodního vydání a do roku 2002, kdy asová osa zveejnná na oficiálním japonském webu Castlevania: Harmony of Dissonance vynechala - stejn jako nkolik dalích her Castlevania - z kontinuity série. . Ostatní také zahrnuty Castlevania Legends pro Game Boy , Castlevania: Circle of the Moon a pvodní vydání Castlevania pro Nintendo 64 .

V roce 2006 sériový producent Koji Igarashi uvedl, e tyto hry byly vyazeny z asové osy [...] ne proto, e bych na nich nepracoval, ale proto, e je jejich reiséi povaovali za vedlejí projekty v sérii. Od odstranní v roce 2002 zaujímají události Legacy of Darkness nejednoznané místo v asových osách vydávaných spoleností Konami z Japonska, Konami z Ameriky a rzných herních publikací. Nejnovjí asová osa v anglitin, distribuovaná s pedobjednanými verzemi Castlevania: Portrait of Ruin in North America od Konami of America, obsahuje Legacy of Darkness, ale nepopisuje dj hry. Igarashi pozdji upesnil, e se na tituly dívá jako na ... Castlevania gaiden (podsérie) a pochválil je prohláením ... oba mají opravdu jedinený pohled na svt Castlevania.

Recepce

Legacy of Darkness obdrelo smíené recenze podle webu agregace recenzí GameRankings . Blake Fischer ze spolenosti NextGen o he ekl: Legacy of Mediocrity se jí více podobá, alespo ve 3D. Doufáme, e dalí pokraování Dreamcastu bude lepí, ale do té doby je to uspokojivé. (Je ironií, e zamýlená hra Dreamcast v seriálu Castlevania Resurrection byla nakonec zruena.) V Japonsku jí Famitsu dalo skóre 28 ze 40.

V roce 2012 ml Tim Turi z Game Informer pocit, e forma vlkodlaka je zajímavá, ale ne natolik, aby z nj byla dobrá hra.

Poznámky

Reference

externí odkazy

Opiniones de nuestros usuarios

Nikolas šimková

Nevím, jak jsem se dostal k tomuto článku o Castlevania: Legacy of Darkness, ale moc se mi líbil.

Ivona Mrázek

Skvělý objev tohoto článku o Castlevania: Legacy of Darkness a celé stránce. Přejde přímo k oblíbeným.