CastinusVšechny poznatky, které lidé za staletí nashromáždili o Castinus, jsou nyní k dispozici na internetu a my jsme je pro vás shromáždili a uspořádali co nejpřístupnějším způsobem. Chceme, abyste měli rychlý a efektivní přístup ke všem informacím o Castinus, které chcete vědět, aby vaše zkušenost byla příjemná a abyste měli pocit, že jste skutečně našli informace o Castinus, které jste hledali.

Pro dosažení našich cílů jsme se snažili nejen získat co nejaktuálnější, nejsrozumitelnější a nejpravdivější informace o Castinus, ale dbali jsme také na to, aby design, čitelnost, rychlost načítání a použitelnost stránky byly co nejpříjemnější, abyste se mohli soustředit na to podstatné, znát všechny dostupné údaje a informace o Castinus, aniž byste se museli starat o cokoli dalšího, o to jsme se již postarali za vás. Doufáme, že jsme dosáhli svého cíle a že jste našli informace, které jste chtěli o Castinus. Proto vás vítáme a vyzýváme, abyste si i nadále užívali používání scientiacs.com.

Flavius Castinus zastával v dob císaovy smrti pozici patriciuse na dvoe ímského císae Honoria , a pravdpodobn jet njakou dobu pedtím. Psobil také jako konzul roku 424.

Kariéra

V roce 422 bojoval s neúspnou kampaní v Hispanii, aby si podmanil Vandaly . Byl poslán na podporu Suevi nebo Suebian, nepátel Vandal, a piel se silou gotických foederati . Kampa vak byla kompromitována na samém zaátku, kdy podle jednoho zdroje jeho povýené a neikovné vykonávání velení vedlo k hádce mezi ním a vojenskou tribunou Bonifacius , chránncem císaovny Gally Placidie . Bonifacius náhle opustil expedici a nakonec dorazil do Afriky, kde si zaal budovat mocenskou základnu. Castinus pokraoval do Hispanie, kde zpoátku ml znaný úspch proti Vandalm v Baetice , podailo se jim dostat se pod blokádu a piblíil se k tomu, e je pinutil ke kapitulaci. V tomto míst ho bohuel gotití pomocníci njakým blíe neureným zpsobem zradili, co vedlo k jeho poráce v bitv u Tarraco ; Castinus byl nucen ustoupit zpt do Tarraco ( Tarragona ).

Náhlá smrt nonentity císa Honorius 15. srpna 423, která následovala po smrti aktivnjího Constantia III (421) a exilu císaovny Gally Placidie do Konstantinopole (jaro 423), vytvoila mocenské vakuum pokud to lze tak popsat , íká John Matthews, který byl naplnn, jak bychom mli oekávat, uzurpací . Eastern císa Theodosius II váhal, aby nominovala nového císae ze Západu ; Stewart Oost zdrazuje, e po Honoriov smrti se technicky a právn stal jediným vládcem celé ímské íe. Oost také tvrdí, e Theodosius dosáhl dohody s Castinem, kde by Castinus psobil jako jeho vice-regent na Západ a na oplátku Theodosius jmenoval Castina a východního Victora konzuly na rok 424. Pokud k takové dohod dolo, Castinus ji poruil, kdy se pipojil pi prohláení Joannesa , vysokého státního úedníka, za nového západního císae koncem roku 423.

Joannes byl nejistý císa. Císa Theodosius pítí rok investoval svého mladého bratrance Valentiniána III. Se ctí Caesara, poté vyslal armádu proti Joannesovi. Uchvatitel byl zajat a popraven v ervnu/ervenci 425. Castinova role v tchto událostech není známa; Oost poznamenává jeho iny za vlády uchvatitele, neslyíme absolutn nic. Matthews strun uvádí, e Castinus byl poslán do exilu; zatímco souhlasí s Matthewsem, Oost dodává, e pochybný zdroj íká, e nael útoit v kesanské velkorysosti jiného starého nepítele, hrabte Bonifáce z Afriky .

Reference

Opiniones de nuestros usuarios

Pavla Toman

Článek o Castinus je úplný a dobře vysvětlený. Neodstraňuji ani nepřidávám čárku.

Valerie Marek

Tento záznam o Castinus bylo přesně to, co jsem chtěl najít.

Eduard Holý

Můj táta mě vyzval, abych udělal domácí úkol, aniž bych použil cokoli z Wikipedie, řekl jsem mu, že to zvládne prohledáním mnoha jiných stránek. Naštěstí jsem našel tento web a tento článek o Castinus mi pomohl dokončit můj úkol. Málem jsem upadl do pokušení jít na Wikipedii, protože jsem nemohl najít nic o Castinus, ale naštěstí jsem to našel zde, protože pak táta zkontroloval historii procházení, aby zjistil, kde byl. Dokážete si představit, že se dostanu na Wikipedii? Naštěstí jsem našel tento web a článek o Castinus zde. Proto vám dávám svých pět hvězdiček.