Casshern SinsVšechny poznatky, které lidé za staletí nashromáždili o Casshern Sins, jsou nyní k dispozici na internetu a my jsme je pro vás shromáždili a uspořádali co nejpřístupnějším způsobem. Chceme, abyste měli rychlý a efektivní přístup ke všem informacím o Casshern Sins, které chcete vědět, aby vaše zkušenost byla příjemná a abyste měli pocit, že jste skutečně našli informace o Casshern Sins, které jste hledali.

Pro dosažení našich cílů jsme se snažili nejen získat co nejaktuálnější, nejsrozumitelnější a nejpravdivější informace o Casshern Sins, ale dbali jsme také na to, aby design, čitelnost, rychlost načítání a použitelnost stránky byly co nejpříjemnější, abyste se mohli soustředit na to podstatné, znát všechny dostupné údaje a informace o Casshern Sins, aniž byste se museli starat o cokoli dalšího, o to jsme se již postarali za vás. Doufáme, že jsme dosáhli svého cíle a že jste našli informace, které jste chtěli o Casshern Sins. Proto vás vítáme a vyzýváme, abyste si i nadále užívali používání scientiacs.com.

Casshern Sins
Casshern Sins DVD.jpg
Obálka prvního svazku DVD s titulární postavou Casshern (v popedí) a Friender (pozadí).
Ins ins Híchy
(Kyashn Shinsu)
Anime televizní seriál
Reie Shigeyasu Yamauchi
Produkovaný Hiroyuki Oomori
Yasuhiro Kamima
Napsáno Yasuko Kobayashi
Hudba od Kaoru Wada
Studio Tatsunoko Productions (produkce)
Madhouse (animace)
Licencováno
Pvodní sí TVS , MBS , TVA , CTC , tvk
Anglická sí
Pvodní bh 01.10.2008 - 15 bezna 2009
Epizody 24
Manga
Napsáno Masaki Takei
Publikováno Jive
asopis Comic Rush
Demografický Shnen
Pvodní bh 25. íjna 2008 - 26. ervence 2009
Objemy 1

Casshern Sins ( japonsky : Híchy , Hepburn : Kyashn Shinsu ) je restart anime série Casshan z roku 1973, kterou vyrábí spolenost Tatsunoko Productions a animuje Madhouse . Série zavrhuje kontinuitu prezentovanou v pvodníanime sérii Casshan , ve které byl Casshern kybernetickým superhrdinou, který bojoval se zlými robotickými silami Braiking Boss na postapokalyptické Zemi . V Casshern Sins je Casshern prezentován jako kyborgský podízený Braiking Boss, kterému bylo naízeno zavradit zachránce lidstva, a tím odsoudil Zemi k zániku. Casshern Sins dlal jeho anglické vysílání premiéru Funimation Channel dne 14. prosince 2010. adaptace manga byl publikován v Jive s Comic Rush Magazine. Ve Spojených státech se série zaala vysílat naobnovenémprogramovacím bloku Toonami od spolenosti Adult Swim jako souást jejího optovnéhosputní27. kvtna 2012.

Spiknutí

Casshern Sins vypráví píbh o svt, kde si roboti podmanili lidstvo poté, co si zaali uvdomovat sami sebe. Jejich vdce, Braiking Boss, vládl svtu eleznou pstí. Jednoho dne si lidé zavolali tajemnou dívku jménem Luna, aby pinesla záchranu lidstva. Braiking Boss, který se jí bál jako potenciální hrozby, poslal ti ze svých nejmocnjích kyborgských váleník - Casshern, Dio a Leda - aby se zbavili Luny. Nejsilnjímu váleníkovi Casshernovi se podailo Lunu vypátrat a zabít. To vak spustilo kataklyzmatickou událost, která dala do pohybu konec svta. O stovky let pozdji je atmosféra svta plná jedu a vzhledem k neschopnosti vtiny zbývajících lidí reprodukovat se a také kvli neustálému ohroení roboty je lidstvo na pokraji vyhynutí.

Robotm se daí o nco lépe, protoe se obávají smrti stejn jako lidé: jedovaté prostedí rychle zpsobí, e jejich mechanická tla zkorodují a korodují, co je donutí pravideln vymovat pokozené ásti, pokud se vbec podaí najít náhradní díly v dobrém stavu. V tomto ubohém ase a míst se Casshern, který zmizel po atentátu na Lunu, vrací bez vzpomínky na to, kdo je nebo co udlal.

Znaky

Hlavní postavy

Casshern (, Kyashn )
Vyjádený: Tohru Furuya (japonsky); Eric Vale (anglicky)
Protagonista série. Pvodn byl podízeným Braiking Boss a nejsilnjím váleníkem v jeho robotické armád. Díky pokroilému kybernetickému tlu a rychlým reflexm dokáe zniit kadého protivníka, na kterého narazí. Casshern dostal píkaz od Braiking Bosse, aby zavradil Lunu. Tento akt vak vyvolal kataklyzmatickou událost a Casshern zmizel. Kdy se vrátil o stovky let pozdji, ani by si pamatoval, kým byl, njakým zpsobem má schopnost bolestiv se regenerovat z jakéhokoli zranní a pi podncování se prudce ílí. Zatímco cestuje, aby zjistil, co se stalo, a aby se vykoupil, potkává lidi, které zasáhla kataklyzma. Je také konfrontován mnoha dalími, kteí se ho pokusí zabít ve víe, e ho jeho serání zachrání ped zniením. Smutný ze smrti Lyuze a Ohjiho se vrací k Lun jet jednou a pipomíná jí, e je spásou pro ty, kteí ji chtjí najít, a on je smrt. Ne odejde bloudit svtem, varuje ji, e pokud ona a její následovníci nkdy zapomenou na smrt, vrátí se.
Lyuze ( , Ryzu )
Vyjádený: Nami Miyahara (japonsky); Brina Palencia (anglicky)
Robotka pronásleduje Casshern z pomsty za její sestru. Ped kataklyzmou byla její sestra Liza zranna Casshernem pi pokusu chránit Lunu a nakonec zemela pomalou smrtí na korozi. Váhá vak, kdy jí Casshern ochotn dovolí anci ho zabít, a není ochotna tak uinit. Místo toho zane následovat a doprovázet Cassherna na jeho cest, nakonec k nmu vytvoí city. Lunu nakonec najde s pomocí Cassherna a ostatních, ale ztratí k Lun respekt a zájem, jakmile objeví skutený význam Luniny spásy. Rozhodne se ít s Casshernem, Ringem, Ohji a Frienderem, strávit s nimi poslední dny a zemít zniením. Kdy zeme, ekne Casshernovi, e je astná, e s ním dokázala najít mír.
Ringo ( )
Vyjádený: Yuko Minaguchi (japonsky); Monica Rial (anglicky)
Mladá dívka, která se spátelí s Casshernovou, si dokáe udret nevinu, pestoe vyrstala ve znieném svt. Pestoe je svdkem toho, jak Casshern nemilosrdn nií robota, aby ji zachránil a zranil její city, nadále v nj ví. Oba se o n starají Ohji a pravideln se setkávají s Casshernem a jsou svdky jeho úsilí. Ringo je zdrcen a vyrstá v mladou enu, která zná a pijímá smrt, eká na Casshernv návrat. Pi jejím posledním setkání s Ledou je naznaeno, e mohla být díttem v Ledin ln.
Ohji ( , ji )
Vyjádený: Yichi Nagashima (japonsky); Jerry Russell (anglicky)
Robotický technik, který tráví as údrbou robot, je Ringovým strácem. Pvodn vdec pracující pod Braiking Bossem vytvoil Casshern, Dio a Leda jako experiment pi obnov robotického ivota podobným zpsobem jako reprodukní metoda lidstva, nicmén Braiking Boss vyuil trojici jako pokroilý úderný tým a nakonec jim pidlil povinnost zavradit Luna. Zasaen pocitem viny za to, co zpsobil, se pokusí zabít, ale najde Ringo jako dít a rozhodne se ji vychovávat. Poté, co nael Cassherna, sleduje ho a hlídá ho. S blíícím se koncem anime také ztrácí zájem o Luninu spásu a rozhodne se ít s ostatními, snaí se Ringovi udlat radost ímkoli, co dokáe, dokud nepijde jeho zkáza, zniující Ringo.
Friender ( , Furend )
Robotický pes, který pvodn zstal v robotické komunit, která mírumilovn pijala mylenku smrti. Sám Friender nevykazuje ádné známky zhorení. Poté, co ílený Casshern znií celou komunitu, ho Friender opatrn následuje a nakonec mu dvuje. Primárn zasahuje, aby zastavil Cassherna, kdykoli se zblázní.

Opakující se postavy

Luna ( , Runa )
Vyjádený: Akiko Yajima (japonsky); Trina Nishimura (anglicky)
Luna, tajemná dívka povolaná lidskou rasou ke spáse, byla známá jako slunce, které dostalo jméno Msíc a bylo jí pezdíváno Zdroj ivota - ivé ztlesnní svta. Braiking Boss ji povaoval za hrozbu a poslal Casshern, Dio a Leda, aby ji zavradili. Casshern to úspn dlá, co zpsobuje zniení svta. Uprosted náznak, e v njaké form nadále existuje, ji Casshern hledá, aby nala píinu stavu svta a dvod jeho zjevné nesmrtelnosti. Kdy ji vak najde, zmnila se a její nechu ke smrti ji vede k zabití kadého, kdo páchne smrtí.
Zjistilo se, e lidé poznali tajemství vného ivota, kdy jejich lékaská technologie pokroila. Braiking Boss byl tím odraen a zahájil vyhlazování lidí. Lidstvu se sotva podailo peít pes Lunu. Poskytovala lidem normální délku ivota, protoe vila, e bez smrti lidé nemohou ít. Braiking Boss vycítil, e ji zaala uctívat také ada robot, a tak naídil její vradu, která nevdomky dala do pohybu Zíceninu. Poté, co ji Casshern zabil, se záhadn znechutila a vydsila se smrtí a umíráním. Místo toho udlila nesmrtelnost lidem i robotm, které povaovala za nepáchnoucí po smrti nebo tm, kteí nebyli píli daleko v utrpení Ruiny, jak se ukázalo, kdy odmítla uzdravit Dunu. Luna se snaila vytvoit svt bez smrti, dokud by vichni ti, kdo umírají na Ruinu, nezahynuli a zstali ti, kteí jsou nesmrtelní.
Braiking Boss (· , Buraikingu Bosu )
Vyjádený: Kenji Utsumi (japonsky); J. Paul Slavens (anglicky)
Braiking Boss byl vdcem a velitelem robotické armády. Luna ovládající lidstvo po celá léta byla povolána, aby ho zastavila. Jako ten, kdo naídil Luninu vradu, byl skutenou píinou zniení svta. Odmítl zvsti o úincích poírání Cassherna a trávil as tím, e ho sledoval z dálky a sledoval jeho iny. Na konci anime, on a jeho armáda najít spásu od Luna. Kdy se Casshern vrací a nií svou armádu, Braiking Boss beznadjn bojuje proti Casshernovi. Jeho poslední slova jsou rozkaz zabít Lunu a odinit jeho hích, který zpsobil zniení svta. Kdy umírá, cítí se spokojený, e se mu konen dostává spravedlnosti za to, e zpsobil zniení svta. Braiking Boss vil, e jeho smrt v rukou jeho bývalého podízeného byla formou boské odplaty .
Dio ( )
Vyjádený: Toshiyuki Morikawa (japonsky); Jerry Jewell (anglicky)
Robot postavený identicky jako Casshern. On, spolu s Casshernem a Ledou, byli posláni zabít Lunu, ale Dio se k ní nedostal dív ne Casshern. Ovlivnn Ledou se chystá zastavit zniení tím, e odhalí Casshernovo tajemství a ovládne svt a nahradí Braiking Bosse. Jako takový se pokouí zorganizovat robotickou armádu. Drí nepátelství vi Casshernovi, protoe oba byli vytvoeni se stejnými specifikacemi, ale Casshern byl mírn ped ním v dosaení Luny. Dio odmítá pijmout Luninu spásu, kdy zjistí, e jeho skutenou touhou je porazit Casshern. Nelze ho popít, Casshern bojuje s Diem, dokud ten nevyhraje (zasáhne ho úderem, který by ho zabil, kdyby se nemohl regenerovat). Spokojený tím, e dosáhl svého cíle a vdl, e se jeho as tém blíí, se zatoulá, aby pokal na smrt v troskách, ale ne díve, ne poádal Cassherna, aby pro nj Ledu zachránil. Pozdji jeho tlo najde Leda, který umírá vedle nj.
Leda ( , Reda )
Vyjádený: Mami Koyama (japonsky); Shelley Calene-Black (anglicky)
Robotka vytvoená po boku Cassherna a Dia, pomáhá Diovi pi obnov armády robot a uvádí, e je k nmu milující. Zasáhne a pome Diovi ustoupit, kdykoli zane pekraovat hranice svého blaha. Agresivn hledající Lunu prozrazuje, e ambice má ona, ne Dio. Kdy najde Lunu, krev, kterou odebere, ji zdeformuje. Snaí se Lun pomstít, ale kdy se objeví Casshern a odhalí Diovu poslední ádost o její záchranu, jde ho hledat. Nakonec najde Diovo tlo v pustin, kde podlehne zkáze, která se s úsmvem na tvái rozhodne zemít vedle nj.
Duna ( , Dn )
Vyjádený: Yuto Nakano (japonsky); Jason Douglas (anglicky)
Siln pokozený robot v potrhané látce. Je to silný robot, který byl díve pidlen jako Lunin osobní stráce oznaovaný jako Bh smrti. Nelze zastavit Cassherna v zabíjení Lunu, putuje pustinou pouze proto, aby ji nael a hledal pomstu na Casshernovi, a to navzdory jeho silnému oslabení. Poté, co se Luna vrátí, Dune znovu obnoví svou povinnost jako její osobní stráce. Je smrteln zrann pi obran proti velké síle robot, kteí hledají Luninu smrt; umírá s Casshernem, Lyuze a Ringem po jeho boku.

Média

Manga

Adaptace na mangu byla oznámena v ísle asopisu Jive 's Comic Rush Magazine z 26. záí 2008 . Serializace zaala v prosincovém ísle, které vylo 25. íjna 2008.

Anime

Casshern Sins byl poprvé oznámen na tokijském mezinárodním veletrhu anime 2008, kde bylo potvrzeno, e animaci bude mít na starosti Madhouse . Brzy poté byl na jeho oficiálních japonských webových stránkách zveejnn oficiální trailer. To bylo oznámeno na Otakon 2009, e Funimation Entertainment bude vyrábt a distribuovat série pro vydání v roce 2010, po vydání s titulky pouze na jejich video sluby na konci roku 2009.

Pehlídka byla díve vysílána na japonských stanicích Chiba TV, TV Aichi, MBS, TV Kanagawa a TV Saitama. Casshern Sins také vysílal na singapurském kanálu Arts Central. Podle The Straits Times , show vysílala souasn s Japonskem, aby omezila nelegální stahování v Singapuru. TV5 vysílá Casshern Sins na Filipínách.

Casshern Sins je distribuován v Oceánii spoleností Siren Entertainment s australskou distribucí od Gryphon Entertainment a distribuce na Novém Zélandu je od Vendetta Films. Manga Entertainment distribuuje Casshern Sins ve Velké Británii .

Série dlal jeho severoamerický televizní debut 14. prosince 2010, na Funimation Channel . Adult Swim vysílal sérii jako souást nov oiveného programovacího bloku Toonami od 27. kvtna do 4. listopadu 2012.

Recepce

Anime série pijal protichdné recenze od kritik. Theron Martin z Anime News Network dal sérii celkové hodnocení B+, chválil styl show a vynikající zvukový design, piem ubíral na tom, e pehnaná zápletka a ponurý tón pehlídky.

Dalí pispvatel do Anime News Network, Mark Sombillo, dal sérii mnohem smíenjí recenzi a napsal, e Tempo píbhu je trochu jako idi studenta, který má velké potíe se spojkou, náchylný k zastavení na nevýznamných ástech a stejn pravdpodobný nekontrolovateln zrychlovat minulé vci, které by mohly být zajímavé. Bojové sekvence jsou také tkopádné sledovat, kde je vtí pravdpodobnost, e jen uvidíte svtelné paprsky, které pedstavují, e k akci dolo díve, ne peskoí na scénu, kde se padouch rozpadá . A zpt k hudb na pozadí, nebo spíe k bitm, kde se nehraje, bylo píli mnoho prodlouených tichých okamik asto doprovázených levnými piblíenými zábry postav, piem se nic nedlo.

Norman Rafferty z The Escapist publikoval negativní recenzi série s tím, e série nikoho nepotí.

Viz také

Reference

externí odkazy

Opiniones de nuestros usuarios

Nina Janeček

V tomto příspěvku o Casshern Sins jsem se dozvěděl věci, které jsem nevěděl, takže teď můžu jít spát.

Mario Doležalová

Skvělý objev tohoto článku o Casshern Sins a celé stránce. Přejde přímo k oblíbeným.

Magda Tichý

Děkuji. Pomohl mi článek o Casshern Sins.