Casio BASICVšechny poznatky, které lidé za staletí nashromáždili o Casio BASIC, jsou nyní k dispozici na internetu a my jsme je pro vás shromáždili a uspořádali co nejpřístupnějším způsobem. Chceme, abyste měli rychlý a efektivní přístup ke všem informacím o Casio BASIC, které chcete vědět, aby vaše zkušenost byla příjemná a abyste měli pocit, že jste skutečně našli informace o Casio BASIC, které jste hledali.

Pro dosažení našich cílů jsme se snažili nejen získat co nejaktuálnější, nejsrozumitelnější a nejpravdivější informace o Casio BASIC, ale dbali jsme také na to, aby design, čitelnost, rychlost načítání a použitelnost stránky byly co nejpříjemnější, abyste se mohli soustředit na to podstatné, znát všechny dostupné údaje a informace o Casio BASIC, aniž byste se museli starat o cokoli dalšího, o to jsme se již postarali za vás. Doufáme, že jsme dosáhli svého cíle a že jste našli informace, které jste chtěli o Casio BASIC. Proto vás vítáme a vyzýváme, abyste si i nadále užívali používání scientiacs.com.

Casio BASIC je programovací jazyk pouívaný v kalkulakách Casio , jako jsou grafická kalkulaky Classpad, PRIZM Series, fx-9860G Series , fx-5800P, Algebra FX a CFX.

Tento programovací jazyk nemá nic spoleného s vícemén standardním BASICem, který od zaátku 80. let zalenil takzvané kapesní poítae nebo kapesní PC od Casio, mezi nimi lze najít adu FX. -702P, ada 100 (PB-100), ada 700 (PB-100) a mnoho dalích. Verze BASIC tchto stroj se nazývá Casio POCKETPC BASIC

Jazyk je lineární strukturovaný programovací jazyk na ZÁKLADNÍ bázi. Byl navren tak, aby umonil uivatelm programovat bn provádné výpoty, jako je Pythagorova vta a komplexní trigonometrické výpoty.

Výstup z programu me být ve form posouvaného nebo umístného textu, graf nebo zápisem dat do seznam a matic v pamti kalkulaky. Casio také vyrábí tiskárny títk, které lze pouít s rolemi papíru pro kalkulaky Casio BASIC. Programy, promnné, data a dalí poloky lze vymovat z jedné kalkulaky do druhé (pomocí kabelu SB-62) a do az poítae (pomocí kabelu USB). Vechny nové modely grafických kalkulaek Casio mají oba porty a obsahují oba kabely.

Kalkulaky Casio, stejn jako kalkulaky mnoha dalích stroj velkých tí výrobc, mohou získávat data z nástroj prostednictvím záznamníku dat, do kterého se ukládají sondy pro teplotu, intenzitu svtla, pH, intenzitu zvuku (dBA), naptí a dalí elektrické parametry, stejn jako dalí odety a vlastní sondy pro pipojení k záznamníku dat lze sestavit a nakonfigurovat pro pouití s ústednou dat a kalkulakou. Stávající nástroje lze také upravit tak, aby byly v kontaktu s dataloggerem kalkulaky a dat, za úelem shromaování takových dat, jako jsou napíklad meteorologické nástroje a prostedky pro sbr dat, jako je puls, krevní tlak, galvanický odpor ke, EKG atd.

Stejn jako Tiny BASIC , tlumoník BASIC pro Casio BASIC omezuje názvy promnných na písmena AZ pouze s jedním peddefinovaným polem (v Casio BASIC, Z, ve srovnání s A v úrovni I BASIC a @ v Palo Alto Tiny BASIC). Pro grafické kalkulaky Casio se pro urité výpoty pouívají jako názvy promnných také kurzíva x , y , r a . Proto se roziuje velikost pole peddefinovaných názv promnných z 26 na 30.

íselná data lze ukládat do seznam a matic dostupných na kalkulakách Casio. Tato data lze pouít k vytváení sprit pro netextové programy. Tímto zpsobem lze jazyk také pouít k vytváení her, jako jsou hry Pong , Monopoly a hry na hrdiny .

Znaky lze navíc uloit jako etzce do pamti etzc.

Píklady

Hello world program v Casio BASIC:

"Hello World!"

Program pro výpoet Fibonacciho posloupnosti :

Vygenerujte # Fibonacciho posloupnosti ...
  N.
N0Zastavit
0  A.
1  B

Pro 1  J a N Krok 1
A
A+B  C
B  A.
C  B
dalí

Reference

externí odkazy

Viz také


Opiniones de nuestros usuarios

Andrej Nový

Skvělý objev tohoto článku o Casio BASIC a celé stránce. Přejde přímo k oblíbeným.

Vladimir Jandová

Opravit. Poskytuje potřebné informace o Casio BASIC.

Stella Vávrová

Myslel jsem, že už o Casio BASIC vím všechno, ale v tomto článku jsem si ověřil, že určité detaily, které jsem považoval za dobré, tak dobré nejsou. Děkuji za informaci.

Denis Richter

Někdy, když na internetu hledáte informace o něčem, najdete příliš dlouhé články, které trvají na tom, abyste mluvili o věcech, které vás nezajímají. Tento článek o Casio BASIC se mi líbil, protože jde k věci a mluví přesně o tom, co chci, aniž bych se ztrácel v neužitečných informacích.