Cash gameVšechny poznatky, které lidé za staletí nashromáždili o Cash game, jsou nyní k dispozici na internetu a my jsme je pro vás shromáždili a uspořádali co nejpřístupnějším způsobem. Chceme, abyste měli rychlý a efektivní přístup ke všem informacím o Cash game, které chcete vědět, aby vaše zkušenost byla příjemná a abyste měli pocit, že jste skutečně našli informace o Cash game, které jste hledali.

Pro dosažení našich cílů jsme se snažili nejen získat co nejaktuálnější, nejsrozumitelnější a nejpravdivější informace o Cash game, ale dbali jsme také na to, aby design, čitelnost, rychlost načítání a použitelnost stránky byly co nejpříjemnější, abyste se mohli soustředit na to podstatné, znát všechny dostupné údaje a informace o Cash game, aniž byste se museli starat o cokoli dalšího, o to jsme se již postarali za vás. Doufáme, že jsme dosáhli svého cíle a že jste našli informace, které jste chtěli o Cash game. Proto vás vítáme a vyzýváme, abyste si i nadále užívali používání scientiacs.com.

Hotovostní hry , nkdy také oznaované jako ringové hry nebo ivé akní hry , jsou pokerové hry hrané se skutenými etony a v sázce s penzi, asto bez pedem ureného asu ukonení, piem hrái mohou vstoupit a odejít, jak uznají za vhodné. Naproti tomu pokerový turnaj se hraje s turnajovými etony mimo turnaj, které nemají ádnou koncovou podmínku (obvykle zbývá jen jeden hrá) a konkrétní seznam soutících.

Pravidla

Hrái mohou voln koupit do nebo cash out of cash game mezi rukama. Je vak normáln zakázáno, aby hrá odstraoval ást svých eton ze stolu. Toto je známé jako jít na jih . Pokud napíklad hrá nakoupí za 100 $, pak vyhraje 100 $ (za celkový stack 200 $), hrá nemusí odstranit pvodní buy-in 100 $, kdy zstane sedt. Bude muset pijít o své místo, pípadn pokat, a se znovu pipojí ke he, a znovu koupit za 100 $; nicmén mnoho cardroom zakazuje praktikovat nákup znovu, pokud neuplyne urité asové období, ne se hrá znovu pipojí. Podobn se hrají cash games o sázky na stl . Pokud se hrá pokusí poloit dalí peníze na stl (ze své penenky) uprosted ruky, me tak uinit a po skonení uvedené kombinace.

V pokerových cash games no limit mají nkteré cardrooms maximální buy-in pro cash games. V limitovaných pokerových hrách jen zídka existuje maximální buy-in, protoe limity sázek ji omezují ástku, kterou me hrá vsadit na kadou ruku.

V kasinu je rake obvykle odebrán z banku, pokud je zobrazen flop a pot dosáhne uritých hodnot. Nkterým hrám místo hráb potu zabere as. V tchto hrách hrái platí poplatek za sedadlo kadou pl hodinu.

Prstenové hry

Zatímco termíny prstenová hra a cash game jsou v bném pouívání asto povaovány za synonyma, názor na skutenou definici prstenové hry se lií. Napíklad v glosái Doyle Brunson s Super System 2 , kruh hra je definována jako hru s hráem v kadém sedadle, to znamená, je plná hra, jako protiklad k oslabení he . Jako takový me být termín cash game povaován za pesnjí zobrazení druhu hry, která se bn vyskytuje ve vtin kasin nebo domácích podnik; tj. neturnajová hra hraná za skutené peníze (nebo etony pedstavující skutené peníze), bez ohledu na poet hrá, kteí v danou chvíli sedí u stolu.

Srovnání s turnajovými hrami

Turnaje a cash games mají rzné základní strategie. Jeden rozdíl mezi turnaji a cash games spoívá v tom, e se struktura turnaj blind/ante pravideln v prbhu turnaje zvyuje, zatímco struktura cash/blind her ante zstává konstantní. Dalí rozdíl mezi turnaji a cash games spoívá v tom, e se turnaj drí pedem stanoveného stylu pokeru a hrái cash game, v závislosti na domácím ádu , mohou mít monost hrát i jiné typy karetních her. Nkteré online cash games nabízejí celou adu moností omezených pouze herním softwarem.

Dalí rozdíly mezi cash games a turnajovým pokerem spoívají v tom, e v cash games jsou nkdy povoleny rozkroení a sekání . ivý straddle je temná sázka dvou velkých blind, které hrá provedl jako první, který je poté oprávnn znovu sázet, pokud sázka není zvýena. Chop je dohoda mezi hrái na blindech o staení jejich sázek naslepo, pokud nikdo jiný nevsadil. Sekaná brání kasinu vzít hráb z hrnce. Cash hry také nkdy umoují hrám omezit prvek tstí (asto nazývaný variance , zejména u profesionálních hrá) rozdlením velkých all-in pot. Vzhledem k tomu, e online platformy dokáou okamit vypoítat bankový kapitál kadého hráe v okamiku, kdy vstoupí do all-inu, nkteré online cash games umoují rozdlení takových pot na základ tohoto vlastního kapitálu. Hrái, kteí se rozhodnou pro takové uspoádání, obdrí podíl z banku na základ jeho ance na výhru (od okamiku, kdy vichni hrái, kteí jsou jet v banku, vystaví své karty), jakmile budou rozdány vechny karty. Alternativní metodou sniování rozptylu, která se pouívá online i v ivých hrách, je spustit desku vícekrát, aby se zajistilo, e osoba s nejlepí ancí na výhru dostane nejvtí podíl potu astji.

Píklady

Píkladem cash game je vysílán na USA na bázi pedplatného streaming sluby PokerGO jako High Stakes Poker . Bellagio kasino je Big Game " je slavný high-stakes cash game trvalé, kde najdete irokou kálu rotaních pokerové hry s a bez omezení.

Reference

Opiniones de nuestros usuarios

Adela Liška

Pro ty, jako jsem já, kteří hledají informace o Cash game, je to velmi dobrá volba.

Radmila Růžička

Potřeboval jsem najít něco jiného o Cash game, což nebyla typická věc, která se vždy čte na internetu, a tento článek z Cash game se mi líbil.

Sofie šulcová

Záznam o Cash game pro mě byl velmi užitečný.

Klara Marková

Tento příspěvek na Cash game mi pomohl na poslední chvíli dokončit práci na zítřek. Už jsem se viděl, jak zase používám Wikipedii, což nám učitelka zakázala. Díky za záchranu.

Sylvie Kratochvilová

Můj táta mě vyzval, abych udělal domácí úkol, aniž bych použil cokoli z Wikipedie, řekl jsem mu, že to zvládne prohledáním mnoha jiných stránek. Naštěstí jsem našel tento web a tento článek o Cash game mi pomohl dokončit můj úkol. Málem jsem upadl do pokušení jít na Wikipedii, protože jsem nemohl najít nic o Cash game, ale naštěstí jsem to našel zde, protože pak táta zkontroloval historii procházení, aby zjistil, kde byl. Dokážete si představit, že se dostanu na Wikipedii? Naštěstí jsem našel tento web a článek o Cash game zde. Proto vám dávám svých pět hvězdiček.