Základní typy výzkumných studií

Základní typy výzkumných studií

Výzkumné studie jsou nezbytným nástrojem pro posun vědy a vývoj technologií. Výzkumné studie se dělí do různých typů na základě jejich cílů, metody a přístupů. Tyto typy studií lze rozdělit do několika kategorií, například deskriptivní, kauzální, longitudinální, zkrácené, experimentální a neexperimentální.

Deskriptivní výzkumné studie

Deskriptivní výzkumné studie jsou založené na popisu určitého procesu, skupiny nebo fenoménu. Tento typ výzkumu má za cíl sbírat informace o tématu a nezahrnuje žádnou intervenci ze strany výzkumníka. Výsledky deskriptivních studií poskytují základní informace o tématu a mohou sloužit jako základ pro další výzkum.

Příkladem deskriptivní studie může být průzkum trhu, průzkum zdravotnických přístrojů v různých oblastech a tak dále. Při provádění deskriptivních výzkumů jsou často používány dotazníky, rozhovory a pozorování.

Kauzální výzkumné studie

Kauzální studie se zaměřuje na určení příčinných vztahů mezi proměnnými. Tyto studie se zabývají tím, jaké faktory ovlivňují určitý proces. Cílem je zjistit, zda změna jedné proměnné ovlivňuje jinou proměnnou a jakým způsobem.

Příkladem kauzální výzkumné studie může být testování nového léku na potenciální vedlejší účinky. V této studii by byla jedna skupina podávána nový lék a druhá skupina by dostávala placebo. Poté by bylo sledováno, jaký vliv mají tyto látky na zdraví pacientů. Kauzální studie se často provádí s použitím experimentálních postupů, jako je náhodné přiřazení účastníků, protože tyto postupy umožňují determinovat příčinné vztahy.

Longitudinální výzkumné studie

Longitudinální studie sledují stejnou skupinu účastníků po určitou dobu. Cílem je zjistit změny na úrovni individuálních účastníků s přihlédnutím k času. Tyto studie poskytují informace o změnách v chování, názorech a zdraví.

Příkladem longitudinální studie může být sledování vývoje dítěte od narození do puberty. V této studii by byla každoročně sbírána data o jeho růstu a zdravotním stavu. Longitudinální studie jsou poměrně náročné na čas a zdroje, protože vyžadují pravidelné sledování a sběr dat.

Zkrácené výzkumné studie

Zkrácené studie jsou podobné longitudinálním studiím, ale výzkumníci sbírají informace během krátkého období. Tyto studie se často používají k posouzení účinku programu nebo politiky během krátkého období.

Příkladem zkrácené studie může být hodnocení nového programu prevence obezity po dobu šesti měsíců. V této studii by byli účastníci sledováni před zapojením do programu a poté v pravidelných intervalech po dobu šesti měsíců. Tyto zkrácené studie umožňují výzkumníkům posoudit efektivitu programů a politik v krátkém období.

Experimentální výzkumné studie

Experimentální studie jsou zaměřené na testování hypotéz s použitím kontrolní skupiny a náhodného rozmístění účastníků. Tyto studie mají za cíl určit příčinné faktory v závislosti na několika nezávislých proměnných.

Příkladem experimentální výzkumné studie může být testování nového léku na skupině pacientů s určitou nemocí. Jedna skupina by dostávala nový lék a druhá skupina by dostávala placebo. Poté by bylo sledováno, jaký vliv mají tyto látky na zdraví pacientů. Experimenty mají velkou výhodu v tom, že umožňují vyloučit faktory, které by mohly ovlivnit výsledky.

Neexperimentální výzkumné studie

Neexperimentální studie jsou studie, které nemají kontrolní skupinu a nejsou založené na experimentálních postupech. Tyto studie mají za cíl sbírat informace o procesu nebo fenoménu.

Příkladem neexperimentální výzkumné studie může být studie trhu pro určení, jaká skupina lidí nakupuje nejčastěji v určitém obchodě. Tyto studie jsou výhodné kvůli tomu, že nemají náklady na přesné měření a sledování, jako mají experimentální studie.

Závěr

Výzkumné studie jsou důležitým nástrojem pro posun vědy a technologie. Rozlišují se různé typy výzkumných studií podle jejich cílů a přístupů. Deskriptivní studie se zaměřuje pouze na popis procesu, skupiny nebo fenoménu. Kauzální studie se zaměřuje na určení příčinných vztahů mezi proměnnými. Longitudinální studie poskytují informace o změnách na úrovni individuálních účastníků. Zkrácené studie se používají k hodnocení účinků programů během krátkého období. Experimentální studie mají za cíl určit příčinné faktory s použitím kontrolní skupiny a náhodného rozmístění účastníků. Neexperimentální studie se zaměřuje na sběr informací o procesu nebo fenoménu. Každý z těchto typů výzkumných studií může být použit pro posun vědy a technologie.