Watson a Crick: objev struktury DNA a počátky molekulární biologie

Etika vědecké práce

Watson a Crick: objev struktury DNA a počátky molekulární biologie

V roce 1953 publikovali James Watson a Francis Crick článek, který popisoval strukturu DNA. Toto objev je považováno za jednu z největších událostí v historii vědy a revoluční vývoj v molekulární biologii. Ale jak přišli Watson a Crick na tento objev a jak to ovlivnilo molekulární biologii jako vědu?

Před objevem struktury DNA se již vědělo několik věcí o této molekule. Vědci věděli, že se jedná o hlavní nosič dědičné informace u všech živých organismů. Bylo také známo, že je tvořena čtyřmi druhy nukleotidů - adenin, guanin, cytosin a thymin. Ale vědět, jak jsou tyto nukleotidy uspořádány, aby tvořily molekulu DNA, zůstávalo neznámé.

Watson a Crick se rozhodli tento problém řešit. Rozhodli se, že nejlepší způsob, jak to udělat, je užitím rentgenové krystalografie. Toto byla technika, která se používala ke studiu struktury krystalických látek, ale byla mnohem méně používána pro molekuly jako DNA.

V roce 1951 se Watson setkal s Rosalind Franklinovou, která právě pracovala na rentgenovém krystalografickém obrazu molekuly DNA. Watson si na tento obraz okamžitě všiml jako klíče k rozluštění struktury DNA. Avšak, byla Franklinová méně ochotna o své práci hovořit s ostatními vědci a to způsobilo vznik napětí mezi ní a Watsonem a Crickem.

Navzdory tomu, Watson a Crick pokračovali v práci na struktuře DNA a v roce 1953 zveřejnili svůj slavný článek, ve kterém popisovali strukturu DNA jako dvojitou spirálu, naplněnou páry nukleotidů známých jako bazepáry - Adenin (A) se páruje s thyminem (T), zatímco cytosin (C) se páruje s guaninem (G).

Tento objev položil základy molekulární biologie jako vědy. Znamenal přechod od klasické genetiky ke struktuře a funkci genů. Díky tomuto objevu se také objasnilo, že chyby v DNA mohou vést k chorobám, ať už v dědičné nebo získané formě.

Další výzkumy, k nimž Watson a Crick svým objevem přispěli, zahrnovaly studium RNA (ribonukleová kyselina), nukleových kyselin a proteosyntézy (tvorba proteinů). Tyto objevy položily základy pro moderní molekulární biologii a genetiku.

Nicméně, Watson a Crickův objev byl výsledkem dlouhodobého výzkumu a spolupráce několika významných vědců, kteří přispěli k poznání struktury DNA, včetně Maurice Wilkinse a Rosalind Franklinové. Je důležité připomenout, že Rosalind Franklinová zemřela před zveřejněním článku Watsona a Cricka, a proto neměla přímou účast na oslavovaném objevu.

Watson a Crickův objev struktury DNA přinesl mnoho otázek a dík němu vznikla celá řada úkolů pro další výzkum. Dnes je molekulární biologie jedním z nejrychleji se rozvíjejících oborů, který nám umožňuje lépe porozumět tomu, co jsou geny a jak ovlivňují naše zdraví a životní prostředí.

Takže, jak jsme viděli, objev struktury DNA Francise Cricka a Jamese Watsona přinesl revoluci v oblasti molekulární biologie a položil základy k porozumění genetického kódu. Díky tomuto objevu jsou dnes vědci schopni lépe porozumět fungování genů a jejich vliv na život organismů na té planetě.