Jak se různé druhy odpadů rozkládají?

Etika vědecké práce

Jak se různé druhy odpadů rozkládají?

Odpad je něco, co vytváří každý jednotlivec i společnost. Zatímco řada věcí lze opětovně použít, jiné zůstanou odpadem, který musí být odstraněn. Odpad se ale nerozpadá sám od sebe, a proto musí být zlikvidován. Existuje řada různých způsobů likvidace odpadu, například skládkování, spalování, recyklace a kompostování. V této recenzi se zaměříme na to, jak se různé druhy odpadů rozkládají.

1. Odpad z organických materiálů
Organický odpad je nejčastějším druhem odpadu, který se vyskytuje v domácnostech i v průmyslových zařízeních. Organický odpad jsou rostliny, jídlo, papír a podobně. Tento druh odpadu vytváří mnoho společností a jednotlivců a je velmi obtížné ho odstraňovat metodami, které nejsou šetrné k životnímu prostředí. Organický odpad se ideálně likviduje kompostováním a vytvořením humusu. Proces rozkladu je poměrně jednoduchý, protože organická hmota obsahuje živiny pro mikroorganismy, kteří se živí a rozmnožují. Tyto mikroorganismy rozkládají organický odpad na základní složky, jako je dusitany, dusičnany atd.

2. Odpad z papíru a kartonu
Papír a karton je druh odpadu, který lze opětovně použít. Pokud je papír recyklován, zabrání se tvorbě nových papírových výrobků. Pokud je však papír skládkován, rozkládá se pomalu a vytváří metan, který je nebezpečný pro životní prostředí. Mikroorganismy, které konzumují papír, se podílejí na procesu rozkladu. Složité organické sloučeniny v papíře se rozkládají na základní složky pomocí bakterií. Tyto mikroorganismy potřebují kyslík, aby dokázaly papír rozkládat. Pokud není k dispozici dostatek kyslíku, proces rozkladu se zpomaluje nebo zcela zastaví.

3. Odpad z kovu a plastu
Kovy a plasty se rozkládají pomaleji než organický odpad. Kovy, jako je hliník a železo, mohou být recyklovány a opětovně použity, což výrazně snižuje množství odpadu. Plasty jsou však velmi škodlivé pro životní prostředí, protože se vyskytují v přírodě velmi dlouho. Plasty lze recyklovat, ale ne všechny druhy plastů lze recyklovat. Pokud se plasty nerozkládají, mohou se hromadit v oceánech a vytvářet velké množství škodlivých látek. Když plast rozloží mikroorganismus, uvolní se nebezpečné chemikálie a toxiny.

4. Skládkování
Skládkování je proces likvidace odpadu, který není recyklovatelný a nerozkládá se snadno pomocí organického rozkladu. Ve skládkách se shromažďuje odpad a poté se zakrývá vrstvou zeminy. Skládkování je méně šetrné k životnímu prostředí než kompostování nebo recyklace, protože skladovaní odpadu se časem může stát nebezpečným pro zdraví a životní prostředí. V skládkách se mohou tvořit nebezpečné plyny, jako je metan a oxid uhličitý. Tyto plyny jsou škodlivé pro životní prostředí.

Závěr
Různé druhy odpadu se rozkládají různou rychlostí a pomocí různých způsobů likvidace. Kompostování je nejlepší způsob likvidace organického odpadu, zatímco recyklace je nejlepší pro papír a kovy. Plasty mohou být velmi škodlivé pro životní prostředí, pokud se nerozkládají, proto je důležité používat recyklovatelné plasty a snižovat množství odpadu vypouštěného do přírody. Skládkování je méně šetrné k životnímu prostředí než recyklace nebo kompostování, a proto by mělo být používáno jako poslední možnost. Pro zachování zdravého a čistého životního prostředí je zodpovědností každého jednotlivce a společnosti přijmout integrovaný přístup ke správě odpadu a jeho likvidace.