Jak formulovat výzkumnou otázku

Etika vědecké práce

Vědci a badatelé tráví velkou část svého života hledáním odpovědí na otázky, které jim v hlavě kolují. Jakmile máte myšlenku, která se vám zdá zajímavá nebo důležitá, často bývá těžké se jejího plně se chopit a zformulovat ji do konkrétní výzkumné otázky. Nicméně, správně formulovaná výzkumná otázka je klíčovým krokem pro zahájení jakéhokoliv výzkumu. V tomto článku se budeme zabývat tím, jak správně formulovat výzkumnou otázku a jakým způsobem zodpovědět některé z nejdůležitějších otázek, které by se měly při tomto procesu vznést.

Formulování výzkumné otázky

Formulování výzkumné otázky může být pro někoho obtížné a pro jiného snadné jako dýchání. Důležité je si uvědomit, že formulace správně položené výzkumné otázky je klíčovým krokem pro jakýkoliv typ výzkumu, ať už se jedná o kvalitativní nebo kvantitativní výzkum. Proto je důležité brát toto formulování vážně a důkladně si promyslet, jak se k němu dostat.

Začněme si představit, že se chceme věnovat výzkumu na téma, jakou úlohu plní strava v prevenci zdravotních problémů, jako je například cukrovka a obezita. Na první pohled by se mohlo zdát, že je toto téma velmi široké a rozsáhlé, aby se dalo nějakým způsobem zformulovat výzkumnou otázku, která by dotyčnému tématu opravdu dávala smysl.

Začátek při formulaci výzkumné otázky by mohl být tedy:

1. Vymezení tématu

Krok první spočívá v tom, že se musíme zamyslet nad tím, zda má naše téma danou oblast, kterou se chceme výzkumu věnovat, na širším poli výzkumu nějaké alespoň základní zařazení.

Například, pokud se věnujeme stravě, rozdělíme se do oblastí stravování a nutriční hodnoty. Stravování můžeme dále rozdělit na jedlé návyky a postupy, jak strava ovlivňuje lidské zdraví, zatímco nutriční hodnoty se zaměřují na to, jak strava ovlivňuje imunitní systém.

2. Identifikace problému

Druhým krokem je identifikace specifického problému v této oblasti, který by měl být řešen. V našem případě by to mohlo být například otázka:

Jak může strava a konzumace určitých potravin a látek ovlivnit vznik cukrovky a obezity?

3. Ujasnění záměru studie

Následujícím krokem je ujasnit si, jaký bude záměr naší studie. To je důležité, protože to nám pomůže změnit naši širokou výzkumnou otázku na něco, co bude specifické a dobře zaměřené.

Příkladem by mohla být otázka:

Jak může konzumace mléčných výrobků a slazených nápojů ovlivňovat vznik cukrovky a obezity u respondentů našeho výzkumu?

4. Určení zkoumaného souboru

Dalším krokem je rozhodnout se, kdo bude zkoumaným souborem v našem výzkumu. Je důležité si být jasný, kdo bude tvořit naši cílovou skupinu, protože to pomůže identifikovat, jaké metody a postupy budou pro výzkum v této oblasti nejefektivnější.

U naší studie bychom se mohli rozhodnout pro:

Respondenti ve věku 18 až 55 let, kteří nejsou vegetariáni a nevyhledávají speciální dietní návyky.

5. Specifikace výsledku

Posledním krokem je specifikace výsledku, který od výzkumu očekáváme a kterým se chceme zabývat. Také se tím můžeme pokusit identifikovat, jaké výsledky budou pro řešení našeho problému nejefektivnější.

Naše finální otázka by tedy mohla být formulována takto:

Jak častá konzumace mléčných výrobků a slazených nápojů ovlivňuje vznik cukrovky a obezity u respondentů ve věku 18 až 55 let, kteří nejsou vegetariáni a nevyhledávají speciální dietní návyky?

Pokud byste se drželi tohoto postupu, měli byste být schopni najít oblast, kterou chcete zkoumat, identifikovat základní problém, určit vaši cílovou skupinu a zformulovat výzkumnou otázku, která vám pomůže najít odpovědi.

Správný typ výzkumu

Důležité je pochopit, že každá výzkumná otázka je různá a vyžaduje různé přístupy k výzkumu. Existují různé typy výzkumu, které jsou zaměřené na různé oblasti, a proto je důležité si jasně definovat typ výzkumu, který bude nejefektivnější pro naši výzkumnou otázku.

Nejčastější typ výzkumu jsou kvantitativní a kvalitativní výzkum. Kvantitativní výzkum se zaměřuje na sběr číselných dat, zatímco kvalitativní výzkum se zaměřuje na sběr nečíselných dat. Přehled těchto typů výzkumu je uveden níže.

1. Kvantitativní výzkum

Kvantitativní výzkum je založen na matematických a statistických metodách a je zaměřen na sběr číselných dat. Tento typ výzkumu se zaměřuje na zkoumání velkého vzorku lidí, aby bylo možné získat reprezentativní vzorek celé populace. To obvykle zahrnuje použití dotazníků, online průzkumů a psychometrických nástrojů.

2. Kvalitativní výzkum

Kvalitativní výzkum se zaměřuje na sběr nečíselných dat, jako jsou obrázky, zvukové záznamy, video materiály a textové dokumenty. Výzkumníci provádějící tento typ výzkumu se obvykle zaměřují na menší vzorky lidí a používají rozhovory, pozorování a focus skupiny ke sběru dat.

3. Mixovaný výzkum

Mixovaný výzkum kombinuje prvky kvantitativního a kvalitativního výzkumu a využívá obou metodů pro sběr dat. Tento typ výzkumu je stále populárnější a umožňuje kombinovat datové zdroje a poskytuje lepší porozumění tématu, které se zkoumá.

Jak se na to tedy podívat v praxi?

Při formulování výzkumné otázky na téma "Jak může strava a konzumace určitých potravin a látek ovlivnit vznik cukrovky a obezity?" se můžeme rozhodnout pro použití kvalitativního a kvantitativního výzkumu. Nebylo by tedy špatné uvažovat o použití online průzkumů, focus skupin a rozhovorů.

Při použití online průzkumů a focus skupin by mohli respondenti odpovědět na otázky spojené s tím, jaké potraviny nejčastěji konzumují, a další otázky související s jejich stravovacími návyky. Pomocí rozhovorů by se mohli lépe porozumět specifickému konzumu potravin a jednotlivých návyků v kontextu této problematiky.

Sbírání a evaluace dat

Po zformulování výzkumné otázky a určení vhodného typu výzkumu je důležité si promyslet, jak nejlépe sbírat a vyhodnocovat data. To zahrnuje určení metod a nástrojů, které budete používat, a zkoumání dat, které jste získali.

Data mohou být sbírána jak kvantitativně, tak kvalitativně. Kvantitativní data jsou sbírána pomocí dotazníků, průzkumů a testů, zatímco kvalitativní data jsou sbírána pomocí rozhovorů, pozorování a focus skupin.

Kromě způsobu sběru dat je důležité zvolit i způsob evaluace dat. To zahrnuje sběr a analýzu číselných a nečíselných dat, které jste získali. Při sběru a analýze dat by měli výzkumníci dbát na to, aby byla konzistence práce s daty a aby byly dodržovány nejvyšší standardy statistické analýzy.

Jak se na to tedy podívat v praxi?

V našem příkladu bychom mohli použít kvantitativní metody jako online průzkumy a dotazníky ke shromažďování dat o stravovacích návycích naší cílové skupiny. Kvalitativní metody, jako jsou rozhovory a focus skupiny, bychom mohli použít k tomu, aby lépe porozuměli hloubce a kontextu daných konzumních návyků.

Poté, co by byla data získána, bychom mohli použít různé metody analýzy dat. Pokud bychom se zaměřili na kvantitativní výzkum, mohli bychom použít statistické metody, jako je Např. analýza variancí a korrelační analýza, zatímco v případě kvalitativního výzkumu bychom mohli použít metody analýzy obsahu, které jsou velmi užitečné při syntéze obsahu ze zvukových a obrazových záznamů.

Závěr

Správné formulování výzkumné otázky je klíčovým krokem pro jakýkoliv typ výzkumu, ať už se jedná o kvalitativní nebo kvantitativní výzkum. Musíte si být jisti, že jste si vybrali vhodné téma, identifikovali specifický problém, určili vaši cílovou skupinu a specifikovali výsledek, kterého chcete dosáhnout.

Musíte být schopni identifikovat vhodný typ výzkumu, sbírat a vyhodnocovat data. Pouze tak můžete dosáhnout uceleného a komplexního pohledu na vaše téma a získat vhodné výsledky, které vám napoví, jak odpovědět na vaši výzkumnou otázku.