Fyzika: - Hlavolamy z fyzikálních zákonů

Etika vědecké práce
Fyzika: Hlavolamy z fyzikálních zákonů

Fyzika: Hlavolamy z fyzikálních zákonů

Úvod

Fyzika je věda, která zkoumá přírodu a vysvětluje její chování pomocí matematických modelů a teoretických konceptů. Fyzikální zákony jsou základem této vědy a pomáhají nám porozumět jak mikrosvětu, tak makrosvětu. V této přehlídce se podíváme na několik nejzajímavějších fyzikálních hlavolamů, které vycházejí z těchto zákonů.

Hlavolamy

Pohybující se lanovka

Představ si, že máš lanovku, která se pohybuje po šikmé rovině. Délka lanovky je 10 metrů a úhel sklonu je 30 stupňů. Na začátku lanovky je koš s hmotností 5 kg, zatímco na konci lanovky je 10 kg materiál. Jak rychle se bude lanovka pohybovat a jaké bude napětí v lanku?

Řešení: Nejprve vypočteme gravitační sílu na koš i materiál, poté sčítáme tyto síly a výsledek dělíme hmotností celé soustavy, abychom získali zrychlení. Nakonec používáme tento výsledek pro výpočet napětí v lanku a rychlost lanovky.

 • Gravitační síla na koš: 5 kg * 9,81 m/s² = 49,05 N
 • Gravitační síla na materiál: 10 kg * 9,81 m/s² = 98,1 N
 • Celková gravitační síla: 147,15 N
 • Zrychlení: 147,15 N / 15 kg = 9,81 m/s²
 • Napětí v lanku: (10 kg * 9,81 m/s² + 5 kg * 9,81 m/s²) / cos(30°) = 171,67 N
 • Rychlost: v = a * t = 9,81 m/s² * t
 • Použitím druhého zákona dynamiky F = m * a pro celou soustavu lze najít impuls:
 • 147,15 N = (10 kg + 5 kg) * a
 • a = 9,81 m/s²
 • v = a * t = 9,81 m/s² * t
 • Rychlost je získána počtením doby letu při svobodném pádu na vzdálenost 10 m a úhlu sklonu dle trigonometrického vztahu:
 • s = 10 m / sin(30°) = 20 m
 • t = sqrt(2 * s / g) = 2,02 s
 • v = 19,84 m/s

Neunavitelný závaží

Představ si, že máš závaží o hmotnosti 1 kg a navinuté na ideálním válci. Drát, který drží závaží, je také nenapjatý. Jaký vztah musí existovat mezi velikostí úhlové rychlosti a délkou drátu, aby se závaží neustále pohybovalo s konstantní rychlostí?

Řešení: Protože závaží je v pohybu po kružnici, pro jeho rychlost platí vztah: v = r * ω, kde r je poloměr kružnice a ω je úhlová rychlost. Protože chceme, aby závaží bylo v klidu, musí být síla směrována do středu kružnice. Pro zachování rovnoměrného pohybu se musí průměr kružnice udržovat konstantní, což znamená, že délka drátu musí být rovna dvojnásobku poloměru kružnice. Pak na závaží nepůsobí žádná netíhová síla a závaží se pohybuje s konstantní rychlostí bez ohledu na unikající délku drátu.

Pouze dva kameny

Představ si, že máš dva kameny, které se nacházejí na úplně stejné výšce a vzdálenosti 10 metrů od sebe. Jeden kámen vyskočí kolmo nahoru rychlostí 10 m/s, zatímco druhý kámen je shozen dolů rychlostí 10 m/s. Kdy se oba kameny setkají?

Řešení: Při prvním pokusu by se mohlo zdát, že oba kameny se setkají v polovině vzdálenosti mezi nimi, což by znamenalo, že se setkají po 5 metrech. To ale není pravda, protože jeden kámen se pohybuje nahoru a druhý kámen dolů. Kameny se setkají, když se budou pohybovat se stejnou rychlostí proti sobě. Pro výpočet použijeme fyziální zákony volněho pádu, abychom vypočítali dobu letu obou kamenů. Použijeme vztah: d = 1/2 gt², kde g je gravitační zrychlení a t je doba letu. Pro první kámen: 10 m = 1/2 * 9,81 m/s² * t². Takže t = 1,43 sekundy. Pro druhý kámen: 10 m = 1/2 * 9,81 m/s² * t² + 10 m/s * t. Řešíme kvadratickou rovnici, která se rovná 0. Získáváme dvě řešení: t = -0,51 sekundy nebo t = 2,04 sekundy. Správné řešení je 2,04 sekundy, protože to je doba letu, po kterou kámen klesá dolů.

Závěr

Toto byly pouze tři z mnoha fyzikálních hlavolamů, které můžeme vyzkoušet v různých situacích. Fyzika je nekonečným zdrojem zábavy a zároveň nástrojem k lepšímu porozumění okolnímu světu. Doufáme, že jste si užili tuto přehlídku a že se vám podařilo rozřešit tyto záludné úkoly.