Dokumentace výzkumného projektu

Etika vědecké práce

Dokumentace výzkumného projektu

Výzkumný projekt je proces, který obvykle vede k novým poznatkům a objevům. Jeho úspěch závisí na mnoha faktorech, ale jedním z nejdůležitějších je kvalitní dokumentace. Dokumentace je většinou písemný záznam průběhu projektu a výsledků výzkumu. Hlavním cílem dokumentace je zachytit důležité informace pro účely prezentace výsledků projektů a zajištění zpětné vazby od zainteresovaných stran.

V této části si přiblížíme, jak správně dokumentovat výzkumný projekt.

Plán projektu
Plán projektu je esenciálním nástrojem při dokumentování výzkumného projektu. Plán projektu slouží jako přehledový a základní dokument pro všechny stádia projektu. Pravidelné aktualizace a správa plánu projektu zajistí, že projekt pokračuje ve správném směru a že výsledky projekty budou použitelné. Plán projektu je zvlášť důležitý v případě větších projektů, které trvají několik let.

Popis projektu
Popis projektu je souhrnem požadavků, které projekt musí splňovat. Popis projektu obsahuje podrobné informace o výzkumných metodách, které budou použity v projektu. Většinou se v popisu projektu stanoví následující informace:

- Cíl projektu – Popisuje hlavní cíl projektu a co se snaží projekt dosáhnout
- Výzkumné metody – Popisuje metody, které se používají k získání požadovaných výsledků
- Zdroje financování – Uvádí, kde získat finanční prostředky na projekt
- Tým projektu – Seznamuje s lidmi, kteří na projektu pracují

Rozdělení prací
Každému z členů týmu projektu by se měl přidělit konkrétní úkol a zodpovědnost. Rozdělení těchto úkolů a zodpovědností je důležité pro úspěšné dokončení projektu. Výzkumný projekt může být rozdělen na tři základní části:

1. Začátek projektu
V této části se stanovují požadavky, plánuje rozpočet a sestavuje tým projektu. Konkrétně se v této části stanoví:

- Cílová skupina
- Klíčoví partneři
- Výzkumné metody pro získání výsledků

2. Průběh projektu
Tato část se zaměřuje na následující body:

- Rozdělení úkolů a zodpovědnost
- Plánování a vedení projektu
- Monitorování a vyhodnocování výsledků projektu
- Měření úspěchu projektu

3. Dokončení projektu
Tato část může být spojena se zhodnocením projektu a těchto bodů:

- Zhodnocení projektu
- Zhodnocení výsledků projektu
- Analýza výsledků projektu

Byť výzkumný projekt může mít různou délku a náměty, výše zmíněné body se používají jako základní vodítka pro dokumentaci výzkumného projektu.

Nástroje pro dokumentaci
Existuje mnoho nástrojů, které lze použít pro dokumentaci výzkumného projektu, zvláště pro správu plánu projektu, a monitorování a vyhodnocování výstupů projektu. Mezi tyto nástroje patří:

1. Microsoft Excel
Microsoft Excel se používá jako standardní nástroj pro tvorbu plánu projektu a monitorování jeho pokroku. Při používání Excelu lze snadno vidět, jak se projekt vyvíjí a jaké kroky budou následovat v další fázi projektu. Při tvorbě plánu projektu v Excetu se zvyklosti používají různé nástroje a šablony, které pomáhají k jednodušší dokumentaci projektu.

2. Trello
Trello je oblíbená open-source platforma pro projektový management. Trello pomáhá týmům sledovat úkoly, rozdělovat práci, sledovat kdo je zodpovědný za co a mít kontrolu nad dokončováním úkolů. Jeho přehlednost je účinným nástrojem pro dokumentaci.

3. Asana
Asana je komplexní řešení pro řízení projektů. Asana řeší vše od tvorby plánu projektu, po sledování pokroku až po vytváření rozpočtu. Asana se používá pro integrační projekty, které se týkají výroby výrobků, software aplikace nebo pro dlouhodobé projekty.

Závěr
Většina výzkumných projektů je obecně složitá, protože zahrnují mnoho činností a zainteresovaných stran. Abychom měli úspěšný projekt, je nutné zvolit správné nástroje pro správu plánu projektu a monitorování jeho pokroku. Účinnou dokumentaci výzkumného projektu může zahrnovat tvorbu popisu projektu, rozdělení práce, jasné stanovení plánu projektu a mnoho dalších prvků. Důležité je také určit, jaké jsou skutečné cíle projektu a jaký je požadovaný výstup z projektu. Tento přístup nám pomůže vytvořit nejlepší dokumentaci projektu a dosáhnout maximálního výsledného úspěchu.