Bezhotovostní spolenostVšechny poznatky, které lidé za staletí nashromáždili o Bezhotovostní spolenost, jsou nyní k dispozici na internetu a my jsme je pro vás shromáždili a uspořádali co nejpřístupnějším způsobem. Chceme, abyste měli rychlý a efektivní přístup ke všem informacím o Bezhotovostní spolenost, které chcete vědět, aby vaše zkušenost byla příjemná a abyste měli pocit, že jste skutečně našli informace o Bezhotovostní spolenost, které jste hledali.

Pro dosažení našich cílů jsme se snažili nejen získat co nejaktuálnější, nejsrozumitelnější a nejpravdivější informace o Bezhotovostní spolenost, ale dbali jsme také na to, aby design, čitelnost, rychlost načítání a použitelnost stránky byly co nejpříjemnější, abyste se mohli soustředit na to podstatné, znát všechny dostupné údaje a informace o Bezhotovostní spolenost, aniž byste se museli starat o cokoli dalšího, o to jsme se již postarali za vás. Doufáme, že jsme dosáhli svého cíle a že jste našli informace, které jste chtěli o Bezhotovostní spolenost. Proto vás vítáme a vyzýváme, abyste si i nadále užívali používání scientiacs.com.

Bezhotovostní spolenost popisuje ekonomický stav, kdy finanní transakce nejsou provádny s penzi ve form fyzických bankovek nebo mincí, ale spíe prostednictvím penosu digitálních informací (obvykle elektronické reprezentace penz) mezi vyizovat stranami. Bezhotovostní spolenosti existují od doby, kdy zaala existovat lidská spolenost, zaloená na smnném obchodu a dalích metodách smny, a bezhotovostní transakce byly také v moderní dob moné pomocí kreditních karet , debetních karet , mobilních plateb a digitálních mn , jako je bitcoin . Tento lánek vak pojednává o pojmu bezhotovostní spolenost a zamuje se na nj ve smyslu posunu smrem k spolenosti a jejím dsledkm ve spolenosti, kde je hotovost nahrazena svým digitálním ekvivalentem - jinými slovy, existuje zákonné platidlo (peníze), a je vymován pouze v elektronické digitální podob.

Takový koncept byl iroce diskutován, zejména proto, e svt zaívá rychlé a rostoucí vyuívání digitálních metod zaznamenávání, správy a smny penz v obchodu , investicích a kadodenním ivot v mnoha ástech svta a transakcí, které by historicky mly byly provedeny v hotovosti, jsou nyní asto provádny elektronicky. Nkteré zem nyní stanoví limity pro transakce a hodnoty transakcí, pro které lze legáln pouívat neelektronické platby.

Djiny

Trend k pouívání bezhotovostních transakcí a vypoádání v kadodenním ivot zaal v 90. letech, kdy se elektronické bankovnictví stalo bným. Do roku 2010 byly v mnoha zemích rozíené digitální platební metody, mezi n patí napíklad zprostedkovatelé, jako je PayPal , systémy digitálních penenek jako Apple Pay , bezkontaktní platby a platby NFC elektronickou kartou nebo smartphonem a elektronické úty a bankovnictví, ve v irokém pouívání. V tomto okamiku se hotovost stala aktivn znevýhodována u nkterých druh transakcí, které by byly historicky velmi bné platit fyzickou nabídkou, a vtí ástky v hotovosti byly v nkterých situacích léeny podezením, kvli její univerzálnosti a snadnému pouití pi praní penz a financování terorismu . Nkteí dodavatelé a maloobchodníci navíc aktivn zakázali platby velkým mnostvím hotovosti, a to a do raení výrazu válka o hotovost. Studie amerického spotebitelského przkumu uivatel z roku 2016 tvrdí, e 75% respondent upednostnilo jako zpsob platby kreditní nebo debetní kartu, zatímco pouze 11% respondent preferovalo hotovost. Od zaloení obou spoleností v roce 2009 lze nyní digitální platby provádt zpsoby, jako jsou Venmo a Square . Venmo umouje jednotlivcm provádt pímé platby jiným osobám, ani by mli k dispozici hotovost. Square je inovace, která umouje primárn malým podnikm pijímat platby od svých klient.

Do roku 2016 byla pouze asi 2% hodnoty transakce ve védsku hotovost a pouze asi 20% maloobchodních transakcí bylo v hotovosti. Mén ne polovina poboek bank v zemi provádla hotovostní transakce. Odchod od hotovosti je piítán bankám pesvdujícím zamstnavatele k pouití pímých vklad v edesátých letech, bankám útujícím eky poínaje devadesátými léty, bankám, které v roce 2012 uvedly na trh pohodlný platební systém Swish smartphone-to-phone a sputní iZettle pro malé obchodníci pijímají kreditní karty v roce 2011.

Výzkum

Mezi prvními sociologickými studiemi o bezhotovostních spolenostech viz Aldo Haesler, Sociologie de l'argent et postmodernité, Geneva & Paris 1995.

Mení

Podíl plateb

Odhadovaný podíl plateb provedených bezhotovostními metodami (ze studií publikovaných v letech 20082013)
Zem %
Singapur 61
Holandsko 60
Francie 59
védsko 59
Kanada 57
Belgie 56
Spojené království 52
Spojené státy 45
Austrálie 35
Nmecko 33
Jiní Korea 29
panlsko 16
Brazílie 15
Japonsko 14
ína 10
Spojené arabské emiráty 8
Tchaj -wan 6
Itálie 6
Jiní Afrika 6
Polsko 5
Rusko 4
Mexiko 4
ecko 2
Kolumbie 2
Indie 2
Kea 2
Thajsko 2
Malajsie 2
Saudská arábie 1
Peru 1
Egypt 1
Indonésie 0
Nigérie 0

Bným mítkem toho, jak blízko se bezhotovostní spolenosti zem stává, je uritá míra potu bezhotovostních plateb nebo transakcí mezi lidmi, které se v dané zemi provádjí. Severské zem napíklad provádjí více bezhotovostních transakcí ne vtina Evropan. Úrovn hotovosti v obhu se mohou mezi dvma zemmi s podobným mítkem bezhotovostních transakcí velmi liit.

V 33 zemích, na které se vztahuje evropská roenka evropských platebních karet 201516, je prmrný poet plateb kartou na obyvatele za rok 88,4. Pro srovnání, prmrný Dán provede 268,6 plateb kartou kadý rok, prmrný Fin 243,6, prmrný Islanan 375,5, prmrný Nor 353,7 a prmrný véd 270,2. Díky tomu jsou platby v severských zemích dva a pl a tyikrát vyí ne evropský prmr.

- Euromonitor International

Mnoství hotovosti v obhu

I kdy je bezhotovostní spolenost iroce diskutována, vtina zemí zvyuje své mnové zásoby. Výjimkou jsou Jihoafrická republika, její nabídka bankovek ve srovnání s vtinou národ velmi kolísá, a védsko, které od roku 2007 výrazn omezilo své mnové zásoby. ínská mna se od roku 2017 do roku 2018 sníila

Bankovky a mince v obhu na konci roku 2018
Hodnota na
obyvatele
(USD)
Kód Smnný kurz
EOY2018
Hodnota na
obyvatele
(místní mna)
Zem nebo
oblast
10 194 USD CH 0,9842 10,033 výcarsko
8 471 $ HK 7,8319 66,346 Hong Kong SAR
8 290 $ JP 109,9127 911 000 Japonsko
6 378 $ SG 1,3617 8 684 Singapur
5 238 $ NÁS 1,0000 5 238 Spojené státy
4230 dolar XM 0,8734 3,695 Eurozóna
2 404 dolar AU 1,4166 3,405 Austrálie
2 003 USD KR 1,116,0961 2 236 000 Korea
1 924 $ CA 1,3629 2,623 Kanada
1 683 $ SA 3,7500 6,311 Saudská arábie
1 417 $ GB 0,7813 1,107 Spojené království
1 009 USD RU 69,6203 70,234 Rusko
825 dolar CN 6,8778 5,672 ína
682 dolar SE 8,9562 6,111 védsko
680 dolar MX 19,6438 13,365 Mexiko
513 dolar AR 37,6680 19 318 Argentina
327 dolar BR 3,8812 1271 Brazílie
311 dolar TR 5,2915 1646 krocan
230 dolar V 69,6330 16,042 Indie
205 dolar ZA 14,3750 2945 Jiní Afrika
196 dolar ID 14 410,4803 2 827 000 Indonésie

Mnoství hotovosti v obhu (historické)

Objem hotovosti v obhu byl v posledních desetiletích mnohem nií ve vech zemích krom védska. Nejstarí srovnávací údaje Banky pro mezinárodní platby byly z roku 1978 a zahrnovaly pouze USD a dalích 10 mn.

Bankovky a mince v obhu na obyvatele v USD podle smnného kurzu
Zem 2018 2008 1998 1988 1978 2018/1978 roní
výcarsko 10 194 USD 6 371 dolar 3065 dolar 2 688 $ 2 008 USD 5,08 4,15%
Japonsko 8 290 $ 7 436 USD 3 728 $ 2 275 dolar 724 dolar 11.45 6,28%
Spojené státy 5 238 $ 2 927 USD 1 679 dolar 870 dolar 428 dolar 12.24 6,46%
Nmecko 4230 dolar 3 324 dolar 1 759 dolar 1300 dolar 680 dolar 6.22 4,68%
Belgie 4230 dolar 3 324 dolar 1 244 dolar 1 127 USD 1 229 dolar 3,44 3,14%
Francie 4230 dolar 3 324 dolar 804 dolar 700 dolar 605 dolar 6,99 4,98%
Itálie 4230 dolar 3 324 dolar 1 205 dolar 747 dolar 394 dolar 10,74 6,11%
Holandsko 4230 dolar 3 324 dolar 1 272 dolar 1 189 USD 679 dolar 6.23 4,68%
Kanada 1 924 $ 1 444 dolar 685 dolar 554 dolar 320 $ 6.01 4,59%
Spojené království 1 417 $ 1 168 USD 726 dolar 470 dolar 326 dolar 4,35 3,74%
védsko 682 dolar 1 553 dolar 1 082 dolar 1 063 dolar 772 dolar 0,88 -0,31%

Právní status

Spojené státy

Podle zákona z Massachusetts z roku 1978 nesmí ádný maloobchodník diskriminovat kupce v hotovosti vyadováním pouití úvru. Byl to jediný americký stát, který ml takový zákon do bezna 2019, kdy New Jersey schválil podobnou legislativu; autopjovny, parkovací garáe a letitní obchody mají podle legislativy výezy. Návrh zákona piel krátce poté, co msto Philadelphia schválilo podobný zákon. San Francisco také zakázalo bezhotovostní obchody. Obdobn se Rhode Island stal tetím americkým státem, který zakázal bezhotovostní podnikání, kdy jeho zákaz vstoupil v platnost 1. ervence 2019. Poadavek v New Yorku, aby podniky pijímaly hotovost, vstoupil v platnost 19. listopadu 2020.

Výhody bezhotovostní spolenosti

Sníení podnikatelských rizik a náklad

Bezhotovostní platby eliminují nkolik rizik, vetn padlaných penz (i kdy odcizené karty stále pedstavují riziko), krádee hotovosti zamstnanci a vloupání nebo okradení hotovosti. Náklady na fyzické zabezpeení, fyzické zpracování hotovosti (výbr z banky, doprava, poítání) se také sníí, jakmile podnik probhne zcela bezhotovostn, stejn jako riziko, e podnik nebude mít k dispozici dostatek hotovosti na provedení zmny.

Omezení penosu nemocí prostednictvím hotovosti

Hotovost je dobrým domovem pro organismy zpsobující choroby (tj. Staphylococcus aureus. Salmonella species, Escherichia coli, COVID-19 ...). Bylo vak zjitno, e hotovost je mén pravdpodobná pro penos nemocí ne bn se dotýkající poloky, jako jsou terminály kreditních karet a pinpady. Tyto obavy pimly nmeckou centrální banku Deutsche Bundesbank, aby uvedla, e hotovost nepedstavuje ádné zvlátní riziko infekce pro veejnost.

Rychlost transakce

etzec restaurací Sweetgreen nael bezhotovostní místa (u zákazník vyuívajících platební karty nebo mobilní aplikaci etzce) mohla zpracovávat transakce o 15% rychleji.

Vylouení poznámek s vysokou nominální hodnotou za úelem sníení trestné innosti

Jednou významnou spoleenskou výhodou uvádnou zastánci je obtínost praní penz , daových únik , provádní nezákonných transakcí a financování nezákonné innosti v bezhotovostní spolenosti. Mnoho zemí regulovalo, omezovalo nebo zakázalo soukromé digitální mny, jako je bitcoin , ásten proto, aby se zabránilo nelegálním transakcím. Velké hodnoty lze také uloit do nemovitostí, staroitností nebo komodit, jako jsou diamanty, zlato, stíbro a platina.

Nkteí navrhli systém sníené hotovosti, kde jsou k dispozici malé bankovky a mince pro anonymní kadodenní transakce, ale poznámky s vysokou nominální hodnotou jsou odstranny. To by znamenalo, e mnoství hotovosti potebné k pesunu velkého mnoství hodnoty je fyzicky nepohodlné a snáze zjistitelné. Velké bankovky jsou také nejcennjí pro padlání. Spojené království prohlásilo, e jen bankovky v hodnot 5 GBP nebo mén byly zákonným platidlem blízko konce druhé svtové války dne 16. dubna 1945 kvli strachu z nacistického padlání , akoli bankovka v hodnot 5 GBP mla v roce 2020 kupní sílu 217,22 GBP, pes tyi krát vtí ne souasná nejvtí nota 50 liber. Dne 14. ervence 1969 federální vláda Spojených stát prohlásila, e bankovky v hodnot pes 100 USD zstanou zákonným platidlem, ale vekeré bankovky ve vládních rukou budou znieny a e v budoucnu nebudou vytitny ádné nové bankovky tchto nominálních hodnot, akoli takové poznámky byly naposledy vytitny v roce 1945, o 24 let díve. Kanada udlala toté s bankovkou 1 000 CAD od 12. kvtna 2000. védsko v letech 1939 a 1958 vytisklo bankovky 10 000 kr, ale po 31. prosinci 1991. je prohlásilo za neplatné. Singapur 2. ervence 2014 oznámil, e ji nebude vyrábt SGD Bankovka ve výi 10 000 USD a k 1. íjnu 2014 ji nebyla vydána. Evropská centrální banka ji od 27. dubna 2019 nevydává eurobankovky v nominální hodnot 500 EUR .

Lepí sbr ekonomických dat

Spíe ne provádní nákladných a pravidelných przkum a vzorkování transakcí v reálném svt mohou skutené údaje shromádné o výdajích oban pomoci pi navrhování a provádní politik, které jsou odvozeny ze skutených údaj. Díky zaznamenaným finanním transakcím me vláda lépe sledovat pohyb penz prostednictvím finanních záznam, co jim umouje sledovat erné peníze a nelegální transakce, které v zemi probíhají.

Jednoduí rozpoet pro spotebitele

Pi provádní digitálních plateb jsou transakce uchovávány v záznamech. Bezhotovostní platby usnadují sledování výdaj na výdaje a zaznamenávají pohyb penz. Díky zaznamenaným transakcím me obanm pomoci efektivnji upesnit jejich rozpoet, protoe lidé tam mohou vidt zaznamenané transakce na svém bankovním útu a vdt, kde dochází k jejich píchozím a odchozím výdajm.

Obavy

Nedostatek soukromí

V digitalizované ekonomice budou provedené platby dohledatelné. Díky sledovatelným transakcím by instituce mly potenciální pístup k tmto informacím. Kdy tyto digitální stopy zstanou, digitální transakce se stanou zranitelnými. Takové transakce umoují podnikm zpsob, jak si vybudovat osobní profil spotebitele na základ jejich výdajových vzorc. Problém tby dat také pichází v úvahu, kdy se zem vydávají smrem k bezhotovostní spolenosti. Bezhotovostní transakce zanechávají záznam v databázi spolenosti pi provádní plateb a tyto informace se stávají zpsobem, jak pedpovdt budoucí události. Díky velkému potu záznam pak dolování dat umouje organizaci sestavit profil jednotlivce prostednictvím jeho záznam v databázi.

Tyto údaje získané z transakcí budou pln digitální a povedou k rozsáhlému sledování, kde mohou být jednotlivci sledováni jak korporacemi, tak vládou. Tyto záznamy mohou být také k dispozici hackerm a mohou být zveejnny po úniku dat .

Problémy pro nebankovky

Bezhotovostní systémy mohou být problematické pro lidi, kteí v souasné dob spoléhají na hotovost, kteí jsou soustedni v uritých populacích, jako jsou chudí, zdravotn postiení, starí lidé, imigranti bez doklad a mláde. Elektronické transakce vyadují vkladový úet (v bance nebo jiném finanním ústavu pijímajícím vklad) a uritou obeznámenost s platebním systémem. Mnoho lidí ve zbídaených oblastech má podprmrné nebo nebankovní banky . V USA v roce 2012 tém tetina populace postrádala celý rozsah základních finanních slueb. V roce 2011 przkum FDIC zjistil, e piblin jedna tvrtina domácností, jejich roní píjem byl nií ne 15 000 USD, nemla bankovní úet. Celostátní, 7,7% lidí ve Spojených státech nemlo bankovní úty, s úrovnmi pes 20% v nkterých mstech a venkovských krajích a více ne 40% v nkterých sítacích trzích , od roku 2016.

Singapur jako souást své iniciativy Smart Nation smuje k bezhotovostní ekonomice. V roce 2017 bylo 14,4% populace zem starí 65 let a vtina senior stále pouívala jako jediný zpsob platby hotovost. Není zvyklý na digitální platební metody, eení problém, jako je správa ztracených karet nebo hesel a správa jejich výdaj, me zpsobit potenciální potíe kadému, kdo pechází z hotovosti.

Digitální podvod

Kdy jsou platební transakce uloeny na serverech, zvyuje to riziko neoprávnného poruení ze strany hacker. Finanní kybernetické útoky a digitální zloin také pedstavují vtí rizika pi bezhotovostním obchodování. Mnoho spoleností ji trpí naruením údaj , vetn platebních systém. Elektronické úty jsou náchylné k neoprávnnému pístupu a pevodu finanních prostedk na jiný úet nebo k neoprávnným nákupm.

Útoky nebo náhodné výpadky telekomunikaní infrastruktury také zabraují fungování elektronických plateb, na rozdíl od hotovostních transakcí, které mohou pokraovat s minimální infrastrukturou.

Centralizované ovládání

Odprci poukazují na to, e zcela bezhotovostní systém, krom sledování vech transakcí, umoní centrální vlád:

  • Prosadit transakní da z kadé platby mezi osobami
  • Eliminujte ukládání hotovosti jako prostedek k útku z nominálních záporných úrokových sazeb , které se pouívají k boji proti deflaci odrazováním od úspor (nejúinnjí v kombinaci se zákazy smnných obchod, soukromých mn jako bitcoin a skladování drahých kov jako zlato). Nkterým druhm penz by bylo moné nastavit, aby vyprely a byly bezcenné, pokud nebudou utraceny uritým zpsobem nebo v uritou dobu. To je také moné s hotovostí, pokud vláda umouje vysokou inflaci nebo nechá svou mnu devalvovat .
  • Totalitní reimy by mohly provádt úinnjí masové sledování a rychle zabránit uritým jednotlivcm kupovat cokoli nebo vydlávat peníze
  • Omezit typ spotebního zboí, které lze zakoupit za uritou ástku penz (a rodie by mohli toté udlat s penzi na píspvky)

Kritika ve védsku

védsko je jedním z nejlepích píklad výsledk úsilí o vytvoení bezhotovostní spolenosti. védsko je výjimené tím, e se podstatn sníilo mnoství hotovosti v obhu. védská spolenost se od roku 2000 do roku 2017 výrazn zmnila kvli pokusm nahradit vekerou hotovost digitálními platebními metodami. Koncept bezhotovostních bankovních poboek zaal ve védsku v letech 2000 a 2005, piem bezhotovostní poboka byla krokem k nadcházejícímu uzavení této poboky. Zhruba od roku 2008 zaaly védské banky poskytovat svým zákazníkm speciální hardware, který by mohl být pouit ke zpracování finanních transakcí (jako jsou digitální platby faktur) z domova. Lidé vak stále mli monost pouít hotovost a ti, kteí si to páli, mohli stále obchodovat v hotovosti v bankovních kanceláích, které zstaly.

Tento trend zaal kolem roku 2008 a vyvrcholil v souvislosti s výmnou vech védských mincí a bankovek v letech 2015-17 (s výjimkou mince 10 korun). Podle ústedí bank ji hotovost nebyla nutná, protoe výbry a vklady byly moné (v omezeném mnoství) prostednictvím stroj. Ale pro bezpenostní pedpisy byla maximální ástka, kterou si mohl bankovní zákazník vybrat, zhruba 5 000 a 10 000 SEK týdn a byla stanovena podobná bezpenostní pravidla pro vklady. Pozdji vechny hlavní pravidelné banky s pobokami zahájily vynucený proces bu zavírání poboek, nebo jejich bezhotovostní. Dnes stále existuje jen velmi málo poboek bank pro manipulaci s hotovostí.

Omezená dostupnost hotovosti ve védsku zpsobila potíe mením butikm, obchodm a samoobsluhám, které jsou závislé na hotovosti, protoe ji nemohou ukládat své denní píjmy ani získávat ádné zmny. Neziskové organizace, které jsou ve védsku velmi bné, také zaznamenaly nadmrný dopad. V reakci na to védské banky zavedly platební systém pro mobilní telefony známý jako Swish . Tento systém vak trpl mnoha problémy.

Banky (a zpoátku také média) zamítly stínosti na zmnu pouze jako problém starích lidí a v podstat tvrdily, e nkteré se spíe snaí nauit se nové technologie, ne aby nebyly spokojeny se zcela novou transakní metodou. Odprci zmny vak tvrdí, e technologické vzruení se zmnilo píli rychle, s tím, e v rákosí se skrývá mnoho nebezpeí. Byly vyjádeny obavy z rostoucího potu podvodných transakcí a rychlý vývoj kvantových poíta pispívá k obavám z hackování v rámci systému. Debata o bezhotovostním védsku se zkomplikovala, kdy védský úad Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB nebo Úad pro ochranu a pipravenost komunity ve svém textu Om Kriget Eller Krisen Kommer (Pokud pijde válka nebo krize) obsahoval seznam poloek k trvalému uloení doma, které mají být pipraveny, který zahrnuje hotovost v malých nominálních hodnotách. Ve védsku následovala vlna negativní kritiky od odborník mimo bankovní sféru, kteí vyjadovali své obavy.

Bývalý éf policie Björn Eriksson zahájil na jae 2016 hnutí známé jako Kontantupproret nebo The Cash Petition. Toto hnutí se rychle rozrostlo do znané velikosti, piem mnoho pispvatel popisovalo problémy zpsobené stále nepáteltjím postojem bank vi hotovosti. Rozsah stíností pokrývá irokou kálu problém. Napíklad známá postava TV3 Robert Aschberg se zbláznil poté, co prostednictvím mobilního telefonu zaplatil chemikovi systémem Swish, protoe tém okamit obdrel inzerát ze stejné lékárny, co vyvolávalo obavy o soukromí. Svante Linusson, profesorka matematiky, tvrdí, e likvidace hotovosti pomalu nií nai demokracii. Kuleníkový klub v Malmö byl tém nucen zavít poté, co jejich 20letá banka odmítla uznat je jako zákazníka poté, co kuleníkový klub odmítl jiné platby ne hotovost (banka tvrdila, e hotovost není dohledatelná v jejich vyetování trestné innosti). Tradiní letní trh na severu Lycksele se po poítaové chyb dostal do bankrotu. Protoe lidé museli platit telefony (Swish) a kartami, nebylo pro n k dispozici dost penz na podnikání na jejich trhu.

Nové zákony o praní penz obecn vyadují dkaz o zdrojích vyích ástek v hotovosti. Banky ve védsku viní zákony EU, ale zákony EU umoují transakce pod 15 000 EUR, zatímco védské banky vyadují dkazy a mohou odmítnout pijmout nebo zabavit hotovost nad ástku nií ne 5 000 SEK (500 EUR) a mají vysoké poadavky na dokumentaci .

Viz také

Reference

externí odkazy

Opiniones de nuestros usuarios

Sandra čížková

Stránka se mi líbí a článek o Bezhotovostní spolenost je ten, který jsem hledal.

Stella Toman

Skvělý příspěvek o Bezhotovostní spolenost.