ada Casio FX-602PVšechny poznatky, které lidé za staletí nashromáždili o ada Casio FX-602P, jsou nyní k dispozici na internetu a my jsme je pro vás shromáždili a uspořádali co nejpřístupnějším způsobem. Chceme, abyste měli rychlý a efektivní přístup ke všem informacím o ada Casio FX-602P, které chcete vědět, aby vaše zkušenost byla příjemná a abyste měli pocit, že jste skutečně našli informace o ada Casio FX-602P, které jste hledali.

Pro dosažení našich cílů jsme se snažili nejen získat co nejaktuálnější, nejsrozumitelnější a nejpravdivější informace o ada Casio FX-602P, ale dbali jsme také na to, aby design, čitelnost, rychlost načítání a použitelnost stránky byly co nejpříjemnější, abyste se mohli soustředit na to podstatné, znát všechny dostupné údaje a informace o ada Casio FX-602P, aniž byste se museli starat o cokoli dalšího, o to jsme se již postarali za vás. Doufáme, že jsme dosáhli svého cíle a že jste našli informace, které jste chtěli o ada Casio FX-602P. Proto vás vítáme a vyzýváme, abyste si i nadále užívali používání scientiacs.com.

ada CASIO FX-602P
Programovatelná kalkulaka CASIO FX-602P.png
28letý FX-602P v provozuschopném stavu
Typ Programovatelné vdecké
Výrobce Casio
Pedstavený 1981  ( 1981 )
Perueno 1989
Pedchdce ada Casio FX-502P
Nástupce Casio FX-603P
Kalkulaka
Vstupní reim Infix
Pesnost 12 íslic mantisa, exponent ± 99
Typ displeje Dot-matice LCD
Velikost Displeje 11 znak + 3 íslice
Programování
Programovací jazyky) Klávesová zkratka (pln slouena, Turing dokonen )
Pamový registr 11 (FX-601P) 22 .. 88 (FX-602P)
Kroky programu 128 (FX-601P) 32 ... 512 (FX-602P)
Rozhraní
Pístavy jeden konkrétní prodejce
Pipojuje se k Kompaktní kazeta  prostednictvím jednoho z:

Termotiskárna FP-10  prostednictvím jednoho z:

jiný
Zdroj napájení 2 × CR-2032 lithium
Hmotnost 141 g, 5 oz
Rozmry 15,24x7,6x1,2 cm, 6 "× 3" × ½ "

FX-601P a FX-602P byly programovatelné kalkulaky , vyrobené CASIO z 1981. Byl nástupcem modelu do ady Casio FX-502P a byl sám se podailo v roce 1990 Casio FX-603P .

Zobrazit

ada FX-601P byla vybavena jednoádkovým jehlikovým displejem s 11 znaky jako hlavním displejem. Dalí 3místný 7segmentový displej slouí k zobrazení exponent i krok programu pi zadávání nebo ladní program. K dispozici bylo 11 indikátor stavu.

Programování

Programovací model vyuíval programování zdvihu kláves, pomocí kterého bylo kadé stisknuté tlaítko zaznamenáno a pozdji pehráno. V záznamu bylo nkolik stisknutí kláves sloueno do jediného programovacího kroku. Pouze nkolik operací vyadovalo dva bajty. Syntetické programování bylo moné, ale ne píli bné

FX-601P mohl uloit 128 pln slouit kroky a údaje mohou být uloeny v 11 pamového registru. Pam FX-602P lze rozdlit mezi 32 a 512 pln slouených krok a data lze ukládat do 22 a 88 pamových registr. Výchozí nastavení bylo 22 registr a 512 krok. Odtamtud by se dalo vymnit 8 krok pro jeden dalí registr nebo 80 krok pro 11 registr s 11. registrem a zaít takzvaný "F" registr.

Stejn jako jeho pedchdce podporovala ada FX-602P 10 títk pro programy a podprogramy zvané P0 .. P9. Kadý program nebo podprogram me mít pro skoky a vtve a 10 místních títk zvaných LBL0 .. LBL9.

FX-601P a FX-602P podporované nepímé adresování a to jak pro pístup do pamti a skoky, a proto programovací model by mohl být povaován Turing kompletní .

FX-601P i FX-602P mohly naítat a spoutt programy od svých pedchdc.

Píklad programování

Tento program poítá faktoriál celoíselného ísla od 2 do 69. U 5! Zadá uivatel 5 P0k vytvoení výsledku 120. Program zabírá 9 bajt pamti.

Klíový kód Komentá
P0 Program zavoláte klávesou P0
Min00 uloí hodnotu do registru 0
1 zaíná 1
LBL0 títek pro smyku
* násobit
MR00 od n
DSZ GOTO0 dekrementy M00 a zpt na LBL0 do M00 = 0
= konec smyky, stroj vypoítal

Rozhraní

Casio FA-2
FA-2.JPG
Pipojuje se k ady FX-602P a FX-702P

Kompaktní kazeta  prostednictvím jednoho z:

Výrobce Casio
Pedstavený 1981
Typ Kompaktní kazetové rozhraní

FX-601P a FX-602P pouívaly stejné rozhraní FA-1, jaké pouívá ada kalkulaek FX-502P, nebo alternativn novjí rozhraní FA-2, které také pouívalo Casio FX-702P . Ob rozhraní pedstavovala standardní rozhraní kompaktní kazety Kansas City .

Rozhraní FA-2 bylo pouito pro programovatelnou kalkulaku ady FX-602P a kapesní poíta FX-702P pro ukládání program a datových registr na kompaktní kazetu . Ve srovnání s pedchdcem modelu Casio FA-1 byl model FA-2 vybaven dalím výstupem pro ovládání pásky a konektorem pro tiskárnu Casio FP-10 .

Reference

externí odkazy

Opiniones de nuestros usuarios

Valerie štěpánek

Tento záznam na ada Casio FX-602P mě přiměl vyhrát sázku, což je méně než dobré skóre.

Lukas Král

Jazyk vypadá staře, ale informace jsou spolehlivé a obecně vše, co je o proměnné ada Casio FX-602P napsáno, dává hodně důvěry.

Irena Pospíšil

Článek o ada Casio FX-602P je úplný a dobře vysvětlený. Neodstraňuji ani nepřidávám čárku.

Alan Turková

Děkuji za tento příspěvek na ada Casio FX-602P, přesně to jsem potřeboval.