Latina

Latina (lingua Latina)
RozšířeníŘímskokatolická církev, VatikánVatikán Vatikán
Počet mluvčíchnení znám
Klasifikace
Písmolatinka
Postavení
RegulátorPapežská latinská akademie
Úřední jazykSvatý stolec, Maltézský řád, instituce římskokatolické církve po celém světě, historicky například Římská říše, dále většina evropských středověkých států, v některých až do 19. století.
Kódy
ISO 639-1la
ISO 639-2lat (B)
lat (T)
ISO 639-3lat
EthnologueLTN
Wikipedie
la.wikipedia.org
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Latina (lingua Latina) je italický jazykindoevropské rodiny jazyků, kterým se mluvilo ve starověkém Římě. Přestože je považována za mrtvý jazyk, stále si udržuje svůj význam.

Vznik latiny lze lokalizovat do Latia v okolí Říma přibližně v době před 7. stoletím př. n. l. Později se užívání latiny rozšířilo do většiny dnešní Itálie. S územní expanzí římské říše se latinský jazyk šířil do všech jejích provincií. Postupem času se hovorová (tzv. vulgární) latina na těchto územích vyvinula v dnešní románské jazyky, tj. francouzštinu, italštinu, španělštinu, portugalštinu, rumunštinu, rétorománštinu a další. Latina však silně ovlivnila (prostřednictvím francouzštiny) například také angličtinu.

Spisovná, literární latina se ve vzdělaném světě nadále užívala a po rozpadu západořímské říše se stala jazykem církve a vzdělanců. Díky úředně správnímu, církevnímu, univerzitnímu a literárně uměleckému užívání si středověká latina podržela své postavení až do prosazení národních jazyků v Evropě v průběhu renesance. Posléze se latina stala mrtvým jazykem. Dále se však užívá v křesťanské liturgii a správě, v odborné terminologii (v oborech lékařství, biologie, právo, filosofie, filologie, teologie, historie atd.).

Latina je dosud užívána v římskokatolické církvi a je jedním z úředních jazyků Vatikánu. Vedle starověké řečtiny je zdrojem mnoha termínů v různých vědeckých oborech. Latinská abeceda zvaná latinka je světově nejrozšířenějším písmem. Studiem latiny se zabývá klasická filologie.

Latinská abeceda

Prapůvod latinky je v souhláskovém fénickém písmu, ze kterého vzniklo hláskové řecké písmo (alfabeta). Obyvatelé Latia své písmo odvodili z etruského písma, které si vytvořili pod vlivem alfabety sousední Etruskové.

Původní latinská abeceda měla 20 písmen: A, B, C, D, E, F, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, X.

Některá písmena označovala dvě odlišné hlásky, proto se později začala používat další písmena: G dříve psané pomocí C, J psané pomocí I a U psané jako V. Velmi vzácné je písmeno K běžně psané C. Písmena Y a Z se používají pouze ve slovech přejatých z řečtiny pro přepis ypsilonu a zéty. Pro dvojhlásky AE a OE se někdy používají ligatury Æ a Œ.

Délka samohlásky se označuje zpravidla jen u didaktických textů (např. ve slovníku) pomocí diakritického znaménka v podobě vodorovné čárky na hláskou: Ā značí dlouhé á. V případě potřeby se značí i krátká samohláska obloučkem: Ă.

Ve starověkém Římě se používala jen majuskule, minusky (malá písmena) vznikly až ve středověku. Dnes se malá písmena běžně používají, velké písmeno se píše na začátku věty a u vlastních jmen a slov od nich odvozených. V klasické latině také nebyla běžná interpunkční znaménka. Na latinský pravopis mohou mít vliv také místní či oborové zvyklosti.

Různé typy latinského jazyka

Latinský rukopis ze 6. století (Codex Bezae)

Latina, jazyk používaný po více než tisíc let, se vyvíjel a dnes se třídí do několika skupin podle vývoje a sféry použití. Tyto skupiny však nejsou často mezi sebou přesně vymezitelné.

Výslovnost

V dlouhé historii, kdy latina již nebyla národním jazykem, ale mezinárodním, církevním a odborným, se výslovnost latiny v jednotlivých zemích odlišila. Kromě toho, že výslovnost některých hlásek se přibližuje výslovnosti nejbližší podobné hlásky vyskytující se v jazyce mluvčího (např. české, německé a anglické „r“, otevřenost samohlásek atd.), se liší například výslovnost c před e, i, y, ae, oe nebo eu (v české latině se c v těchto případech čte tradičně jako c, v jiných verzích latiny častěji jako č), obdobně g před uvedenými samohláskami se v některých verzích latiny čte jako dž, zatímco v české latině se g čte vždy jako g. V některých verzích latiny se s v některých pozicích čte jako z.

O výslovnosti v jednotlivých historických fázích se vedou odborné spory, předpokládá se však, že původně bylo písmo důsledněji hláskové (tedy například Cicero mohl být původně čten jako Kikero).

Jinak se latinský zápis hlásek velmi podobá českému s těmito odlišnostmi:

* V období klasické latiny se délky samohlásek mnohdy vyznačovaly pomocí apexu, diakritického znaménka, podobnému české čárce nad samohláskami (s výjimkou písmene „i“, které bylo místo užití apexu vyryto protáhlé). Doklady užití apexu existují i ve formě tzv. staré římské kurzívy, což byla varianta latinské abecedy, jíž se psalo ručně.

Písmeno Příklad klasická latina italská španělská portugalská francouzská slovanská německá dánská anglická
a canis /a/ /a(ː)/ /a/ /a/ /a/ /a/ /a(ː)/ /æ(ː)/ (/a(ː)/) /ɑ(ː)/ nebo /eɪ/
ā cāsus /aː/
ae (æ) saepe, bonae /aɪ, ae, ɛː/ /e(ː)/ nebo /ɛ(ː)/ /e/ /ɛ/ /e/ /ɛ/ /eː/ nebo /ɛː/ /ɛː/ /eɪ/ nebo /iː/
oe (œ) foetus /ɔɪ, oe, eː/ /ɛ/ /e/ /ɛ/ /e/ /ɛ/ nebo /ʲo/ /øː/ /øː/ /iː/
ce,i benedīcimus /k/ /tʃ/ /θ/ /tʃ/ /s/ /ts/ /ts/ /s/ /s/
ch pulcher /k, kʰ/ /k/ /k/ /k/ /k/ /x/ /x/ nebo /ç/ /kʰ/ /k/
ge,i agimus /g/ /dʒ/ /x/ /ʒ/ /ʒ/ /g/ /g/ /g/ /dʒ/
gn magnum /ŋn/ /ɲɲ/ /ɣn/ /ɲ/ nebo /gn/ /ɲ/ /gn/ /gn/ nebo /ŋn/ /ŋn/ /gn/
h hominibus /h, -/ /-/ /-/ /-/ /-/ /x/ nebo /h/ /h/ /h/ /h/ nebo /-/
o solum /ɔ/ /o/ /o/ /ɔ/ /o(ː)/ /ɔ/ /ɔ/ nebo /oː/ /ʌ/ nebo /oː/ /ɔ/ nebo /əʊ/
ō sōlus /oː/
qu quis /kʷ/ /kw/ /kw/ nebo /k/ /kw/ /k/ /kv/ nebo /kf/ /kv/ /kʰv/ /kw/
tiV nātiō /tɪ/ /tsi/ /θi/ /si/ /si/ /tsi/ nebo /tsɨ/ /tsɪ/ /tsi/ /ʃɪ/
u ut, sumus /ʊ/ /u/ /u/ /u/ /y(ː)/ /u/ /ʊ/ nebo /uː/ /u(ː)/ (/ɔ/) /ʌ/ nebo /juː/
ū lūna /uː/
xce,i excelsis /ksk/ /kstʃ/ /sθ/ /tʃ/ /ks/ /ksts/ /ksts/ /gs/ /ks/

Dvojslabičná slova mají přízvuk na první slabice. Víceslabičná slova mají přízvuk na předposlední slabice, pokud je tato slabika dlouhá přirozeně nebo polohou, jinak na třetí slabice od konce. Přirozeně dlouhá slabika je taková, která obsahuje dlouhou samohlásku nebo dvojhlásku. Slabika je dlouhá polohou, jestliže po krátké samohlásce následuje skupina nejméně dvou souhlásek. Přízvuk ani délka se běžně v textu neoznačuje, v učebnicích a slovnících se délka značí vodorovnou čárkou nad písmenem (tzv. macron – např. ā; krátká slabika se značí obloučkem, tzv. breve, např. ă) a přízvuk šikmou čárkou (stejnou, jaká se používá v českých dlouhých samohláskách).

Latinská gramatika

Latinské pády

Latina má na rozdíl od češtiny pouze 6 pádů.

  1. pád nominativ
  2. pád genitiv
  3. pád dativ
  4. pád akuzativ
  5. pád vokativ
  6. pád ablativ

Substantiva

Je latinský název pro podstatná jména. Substantiva jsou rozdělena do pěti deklinací. O zařazení do příslušné deklinace rozhoduje koncovka genitivu singuláru.

Gen. sg. Zařazení Vzor
-ae 1. deklinace femina
-i 2. deklinace servus, puer, verbum
-is 3. deklinace miles, carmen, mare
-us 4. deklinace exercitus, cornu
-ei 5. deklinace dies, res

Adjectiva

Adjektiva (přídavná jména) se skloňují ve shodě se substantivem podle první a druhé nebo podle třetí deklinace. Stupňování se provádí standardními koncovkami, případně nepravidelně, např.: bonus, melior, optimus (dobrý, lepší, nejlepší), malus, peior, pessimus (špatný, horší, nejhorší).

Verba

Verba je latinský název pro slovesa. Pravidelná latinská slovesa jsou rozdělena do čtyř konjugací. O zařazení do příslušné konjugace rozhoduje koncovka aktivního infinitivu.

konjugace Koncovka Vzor
1. konj. -āre laudāre (česky chválit)
2. konj. -ēre monēre (česky napomínat)
3. konj. -ere legere (česky číst)
4. konj. -īre audīre (česky slyšet)

V latině jsou stejně jako v češtině tři osoby a dvě čísla: singulár a plurál. Rozlišují se časy: přítomný prézens, minulé: perfektum, imperfektum, plusquamperfektum a budoucí futurum I, futurum II. Dále se rozlišují způsoby: indikativ (oznamovací), konjunktiv, imperativ (rozkazovací) a infinitiv a dva rody: aktivum a pasivum. Rozdíl mezi perfektem a imperfektem odpovídá rozdílu mezi dokonavým a nedokonavým videm. Plusquamperfektum a futurum II vyjadřuje děj předcházející. Konjunktiv je způsob, který se v češtině nevyskytuje, často se překládá kondicionálem (podmiňovacím způsobem), který se naopak nevyskytuje v latině.

Ve slovníku bývají uvedeny čtyři tvary slovesa, které umožňují podle vzorů odvodit všechny ostatní tvary. Například:

První dva tvary, první osoba singuláru indikativu prézentu aktiva (chválím) a infinitiv prézentu aktiva (chválit), slouží k určení konjugace a prézentního kmene (laud-). Třetí tvar je první osoba singuláru indikativu perfekta aktiva (pochválil jsem) a určuje kmen pro tvary perfekta (laudāv-). Poslední tvar je supinum, od kterého se odvozují tvary pasiva (kmen laudāt-).

Některá slovesa mají kmeny utvořené nepravidelně, například sloveso ferō, ferre, tulī, lātum (nést). Deponentní slovesa mají pouze tvary pasiva, které však mají význam činného rodu.

Příklady

Číslovky

Latinsky Česky
unus jeden
duo dva
tres tři
quattuor čtyři
quinque pět
sex šest
septem sedm
okto osm
novem devět
decem deset

Vzorový text

Otčenáš (modlitba Páně):

Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum, Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, Et dimitte nobis debita nostra Sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.

Všeobecná deklarace lidských práv

latinsky

Omnes homines dignitate et iure liberi et pares nascuntur, rationis et conscientiae participes sunt, quibus inter se concordiae studio est agendum.

česky

Všichni lidé se rodí svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv. Jsou nadáni rozumem a svědomím a mají spolu jednat v duchu bratrství.

Odkazy

Reference

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Latin regional pronunciation na anglické Wikipedii.

Literatura

Související články

Externí odkazy

Portály: Jazyk | Starověký Řím