Doloka o pípadu nebo kontroverziVšechny poznatky, které lidé za staletí nashromáždili o Doloka o pípadu nebo kontroverzi, jsou nyní k dispozici na internetu a my jsme je pro vás shromáždili a uspořádali co nejpřístupnějším způsobem. Chceme, abyste měli rychlý a efektivní přístup ke všem informacím o Doloka o pípadu nebo kontroverzi, které chcete vědět, aby vaše zkušenost byla příjemná a abyste měli pocit, že jste skutečně našli informace o Doloka o pípadu nebo kontroverzi, které jste hledali.

Pro dosažení našich cílů jsme se snažili nejen získat co nejaktuálnější, nejsrozumitelnější a nejpravdivější informace o Doloka o pípadu nebo kontroverzi, ale dbali jsme také na to, aby design, čitelnost, rychlost načítání a použitelnost stránky byly co nejpříjemnější, abyste se mohli soustředit na to podstatné, znát všechny dostupné údaje a informace o Doloka o pípadu nebo kontroverzi, aniž byste se museli starat o cokoli dalšího, o to jsme se již postarali za vás. Doufáme, že jsme dosáhli svého cíle a že jste našli informace, které jste chtěli o Doloka o pípadu nebo kontroverzi. Proto vás vítáme a vyzýváme, abyste si i nadále užívali používání scientiacs.com.

Nejvyí soud Spojených stát vykládá Case nebo kontroverzi klauzule ve lánku III ústavy Spojených stát (nalézt v umní III, oddíl 2, Clause. 1) jako ztlesnní dvou odliných omezení výkonu soudního pezkumu : bar na vydávání poradních stanovisek a poadavek, aby strany mly aktivní legitimaci.

Za prvé, Soudní dvr rozhodl, e ustanovení uruje rozsah záleitostí, které federální soud me a neme povaovat za pípad (tj, e rozliuje mezi soudními spory uvnit i mimo institucionální pravomoci federální justice), a omezuje federální soudní moci pouze k soudním sporm, k jejich projednání je písluný soud.

Soudní dvr napíklad rozhodl, e tato klauzule zakazuje vydávání poradních stanovisek (ve kterých neexistuje ádný skutený problém, ale o stanovisko se ádá), a tvrdí, e navrhovatel me získat pouze v obecném smyslu (tj. Ne více i mén ne osob obecn) a umouje pouze rozhodování o alobách, pokud (1) alobce skuten a osobn utrpl újmu nebo kodu ve skutenosti, (2) újmu nebo újmu, kterou alobce utrpl, lze pomrn vysledovat z jednání alovaného a (3) zranní nebo újmu by soud mohl napravit.

Stejn jako u vech ástí zákona existují i výjimky. Jeden z nejvýznamnjích obchod s pípady svobody projevu a svobody projevu zahrnující první dodatek, kdy strana, která aluje za omezení svobody projevu, me argumentovat protiústavností zákona omezujícího urité druhy projevu nebo projevu, i kdy toto omezení nemusí se jich pímo dotýkají, napíklad knihkupec nebo prodejce videohier, me namítnout, e omezení v nkterých médiích omezuje monost jejich zákazník vybrat si rzná díla a tato omezení mohou mít mrazivý úinek na nkterá vydavatelství, která moná nevydají nkterá díla, která by byla ovlivnn zákonem. Krom toho zpravidla neexistují ádné výjimky ze stálého problému na federální úrovni.

Zadruhé Soudní dvr vyloil doloku tak, e omezuje schopnost Kongresu svit píslunost federálním soudm. iní tak stanovením vnjího limitu typ záleitostí, v jejich rámci me Kongres ústavn svit jurisdikci. Soud historicky nevykládal toto ustanovení k omezení Kongresové moci k omezení jurisdikce federálních soud.

Jemné formulace doloky a nejednoznanost výraz v ní inspirovaly asté akademické debaty. Akoli Nejvyí soud vnoval velkou pozornost právním otázkám vyplývajícím z tohoto ustanovení Ústavy, mnoho problematických otázek zstává nevyeených. Kritici tvrdí, e stálé poadavky stanovené v tomto ustanovení umoují soudcm vyhnout se obtíným problémm, rozhodnout ve vci samé, ne budou mít strany spravedlivou píleitost vést soudní spor, a vyhnout se nutnosti uplatování práva, které soudce povauje za nechutné.

Text

lánek III oddíl 2 vta 1 ústavy stanoví:

Soudní moc se vztahuje na vechny pípady v oblasti práva a spravedlnosti , které vyplývají z této ústavy , zákon Spojených stát a smluv uzavených nebo které budou uzaveny na základ jejich pravomoci; - na vechny pípady týkající se velvyslanc , jiných ministr veejné správy a konzulové ; - ke vem pípadm admirality a námoní jurisdikce ; - ke sporm, jejich stranami budou USA; - ke sporm mezi dvma nebo více státy; - mezi státem a obany jiného státu; - mezi obany rzných Státy - mezi obany stejného státu ádajícími o pozemky v rámci grant rzných stát, a mezi státem nebo jeho obany a cizími státy, obany nebo subjekty.

Tato doloka krom vymezení rozsahu jurisdikce federálního soudnictví zakazuje soudm vydávat poradní stanoviska nebo projednávat pípady, které jsou bu nezralé , co znamená, e kontroverze dosud nevznikla, nebo diskutabilní , co znamená, e kontroverze ji byl vyeen.

Historie právní aplikace

Nejstarí vyjádení podle Nejvyího soudu Spojených stát dodrování tohoto poadavku piel bhem pedsednictví z George Washington . Washington zaslal Soudnímu dvoru dopis s ádostí o jejich souhlas, pokud by se rozhodl, e od nich as od asu poádá o radu ohledn záleitostí, které by ped Soudem nemohly pijít vas. Hlavní soudce John Jay ve své odpovdi uvedl, e akoliv lenové soudu mli velkou dvru ve schopnost prezidenta dostávat vhodné rady od svých vedoucích pracovník, samotný soud byl ústavn vázán nepekraovat rámec své role arbitra soudní otázky.

Nejznámjím pípadem, který stanoví parametry tohoto poadavku, je Muskrat v. USA , 219 US 346 (1911), ve kterém Soud rozhodl, e kdy Kongres zaplatil zákonné úty jak alobcm, tak alovanému (v tomto pípad USA Ministerstvo financí , podle oznaení), poté mezi stranami nedolo ke skutené kontroverzi a rozsudek Soudního dvora by byl ekvivalentem poradního stanoviska.

Hranice klauzule pípad a kontroverze jsou sporné. Soudní dvr napíklad rozhodl, e pokud spor mezi stranami pestal kvli zmn skuteností, není písluný. Pokud vak pípad nebo kontroverze pestanou - nebo jsou z právního hlediska naznaeny - po podání pípadu, me Soud vydat rozhodnutí v zájmu spravedlnosti. Napíklad ve vci Roe v. Wade uplatnil Soud výjimku mootness pro pípady schopné opakování, pesto se vyhýbají pezkumu. Soudce Harry Blackmun napsal, e vzhledem k pirozenému omezení lidského období thotenství budou problémy týkající se thotenství vdy vyeeny ped dokonením odvolacího procesu. Roe v.Wade 410 US 113 (1973). Proto by Nejvyí soud mohl rozhodnout o ústavnosti interupního zákona, pestoe v dob rozhodování byla otázka diskutabilní .

Výklad

Nejvyí soud USA uvedl ve vci DaimlerChrysler Corp. v. Cuno (2006): ádná zásada není pro vlastní roli soudnictví v naem vládním systému zásadnjí ne ústavní omezení jurisdikce federálního soudu na skutené pípady nebo kontroverze. Poadavek lánku III ústavy na pípad nebo kontroverzi vyaduje, aby alobci prokázali aktivní legitimaci. Stálý zákon podle lánku III je zaloen na zásadách oddlení pravomocí. Jeho úelem je zabránit tomu, aby byl soudní proces pouíván k uzurpování pravomoci zákonodárné a výkonné moci federální vlády USA. lánek III vyaduje, aby dolo ke zranní, které je konkrétní, konkrétní a skutené nebo bezprostední; lze vysledovat napadenou akci a napravit ji píznivým rozhodnutím.

Obecn platí, e klauzule znamená, e generalizované, na rozdíl od konkrétního úrazu, není dvodem pro federální soudní spor. Relevantní pípady:

Lujan v. Obránci divoké zve ([Sporná strana] vznáející pouze obecn dostupnou stínost na vládu - poadující pouze kodu na zájmu jeho a vech oban o ádné uplatování ústavy a zákon a hledající úlevu, která mu ji nebude pímo a hmatateln prospná. ne je tomu u iroké veejnosti - neuvádí pípad ani kontroverzi podle lánku III. ), Allen v. Wright ( uplatnné právo na vládní jednání v souladu se zákonem nestaí, samo o sob, k udlení jurisdikce federální soud "), Diamond v. Charles (lánek III. postavení" nesmí být sven do rukou "zúastnných kolemjdoucích", kteí jej pouijí jednodue jako "prostedek k obhájení hodnotových zájm." "), Arizonans pro oficiální anglitinu (Ani tento soud nikdy neidentifikoval navrhovatele iniciativy jako obhájce opatení, která obhajují podle lánku III.), Karcher v. May (Obané, kteí stáli ve svých rolích veejného initele, si nezachovali postavení jednou opustili veejnost o ffice), Hollingsworth v. Perry (Nikdy pedtím jsme nepotvrdili postavení soukromé strany na obranu ústavnosti státního zákona, kdy se státní úedníci rozhodli ne. Poprvé zde odmítáme ) a mnoho dalích pípad.

Doloka nezakazuje jednotlivým státm piznat tmto stranám legitimaci; pouze stanoví, e federální soudy tak nesmí init:

Soud nezpochybuje svrchované právo [státu] zachovat proces iniciativy ani právo navrhovatel iniciativy bránit své iniciativy u [státních] soud. Postavení u federálního soudu je vak otázkou federálního práva, nikoli státního práva. Bez ohledu na jeho dvody neme skutenost, e si stát myslí, e by soukromá strana mla mít aktivní legitimaci k domáhání se úlevy pro obecnou stínost, pevrátit ustálené právo tohoto soudu v opaném smyslu. Poadavek lánku III, aby strana, která se dovolává pravomoci federálního soudu, ádala osobní, konkrétní újma slouí ivotn dleitým zájmm, jdoucím do role soudnictví ve federálním systému oddlených mocností. Státy nemohou tuto roli zmnit pouhým vydáním soukromým osobám, které by jinak nemly nárok na vstupenku do federálního soudu. ( Hollingsworth v. Perry )

Reference

Opiniones de nuestros usuarios

Emil Kašparová

Opravit. Poskytuje potřebné informace o Doloka o pípadu nebo kontroverzi.

Dalibor Danková

Vždy je dobré se učit. Děkujeme za článek o Doloka o pípadu nebo kontroverzi.

Kristyna Novaková

Informace o proměnné Doloka o pípadu nebo kontroverzi jsou velmi zajímavé a spolehlivé, stejně jako ostatní články, které jsem dosud četl, kterých je již mnoho, protože na své datum na Tinderu čekám téměř hodinu a neobjevuje se, takže mi to dává, že mě to postavilo. Využívám příležitosti nechat pár hvězd pro společnost a vysrat se na svůj zkurvený život.

Milada Burianová

Zjistil jsem, že informace, které jsem našel o Doloka o pípadu nebo kontroverzi, jsou velmi užitečné a příjemné. Kdybych měl dát "ale", možná by to bylo tak, že to není dostatečně inkluzivní ve svém znění, ale jinak je to skvělé.