Cyklus konverze hotovostiVšechny poznatky, které lidé za staletí nashromáždili o Cyklus konverze hotovosti, jsou nyní k dispozici na internetu a my jsme je pro vás shromáždili a uspořádali co nejpřístupnějším způsobem. Chceme, abyste měli rychlý a efektivní přístup ke všem informacím o Cyklus konverze hotovosti, které chcete vědět, aby vaše zkušenost byla příjemná a abyste měli pocit, že jste skutečně našli informace o Cyklus konverze hotovosti, které jste hledali.

Pro dosažení našich cílů jsme se snažili nejen získat co nejaktuálnější, nejsrozumitelnější a nejpravdivější informace o Cyklus konverze hotovosti, ale dbali jsme také na to, aby design, čitelnost, rychlost načítání a použitelnost stránky byly co nejpříjemnější, abyste se mohli soustředit na to podstatné, znát všechny dostupné údaje a informace o Cyklus konverze hotovosti, aniž byste se museli starat o cokoli dalšího, o to jsme se již postarali za vás. Doufáme, že jsme dosáhli svého cíle a že jste našli informace, které jste chtěli o Cyklus konverze hotovosti. Proto vás vítáme a vyzýváme, abyste si i nadále užívali používání scientiacs.com.

V manaerského úetnictví je pevod hotovosti cyklus ( CCC ) opatení, jak dlouho firma bude zbaven hotovosti, pokud se zvýí jejich investice do inventarizace za úelem rozíení prodeje zákazník. Jde tedy o míru rizika likvidity spojeného s rstem. Zkrácení CCC vak vytváí svá vlastní rizika: zatímco by spolenost mohla dokonce dosáhnout záporného CCC inkasem od zákazník ped zaplacením dodavatelm, politika písného výbru a placení daní není vdy udritelná.

Definice

CCC = # dní mezi výplatou hotovosti a inkasem hotovosti v souvislosti s provedením samostatné jednotky operací.
 
= Období konverze zásob   +   Období konverze pohledávek   -   Pevod závazk

doba

 
= Prm. Inventá
COGS / 365
  +   Prm. Pohledávky
Prodej / 365
  -   Prm. Splatné úty
Nákupy / 365

Derivace

Penní toky nedostatené. Termín Cyklus konverze hotovosti oznauje asový interval mezi výplatou a inkasem firmy. CCC vak nelze pímo pozorovat v penních tocích, protoe jsou také ovlivovány investiními a finanními aktivitami; musí být odvozeno z údaj o výkazu o finanní pozici souvisejících s provozem firmy.

Rovnice popisuje maloobchodníka. Akoli se termín cyklus konverze hotovosti technicky vztahuje na firmu v jakémkoli odvtví, rovnice je obecn formulována tak, aby platila konkrétn pro maloobchodníka . Vzhledem k tomu, e operace maloobchodníka spoívají v nákupu a prodeji zásob, modeluje rovnice dobu mezi

(1) vyplacení hotovosti na uspokojení závazk vytvoených nákupem zásob a
(2) inkasování hotovosti za úelem uspokojení pohledávek generovaných tímto prodejem.

Rovnice popisuje firmu, která nakupuje a prodává na úet. Rovnice je také napsána tak, aby vyhovovala firm, která nakupuje a prodává na úet . Pro firmu pouze s hotovostí by rovnice potebovala pouze data z prodejních operací (nap. Zmny zásob), protoe výplata hotovosti by byla pímo mitelná jako nákup zásob a sbr hotovosti by byl pímo mitelný jako prodej zásob . Pro spolenost, která nakupuje a prodává na úet, vak ádná taková korespondence 1: 1 neexistuje : Nársty a úbytky zásob nevyvolávají penní toky, ale úetní prostedky (závazky, respektive pohledávky); pírstky a úbytky hotovosti tyto úetní prostedky (pohledávky a závazky) z úetních knih odstraní. CCC tedy musí být vypoítán sledováním zmny v hotovosti prostednictvím jejího vlivu na pohledávky, zásoby, závazky a nakonec zpt na hotovost - tedy termín cyklus hotovostní konverze a pozorování, e tyto tyi úty artikulují jeden druhého .

Oznaení Transakce Úetnictví (pouijte rzné úetní nástroje, pokud se transakce vyskytují v jiném poadí)
A

Dodavatelé (souhlasí) dodávají zásoby

Firma dluí dodavatelm hotovost (dluh) ve výi X $
 • Operace ( zvýení zásob o $ X)
Vytvoit úetní vozidlo ( zvýení út splatných o $ X)
B

Zákazníci (souhlasí) tento inventá získají

Firm dluí zákazníkm hotovost ve výi Y $
 • Provoz ( zvýení treb / výnos o $ Y)
Vytvoit úetní vozidlo ( zvýení pohledávek o $ Y)
C

Firma vyplácí X $ hotovost dodavatelm

Firma odstraní své dluhy vi svým dodavatelm
 • Penní toky ( sníení hotovosti o $ X)
Odstranit úetní vozidlo ( klesající úty splatné o $ X)
D

Firma sbírá hotovost Y $ od zákazník

Firma odebere úvr svým zákazníkm.
 • Penní toky ( zvýení hotovosti o $ Y)
Odstranit úetní vozidlo ( sníení pohledávek o Y $.)

Kdy vezmeme tyto tyi transakce v párech, analytici upozorní na pt dleitých interval, oznaovaných jako konverzní cykly (nebo konverzní období ):

 • konverze Penní cyklus se jeví jako interval C D (tj pidlování podpory hotovosti sbrné hotovost ).
 • pechodné období závazky (nebo Dny závazky vynikající) se jeví jako interval A C (tj nezaplacený hotovosti vyplácení hotovosti )
 • Pracovní cyklus se ukáe jako interval A D (tj nezaplacený hotovosti shromaování hotovosti)
  • pechodné období zásob nebo Dny zásob vynikající se jeví jako interval A _ B (tj dsledku penní je dluí hotovost )
  • období pechodu pohledávky (nebo Dny prodej vynikající) se jeví jako interval B _ D (tj je dluí hotovost sbírání hotovosti )

Znalost jakýchkoli tí z tchto konverzních cykl umouje odvození tvrtého (krom provozního cyklu , který je pouze soutem období pevodu zásob a období pevodu pohledávek .)

Proto,

interval {C D} = interval {A B} + interval {B D} - interval {A C}
CCC (ve dnech) = Období konverze zásob + Období konverze pohledávek - Období konverze závazk

Pi výpotu kadého z tchto tí konverzních cykl tvoících souást se pouívá rovnice Time = Level / Rate (protoe kadý interval se zhruba rovná asu potebnému k dosaení jeho úrovn pi odpovídající rychlosti).

 • Jeho ÚROVE v daném období se odhaduje jako prmr jeho úrovní ve dvou rozvahách, které obklopují období: (L t1 + L t2 ) / 2.
 • Chcete-li odhadnout jeho sazbu, nezapomete, e pohledávky rostou, pouze kdy se narostou výnosy; a zásoby se zmenují a poet závazk roste o ástku rovnající se nákladm na COGS (z dlouhodobého hlediska, protoe COGS ve skutenosti narstá nkdy po dodání zásob, kdy si je zákazníci poídí).
  • Konverzní období závazk : Sazba = [zvýení zásob + COGS ], protoe to jsou poloky za období, které mohou zvýit závazky z obchodních út, tj. Ty, u nich dolo k rozíení zásob.
   Vimnte si, e pi výpotu tohoto intervalu dochází k výjimce: akoli se pro období Inventarizace pouívá prmr období, jakékoli zvýení inventáe pispívá k jeho rychlosti zmny. Je to proto, e úelem CCC je mit úinky rstu zásob na výdaje v hotovosti. Pokud bhem období vzrostl inventá, bylo by to dleité vdt.
  • Období konverze inventáe : Míra = COGS , protoe toto je poloka, která (pípadn) zmení inventá.
  • Období konverze pohledávek : Sazba = výnosy , protoe to je poloka, která me zvýit pohledávky (trby).

Cíle

Cílem studia cyklu pevodu hotovosti a jeho výpotu je zmnit zásady týkající se nákupu a prodeje úvr. Standard placení nákupu kreditu nebo získávání hotovosti od dluník lze zmnit na základ zpráv o cyklu konverze hotovosti. Pokud se jedná o dobrou likvidní pozici v hotovosti, lze zachovat minulé úvrové politiky. Jeho cílem je také studovat penní toky z podnikání. Studie penních tok a studie cyklu penních pevod budou uitené pro analýzu penních tok. Hodnoty CCC lze porovnat mezi rznými spolenostmi ve stejném prmyslovém segmentu a vyhodnotit kvalitu správy hotovosti.

Viz také

Reference

externí odkazy

Opiniones de nuestros usuarios

Kamila Nováková

Potěšilo mě, že jsem našel tento článek o Cyklus konverze hotovosti.

Libor Kovářová

Konečně článek o Cyklus konverze hotovosti, který se snadno čte.