Castle (sezóna 5)Všechny poznatky, které lidé za staletí nashromáždili o Castle (sezóna 5), jsou nyní k dispozici na internetu a my jsme je pro vás shromáždili a uspořádali co nejpřístupnějším způsobem. Chceme, abyste měli rychlý a efektivní přístup ke všem informacím o Castle (sezóna 5), které chcete vědět, aby vaše zkušenost byla příjemná a abyste měli pocit, že jste skutečně našli informace o Castle (sezóna 5), které jste hledali.

Pro dosažení našich cílů jsme se snažili nejen získat co nejaktuálnější, nejsrozumitelnější a nejpravdivější informace o Castle (sezóna 5), ale dbali jsme také na to, aby design, čitelnost, rychlost načítání a použitelnost stránky byly co nejpříjemnější, abyste se mohli soustředit na to podstatné, znát všechny dostupné údaje a informace o Castle (sezóna 5), aniž byste se museli starat o cokoli dalšího, o to jsme se již postarali za vás. Doufáme, že jsme dosáhli svého cíle a že jste našli informace, které jste chtěli o Castle (sezóna 5). Proto vás vítáme a vyzýváme, abyste si i nadále užívali používání scientiacs.com.

hrad
Sezóna 5
Hradní sezóna 5.jpg
Obal DVD
V hlavních rolích
Zem pvodu Spojené státy
Poet epizod 24
Uvolnní
Pvodní sí ABC
Pvodní vydání 24. záí 2012  - 13. kvtna 2013  ( 2012-09-24 )
 ( 2013-05-13 )
Chronologie sezóny

Pátou sezónu amerického krimi -komediálního dramatického televizního seriálu Castle si objednala 10. kvtna 2012 spolenost ABC. Sezóna vysílala od 24. záí 2012 do 13. kvtna 2013. Dalí dv epizody byly objednány 19. íjna 2012 a 5. února 2013, co pineslo sezónu 5 a 24 epizod.

Pehled

Richard Castle (Fillion) je slavný tajemný romanopisec, který zabil hlavní postavu ve své oblíbené kniní sérii a má spisovatelský blok . Je piveden NYPD k výslechu ohledn vrady napodobitele na základ jednoho z jeho román. Toto nové okno do zloinu a vrady ho zaujalo a vyuívá svého spojení se starostou k zaklínání své cesty do stínování detektiva Kate Becketta (Katic). Castle se rozhodne pouít Becketta jako svou múzu pro Nikki Heat, hlavní postavu své dalí kniní série. Beckett, vánivá tenáka Castleových knih, zpoátku nesouhlasí s tím, aby Castle zahalil její práci, ale pozdji se zahál a rozpoznal Castle jako uitený zdroj pi vyetování svého týmu.

Obsazení

Hlavní obsazení

Opakující se obsazení

Epizody

Ne
celkový
Ne v
sezón
Titul Reie: Napsáno Pvodní datum vysílání Prod.
kód
Amerití diváci
(miliony)
82 1 "Po bouce" Rob Bowman David Amann 24. záí 2012  ( 2012-09-24 ) 501 10,45
Castle se probudí a najde Becketta, který mu ve své lonici pináí kávu. Souhlasí, e spolené spaní nebylo jednorázovou chybou a plánují spolu strávit den v posteli, ale jsou perueni, kdy se Martha vrací pedasn do bytu s povsenou Alexis. Beckett je schopen vyklouznout ven, ani by byl vidn. Castle pozdji dorazí do Beckettova domu, jen pár minut ped píchodem Ryana, aby diskutoval o pípadu Maddox / Smith. I kdy práv rezignovala, Beckett je vtaen zpt do vyetování. Jsou schopni spojit Maddoxe, Smithe a senátora Williama Brackena ( Jack Coleman ). Beckett vyvozuje, e Bracken byl zodpovdný za smrt své matky a konfrontuje ho, piem hrozí, e vydá implicitní informace do tisku, pokud by se jí nebo komukoli, na kom by jí záleelo, stalo. Kapitán Gates umouje Beckettové vrátit se ke své práci, ale donutí ji dokonit její pozastavení.
83 2 Zataeno se ancí na vradu Kate Woods Elizabeth Beall 1. íjna 2012  ( 01.10.2012 ) 503 10,35
Tým vyetuje smrt televizního pedpovdi poasí, který zjistil, e místní výrobce pouíval pi výrob koberc styren a uvoloval chemikálie, co u místních dtí zpsobilo astma. Mezitím Castle , kdy se ho na ivou rande zeptá reportérka zábavy Kristina Coterra ( Jodi Lyn O'Keefe ), Castle souhlasí, aby udrel pedstírání, e on a Beckett jsou stále nepipojeni; to se stran zvrtne, kdy se Kristina pokusí svést Castle na jeho pd.
84 3 Tajemství je se mnou v bezpeí John Terlesky Terence Paul Winter 8. íjna 2012  ( 08.10.2012 ) 502 10,61
Zpráva posetá krví na míst inu vede Castle a Beckett ze záhadné skíky do svta vysoké spolenosti. Pesvden o tom, e skíka má tajemství, za které stojí za zabití, Castle najde dkazy, e sluha spolenosti ídil auto, které bylo úastníkem smrtelné nehody. Mezitím Martha ekne Castleovi, e ví o jeho vztahu s Beckettem a chce, aby to ekl Alexis, ne se pesthuje z domova do koleje v Kolumbii.
85 4 Vrada, napsal Rob Bowman David Grae 15. íjna 2012  ( 2012-10-15 ) 505 10,94
Castle a Beckett plánují tajný romantický víkend v Hamptons, ale jejich výlet zkysne, kdy do jejich bazénu narazí umírající mu. Castle je pípadem zaujat a Beckett neochotn následuje jeho vedení, protoe vdl, e si svj víkend nebudou moci uít, dokud nebude zloin vyeen. Stezka vede k mafiánovi ve výslub, Vincentu Cardonovi ( Don Stark ), syndikátu metamfetaminu a korupci na policejním oddlení. Mezitím se Ryan a Esposito snaí zjistit totonost Beckettova pítele. Ryan objeví Castle a Beckett vztah, ale rozhodne se neprozradit tajemství.
86 5 "Pravdpodobná píina" John Terlesky Andrew W. Marlowe 29. íjna 2012  ( 2012-10-29 ) 506 10,84
Pi vyetování brutálního rituálního zabití je Beckett zdena, kdy ji dkazy vedou pímo k hradu a je nucena elit mylence, e Castle me být schopen vradit. Jak se hromadí dkazy proti nmu, Castle organizuje vlastní útk z vzení, kdy se dozví, e jej ustanovil Jerry Tyson, lépe známý jako Triple Killer (3XK). Kdy se Castle stane terem celomstského pátrání, musí zstat naivu dostaten dlouho, aby Beckett chytil Tysona, ne ho Tyson chytí.
87 6 The Final Frontier Jonathan Frakes Kate Sargeant 5. listopadu 2012  ( 05.11.2012 ) 507 10.02
Jeden z fanouk kultovního sci-fi televizního poadu je zavradn na fanoukovské konferenci , take Beckett a Castle byli chyceni mezi zanícenými fanouky a egem celebrit. Podezení zapsobilo na obsazení pvodní show, kdy se dozvdli, e ob odolávala plánm oivit seriál pro moderní publikum. Tato epizoda obsahuje nkolik odkaz na hlavní roli Nathana Filliona ve filmu Firefly ( krátce oznaovaném jako show Josse Whedona ), krátkotrvající sci-fi televizní show, která ve skutenosti dosáhla kultovního statusu.
88 7 "Labutí píse" David M. Barrett Rob Hanning 12. listopadu 2012  ( 2012-11-12 ) 504 10.07
Kdy je tlo nastupující rockové hvzdy nalezeno a jeho lebka je zasaena jeho oblíbenou kytarou, Castle a Beckett zaínají zkoumat naptí v jeho pásmu a jeho spojení s fanatickým náboenským kultem. Mezitím se dokumentární táb, který sledoval skupinu kolem, zajímal o jejich partnerství pi eení kriminality a získal povolení k záznamu vyetování, co vedlo vechny - krom Becketta - k tomu, aby se snaili získat co nejvtí publicitu tím, e byli tím, kdo vyeit pípad.
89 8 "Po hodinách" David M. Barrett Shalisha Francis 19. listopadu 2012  ( 2012-11-19 ) 508 10,48
Castle a Beckett jsou sledováni davem, kdy jsou posláni jako doprovod jediného svdka vrady knze do ochranné vazby. Neozbrojení uprosted drsného sousedství a odíznuti od 12. okrsku musí pouít svj dvtip, aby se vyhnuli svým pronásledovatelm dostaten dlouho, aby shromádili dkazy a nali svou jedinou anci na peití noci, ne je jejich svdek zabije.
90 9 "Tajný Santa" Paul Holahan Christine Roum 3. prosince 2012  ( 03.12.2012 ) 509 8,50
Kdy je uprosted Central Parku nalezen mrtvý vousatý mu v erveném obleku, Castle a Beckett si uvdomí, e by mohli jen vyetovat vradu Santa Clause. Jak se hloubji rýpou, odhalí ob, která se snaí napravit ivot temných obchodních dohod, které by ho mohly zabít. Zmny v osobním ivot kadého mezitím znamenají konec nkterých vánoních tradic a zrodu nových.
91 10 Významní dalí Holly Dale Terence Paul Winter 7. ledna 2013  ( 07.01.2013 ) 510 8,66
Beckett se nasthuje k Castleovi, zatímco je její dm fumigován - souasn s tím, jak se nasthuje Castleova exmanelka Meredith, protoe Alexis onemocnla. A aby to byla dokonalá boue, jejich posledním pípadem je vrada výkonného rozvodového právníka, který má povst zastupující jilty. Zatímco Castle je rozptylován mylenkami na jeho bývalou manelku a jeho pítelkyni, kteí ijí v tsné blízkosti, stopa dkaz je vede k záhadnému zmizení eny v Karibiku.
92 11 "Pod vlivem" John Terlesky Elizabeth Beall 14. ledna 2013  ( 2013-01-14 ) 512 9.14
Oslava vydání alba stárnoucí popové hvzdy je zkaená, kdy je poblí nalezen mladý diskokej. Jako soupeící producenti hudebních nahrávek musí Castle a Beckett bojovat v prmyslu, kde si hudební idoly udlají cokoli, aby si uili dalí minutu ve svtle reflektor.
93 12 Smrt zbláznila Bill Roe Jason Wilborn 21. ledna 2013  ( 21.01.2013 ) 511 8,82
Beau Randolph, zakladatel úspné videoherní franízy pro dosplé College Girls Gone Crazy, je ukrcen k smrti a posílá Castle a Becketta do beznadjného svta pornografie. Kdy jednají s vydírái, konkurenními franízami a vroucími protestními skupinami, objevují ambiciózního producenta, který se nezastaví ped niím, aby franízu udrel naivu.
94 13 "Recoil" Tom Wright Píbh : Rob Hanning & Cooper McMains
Teleplay od : Rob Hanning
4. února 2013  ( 04.02.2013 ) 513 8,89
Po letech ekání Beckett konen dostane anci sundat senátora Williama Brackena, mue odpovdného za vradu její matky. Je odhodlána neztrácet to, co by mohlo být jejím jediným a jen stílelo na spravedlnost, vrhne se na pípad - ale Castle ví, e v práci mohou psobit mnohem vtí síly, a e Beckett si moná neuvdomuje, e je pes hlavu, dokud je píli pozd. Jak Beckett zápasí s konfliktem mezi snahou o osobní pomstu a odpovdností za spravedlnost, 12. okrsek zjistí, e Bracken se stal terem atentátu a musí udlat ve, aby ho zachránil. Jakmile je podezelý vzatý do vazby a pípad je uzaven, zjistí Castle a Beckett na míst inu nesrovnalosti, které naznaují, e byl podezelý obvinn, a e osoba po Brackenovi je stále na svobod a vyzbrojena bombou.
95 14 Hvzda reality zasaena Larry Shaw David Grae 11. února 2013  ( 11.02.2013 ) 514 8,97
Beckett se snaí vyeit vradu populární televizní reality hvzdy, ale kdy rozplétá komplikovanou sí vztah, zjistí, e realita brzy zstane v nekoneném honb za sledováním. Mezitím se Castle a Beckett obávají, e jejich vztah me být vystaven Gatesovi, kdy Castlev plán dát dárek Beckettovi jde stranou. V této epizod také hraje Gina Torres , která byla Fillionovou hvzdou na Firefly .
96 15 "Cílová" Bill Roe David Amann 18. února 2013  ( 2013-02-18 ) 515 9,85
V první polovin dvoudílného píbhu se Castle a Beckett ocitnou v závod s asem, kdy odhalí spiknutí s cílem unést Saru el-Masri ( Karen David ), dceru mocného zahraniního hodnostáe. Sázky jsou zvýeny, kdy se dozví, e byl také unesen Alexis, a kadé vedení, které následují, koní objevením dalího mrtvého tla. Mezitím Alexis riskuje svj vlastní ivot, aby se pokusila pomoci své kamarádce uprchnout, a rychle si uvdomí, e její otec ji v Americe nikdy nenajde, protoe byla vyvedena ze zem.
97 16 "Lov" Rob Bowman Andrew W. Marlowe 25. února 2013  ( 2013-02-25 ) 516 10,77
Na závr dvoudílného píbhu je Castle frustrován hledáním Alexis, kdy FBI a NYPD zpomalí byrokracie. Vzal to do svých rukou a rozhodl se jít za samotným Alexisem. Kdy se vydává do kriminálního podsvtí sám, Beckett si uvdomuje, e cílem únosu byl nejprve Alexis, ale je píli pozd na to, aby zastavil Castle, aby slep bloudil do zálohy. Ten je uloen záhadného cizince, dlník na speciální aktivity Centra od CIA , volá sám Jackson Hunt ( James Brolin ), a který se zjevuje jako Castle otec. Alexisv únos zorganizoval Rus jménem Volkov, aby piml Hunta, aby se ukázal, aby ho Volkov mohl zabít jako pomstu za smrt Volkovovy manelky. Poté, co sledoval Alexise do Paíe, ale vdl, e neme zastavit samotného Volkova, Hunt pivede Castle a spolen konfrontují Volkova, aby vymnili Alexisv ivot.
98 17 Vydený k smrti Ron Underwood Shalisha Francis 18. bezna 2013  ( 2013-03-18 ) 517 11,26
Zlovolný duch sériového vraha se vrátil z hrobu, aby zpsobil nesvatou pomstu lidem, kteí ho vidli usvdeného - nebo alespo to je Castleova víra, kdy neúmysln sleduje straidelný film spojený s pípadem eny, která se bála k smrti.
99 18 "The Wild Rover" Rob Hardy Terence Paul Winter 25. bezna 2013  ( 2013-03-25 ) 518 10.57
Ryan oivuje starý tajný alias, kdy dkazy o vrad pekae vedou 12. okrsek zpt k irskému davu, jen aby zjistil, e naptí uvnit davu brzy dosáhne bodu varu a vyvrcholí nepátelským pevzetím.
100 19 ivoty ostatních Larry Shaw Terri Miller a Andrew W. Marlowe 1. dubna 2013  ( 01.04.2013 ) 519 11,79
Kdy ho zranní opustí a bude znudno, Castle se pesvdí, e byl svdkem vrady - ale bez tla, bez dkaz a bez dalích svdk Beckett zaíná uvaovat, jestli ho jeho spisovatelova pedstavivost zlepuje. Zatímco Castle poádá Alexise, aby mu pomohl pi vyetování off-the-books, Beckett je ponechána na pípad pípadu zavradné agentky IRS sama. Castlev pípad vrady je nakonec odhalen jako komplikovaný dárek k narozeninám, který pipravila Beckettová a který ji inspiruje k bliímu prozkoumání dkaz v jejím vlastním pípad.
101 20 Rychle a nej Furriest Jonathan Frakes Christine Roum 15. dubna 2013  ( 2013-04-15 ) 520 10.18
Dkazy na míst inu naznaují, e po ulicích New Yorku kráí vraedný Bigfoot . Zatímco Castle se oddává svým znalostem kryptozoologie , Beckett, Ryan a Esposito se rozhodnou následovat mnohem svttjí (ale mnohem realistitjí) teorie, jen aby narazili na ze, která je pimje pemýlet, jestli by tentokrát mohly být bizarní teorie Castle skuten správné.
102 21 Squab and the Quail Paul Holahan Píbh : Jason Wilborn & Adam Frost
Teleplay od : Jason Wilborn
22.dubna 2013  ( 2013-04-22 ) 521 11,76
Kdy Beckett pijme ochranný úkol, aby vyetil pokus o ivot vlastnorun vyrobeného miliardáe Erica Vaughna (hostující hvzda Ioan Gruffudd ), Castle se cítí ohroen muovým kouzlem a rozhodne se získat Beckettovo srdce zpt tím, e pípad vyeí sám.
103 22 "Jet poád" Bill Roe Rob Hanning 29.dubna 2013  ( 2013-04-29 ) 524 10.53
Rutinní vyetování perostlo v situaci na ivot a na smrt, kdy Beckettová omylem zasáhla senzor na bombu, take ji nemohla pohnout, aby nevybuchla. Zatímco Ryan a Esposito hledají bombardér, aby jej odzbrojili, Castle zstává vzadu, aby Beckettovou uklidnil jediným zpsobem, jak ví - testováním její trplivosti.
104 23 "Lidský faktor" Bill Roe David Amann 6. kvtna 2013  ( 06.05.2013 ) 522 10,84
Záhada obklopuje smrt informátora, který byl zabit pi pesném vojenském úderu. Kdy se Beckett snaí odvrátit ruení z ministerstva pro vnitní bezpenost, pitahuje pozornost zvlátního vyetovatele generálního prokurátora, který jí nabízí práci ve Washingtonu, kde bude pracovat na nejnáronjích a nejcitlivjích pípadech v zemi .
105 24 Povodí John Terlesky Andrew W. Marlowe 13. kvtna 2013  ( 2013-05-13 ) 523 11.16
Tým zahájil vyetování smrti mladé eny, která se vydávala za prostitutku, a brzy zjistil, e elí silné politické dynastii s dostatkem penz, aby unikl pesvdení o vrad. Mezitím se Beckett pipravuje na odchod z New Yorku a do kanceláe generálního prokurátora, ale je nucena rozhodnout, co v ivot opravdu chce, kdy jí to Castle navrhne.

Vydání DVD

Castle: Kompletní pátá sezóna
Nastavit podrobnosti Speciální funkce
  • 24 epizod
  • 1032 minut
  • Sada 5 disk
  • Anglitina (Dolby Digital 5.1 Surround)
  • Anglické SDH , panlské a francouzské titulky
  • Zvukový komentá
  • Crashers & Outtakes
  • Vymazané scény
Data vydání DVD
Region 1 Region 2 Region 4
10. záí 2013 11. listopadu 2013 6. listopadu 2013

Ocenní a nominace

Cena Kategorie Kandidát Výsledek j.
People's Choice Awards Oblíbené televizní kriminální drama hrad Vyhrál
Oblíbený televizní dramatický herec Nathan Fillion Vyhrál
Oblíbená hereka v televizním dramatu Stana Katic Nominace
Cena Golden Reel Nejlepí stih zvuku - zkrácená hudba v televizi Hrad : Modrý motýl Nominace
Ocenní fanouk asopisu TV Guide Magazine Oblíbený pár Nathan Fillion a Stana Katic Vyhrál
Ocenní Imagen Nejlepí televizní program hrad Vyhrál
Nejlepí herec Jon Huertas Vyhrál

Reference

Opiniones de nuestros usuarios

Rene Přibylová

V tomto příspěvku o Castle (sezóna 5) jsem se dozvěděl věci, které jsem nevěděl, takže teď můžu jít spát.

Adam Stanková

Myslel jsem, že už o Castle (sezóna 5) vím všechno, ale v tomto článku jsem si ověřil, že určité detaily, které jsem považoval za dobré, tak dobré nejsou. Děkuji za informaci.

Kamila Klimešová

Děkuji. Pomohl mi článek o Castle (sezóna 5).

Lydie švec

Zjistil jsem, že informace, které jsem našel o Castle (sezóna 5), jsou velmi užitečné a příjemné. Kdybych měl dát "ale", možná by to bylo tak, že to není dostatečně inkluzivní ve svém znění, ale jinak je to skvělé.